Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1101Dotaz poslanců Machara, Dra Lukavského, Dra Brabce a společníků na pana ministra Spravedlnosti Dra F. Soukupa o jeho řeči reprodukované ve Večerníku Práva Lidu dne 22. května 1919.
č. 1102Dotaz člena Národního shromáždění A. Sládka a soudruhů na pana ministra pro zásobování lidu dra Vrbenského o řetězovém obchodu s pepřem a mandlemi.
č. 1103Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění St. K. Neumanna, Pika a soudruhů (číslo tisku 875) o věci spisovatele Hugona Sonnenscheina.
č. 1104Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz poslanců Machara, Dra Brabce, Dra Lukavského a soudruhů (čís. tisku 1101) o projevu na táboru lidu na Staroměstském náměstí dne 22. května t. r.
č. 1105Odpověď ministra železnic na dotaz (tisk 836) o krytí autority nehodných představených státní železniční správy československé při spisování výslechu personálu.
č. 1106Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz clena Národního shromáždění Dra. Hnídka a soudruhů (č. tisku 684) o rekvisicích v okresu chrudimském.
č. 1107Odpověď zástupce ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotazy (tisk č. 876), (tisk č. 879) o postupu státních lékařů na Moravě a dotaz (tisk c. 877) o obsazení systemisovaných míst v ministerstvu zdravotnictví.
č. 1108Vládní návrh zákon o statistice zahraničního obchodu.
č. 1109Návrh na změnu zákona ze dne 13. listopadu 1918 č. 37 sb. z. a nař. ze dne 11. března 1919 č. 138 sb. z. a nař.
č. 1110Návrh člena Národního shromáždění dra Jos. Schieszla a soudruhů k soupisu životních pojistek.
č. 1111Dotaz člena Národního shromáždění Petra Pavlána a soudruhů na pana ministra Vnitra pro nedosažení správní komise V Ratimově.
č. 1112Dotaz na pana ministra zemědělství ohledně nespravedlivého pronájmu luk od velkostatku Brandýs n. L.
č. 1113Dotaz poslance Ferd. Jiráska a soudruhů na pana ministra spravedlnosti, týkající se praxe rejstříkového soudu v Praze.
č. 1114Zpráva ústavního výboru o návrhu (č. tisku 1109) na změnu zákonů ze dne 13. listopadu 1918 č. 37. sb. z. a nař. a ze dne 11. března 1910 č. 138 sb. z. a nař.
č. 1115Návrh Dra Matouška, Dra Lukavského a soudruhů, aby byl vydán zákon o zařadění úředních sluhů do X. a XI třídy hodnostní.
č. 1116Dotaz na pana ministra věcí zahraničních o zajatých vojínech české národnosti ve Francii, kteří jsou přidržováni k trestním pracím ve zpustošených francouzských krajích německými armádami.
č. 1117Dotaz člena Národního shromáždění A. Čuříka a soudr. na pana ministra sociální péče stran vydání formulářů žádostí o státní příspěvek k invalidní rentě.
č. 1118Dotaz členů Národního shromáždění Mattuše, Sládka, Rebše a soudruhů na pana ministra spravedlnosti o nádražních krádežích a násilnostech v Kolíně n. L.
č. 1119Dotaz k panu ministru vnitra jakožto zástupci ministerského předsedy stran náhrady škody, kterou v protidrahotních demonstracích utrpěli obchodníci a živnostníci, i stran osobní jejich Svobody a bezpečnosti.
č. 1120Druhý dotaz na pana ministra školství a národní osvěty o poměrech na německé universitě v Praze (tisk 797, 1023).
č. 1121Dotaz na ministra pošt a telegrafů Jiřího Stříbrného o vyřizování reklamací za náhradu škod ztrátou (úbytkem obsahu nebo poškozením) poštovních zásilek.
č. 1122Dotaz o zařadění kancelářských oficiantův a pomocníkův - obého pohlaví - kteří po 26. únoru 1919 dovršili sedm roků služebních, do XI. hodn. třídy státních úředníkův.
č. 1123Dotaz poslance Jos. Šamalíka, Dra Dolanského, Dra Stojana, Zavorala a soudruhů na pana ministra vnitra o pumových útocích na katolické chrámy V Brně.
č. 1124Zpráva právního výboru o návrhu (tisk č. 133) na vydání zákona na nostrifikaci podniků, které v území republiky československé vyrábějí, neb dopravu provozují, avšak mají své sídlo mimo její hranice.
č. 1125Dotaz člena Národního shromáždění Jaromíra Špačka a soudruhů na vládu o vojenské situaci na bojišti na Slovensku.
č. 1126Návrh poslanců Kadlčáka, Dra Mazance a soudruhů, aby byly zlepšeny hmotné poměry Stráže bezpečnosti.
č. 1127Návrh, aby byly bezplatně navráceny orná půda, lesy, louky a pastviny, jež byly obcím a jednotlivým usedlostem v minulém a předminulém století vrchnostmi bezprávně odňaty.
č. 1128Návrh člena Národního Shromáždění dra Stojana a soudruhů, aby bylo poskytnuto výhod státním učitelským osobám, jež po 1. září 1913 vstoupily do pense.
č. 1129Dotaz na pana ministra školství a národní osvěty o protikatolické řeči učitele Vítězslava Táborského v Kopřivnici při školní slavnosti dítek.
č. 1130Dotaz na p. ministra obchodu o ochraně domácí výroby v oboru slaměných klobouků pánských a slaměných i plstěných klobouků dámských a dětských.
č. 1131Návrh na náhradu maloživnostníkům za škody, způsobené násilným odnětím zboží a nuceným prodejem se škodou.
č. 1132Dotaz člena Národního shromádění Dra Josefa Schieszla a soudruhů k panu ministru pošt o zadání stavebních prací v budovách, urcených pro poštovní spořitelnu v Karlově ulici na Smíchově.
č. 1133Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Plzni, aby Národní shromáždění svolilo k trestnímu stíhání člena Národního shromáždění obč. Ludvíka Pika pro přestupek § 21. zákona o tisku.
č. 1134Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze, aby Národní shromáždění svolilo trestně stíhati člena Národního shromáždění obč. Josefa Svozila pro § 488. tr. z.
č. 1135Návrh člena Národního shromáždění Dra Stojana a soudruhů o včítání let učitelům náboženství na školách středních.
č. 1136Návrh člena Národního shromáždění Dra Ivana Markoviča a soudruhů aby byly vypracovány předlohy zákonů o utvoření Velké Prahy.
č. 1137Dotaz na ministra pošt a telegrafů o zrušení nařízení ministerstva obchodu č. 38 ex 1914 (system telegrafních poslíčků).
č. 1138Dotaz člena Národního shromáždění Františka Mlčocha a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty o učitelském působení učitelky Anežky Procházkové v Lutopecnách.
č. 1139Dotaz členů Národního shromáždění inž. B Pospíšila, Šabaty a soudruhů na ministra školství, spravedlnosti a vnitra o událostech na dívčím učitelském ústavě v Chrudimi.
č. 1140Návrh na náhradu živnostníkům a obchodníkům za utrpěnou škodu při rabování, krádežích a výtržnostech, které byly v minulých dnech po Čechách.
č. 1141Zpráva finančního výboru o vládní osnově zákona (tisk č. 970), kterým se povoluje úvěr na hrazení nákladu, vzniklého dovozem obilí a mouky z ciziny.
č. 1142Zpráva. finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1056) o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové.
č. 1143Zpráva finančního výboru o vládním návrh u zákona (tisk č. 962) o poplatku za ujednání příslušnosti soudní a za žaloby podle nich podané.
č. 1144Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 967) o připuštění cizozemských dlužních úpisů s premiemi.
č. 1145Odpověď ministra Národní obrany na dotaz (tisk 765) o vyklizení místností fakulty právnické a filosofické od vojska.
č. 1146Odpověď ministra Národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění F. Svobody a spol. (tisk 816) o průtazích úpravy mzdy ve vojenském skladišti v Brně.
č. 1147Odpověď ministra Národní obrany a vnitra na dotaz (tisk č. 773) o nezákonném zatčení dělnického důvěrníka Rud. Kollera v Praze.
č. 1148Odpověď ministra vnitra (číslo tisku 944) o hrubém porušování svobody občanské, shromažďovací a spolčovací od sociálně demokratických důvěrníků a sekretářů odborových organisací.
č. 1149Odpověď ministra financí k dotazu člena Národního shromáždění Dra Josefa Schieszla a soudr. (č. tisku 686) stran opatření úhrady nákladů státních.
č. 1150Odpověď ministra Národní obrany na dotaz (č. tisku 839) o u místění redakce ruského listu "Russkoje Dělo" v budově akademického gymnasia u Rudolfína.
č. 1151Odpověď ministra zemědělství na dotaz (tisk č. 880) ve věci šikanování úředníků bývalých císařských statků ředitelem fondovních statků I. Arhem pro politickou a stavovskou činnost.
č. 1152Odpověď ministra železnic na dotaz (tisk č. 874) o průvozu po tratích československé republiky a způsobu jednání olomouckého ředitelství se železniční správou Německo-Rakouska.
č. 1153Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz členů Národního shromáždění Vincence Ševčíka, Dra Stojana a soudruhů (č. tisku 659) o zákazu modlitby na školách na Jihlavsku.
č. 1154Odpověď ministra pro zásobování lidu Dra Vrbenského na dotaz ze dne 29. března 1919 (č. tisku 740) o postupu Zemské úřadovny pro krmiva při přidělování melasy, otrub a jiných krmiv.
č. 1155Odpověď ministra zemědělství na dotaz (č. tisku 610), adresovaného ministru vnitra o loupení obecních lesů na českém jihu a útisku chalupníkův a domkářů starousedlými rolníky a obecními zastupitelstvy.
č. 1156Vládní návrh zákona, kterým se opravuje § 7. zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 214 sb. z. a nař. o sloučení sousedních obcí s Olomoucí.
č. 1157Vládní návrh zákona, kterým se povolují státní subvence tří pětin skutečného nákladu až do 3,110.000 korun na provádění nouzových prací v Brně s přináležejícím okresem.
č. 1158Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz ze dne 24. dubna 1919 tisk (čís. 946) o nevhodném telefonním spojení z Dobřichovic ku Praze.
č. 1159Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění pana inž. B. Pospíšila a soudr. (číslo tisku 835) o stranickém chování správce okresního hejtmanství Jaroslava Manna v Ledči n. Sáz.
č. 1160Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o zákonu o pozemkovém úřadě.
č. 1161Odpověď ministra obchodu na dotaz člena Národního shromáždění Rudolfa Mlčocha a soudruhů (tisk 766) o skupování veškerých zásob koží velkými továrnami na obuv.
č. 1162Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona na zmocnění pro vyhlášení amnestie v oboru poplatkovém (tisk 1054).
č. 1163Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (č. tisku 964) o povinném sdělávání smluv nájemních ve formě písemné, dále o nežalovatelnosti nepřiznané činže.
č. 1164Zpráva státně zřízeneckého výboru o návrhu člena Národního shromáždění Gustava Navrátila a soudruhů (tisk č. 597) na úpravu služebních poměrův okresních lesní a lesních příručí při politické správě.
č. 1165Dotaz na ministra Národní obrany pana V. Klofáče ve příčině vyprázdnění ústavu ku vzdělání učitelek v Praze-I., Křižovnická ul. 81.
č. 1166Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1081) o povinné nabídce cizozemských pohledávek Československé devisové ústředně.
č. 1167Vládní osnova zákona o připočtení válečných let státním zřízencům.
č. 1168Odpověď ministra veřejných prací na dotaz členů Národního shromáždění Tučného, Hrizbyla a spol. (č. t. 740) o prodávání surovin a polotovarů ze Škodových závodů v Plzni cizím překupníkům.
č. 1169Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz poslance A. Sládka a spol. (č. t. 1102) o řetězovém obchodu pepřem a mandlemi.
č. 1170Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (č. tisku 911), jímž mění se výměra poplatků z dolových a povrchových měr a z výhradních kutisk.
č. 1171Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o vládní předloze zákona (číslo tisku 1015), jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 16. dubna 1919 č. 215 sb. zák. a nař. o zabrání velkého majetku pozemkového.
č. 1172Zpráva branného výboru o návrhu člena Národního shromáždění Jaromíra Špačka a soudr. (číslo tisku 1100), stran vyslání poselstva k sibířské armádě československé.
č. 1173Odpověď ministra zemědělství na dotaz členů Národního shromáždění Josefa Vraného, Fr. Hybše, R. Berana, Hübnera a soudruhů (tisk čís. 1112) o nespravedlivém pronájmu luk od velkostatku v Brandýse n. L.
č. 1174Odpověď ministra vnitra (čís. tisku 883) o násilném nucení dělníků v továrně na buničinu v Ratimově ke vstupu do sociálně-demokratické organisace.
č. 1175Odpověď ministra veřejných prací na dotaz člena Národního shromáždění V. Freimana a soudr., čís. tisku 1068, o zcizení wolframových a cínových dolů v Cinvaldě.
č. 1176Návrh člena Národního shromáždění dra Rambouska, aby byl úředně zaveden 24 hodinový čas.
č. 1177Dotaz člena Národního shromáždění Kadlčáka a druhů na pana ministra pro zásobování lidu, o přídělu mýdla Moravskoslezské Jednotě v Brně.
č. 1178Dotaz člena Národního shromáždění F. Síse na ministra vnitra jako zástupce ministerského předsedy ve věci ruských uprchlíků z Karpatské Rusi.
č. 1179Dotaz na pana ministra zemědělství týkající se řádění lesmistra Jindřicha Hradetzkého na nadačním panství v Třemošnici na Čáslavsku.
č. 1180Dotaz na pana ministra orby a pana ministra zásobování o protizákonné rekvisici dobytka ve Zděchově u Vsetína a na pana ministra Národní obrany o chování vojenského oddílu při této rekvisici.
č. 1181Dotaz člena Národního shromáždění Jaroslava Kvapila a soudr. k ministru vnitra stran ohlášeného německého odboje v severních Čechách.
č. 1182Dotaz na pana ministerského předsedu a pana ministra zemědělství o dvoře ve Dřísech u St. Boleslavě.
č. 1183Dotaz člena Národního shromáždění Dra. Jos. Matouška a soudr. na všechna ministerstva ohledně zařadění kancelářských úředníků soudních ze skupiny E do skupiny C služební pragmatiky.
č. 1184Dotaz. k panu ministru vnitra jako zástupci ministerského předsedy o penězích věnovaných ministerstvem pro výživu lidu k účelům sociálním a úřednictvu.
č. 1185Dotaz na ministra financí o stažení rakouských kolků od obchodníků a trafikantů.
č. 1186Dotaz na ministra veřejných prací o uplatňování horního zákona vůči majetníkům dolů a svobodných kutišt.
č. 1187Návrh na vyplacení kaucí družstvům a společenstvům živnostenským, složených při ofertách na práci bývalému rakouskému eráru.
č. 1188Návrh o volebním právu do Národního shromáždění pro československé legionáře v Sibíři.
č. 1189Dotaz na pana ministra vnitra o zabrání místností "České ligy akademické" v koleji Arnošta z Pardubic.
č. 1190Dotaz na pány ministry vnitra a Národní Obrany v záležitosti nezákonného jednání okresního hejtmana v Holešově a pobuřujícího jednání vojenské tamní stráže.
č. 1191Dotaz na pana ministra Národní obrany V. Klofáče o nešetrném jednání velitelství českoslov. pěšího pluku č. 99 vůči členu Národního shromáždění Josefu Šamalíkovi.
č. 1192Návrh, aby byly zřizovány zemědělské usedlosti ze zabraných velkostatků českým vystěhovalcům zemědělským, hlavně v území německého Rakouska bydlícím.
č. 1193Zpráva finančního výboru o návrhu posl. Udržala, Zíky, Sonntága a společ. (tisk 211.) na vyplacení zadržených podpor příslušných vodním družstvům.
č. 1194Odpověď předsedy ministerstva v zastoupení a ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění J. Malkuse a soudruhů (tisk č. 841) o způsobu provádění rekvisic v okresu píseckém.
č. 1195Zpráva školského výboru o návrhu (tisk č. 953.), aby byla odevzdána budova Akademie Strakovy k účelům pražského vysokoškolského studentstva.
č. 1196Zpráva školského výboru o návrhu (tisk č. 954), aby vydáný bol zákon, kterým sa zriaďuje československá universita v Bratislave.
č. 1197Odpověď ministra zemědělství na dotaz (tisk č. 618) o tom, aby bylo obnoveno nařízení ministerstva orby býv. Rakouska o ušetření chovatelů dobytka z rad železničních zřízencův od rekvisice.
č. 1198Odpověď ministrů vnitra a pro zásobování lidu na dotaz (č. t. 763). stran zastoupení československé strany lidové v okresních správních komisích a hospodářských radách.
č. 1199Odpověď ministra obchodu na dotaz členů Národního shromáždění Chroustovského, Bradáče, Sáblíka a druhů (č. tisku 878) o povolení přemrštěných cen za surovou krycí lepenku.
č. 1200Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Františka Zíky a spol. (čís. tisku 987) o rozpouštění obecních zastupitelstev a dosazování správních komisí v českých obcích ve Slezsku.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP