Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25   26  27  28  29

č. 2601Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 2532), kterým se doplňuje a mění obecní řád města Olomouce.
č. 2602Návrh člena Národního shromáždění Rudolfa Pilát a a soudruhů, aby Národní shromáždění usneslo se o zákonu, jímž se doplňují zákonná ustanovení o dani z důchodu
č. 2603Dotaz. členů Národního shromáždění Jana Hrizbyla, Aloise Tučného a spol. na pana ministra financí o potravní dani na čáře.
č. 2604Dotaz členů Národního shromáždění Jana Pelikána a spol. na pana ministra financí v záležitosti odstranění šlendriánu při celní kontrole v Hrušovanech-Šanově.
č. 2605Zpráva ústavného výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 2547) o obecních a obvodních notářích na Slovensku.
č. 2606Zpráva ústavného výboru o vládnem návrhu zákona (tisk 1826) o prozatímní úpravě správy politické na Slovensku.
č. 2607Zpráva I. živnostenského výboru a II. sociálně-politického výboru o peticích čís. 2448, 2466, 2484, 2527, 2592, 2665.
č. 2608Zpráva živnostenského výboru o peticích č. 2418, 2444, 2470, 2482, 2594, 2719, 2538 a 2421
č. 2609Zpráva sociálně-politického výboru o petici Jednoty českých soukromých úředníků v Praze č. t. 2190.
č. 2610Dotaz člena Národního shromáždění Vladimíra Drobného a společníků na pana ministra financí o rozdělování soli agrárními "Domovinami".
č. 2611Dotaz člena Národního shromáždění Vladimíra Drobného a společníků na pana ministra sociální péče, pana ministra veřejných prací a na pana ministra vnitra o urychlení uznávání obecné prospěšnosti stavebních družstev.
č. 2612Dotaz na pana ministra zásobování a zemědělství o nepřístojnostech, které se udály v obci Blučině a jiných obcích na Židlochovicku, při tak zv. přezkoumání obilního kontingentu zástupcem ministerstva zásobování.
č. 2613Dotaz členů Národního shromáždění Frant. Mašaty, Josefa Sechtra, Josefa Vraného a společníků na pana ministra spravedlnosti v záležitosti protizákonného postupování okresního soudu v Hořovicích týkajícího se výkupu dlouhodobých pachtů.
č. 2614Dotaz člena Národního shromáždění Antonína Nováka a soudruhů na ministra vnitra stran nevyřizování protestu, podaného proti volbě obecního starosty v Nepolisech u Chlumce nad Cidlinou.
č. 2615Dotaz člena Národního shromáždění A. Sládka a spol. na pana min. zahr. záležitostí v příčině ztýrání a těžkého poranění dra Lad. Radimského v Těšíně.
č. 2616Dotaz člena Národního shromáždění Dra Lukavského a soudruhů na pana ministra zásobování stran rozšiřování stranicko-politických letáků výkupním komisařem Jos. Jandou z Lomnice nad Popelkou.
č. 2617Návrh člena Národního shromáždění Vladimíra Drobného a společníků, na prodloužení zákona o ochraně drobných pachtýřů ze dne 30. října 1919, č. 593 sb. zák. a nař., na rok 1921.
č. 2618Návrh členů Národního shromáždění F. Časného, L. Zatloukalové-Coufalové, B. Krále, Frant. Navrátila a soudr. o poskytnutí pomoci pohořelým ve Skrbni u Olomouce.
č. 2619Návrh člena Ná rodního shromáždění lng. Jos. Rotnágla a druhů, a by hlav. městu Praze udělen a byla státní subvence na stavbu krematoria.
č. 2620Návrh členů Národního shromáždění Dra Lukavského, Dra Matouška, F. Síse a společníků na zařadění města Tábora do II. třídy místních přídavků.
č. 2621Návrh člena Národního shromáždění Vladimíra Drobného a spol. na reorganisaci žňových komisí.
č. 2622Vládní návrh. Zákon ze dne.................1920, kterým se upravují právní poměry spořitelen.
č. 2623Vládní návrh. Zákon ze dne................ 1920 o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.
č. 2624Návrh. členů Národního shromáždění Lukeše a Oklešťka a soudruhův, aby mimořádná zvýšená práce soudců, při provádění zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům, byla náležitě honorována.
č. 2625Zpráva I. výboru zásobovacího a II. výboru technického o peticích, týkajících se poměrů vyživovacích a zásobovacích.
č. 2626Zpráva I. výboru kulturního a II. výboru sociálně-politického o návrhu členů Národního shromáždění Boh. Fischera, V. Rebše a soudr. (tisk č. 219) na zavedení poraden pro volbu povolání.
č. 2627Odpověď ministerského předsedy a ministrů Veřejných prací, obchodu, vnitra, sociální péče a národní obrany na dotaz (tisk č. 2078). o úmyslu zabírání pražských hotelů pro účely úřední a vojenské.
č. 2628Odpověď ministerského předsedy, ministra vnitra, ministra zemědělství a ministra pro zásobování lidu na dotazy členů Národního shromáždění o povolování kácení dříví na obecních statcích.
č. 2629Odpověď ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění Františka Navrátila a soudruhů (č. t. 1532) o přídělu čistého lihu různým obchodníkům, spekulantům, kteří z něho vyrábějí kořalky studenou cestou.
č. 2630Odpověď ministra železnic na dotaz členů Národního shromáždění Ant. Sládka, Votruby, Vlad. Hatláka a soudr. (tisk č. 2361) ve věci vyplacených náhrad způsobených ztrátou zboží na drahách.
č. 2631Dotaz členů Národního shromáždění Dyka, V. Čipery, J. Veselého a soudr. na ministra vnitra, ministry veřejných prací a sociální péče o poměrech t. zv. "světáků".
č. 2632Dotaz člena Národního shromáždění Vladimíra Drobného a společníků na ministra spravedlnosti o soustavném zamítání nároků dlouholetých pachtýřů na výkup církevních pozemků.
č. 2633Návrh členů Národního shromáždění Dra Karla Kramáře, Dra F. Lukavského, Dra Al. Rašína, Dra J. Brabce a spol. na vydání zákona o zřízení úsporné a vyšetřovací komise parlamentní. Zákon ze dne.........……………………..1920, kterým se. zřizuje úsporná a vyšetřovací parlamentní komise.
č. 2634Návrh členů Národního shromáždění Dr. Fr. Lukavského, Dr. A. Hajna, Dr. Budínského a druhů na úpravu administrativní správy školství národního a středního v republice Československé.
č. 2635Návrh člena Národního shromáždění Vladimíra Drobného a spol. na přezkoušení výrobních nákladů stavebních hmot a snížení směrných maximálních cen.
č. 2636Odpověď ministra veřej. zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz člena N. S. Emila Spatného a soudruhů (číslo tisku 2295) o ohrožení lázeňských podniků v Praze.
č. 2637Odpověď. ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění Václava Freimana, Dra Theodora Bartoška a spol. (č. tisku 2322) o užívání úředních orgánů a úředního aparátu státního k agitaci pro Armádu Spásy.
č. 2638Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz členů Národního shromáždění Jaroslava Marchy, Vraného, Mašaty, Sechtra a soudruhů (tisk č. 2458) o provádění zákona o dlouhodobých pachtech.
č. 2639Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Dr. Mazance a soudruhů tisk č. 2198. o nezákonném zrušení školních kaplí na Smíchově smíchovským starostou.
č. 2640Odpověď ministrů vnitra a spravedlnosti na dotaz členů Národního shromáždění Dra. Theodora Bartoška a soudr. (tisk č. 2163) o odvislosti soudní judikatury v republice od soudnictví bývalé říše Rakousko-Uherské.
č. 2641Odpověď. ministra zemědělství v dohodě s pozemkovým úřadem a ministra financí na dotaz člena Národ. shromáždění Dra. Budínského a soudruhů (č. tisku 2297) o hospodaření na panství Salmově V Rájci na Moravě.
č. 2642Vládní návrh. Zákon ze dne ................1920. o Prozatímní úpravě správy měst s regulovaným magistrátem na Slovensku.
č. 2643Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920 o prozatímní úpravě právních poměrů ústavů léčebných a humanitních v republice Československé.
č. 2644Zpráva výboru státně-zřízeneckého k resoluci poslance Vojty, Buřívala, Brodeckého a soudruhů, přikázané výboru v 101. schůzi Národního shromáždění čsl. dne 18. prosince 1019.
č. 2645Vládní návrh. Zákon ze dne................ 1920 o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů.
č. 2646Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920, jímž se stanoví poměr trestů v území různého práva.
č. 2647Vládní návrh. Zákon ze dne ................1920 o soupisu obyvatelstva.
č. 2648Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920, jímž se pozměňují některá ustanovení zákonův o ubytování vojska.
č. 2649Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920 o sloučení zemských ústavů úvěrních.
č. 2650Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920, kterým se vláda zmocňuje, aby upravila mezistátní styk v oboru sociálního pojištění.
č. 2651Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu člena Národního shromáždění A. Tučného a spol. (tisk č. 1312), aby byl vydán zákon o jmenování úředních sluhů podúředníky.
č. 2652Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920 o zubním lékařství a zubní technice.
č. 2653Odpověď ministra veřejných prací a ministra železnic na dotaz členů Národního shromáždění dr. Jar. Brabce, dr. Lukavského a soudr. (tisk č. 2229) stran zabavování uhlí aprovisačního, určeného pro zásobování obyvatelstva, pro účely železniční.
č. 2654Návrh členů Národního shromáždění Dra Lukavského, Dra Hajna, Dra Budínského a společníků, na úpravu administrace správy školství a o úpravě organisace úřadů pro školství a nár. osvěty. (Dodatek k tisku 2634.)
č. 2655Zpráva I. výboru živnostenského, II. výboru sociálně-politického a III. výboru rozpočtového o peticích číslo 2248 a 2492, stran požadavku abstinentního svazu ve Slezské Ostravě, který se dožadoval v Národním shromáždění zákazu výroby, prodeje i výčepu lihovin a likérů, jakož i opatření proti alkoholismu.
č. 2656Zpráva I. živnostenského výboru, II. sociálně-politického výboru, III. rozpočtového výboru a IV. zásobovacího výboru o peticích číslo 2211 a 2679, jimiž žádá administrativní výbor župy Liptovské zamezení výčepu lihovin.
č. 2657Dotaz člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudr. na ministra železnic, ohledně zlepšení osobního provozu na trati Praha - Zdice - Protivín.
č. 2658Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o osnově zákona o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh spojených s prováděním § 63 zák. ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n.
č. 2659Zpráva výboru ústavního o vládním návrhu zákona tisk č. 1773, kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti.
č. 2660Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk č. 2551), kterým se pro Slovensko a pro Podkarpatskou Rus zřizuje odvolací komise pro daň dôchodkovou (z příjmu), z majetku a z válečných zisků.
č. 2661Zpráva I. výboru kulturního a II. výboru rozpočtového o návrhu členů Národního shromáždění dra Mareše, dra Lukavského a soudr. (tisk č. 2454) na poskytnutí subvence "Hlávkovým studentským kolejím českých vysokých škol pražských" ke krytí ročního schodku.
č. 2662Vládní návrh. Zákon ze dne ............. 1920, jímž se upravuje správa školství.
č. 2663Odpověď ministra financí na dotaz členů Národního shromáždění Vojty Lukeše a soudruhů (tisk 2383) v příčině používání úředního razítka výhradně německého jakož i dopisování s českými stranami v jazyku německém berním úřadem v Opavě.
č. 2664Odpověď ministerského předsedy na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Tesky a soudruhů (číslo tisku 2255) o stavu věci v Československé sibiřské armádě a uvěznění 53 delegátů druhého vojenského sjezdu v Irkutsku na ruském ostrově u Vladivostoku.
č. 2665Návrh členů Národního shromáždění Ondřeje Wachtfeidla a soudruhů na přeložení dráhy žel. "Zelnovky", vedoucí od Čes. Budějovic k Černému Kříži.
č. 2666Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920 o ochraně nájemníků.
č. 2667Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze ze dne 21. ledna 1920 za souhlas ke stíhání člena Národního shromáždění Vlastimila Tusara, ministerského předsedy v Praze, pro přečin § 51. zákona o právu autorském.
č. 2668Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Táboře o vydání člena Národního shromáždění Josefa Šády ke stíhání pro přečin podle § 305 tr. z.
č. 2669Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 2149) o zřízení Poradního sboru pro tělesnou výchovu.
č. 2670Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920 o odstranění nevhodných názvů.
č. 2671Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920, kterým se povoluje úvěr k úhradě nákladů, spojených s nákupem a dovozem cizozemské sadby bramborové.
č. 2672Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 1398, jímž se doplňuje zákon ze dne 22. května 1919, kterým se mění ustanovení občanského práva o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství.
č. 2673Návrh člena Národního shromáždění JUDra. Aloise Rašína a druhů, aby změněna byla dosavadní zákonná ustanovení o kolku směnečném. Zákon ze dne ...................................... 1920, kterým se mění dosavadní zákonná ustanovení o kolku směnečném.
č. 2674Zpráva I. výboru technického II. výboru rozpočtového a III. výboru sociálně politického o vládním návrhu (č. t. 2364), kterým se předkládá osnova zákona o podpoře soukromého, stavebního podnikání.
č. 2675Zpráva výboru pre pozemkovú reformu o návrhu člena Národného shromaždenia Igora Hrušovského a spoločníkov (tisk č. 2365) o vydaní zákona, ktorým se doplňuje zákon ze dňa 27. kvetna 1919 č. 318. sb. z. a nar. o zaistení pôdy drobným pachtýrom.
č. 2676Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Kyjově za vydání člena Národního shromáždění Jana Měchury, stíhaného pro podezření ze zločinu zpronevěry na podkladě udání Jana Kohoutka.
č. 2677Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920, kterým se upravuje z důvodu války promlčení práva ku předpisu a vymáhání pojistného.
č. 2678Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920 o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých.
č. 2679Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920, kterým se rozšiřuje obor působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku.
č. 2680Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920, jímž se doplňuje § 191 tr. z. čl. V. zákona z roku 1878.
č. 2681Návrh člena Národního shromáždění Frant. Zíky, J. Lukeše a společníků na zařadění obce Kateřinek u Opavy do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2682Dotaz člena Národního shromáždění Jaroslava Marchy a soudruhů na ministra vnitra a ministra zemědělství ve věci provádění § 63 přídělového zákona na Moravě a jednání některých politických úřadů a velkostatkářů.
č. 2683Návrh členů Národního shromáždění G. Navrátila, Dra Matouška, Dra Lukavského a soudruhů na úpravu požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých.
č. 2684Návrh členů Národního shromáždění Fr. Buřívala, Emila Špatného, Jaroslava Plicky a soudruhů na zařadění všech státně zaměstnaných v Nymburce do II. třídy místních přídavků devadesátiprocentních.
č. 2685Dotaz členů Národního shromáždění Dra Mareše, Dra Syllaby a soudr. na ministra národní obrany o studujících lékařství, kteří konali a konají zdravotní službu v sibířském vojsku.
č. 2686Návrh člena Národního shromáždění Dra Uhlíře a spol. na vybudování přímého a levného spojení měst českého severovýchodu s hlavním městem republiky.
č. 2687Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Olomouci za vydání člena Národního shromáždění Rudolfa Mlčocha pro přestupek podle § 19, 21 tisk. zák.
č. 2688Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu o vydání člena Národního shromáždění Josefa Stivína ke stíhání pro přečin urážky na cti spáchaný tiskem (k žalobě Ant. Pika).
č. 2689Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze o vydání člena Národního shromáždění Em. Špatného ke stíhání pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem (k žalobě Jar. Bičiště).
č. 2690Zpráva I. výboru technického a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona tisk č. 2363 o přechodných daňových výhodách pro stavby.
č. 2691Zpráva dopravního výboru k návrhu členů Národního shromáždění Jana Pelikána, Fr. Buřívala, Ot. Vochoče a spol. (tisk 409), o investičním programu železnic Československé republiky a o návrhu Fr. Buřívala, Jar. Marchy a soudruhů o přestavbě nádraží v Č. Třebové (tisk 99).
č. 2692Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920, jímž se povoluje dodatečný úvěr k boji proti nakažlivým nemocem v republice Československé.
č. 2693Zpráva I. ústavného výboru a II. rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona tisk č. 2642 o prozatímnej úprave správy mest s regulovaným magistratom na Slovensku.
č. 2694Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920 o mimořádných opatřeních.
č. 2695Vládní návrh. Ústavní zákon ze dne ................ 1920 o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního (podle §§ 107, 112 a 116 ústavní listiny).
č. 2696Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu zákona na výplatu mimořádných čtvrtletních výpomocí státním zaměstnancům ve lhůtách měsíčních, usneseného podle § 14 a 17 jednacího řádu.
č. 2697Zpráva státně-zřízeneckého výboru o výborovém návrhu na propočítání služebních let státních zaměstnanců (podle §§ 14. a 17. jedn. řádu).
č. 2698Zpráva ústavního výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 18. listopadu 1919, kterýmž se zřizuje "Slezská zemědělská rada", předloženého podle § 3. zákona ze dne 24. července 1917, č. 307 ř. z.
č. 2699Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920, jímž se mění zákon ze dne 13. listopadu 1918, č. 38 Sbírky zákonů a nařízení o zemském správním výboru pro Čechy.
č. 2700Vládní návrh. Zákon ze dne ............... 1920 o úpravě uhelného hospodářství.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25   26  27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP