Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 2001Návrh člena Národního shromáždění Dra Ant. Hajna a soudruhů, aby byl doplněn tiskový zákon.
č. 2002Návrh členů Nár. shromáždění dra Fáčka, dra Rašína a soudr., aby byla zrušena daň z vyššího služného.
č. 2003Návrh člena Národního shromáždění Dra Ant. Uhlíře a soudruhů, aby vláda poskytla odborně kvalifikovaným vojínům, vracejícím se ze Sibiře, stipendií pro studijní pobyt v některých místech zámořských při návratu.
č. 2004Návrh členů Národního shromáždění Václava Sladkého, Václava Freimana a soudruhů, aby zřízeno bylo státní realné gymnasium v Novém Jičíně.
č. 2005Návrh člena Národního shromáždění Dra Budínského a soudruhů, aby vyšší ovocnářská a zahradnická škola v Lednici na Moravě převzata byla do správy státní a přeměněna na školu českou.
č. 2006Návrh členů Národního shromáždění J. Svozila, Drobného a soudruhů, aby byla upravena výkonnost státní služby stavební.
č. 2007Zpráva živnostenského výboru o peticích č. 1596, 1627 a 1629.
č. 2008Zpráva kulturního výboru o návrhu člena Národního shromáždění B. Fischera a soudruhů (č. t. 243), aby bylo zavedeno vyučování řemeslným pracím na školách středních a obecných.
č. 2009Vládní návrh. Zákon ze dne........ 1919 o zajišťování dávky z majetku.
č. 2010Zpráva ústavního výboru o návrhu členů Národního shromáždění J. V. Hroudy, Dra A. Kloudy, V. Sladkého, F. Biňovce a soudruhů (č. tisku 1039 a 1040) na úpravu služebních poměrů zřízenců obecních a okresních.
č. 2011Zpráva výboru pro jednací řád a výboru rozpočtového o návrhu (č. t. 1981) na úpravu platu předsedy Národního shromáždění československého.
č. 2012Návrh člena Národního shromáždění J. Kopečka a spol., aby města Ivančice, Dol. Kounice a Rosice byla zařaděna do vyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých.
č. 2013Návrh člena Národního shromáždění Dr. Pavla Blahu a soudruhů, aby dále byla vybudována "Slovenská pokladnica pre hospodárských robotníkov v Bratislave".
č. 2014Návrh člena Národního shromáždění Filipínského a soudr., aby město Žďár na Moravě zařaděno bylo do vyšší třídy platů státních zaměstnanců.
č. 2015Návrh poslance dra. Pavla Blahu a soudruhů, aby byla vybudována organisace nemocenského pojišťování pro zemědělské dělníky na Slovensku.
č. 2016Dotaz o přednostním zásobování Československé jednoty malozemědělských hospodářských družstev v Praze podle falešně udávaného, mnohem většího počtu zásobovaných osob.
č. 2017Dotaz na ministra veřejných prací o samovolném rozhodování uhelného inspektorátu v Karlových Varech, jímž jest znemožňována Zemské žňové komisi Státního obilního ústavu řádná a pravidelná distribuce uhlí výmlatního a orebního.
č. 2018Dotaz člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudruhů. na ministra financí o nedostatečném přídělu kuřiva.
č. 2019Dotaz členů Národního shromáždění Rud. Berana, J. Babánka a soudruhů na ministra vnitra o teroru, který provádí organisace sociálně demokratická v Měčíně u Přeštic proti příslušníkům strany republikánské.
č. 2020Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu tisk číslo 1918, který se týká dodatku ke státnímu rozpočtu republiky československé na rok 1919 a přiměřené změny finančního zákona ze dne 27. června 1919, č. 433 sb. z. a n.
č. 2021Vládní návrh. Zákon ze dne..............1919, jímž se obnovuje povinnost zaměstnavatelů, daň z příjmu a daň z vyššího služného, předepsanou z proměnlivých platů služebních, vybírati srážkou z těchto platů a odváděti státní pokladně.
č. 2022Vládní návrh. Zákon ze dne.....prosince 1919, jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 3 a půl milionů Kč.
č. 2023Vládní návrh. Zákon ze dne.....prosince 1919, č..... sb. z. a n., jímž se mění ustanovení čl. IV. a doplňují ustanovení čl. V. zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 sb. z. a n. o úpravě poměrů státních zaměstnanců.
č. 2024Vládní návrh. Zákon ze dne..............1919, jímž se dodatečně schvalují dosavadní úvěry, opatřené vládou v cizině, a povoluje se další úvěr.
č. 2025Vládní návrh. Rozpočtové provisorium na dobu od 1. ledna do 29. února 1920.
č. 2027Zpráva I.výboru státně zřízeneckého, II. dodatek k téže, a III. výboru kulturního o návrhu člena Národního shromáždění G. Navrátila a soudruhů tisk č. 598 na úpravu starobních požitků (pensí a provisí) státních a ústavních zaměstnanců, jejich vdov a sirotků.
č. 2028Zpráva I.výboru státně zřízeneckého, II. výboru kulturního o návrhu člena Národního shromáždění G. Navrátila a soudruhů tisk č. 598 na úpravu starobních požitků (pensí a provisí), drahotních přídavků a výpomocí státních a ústavních zaměstnanců na odpočinku, jejich vdov a sirotků.
č. 2029Odpověď ministrů obchodu a zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění Františka Petrovického a soudruhů (tisk č. 1754) o prodeji českého sladu do Rakouska.
č. 2030Odpověď ministra národní obrany a ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Františka Biňovce a soudr. (t. č. 1619) stran nemístného užívání zbraní vojenskou hlídkou při polních hlídkách.
č. 2031Vládní návrh. Zákon ze dne......................................1919 o příspěvku k náhradě škod výtržnostmi způsobených.
č. 2032Odpověď ministra veřejných prací na dotaz členů Národního shromáždění Hatláka, V. Votruby a druhů, tisk č. 1721, jakým způsobem hodlá zameziti katastrofální účinky hospodářské v živnostech pro nedostatek svítiva, paliva a prostředků hnacích.
č. 2033Zpráva ústavního výboru o vládní osnově zákona tisk č. 1828, kterým se platnost § 23. novely k obecním zřízením zákona ze dne 7. února 1919, č. 76 sb. zák. a nař. prodlužuje do konce r. 1921.
č. 2034Odpověď ministerského předsedy a ministra zemědělství na dotaz člena Národního shromáždění dra Kubíčka a soudruhů (tisk č. 1712), proč vrchní správa býv. cís. velkostatků ve Smiřicích a j. nevyhovuje žádostem bezzemků, domkářů, rolníků a živnostníků o prozatím ní pronájem pozemků a luk.
č. 2035Návrh členů Národního shromáždění Biňovce, Vraného, Drobného, Krále a soudruhů, aby byl vydán zákon o nuceném pronájmu půdy zabrané státem
č. 2036Zpráva výboru zásobovacího o návrzích členů Národního shromáždění Jos. Šamalíka, Vincence Ševčíka a soudr. čís. tisku 1852 a Ot. Hrejsy, Fr. Chaloupky a soudr. čís. tisku 1873, aby byly zrušeny rekvisice dobytka a uvolněny trhy.
č. 2037Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 1591 o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.
č. 2038Zpráva státně-zřízeneckého výboru o vládním návrhu tisk č. 2023 na změnu ustanovení čl. IV. a doplnění ustanovení čl. V. zákona ze dne 7. října 1919, čís. 541 sb. zák. a nař. o úprav ě poměrů státních zaměstnanců.
č. 2039Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz členů Národního shromáždění Ferd. Jiráska, Josefa Stivína a soudruhů (tisk č. 1904) týkající se zrušení lihové ústředny
č. 2040Vládní návrh. Zákon ze dne..................1919, o zvláštních opatřeních v oboru Samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
č. 2041Zpráva ústavního výboru o předloze zákona, kterým zřizují se stálé seznamy voličské.
č. 2042Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1990), kterým se mění některá ustanovení trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř. z., a zákona čl. XXXIII. z roku 1896.
č. 2043Odpověď ministerského předsedy na dotaz člena Národního shromáždění R. Berana a soudruhů (tisk č. 1884) o provedení zákona ze dne 28. ledna 1919, č. 49. sb. z. a n. o organisaci statistické služby.
č. 2044Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 2025), který se týká rozpočtového provisoria na dobu od 1. ledna do 29. února 1920 a vedení státního hospodářství v době označené.
č. 2045Návrh člena Národního shromáždění Josefa Ulricha, Ludvika Austa a soudr., aby byl vyšetřen finanční stav obci a aby byly uspořádány jejich poměry.
č. 2046Návrh člena Národního shromáždění Karla Dědice a soudruhů na záchranu a udržení oděvního průmyslu v československé republice.
č. 2047Návrh členů Národního shromáždění Otm. Hrejsy, jar. Marchy a soudr., aby byla opatřena obuv, satstvo a prádlo zemědělskému dělnictvu a malým rolníkům.
č. 2048Návrh členů Národního Shromáždění Jos. Šolleho, Dr. M. Hrubana, Frant. Šabaty a soudruhů, 1. aby zřízena byla pojišťovací rada při ministerstvu vnitra; 2. aby byl utvořen svaz pojišťoven domácích; 3. aby bylo přísně postupováno při udělování nových koncesí jednotlivým cizozemským pojišťovnám.
č. 2049Návrh člena Národního shromáždění V. Čipery a soudruhů, aby v nejbližší době byla půda, podléhající zákonu záborovému, odevzdána do rukou drobných zemědělců, domkářův a bezzemků.
č. 2050Návrh členů Nár. shromáždění Josefa Sechtra, Frant. Mašaty, Vraného, Jaroslava Marchy a společníků o podpoře staveb rodinných domků pro malé rolníky, živnostníky, zemědělské dělníky a úředníky nižších kategorií za pomoci státní péče.
č. 2051Návrh členů Národního shromáždění Frant. Mašaty, Josefa Vraného, Jaroslava Marchy, Josefa Sechtra, Jana Dubického a společníků, Stran povznesení stavebního ruchu na venkově, hledíc ke střením vrstvám zemědělským.
č. 2052Dotaz člena Národního shromáždění dra. Zahradníka a soudr. na ministra veřejných prací o dodávce uhlí pro drtiče štěrku na našich veřejných silnicích.
č. 2053Dotaz člena Národního shromáždění dra. Zahradníka a soudr. na ministry: veř. prací, zásobování lidu a zemědělství o dodávkách obilí, uhlí k výmlatu i pro domácnost, zásobování petrolejem, benzinem pro výmlat a jinými nezbytnými životními potřebami v bývalé volební skupině české č. 55.
č. 2054Dotaz člena Národního shromáždění dra. Zahradníka a soud na ministra veřejných prací stran vybudování státní silnice z Benešova do Neveklova a stran jejího dalšího dobudování.
č. 2055Dotaz členů Národního shromáždění R. Berana, O. Hübnera a soudr. na ministra vnitra. o teroru organisace sociálně-demokratické proti příslušníku republikánské strany čsl. venkova v továrně Melicharově v Brandýse nad Labem.
č. 2056Dotaz člena Národního shromáždění Josefa Stivína a soudr. na ministra spravedlnosti o zrušení císařského nařízení ze dne 20. dubna 1854 č. ř. z. 96 t. zv. "Prügelpatentu".
č. 2057Návrh. člena Národního shromáždění Karla Brožíka a soudruhů na změnu článku 18. zákona o závodních a revírních radách při hornictví.
č. 2058Vládní návrh. Zákon ze dne....................... osvobození daně z příjmu, zavedené zákonem ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., ode všech přirážek a příspěvků pro samosprávné svazky.
č. 2059Návrh členů Národního shromáždění Jos. Šamalíka, Vinc. Ševčíka, Fr. Navrátila, Rýpara, Fr. Šabaty a soudruhů, aby půda velkostatků, která jest drobným zemědělcům nebo nájemním družstvům pronajata, byla během roku 1920 za náhradu vyvlastněna a podle smyslu zákona o přídělech půdy lidu odevzdána.
č. 2060Návrh členů Národního shromáždění Kadlčáka, Rýpara a soudruhů stran nové úpravy hospodářských poměrů pasekářů a zemědělců ve Slezských Bezkydech.
č. 2061Návrh členů Národního shromáždění Viléma Votruby, Hrejsy, Vahaly a soudruhů, aby byla Zahájena pomocná akce pro okres valašsko kloboucký, povodní poškozený.
č. 2062Dotaz členů Národního shromáždění F. Petrovického, B. Fischera, A. Sládka a soudruhů na ministry: financí, obchodu, zásobování lidu a sociální péče o vaření piva v domácnostech.
č. 2063Dotaz členů Národního shromáždění F. Petrovického, B. Fischera, A. Sládka a soudr., na ministra obchodu o trvalém poškozování řemesel neoprávněnými živly
č. 2064Dotaz. členů Národního Shromáždění Viléma Votruby, Hatláka a soudruhů k ministru zásobování stran nedostatečného zásobování města Brna zajíci ze Slovenska.
č. 2065Zpráva výboru zemědělského a technického o vládním návrh u zákona č. 1772, jímž se mění ustanovení zákon a ze dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z. o zvelebení zemědělství stavbami vodními.
č. 2066Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (č. tisku 2024) jímž se dodatečně schvalují dosavadní úvěry, opatřené vládou v cizině, a povoluje se další úvěr.
č. 2067Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 2021, kterým se zrušuje daň z vyššího služného a obnovuje povinnost zaměstnavatelů, daň z příjmu, předepsanou z proměnlivých platů služebních, vybírati srážkou z těchto platův a odváděti státní pokladně.
č. 2068Vládní návrh. Zákon ze dne....................1919, jímž prodlužuje se platnost císařského nařízení ze dne 10. ledna 1917, z. ř. č. 14. o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě z podnětů zvláštních, válkou způsobených poměrů, jakož i 1. oddílu VI. zák. čl. uher. z roku 1917 o železniční válečné dani.
č. 2069Dotaz členů Národního shromáždění Jos. Šamalíka,. Sedláčka, Fr. Navrátila a soudruhů na ministra školství a národní osvěty o týrání dětí učitelkami Hermínou Bukovskou a Julií Dvořákovou ve Fryšavě na Moravě a o hrubém porušování ministerských nařízení těmito učitelkami.
č. 2070Návrh členů Národního shromáždění Dra. Mazance, Dra Kmeťka a soudruhů, aby byl zřízen státní památkový úřad pro Slovensko a Přikarpatskou Rus.
č. 2071Návrh členů Národního shromáždění A. Čuříka, V, Sedláčka, B. Bezděka a soudruhů, aby byl uvolněn dovoz podšívkového zboží k síti obleků, jakož i surovin (látek) k šití prádla pro zemědělské dělnictvo a malé rolnictvo.
č. 2072Dotaz členů Národního shromáždění Jana Rýpara, Ant. Čuříka a soudruhů na ministra financí o postupu berní s právy při uvolněn i o kolkovaných bankovek a o tajném nařízení v této věci.
č. 2073Dotaz členů Národního shromáždění Josefa Srnce, Vladimír Drobného, Julia Kopečka a soudruhů na ministra vnitra o povolování kácení dříví starousedlíkům v obecních lesích na rok 1919.
č. 2074Dotaz člena Národního shromáždění Jana Veselého a soudruhů na ministerského předsedu, ministra zemědělství, ministra vnitra a ministra pro zásobování lidu povolování kácení obecních lesů starousedlíky (rustikalisty)
č. 2075Vládní návrh. Zákon ze dne.............................., jímž se povoluje použíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány obcí pražskou v úhrnné jmenovité částce 150,000.000 K, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
č. 2076Vládní návrh. Zákon ze dne..........................., kterým se omezuje prodej a pronájem hotelů a pensionátů.
č. 2077Dotaz člena Národního shromáždění Josefa Stivína a soudr. na ministra vnitra o zabavení periodického časopisu "Sociální Demokrat", vycházejícího v Praze.
č. 2078Dotaz na ministerského předsedu, ministry: veřejných prací, obchodu, vnitra, sociální péče a národní obrany o úmyslu zavírání pražských hotelů pro účely úřední a vojenské.
č. 2079Návrh člena Národního shromáždění dra Zahradníka a soudruhů, aby byla vybudována řádná zastávka nebo stanice Horní Borek dráhy z Prahy do Tábora.
č. 2080Odpověď ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění F. Petrovického a soudruhů o pravidelném odmítání žádostí živnostníků o úředně povolené vrácení zadržených peněz při okolkování berní správou v Chrudimi. (Tisk 1720.)
č. 2081Dotaz člena Národního shromáždění Josefa Špačka a druhů na ministra zemědělství stran zvýšeného pěstování konopí.
č. 2082Dotaz členů Národního shromáždění F. Petrovického, B. Fischera, V. Rebše, A. Sládka a soudruhů na ministerského předsedu, ministerstvo veřejných prací a ministerstvo obchodu o nezdůvodněném zadržování sjednané výplaty za řemeslnické práce.
č. 2083Odpověď ministra veřejných prací a ministra zásobování na dotaz člena Národního shromáždění Vladimíra Drobného a soudruhů čís. t. 1807 o volném prodeji benzinu a petroleje za oves Ústřední jednotou českých hospodářských společenstev v Čechách.
č. 2084Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz členů Národního shromáždění Tučného, Hrizbyla a spol. (č. t. 1847) o smlouvě o sladování ječmene.
č. 2085Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění Vladimíra Drobného, Aloisa Konečného, Julia Kopečka a soudruhů č. t. 1790 o nevyřizování rekursu proti obecním volbám v Domamili u Moravských Budějovic.
č. 2086Odpověď ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění G. Navrátila a soudruhů (tisk č. 1880) o nešetření práv češtiny na drahách.
č. 2087Odpověď ministra veřejných prací na dotaz člena Národního shromáždění Jaroslava Marchy a soudruhů (tisk č. 1786) o zneužíváni uhlí majitelem cihelny Petrem Střelcem v Holubicích.
č. 2088Odpověď ministra vnitra v souhlasu s ministrem národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Františka Svobody a soudr. č. tisku 1455 ve věci nekorektního jednání vojenské policie a četnictva proti členům soc. dem. organisace.
č. 2089Odpověď ministra veřejných prací v dorozumění s ministrem pro zásobování lidu, prohlásivším svoji nepříslušnost, a s ministrem národní obrany na dotaz (tisk č. 1763). o příčinách nedostatečného zásobování zemědělského obyvatelstva uhlím, benzinem a petrolejem.
č. 2090Zpráva finančního výboru o vládním návrhu číslo tisku 1693, kterým se zavádí poválečná přirážka k poplatkům a změny s tímto souvisící.
č. 2091Odpověď ministra národní obrany na dotaz členů Národního shromáždění Jana Rýpara, Dra Mazance a soudruhů tisk č. 1937, zda ví o štvanicích a agitacích ve vojsku proti katolické církvi a zda je chce zakázati.
č. 2092Odpověď ministerského předsedy na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Šamalíka a soudruhů tisk č. 1461 o zabezpečení výživy československého obyvatelstva v Rakousku, zejména ve Vídni.
č. 2093Odpověď ministra zahraničních věcí na dotaz člena Národního shromáždění Dra Karla Novotného a soudr. (tisk č. 1230) o nutné opravě naší hranice na Znojemsku.
č. 2094Vládní návrh zákona, kterým se upravují hranice příslušnosti mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany.
č. 2095Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Sechtra a soudruhů tisk č. 1578 o počínání obecního úřadu a hospodářské rady v Dobrovízi.
č. 2096Vládní návrh. Zákon Ze dne......................... o prozatímní úpravě advokacie.
č. 2097Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz členů Národního shromáždění A. Sládka, Vil. Votruby a soudruhů tisk. č. 1766 o zastoupení obchodnictva v cukerní komisi.
č. 2098Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz členů Národního shromáždění Vladimíra Drobného, Fráni Zeminové, Stanislava K. Neuman na a soudruhů (tisk č. 1791) o soustavném poškozování poštovních zásilek.
č. 2099Vládní návrh. Zákon ze dne...................................................................1920, kterým se povoluje další státní podpora stavebního ruchu.
č. 2100Odpověď ministra zemědělství na dotaz členů Národního shromáždění Vladimíra Drobného, Fr. Zeminové, j. Srnce a soudr. (tisk č. 1879) o rozprodávání velkostatku býv. barona Drascheho na Pardubicku.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP