Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1701Návrh členů Národního shromáždění Tučného, Laubeho a spol., aby byl vydán zákon o účasti zaměstnanců na správě a čistém zisku podniků.
č. 1702Dotaz člena Národního shromáždění F. Petrovického a soudruhů na ministra pro zásobování lidu o přídělu ječmene pivovarskému průmyslu v kampani 1919 20.
č. 1703Dotaz na pana ministerského předsedu, ministra vnitra a ministra spravedlnosti, zda jsou ochotni zjednati svobodu pro každé politické přesvědčení a znemožniti teror, jejž provádějí příslušníci strany sociálně-demokratické.
č. 1704Dotaz člena Národního shromáždění Dra Fr. Lukavského a soudruhů na pana ministra Vnitra a zásobování o bouřlivých demonstracích v Chotěboři.
č. 1705Dotaz k panu ministru Veřejných prací o způsobu provádění prací při stavbě III. patra na budově ministerstva veřejných prací.
č. 1706Zpráva výboru kulturního o vládním návrhu zákona tisk c. 1663, jímž se upravují zásady, podle nichž lze učitelstvo škol obecných a občanských dočasně přikázati na kterékoliv služební místo v republice československé.
č. 1707Zpráva výboru finančního o návrhu (tisk c. 1379), aby byla reformována devisová ústředna a aby byl zahájen obchod s cennými papíry a devisami.
č. 1708Návrh člena Národního Shromáždění Dra Engliše a Soudruhů na zřízení státních stipendií pro nové vysoké školy v Brně.
č. 1709Návrh členů Národního shromáždění Šamalíka, Vincence Ševčíka a soudruhů, aby město Blansko zařaděno bylo do vyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých.
č. 1710Návrh člena Národního shromáždění Fr. J. Kroihera a soudruhů stran drahotního přídavku kněžím v duchovní správě ustanoveným.
č. 1711Dotaz členů Národního shromáždění Bechyně, A. Němce, Dra Meissnera, Johanise, Ecksteinové a soudr. na pana ministra národní obrany o poměrech u vojenského zastupitelství v Praze.
č. 1712Dotaz na pana ministerského předsedu, odpovědného za Pozemkový úřad a na pana ministra zemědělství, proč vrchní správa býv. císařských Velkostatků ve Smiřicích a j. nevyhoví žádostem o prozatímní pronájem pozemků a luk.
č. 1713Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk c. 1365), kterým se zrušuje pokladna patentního úřadu.
č. 1714Zpráva právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1688) o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění.
č. 1715Vládní návrh zákona o dani ze zábav.
č. 1716Zpráva sociálně politického výboru s osnovou zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům.
č. 1717Zpráva sociálně-politického výboru o návrzích (čís. tisku 1060) o úpravě pensijních a zaopatřovacích platů horníků, vdov a sirotků a (č. tisku 1071) o zřízení ústředních fondů zaopatřovacích.
č. 1718Dotaz člena Národního shromáždění J. Dubického a soudruhů na pana ministra zásobování o ustanovení komisionáře Státního obilního ústavu Arnošta Šterna, obchodníka v Dolním Slivně.
č. 1719Dotaz člena Národního shromáždění Ant. Nováka a soudruhů na ministra vnitra a ministra zásobování o demonstracích v Chotěboři.
č. 1720Dotaz na ministra financí o pravidelném odmítání žádostí živnostníků o úředně povolené vrácení zadržených peněz při okolkování berním úřadem v Chrudimi.
č. 1721Dotaz na ministra veřejných prací, jakým způsobem zameziti hodlá katastrofální účinky hospodářské v živnostech pro nedostatek svítiva, paliva a prostředků hnacích.
č. 1722Návrh, aby bylo cikánským a jiným příbuzným kočujícím tlupám zakázáno potulovati se po venkově a aby jim byl stanoven stálý pobyt buď v jejich domovských obcích, buď v místech k tomu ustanovených.
č. 1723Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz (č. t. 1333) o případu úžasného rouhání na českém ústavu pro vzdělání učitelů v Brně.
č. 1724Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění Vlad. Hatláka a soudruhů (číslo tisku 1471) o přídělu rumu hospodářským družstvům.
č. 1725Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění Rud. Mlčocha a soudruhů (tisk č. 1408) o převzetí zvýšených nákladů železniční dopravy piva pivovary.
č. 1726Odpověď ministra národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Frant. Petrovického a soudruhův (tisk č. 1523) o poškozování kolářův a kovářův vojenskými dílnami.
č. 1727Odpověď ministra národní obrany na dotaz členů Národního shromáždění Dra F. Mareše, Dra F. Lukavského a soudruhův (tisk č. 1534) o propuštění studentů-vojáků ze služby vojenské.
č. 1728Odpověď na dotaz (tisk č. 1469) stran působnosti sklepních inspektorů vinařských na Moravě.
č. 1729Odpověď ministra národní obrany na dotaz (tisk cís. 1522) o poškozování řemesla kolářského tím, ze jsou propůjčováni vojíni, v občanském životě příslušníci živnosti kolářské, velkostatkářům.
č. 1730Odpověď ministra železnic na dotaz členů Národního shromáždění R. Nádvorníka a soudr. (tisk čís. 1558) o označení vagónů na československých drahách.
č. 1731Dotaz členů Národního shromáždění Prokůpka, Donáta, Vraného a spol. na pana ministra zásobování stran zpráv o dodávce obilí.
č. 1732Návrh člena Národního shromáždění Smrtky a soudruhů, aby vydán byl zákon o opatřování bytů pro učitelstvo veřejných škol obecných a občanských.
č. 1733člena Národního shromáždění Slavíka a soudruhů na přeměnu vinařsko-ovocnické školy v Mělníku v akademii pro ovocnictví, ovocnářský průmysl a vinařství.
č. 1734ministrů obchodu a financí na dotaz členů Národního shromáždění Tučného, Buřívala a soudr. (tisk číslo 1350) o podloudné dopravě koží do Krakova.
č. 1735Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění Rudolfa Mlčocha a soudruhů (tisk č. 1238) o nedostatečném zásobování masem na Mor. Ostravsku.
č. 1736Vládní návrh zákona o odčinění odsouzení vojenskými soudy.
č. 1737Odpověď ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění Ant. Němce, Jonáše, Síse a soudr. (tisk č. 1527) stran volných železničních lístků.
č. 1738Zpráva sociálně politického výboru o vládním návrhu zákona o zabírání bytů obcemi
č. 1739Vládní návrh, aby Národní shromáždění schválilo dohodu podepsanou zmocněnými delegáty Československé republiky dne 10. září 1919 v St. Germain en Laye o příspěvku na výlohy spojené s osvobozením území bývalého mocnářství.
č. 1740Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz členů, (tisk č. 1358) o tom, ze zřízenci v zemských ústavech, v nemocnicích, ústavech pro choromyslné atd., neoprávněně provozují různá řemesla.
č. 1741Poselství presidenta republiky československé.
č. 1742Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1214), kterým se mění dosavadní ustanovení o notářských sazbách.
č. 1743Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1396), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1919 č. 155. sb. zák. a nař. o prozatímní úpravě notářství.
č. 1744Zpráva výboru státně-zřízeneckého o peticích č. 447, 1307 a 1359, kulturního o peticích č. 998 a 1525, zásobovacího o peticích č. 1157 a 1202 a ústavního o peticích č. 881, 988, 1008, 1046, 1068, 1069, 1076, 1087 a 1220.
č. 1745Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o návrhu členů Národního shromáždění Stoupala, Chaloupky, Sechtra a Vraného (tisk č. 1518) o ochraně drobných zemědělských pachtýřů.
č. 1746Odpověď ministra veřejných prací na dotaz člena Národního shromáždění V. Čipery a soudruhů (tisk č. 1597) o nedostatku uhlí na českém jihozápadě.
č. 1747Zpráva kulturního výboru o návrhu člena Národního shromáždění Dra Budínského a soudruhů (tisk č. 677), aby byla zřízena mistrovská škola průmyslová pro chemii V Brně.
č. 1748Návrh členů Národního shromáždění Fr. Housera, K. St. Neumanna, Dra Ant. Uhlíře a soudruhů ve věci umělecké úpravy předmětů státem vydávaných nebo podporovaných, pokud vyžadují součinnosti umělců.
č. 1749Návrh člena Národního shromáždění dra Stojana a soudruhů, aby byl zrušen § 5. ř. z. ze dne 28. března 1918 č. 115, týkající se pensí kněží-staropensistů.
č. 1750Návrh členů Národního shromáždění Buřívala, V. Freimana a soudruhů, aby bylo zvýšeno nezabavitelné existenční minimum.
č. 1751Návrh člena Národního shromáždění Buřívala a soudruhů, aby byli jmenováni odborní vynikající úředníci do vyšší skupiny zaměstnanecké.
č. 1752Návrh , aby počet členov Československej komisie liehovej zriadenej nariadením Národného výboru z 8. novembra 1918 č. 29 sb. zák. a nař. bol zvýšený.
č. 1753Dotaz člena Národního shromáždění Buřívala a spol. na ministra vnitra o rozmnožení četnických stanovišť.
č. 1754Dotaz člena Národního shromáždění Fr. Petrovického a soudruhů na ministry obchodu a zásobování lidu o prodeji českého sladu do Rakouska.
č. 1755Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Dr. Karla Kmeťka a soudr. (tisk č. 1531) o platnosti §u 12. zákona o reformě práva manželského na Slovensku.
č. 1756Návrh člena Národního shromáždění Karla Jonáše a soudruhů, aby byla postátněna pražská konservatoř.
č. 1757Návrh člena Národního shromáždění Jul. Kopečka a spol., aby v Třebíči byla zřízena státní odborná škola obuvnická a koželužská.
č. 1758Odpověď ministra národní obrany na dotaz členů Národního shromáždění Josefa Šamalíka, Fr. Čapky a soudruhů (tisk č. 1583) stran přidělování koní, z Francie dodaných.
č. 1759Odpověď ministra národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Jaroslava Marchy a soudruhů (tisk č. 1519) o události u československého drag. pluku č. 6 v Brně.
č. 1760Odpověď ministra zemědělství na dotaz (tisk č. 1335), jaké kroky byly podniknuty v otázce úpravy výslužného úřednictva velkostatků v republice Československé.
č. 1761Návrh členů Národního shromáždění Dr. Stojana, Rypara, Ševčíka, Valouška a soudruhů o drahotním přídavku pro duchovenstvo.
č. 1762Návrh členů Národního shromáždění Tučného, Freimana a spol., aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích.
č. 1763Dotaz na ministra veřejných prací, ministra zásobování a ministra národní obrany o příčinách nedostatečného zásobování zemědělského obyvatelstva uhlím, benzinem a petrolejem.
č. 1764Dotaz člena Národního shromáždění Jana Pelikána a spol. na ministry financí, vnitra a národní obrany o bankovkové kalamitě na pohraničním území republiky.
č. 1765Odpověď ministra zemědělství na dotaz (tisk č. 1584) o škodách působených polními hraboši na osení a opatření účinného prostředku, jímž by byli hubeni.
č. 1766Dotaz členů Národního shromáždění A. Sládka, Vil. Votruby a soudruhů na ministra pro zásobování lidu o zastoupení obchodnictva v cukerní komisi.
č. 1767Odpověď ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění Jaroslava Marchy a soudruhů (tisk č. 1520) o vyplacení podpory poškozeným v obci Petrově u Strážnice.
č. 1768Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz členů Národního shromáždění Františka Oklešťka, F. Časného a soudruhů (tisk č. 1625) o přímém telefonickém spojení Olomouce s Prahou.
č. 1769Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Viléma Votruby a druhů (tisk č. 1613) o zadávání dodávek ministerstvem pošt a telegrafů.
č. 1770Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění J. V. Hroudy a soudruhů (tisk č. 1349) na ministra sociální péče o zneužívání nadačního jmění špitálu svatojánského v Jindřichově Hradci.
č. 1771Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Slavíčka a soudruhů (č. t. 1611) o nepochopitelném jednání okresní správy politické v Teplicích v záležitosti vyživovacího příspěvku za Karla Bícu.
č. 1772Vládní návrh zákona, jímž se mění ustanovení zákona ze dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z. o zvelebení zemědělství stavbami vodními.
č. 1773Vládní návrh zákona, kterým se stanoví vládní barvy a státní vlajka, a jímž vláda se zmocňuje k dalšímu opatření ve příčině vlajek, praporů a znaků.
č. 1774Odpověď ministra národní obrany na dotaz, (tisk č. 544) o nabídce americké misse na koupi 18.000 koní republikou československou.
č. 1775Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz členů Národního shromáždění Rebše, Sládka a Dra Lukavského (tisk č. 919) ve věci přídělu americké mouky za sníženou cenu 3 K.
č. 1776Odpověď ministra financí na dotaz členů Národního shromáždění Fr. Zemínové, Rud. Laubeho a spol. (tisk č. 1525), je-li již podle soupisu majetku vypracován vládní návrh zákona
č. 1777Návrh členov Národného shromaždenia Igora Hrušovského a spol. o vyplácaní vkladov, ktorých vkladné knižky boly vyvlečené do Maďarska.
č. 1778Návrh člena Národního shromáždění Dr. Zahradníka a soudruhů na poskytnutí státní pomoci vyhořelým v obci Meznu, pol. správa Sedlčany.
č. 1779Odpověď ministra národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Otm. Hrejsy a soudruhů, (tisk č. 1543) o znásilňování zemědělců na trhu ve Vizovicích.
č. 1780Zpráva výboru zahraničního a výboru finančního o vládním návrhu ratifikačního usnesení (č. tisku 1630)
č. 1781Návrh člena Národního shromáždění Dra Th. Bartoška a společníků, aby byl vydán zákon, kterým se doplňuje zákon ze dne 17. července 1919, č. 421 sb. zák. a nař. o obecním statku.
č. 1782Návrh členů Národního shromáždění Stanislava K. Neumanna, Fr. Zeminové, Fr. Housera a soudruhů, aby kinematografie podřízena byla výhradně ministerstvu školství a nár. osvěty.
č. 1783Návrh člena Národního shromáždění Dr. Františka Krejčího a soudruhů na odloučení teologických fakult ze svazku universit pražských.
č. 1784Návrh členů Národního shromáždění Rudolfa Laubeho, Aloise Tučného, Jana Pelikána a soudruhů na novelisaci volebního řádu pro úrazové pojišťovny dělnické.
č. 1785Pilný návrh, aby uhelná těžba, obchod s uhlím a spravedlivé rozdělování zásob uhelných byly převzaty bezodkladně do rukou státu v celém obvodu republiky.
č. 1786Dotaz člena Národního shromáždění Jaroslava Marchy a soudruhů na ministra veřejných prací o zneužívání uhlí majitelem cihelny Petrem Střelcem v Holubicích.
č. 1787Dotaz člena Národního shromáždění Buřívala a soudruhů na ministra vnitra o stanovení zásad pro reorganisaci služby četnictva.
č. 1788Dotaz člena Národního shromáždění dra Fr. Krejčího a společníků na ministry vnitra a národní obrany o nedovolené agitaci. ruských válečných zajatců.
č. 1789Dotaz na ministra školství a nár. osvěty o řádném vybudování obecných a občanských škol, zřízených podle zákona ze dne 3. dubna 1919.
č. 1790Dotaz na ministra vnitra o nevyřizování rekursu proti obecním volbám v Domamili u Moravských Budějovic.
č. 1791Dotaz členů Národního shromáždění Vladimíra Drobného, Fráni Zeminové, Stanislava K. Neumanna a soudruhů na ministra pošt a telegrafů o soustavném poškozování poštovních zásilek.
č. 1792Odpověď ministra pošt a telegrafů a ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění Dra Gust. Mazance a soudruhů (tisk č. 1600) o nedostatcích poštovní dopravy vlakové.
č. 1793Odpověď vlády na dotaz člena Národního shromáždění Viktora Dyka a soudruhů (tisk č. 1598). o poměrech v Československé tiskové kanceláři.
č. 1794Odpověď ministerského předsedy a ministra Vnitra k dotazu člena Národního shromáždění Dra Karla Viškovského a soudruhů k vládě (č. tisku 1560) o státní podpoře pohořelým Ve Slapech (pol. okres táborský).
č. 1795Návrh členů Národního shromáždění československého Rudolfa Laube, Dr. Vrbenského, Frant. Zeminové, Aloise Tučného a soudruhů, aby byla zvolena 16 členná parlamentní komise k vyšetření stížností co do správy Slovenska.
č. 1796Návrh členů Národního shromáždění Frant. Biňovce, Josefa Kříže, Viléma Brodeckého a soudr., aby byla zřízena kontrolní komise pro železniční dopravu.
č. 1797Návrh člena Národního shromáždění Fr. Biňovce a soudruhů, aby umožněn byl zemědělskému dělnictvu rychlý příděl obuvi a šatstva.
č. 1798Návrh, aby byl během 14 dnů podán Národnímu shromáždění návrh nového zostřeného zákona, podle kterého by jakákoliv korupce v životě politickém i hospodářském byla co nejpřísněji trestána.
č. 1799Návrh člena Národního shromáždění Viléma Votruby, Hatláka a soudr. na stavbu místní dráhy z Tečic do Velké Byteše.
č. 1800Návrh, aby bylo zavedeno starobní a invalidní pojišťování živnostnictva a rolnictva zároveň s pojišťováním dělnictva.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP