Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25  26   27  28  29

č. 2301Odpověď ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění Rud. Mlčocha a soudruhů tisk č. 1955 o zabavování bankovek s domněle falešnými kolky.
č. 2302Odpověď ministra financí na dotaz členů Národního shromáždění Jana Rýpara, Ant. Čuříka a soudr., (tisk č. 2072) o postupu berní správy při uvolňování okolkovaných bankovek a tajném nařízení v této věci.
č. 2303Zpráva výboru technického a rozpočtového o vládní osnově zákona, tisk č. 2174, kterým se povoluje úvěr a zřizuje stavební fond pro nové stavby parlamentu, budov státních úřadů ústředních, vysokých škol a jiných monumentálních státních budov.
č. 2304Zpráva kulturního výboru o návrzích člena Národního shromáždění Dra Stojana, Valouška a soudruhů, tisk číslo 1264 a 1749, aby byl zrušen § 5. ř. z. ze dne 28. března 1918 č. 115, týkající se kněží pensistů.
č. 2305Zpráva výboru sociálně politického o vládní osnově zákona (tisk 2135), kterým se mění některá ustanovení o pensijním pojištění (zákona z 16. 12. 1906 č. 1. ř. z. z roku 1907 a cís. nař. z 25. 6. 1914 č. 138 ř. z.).
č. 2306Zpráva výboru pro Velkou Prahu a výboru technického o návrhu člena Národního shromáždění Dra Přemysla Šámala a soudruhů tisk č. 1441 na některé doplňky a změny stavebních řádů pro Prahu a předměstí a pro Čechy.
č. 2307Návrh člena Národního shromáždění V. Rebše a soudruhů na zařadění města Mnichovo Hradiště do třetí třídy aktivního přídavku.
č. 2308Návrh člena Národního shromáždění Františka Hrdličky a soudr. na vyšetření a náhradu škod, způsobených povodní v Hoříně u Mělníka.
č. 2309Návrh členů Národního shromáždění Fr. Zeminové, Landové-Štychové a spol., aby právní a postupové poměry učitelek obecných a měšťanských škol byly ihned upraveny
č. 2310Návrh člena Národního shromáždění Josefa Vraného a soudruhů na zřízení a aktivování okresního soudu pro město Mšeno a okolní obce.
č. 2311Dotaz na ministry vnitra, spravedlnosti a sociální péče, pro neoprávněné chikanování občanův a nesplnění ustanovení platných zákonův politickými, soudními a obecními úřady v obcích v severozápadní oblasti československé republiky.
č. 2312Dotaz členov Národného shromaždenia Dr. Jozefa Budayho, Dr. Jána Kovalíka a Flor. Tománka a spol. na ministra vnutra, na ministra s plnou mocou pre správu Slovenska a na ministra Národnej Obrany vo veci slobody shromažďovacej na Slovensku.
č. 2313Zpráva živnostenského výboru o nařízení vlády československé republiky ze dne 17. prosince 1919 o zachování služebních poměrů osob, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících, za války a obmezení výpovědi některých služebních poměrů.
č. 2314Odpověď ministerského předsedy a ministra pro zásobování lidu na dotaz (tisk č. 2016) o přednostním zásobování Českoslov. jednoty malozemědělských hospodářských družstev v Praze podle falešně udávaného, mnohem většího počtu osob.
č. 2315Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 2271 o inkorporaci kraje Hlučínského. Zákon ze dne.................1920 o inkorporaci kraje Hlučínského.
č. 2316Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona tisk čís. 1916, kterým se zkracují uvěřovací lhůty pro dávky z lihu, cukru, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejův a zrušuje se diskonto ze spotřební dávky lihové zapravené předem.
č. 2317Zpráva živnostenského výboru o vládním návrhu zákona čís. tisku 2276, jímž se upravuje státní služba pro zvelebování živností.
č. 2318Odpověď ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění dra Karla Novotného a soudr. tisk č. 1232 o uvolnění 50 % kvoty, která byla zadržena při okolkování peněz Českému srdci a Matici ve Znojmě.
č. 2319Odpověď ministra zemědělství na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Špačka a druhů tisk č. 2081 stran zvýšení pěstování konopí.
č. 2320Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz č. t. 1995, aby byl vyměněn nájemce restaurace v lázních na Štrbském Plese na Slovensku, aby tím bylo obhájeno státních a veřejných zájmů.
č. 2321Návrh člena Národního shromáždění Dra Stojana a soudruhů na včítání času ve válce ztráveného jak do postupu tak i do pensionování duchovních, z duchovní správy ve válce na vojnu povolaných.
č. 2322Dotaz členů Národního shromáždění Václava Freimana, Dra Theodora Bartoška a společníků na ministra, vnitra o používání úředních orgánů a úředního aparátu státního k agitaci pro Armádu Spásy.
č. 2323Dotaz členů Národního shromáždění Jana Pelikána, Al. Tučného a společníků na ministra spravedlnosti ohledně průběhu přelíčení u soudu v Ružomberku, konaného dne 12. ledna s továrními důvěrníky, obžalovanými pro teroristické násilnosti.
č. 2324Dotaz člena Národního shromáždění Jana Hrizbyla a soudruhů na ministra školství a národní osvěty o neshodách ředitele státního gymnasia v Prostějově V. Kubelky s profesorským sborem.
č. 2325Zpráva I. právního výboru II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona, tisk 2075, jímž se povoluje použíti dílčích dluhopisů obce Pražské v úhrnné jmenovité částce 150,000.000 K, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
č. 2326Odpověď ministerského předsedy na dotaz člena Národního shromáždění Jar. Špačka a soudr. č. t. 1972 o vydávání oficiosního listu v jazyku francouzském neb anglickém.
č. 2327Zpráva výboru pro Velkou Prahu a výboru ústavního o vládním návrhu zákona o konání voleb ve Velké Praze tisk 719, o návrhu člena Národního shromáždění dra Ivana Markoviča a soudruhů, jakož i o dvou vládních návrzích
č. 2328Odpověď ministra financí a ministra národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Buřívala a spol. (tisk č. 1846) potrestání setníka, který se dopustil důchodkového přestupku v Bratislavě.
č. 2329Odpověď ministrů financí, národní obrany a vnitra na dotaz člena Národního Shromáždění Jana Pelikána a spol., tisk č. 1764, o bankovkové kalamitě na pohraničním území republiky.
č. 2330Odpověď ministra veřejných prací na dotaz člena Národního shromáždění dra Zahradníka a Soudruhů, tisk č. 2054 ex 1919, o vybudování státní silnice z Benešova do Neveklova a dále směrem k Vltavě.
č. 2331Zpráva výboru ku prozkoumání zabaveného policejního archivu pražského o návrhu člena N. S. Em. Špatného a soudr. (tisk č. 40) na prozkoumání pražského archivu policejního a o návrhu člena N. S. Dra. Matouška a soudr. (tisk č. 191) na prozkoumání všech veřejných archivů.
č. 2332Odpověď ministra národní obrany na dotaz členů Národního shromáždění B. Bezděka, A. Čuříka, V. Sedláčka, Dra Dolanského, Rýpara a soudruhů, tisk č. 1938, zda jest mu znám postup při pensionování vojenských kněží.
č. 2333Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského, co trestního soudu za vydání členů Národního shromáždění Stříbrného a Vraného pro přestupek § 522 tr. z.
č. 2334Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu trestního v Brně za vydání člena Národního shromáždění dra Vojtěcha Kyjovského, žalovaného továrníkem Antonínem Sychrou z Boskovic, pro urážku na cti.
č. 2335Odpověď ministra financí na dotaz tisk 1974 stran odnětí skladů a prodejen tabáku bohatým německým lidem v českých krajích a propůjčení jich invalidům a legionářům, jmenovitě hlavního skladu tabáku ve Valašském Meziříčí.
č. 2336Zpráva kulturního výboru o návrhu člena Národního shromáždění Dra Budínského a soudruhů (tisk č. 676), aby byla zřízena mistrovská škola elektrotechnická v Brně.
č. 2337Návrh člena Národního shromáždění Elišky Purkyňové a soudruhů na úpravu platů učitelek skol mateřských.
č. 2338Návrh členů Národního shromáždění Dra Jar. Budínského, Vlad. Hatláka, Vil. Votruby, V. Rebše, Fr. Petrovického a druhů na úpravu požitků učitelů vyučujících v živnostenských školách pokračovacích.
č. 2339Návrh členů Národního shromáždění Vinc. Ševčíka, Václava Sedláčka, Frant. Navrátila, Jana Jílka a soudruhů na rozšíření stavebního ruchu a odstranění bytové nouze.
č. 2340Návrh členů Národního shromáždění Vladimíra Hatláka, Vil. Votruby, V. Rebše, Fr. Petrovického a druhů na vydání nového zákona o výdělkových a hospodářských společenstvech.
č. 2341Návrh člena Národního shromáždění Jos. Kadlčáka a soudruhů na zřízení útulku pro osoby stížené nevyléčitelnou rakovinou.
č. 2342Zpráva kulturního výboru o návrhu, tisk č. 1377, aby byly zestátněny, reorganisovány a rozmnoženy odborné ženské školy průmyslové a hospodyňské, aby byla svolána anketa odborníků, kteří by řešili naléhavé tyto problémy
č. 2343Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona tisk čís. 2268 o premiové státní půjčce československé republiky.
č. 2344Zpráva imunitního výboru o žádostech na vydání člena Národního shromáždění Jos. Stivína.
č. 2345Zpráva I. výboru rozpočtového a Il. výboru pro Velkou Prahu o návrhu, tisk č. 2182 na částečnou úpravu finanční základny obce Pražské.
č. 2346Zpráva ústavního výboru o vládním návrh u zákona tisk č. 2040 o zvláštních opatřeních v oboru samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
č. 2347Návrh člena Národního shromáždění Dra Lukavského a soudruhů na zařadění obce Lobez do 1. tř. akt. přídavků.
č. 2348Návrh členů Národního shromáždění Vahaly, Kadlčáka a soudruhů o snížení dopravních tarifů pro chovný a užitkový dobytek.
č. 2349Návrh člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudruhů o zásadách starobního a invalidního pojištění.
č. 2350Dotaz člena Národního shromáždění Ant. Nováka a soudruhů na pana ministra vnitra jakým způsobem zastavují se výplaty vyživovacích příspěvků.
č. 2351Návrh členů Národního shromáždění Landové-Štychové, Freimana, Zeminové, Konečného a společníků na uzákonění stavu učitelek na mateřských školách.
č. 2352Návrh člena Národního shromáždění Dra Matouška spol., aby město Turnov zařaděno bylo do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2353Návrh člena Národního shromáždění Dra Matouška a soudruhů, aby městys Křivoklát zařaděn byl ze IV. třídy místních přídavků do třídy III.
č. 2354Dotaz člena Národního shromáždění Jos. Kadlčáka a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty o teroru nadučitele Rudolfa Mikulíka a učitele Aloise Apolenáře v Kudlově proti dětem stoupenců strany lidové.
č. 2355Dotaz člena Národního shromáždění Otm. Hrejsy a soudruhů k panu ministru veřejných prací, zemědělství, financí a vnitra ve věci podpory poškozených svážením a propadnutím půdy v obci Hoštálkově pol. okres Vsetín na Moravě.
č. 2356ZPRÁVA kulturního výboru o návrzích Dra Mareše, Dra Srdínka, Dra Krejčího a soudruhů na změnu zákona ze dne 28. února 1882, ř. z. č. 24 o universitě Karlo-Ferdinandově v Praze./Tisk 161, 168, 208, 433, 2112/.
č. 2357Odpověď ministerského předsedy, ministra veřejných prací a ministra obchodu na dotaz členů Národního shromáždění F. Petrovického a soudruhů (tisk číslo 2082) o neodůvodněném zadržování sjednané výplaty za řemeslnické práce.
č. 2358Odpověď ministerského předsedy a ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění F. Síse a soudr. tisk 2127 o uveřejňování zákonů.
č. 2359Zpráva kulturního výboru o návrhu vládním, tisk č. 2209 o služebním slibu učitelstva.
č. 2360Zpráva I. výboru kulturního lI. výboru sociálně-politického o návrhu členů Národního shromáždění J. Smrtky a soudr. tisk č. 1732, aby vydán byl zákon o opatřování bytů pro učitelstvo veřejných škol obecných a občanských.
č. 2361Dotaz členů Národního shromáždění Ant. Sládka, Votruby, Vlad. Hatláka a soudruhů na ministra železnic v záležitosti vyplacených náhrad způsobených ztrátou zboží na drahách.
č. 2362Návrh členů Národního shromáždění Dr. Ivana Markoviča, lgora Hrušovského, Viliama Paulinyho, Josefa Siváka a společníků na vydání zákona o prevziatí a zariadení úradníkov a za mestnancov zrušených autonomných korporacií a ích ústavov.
č. 2363Vládní návrh. Zákon ze dne...........1920 o přechodných daňových výhodách pro stavby.
č. 2364Vládní návrh Zákona o podpoře soukromého stavebního podnikání.
č. 2365Návrh člena Národního shromáždění Igora Hrušovského a společníků na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.
č. 2366Dotaz členů Národního shromáždění Fr. Němce, Piláta a soudruhů na ministra zásobování ohledně rekvisic obilí v Kralicích a ve Studenci.
č. 2367Dotaz na ministra vnitra a zahraničních záležitostí stran náhrady škod, způsobených příslušníkům československé republiky za války a při převratu v Uhrách, v Haliči i v pohraničních krajích moravských i českých.
č. 2368Odpověď ministra veřejných prací na dotaz člena Národního shromáždění Dra Zahradníka a soudr. tisk č. 2052 o dodávce uhlí pro drtiče štěrku na veřejných silnicích.
č. 2369Zpráva imunitního výboru o žádostech okresního soudu v Jičíně a okresního soudu pro přestupky v Praze za vydání člena Národního shromáždění Frant. Hummelhanse pro přestupky podle §§ 11. a 17. zákona o tisku.
č. 2370Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za svolení k trestnímu stihání člena Národního shromáždění Josefa Stivína pro přečin podle §§ 487, 488 a 491 trestního zákona k žalobě Marie Slabé.
č. 2371Zpráva imunitního výboru ve věci člena Národního shromáždění Ferdinanda Jiráska, který jest žalován Adolfem Kohnem a Růženou Adlerovou, u okresního soudu pro přestupky v Praze pro přestupek proti bezpečnosti cti.
č. 2372Odpověď ministra národní obrany na dotaz členů Národního shromáždění A. Čuříka, Rýpara, Bezděka a soudruhův (tisk č. 1564) o nesprávném postupu při jednání
č. 2373Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o osnově zákona o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém.
č. 2374Zpráva. ústavního výboru o vládním návrhu (tisk 969) o řádu volení do poslanecké sněmovny.
č. 2375Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění dra G. Mazance a soudruhů tisk 1965 o vyučování náboženství na českých školách v Liberci.
č. 2376Vládní návrh. Zákon ze dne............1920, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 318, sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.
č. 2377Odpověď ministrů: veřejných prací, obchodu, sociální péče a železnic na dotaz (tisk č. 1958) o katastrofálních poměrech výrobních v jabloneckém průmyslu sklářském, zaviněných nedostatkem uhlí.
č. 2378Vládní návrh. Zákon. ze dne...........1920, kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti a o soudním řízení ve věcech občanských.
č. 2379Odpověď. ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění Rudolfa Berana, J. Babánka a soudruhů (číslo tisku 2019) o teroru organisace sociálně demokratické v Měčíně u Přestic.
č. 2380Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění Rudolfa Berana, O. Hübnera a soudruhů (tisk 2055) o teroru organisace sociálně demokratické v továrně Melicharově v Brandýse n/L.
č. 2381Návrh členů Národního shromáždění Jos. Šolleho, Šabaty a soudruhů, aby byla provedena novelisace zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. zák. a nař. o zajištění půdy drobným pachtýřům.
č. 2382Návrh členů Národního Shromáždění Karla Svobody, Františka Zíky a soudruhů na zřízení okresních hospodářských záložen na Moravě a ve Slezsku.
č. 2383Dotaz na pana ministra financí K. Sonntága v příčině používání úředního razítka výhradně německého jakož i dopisování s českými stranami v jazyku německém berním úřadem v Opavě.
č. 2384Dotaz člena Národního shromáždění Vojtěcha Zavadila a soudruhů na pana ministra pro zásobování lidu o uvolnění zabavených potravin na Lichtensteinském panství - dvůr Uhříněves.
č. 2385Zpráva kulturního výboru o petici cís. 1793 pet. o reformních požadavcích československého duchovenstva.
č. 2386Zpráva kulturního výboru o peticích č. 1948 a 2338 pet. o vyučování náboženství, volnosti vyučování, účasti ve školních radách a vylučování theologických fakult u universit.
č. 2387Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona o zajišťování dávky z majetku (tisk 2009).
č. 2388Zpráva. l. živnostenského výboru II. rozpočtového výboru o návrhu, č. t. 1187 na zajištění kaucí družstvům a společenstvům živnostenským, složených při ofertách na práci bývalému rakouskému eráru.
č. 2389Zpráva živnostenského výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. listopadu 1919, č. 645 sb. zák. a nař. o úpravě dovozu a vývozu.
č. 2390Zpráva kulturního výboru o návrhu člena Národního shromáždění Dra Engliše a soudruhů tisk č. 1708. na zřízení státních stipendií pro vysoké školy v Brně.
č. 2391Zpráva živnostenského výboru o přikázaných peticích
č. 2392Dotaz členů Národního Shromáždění F. Svobody, Filipínského, Roučka a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty o umístění českých škol obecných a měšťanských v Brně
č. 2393Dotaz člena Národního shromáždění Dra Fr. Lukavského a soudruhů na ministra školství a národní osvěty v záležitosti české školy v Černčicích v okrese Podbořanském.
č. 2394Odpověď ministra veřejných prací na (t. 2017) o samovolném rozhodování uhelného inspektorátu v Karlových Varech, jímž jest znemožňována Zemské žňové komisi Státního obilního ústavu řádná a pravidelná distribuce uhlí výmlatního a orebního.
č. 2395Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz členů Národního shromáždění Dra Zikmunda Witta, Jana Prokeše, M. O. Štěpánka, Petra Cingra a soudruhů tisk č. 2228 stran potírání epidemie neštovic na Těšínsku.
č. 2396Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona tisk 2232, jímž se stanoví pro Slovensko a Podkarpatskou Rus válečné přirážky za léta 1919 a 1920 a, zrušují se některá ustanovení o daních přímých.
č. 2397Zpráva I. výboru státně zřízeneckého a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2231) zákona, jímž se zařaďují do úřednických tříd hodnostních a platových státní lesní a státní lesní příručí, příručí při správě statků státních a statkův a lesů, které jsou ve státní správě.
č. 2398Návrh členů Národního Shromáždění G. Navrátila, Dra L. Vaňka a soudruhů na zřízení autobusových spojení Čáslav-Zbraslavice, Čáslav-Ledeč, Čáslav-Záboř, Čáslav-Přelouč, Čáslav-Pardubice.
č. 2399Návrh členů Národního shromáždění Dra Fr. Krejčího, J. Slavíčka, Landové-Štychové a spol. na sestátnění a sestřednění českého zemského pomologického ústavu v Troji.
č. 2400Návrh. členů Národního Shromáždění Hrdličky, Brodeckého a soudr. ku provedení stavby dráhy spojující projektované dvě tratě Litomyšl-Polička a Moravany-Luže, kteráž by vedla přes Prosec v délce asi 16 km.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP