Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1501Vládní návrh zákona o právním postavení úředníků v kancelářích vysokých škol československých.
č. 1502Odpověď ministra financí a ministra železnic na dotaz členů Národního shromáždění Vil. Votruby, Hatláka soudruhů (č. tisku 1261) o poměrech v celních úřadech na Moravě.
č. 1503Odpověď ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění Meth. Charváta a soudruhů (tisk č. 1420).
č. 1504Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění Dra B. Němce a soudruhů (tisk č. 1240) o prodeji nemovitého majetku některých klášterních komunit.
č. 1505Odpověď ministra financí na dotaz členů Národního shromáždění J. Kopečka, A. Konečného a společníků (tisk č. 1456) do nesprávného zadávání trafik okresním finačním ředitelstvím v Brně.
č. 1506Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz ze dne 17. července 1919, (tisk č. 1370) o nedostatečném zařízení poštovního a telefonního spojení v četných obcích republiky.
č. 1507Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění Dra Velicha a soudruhů (tisk čís. 1378) o nepochopitelném postupu úřadu pro potírání lichvy, jenž uvolnil zabavenou měď.
č. 1508Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění Kadlčáka a soudruhů (čís. tisku 1129) o protikatolické řeči učitele Vítězslava Táborského v Kopřivnici při školní slavnosti dítek.
č. 1509Odpověď ministerského předsedy na dotaz členů Národního shromáždění O. M. Štěpánka a soudruhů (tisk č. 1239) o poměrech v Československé tiskové kanceláři.
č. 1510Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz (tisk čís. 1121) o vyřizování reklamací za náhradu škod ztrátou (úbytkem obsahu nebo poškozením) poštovních zásilek.
č. 1511Odpověď ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění JUDra Jos. Matouška a soudruhů (tisk č. 1460) o převzetí instituce přísežných v hlavní celnici V Praze a V Brně do správy celní.
č. 1512Zpráva výboru sociálně-politického o návrhu posl. Johanise, Jana Slavíčka, Ludvíka Austa, Jana Hrizbyla a soudr. (tisk čís. 342) na změny a doplnění zákonných ustanovení o vyživovacích příspěvcích.
č. 1513Odpověď ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Kouši a soudruhů (č. tisku 1254) o neutěšených poměrech finanční stráže na Slovensku.
č. 1514Návrh člena Národního shromáždění Dra O. Srdínka a soudruhů, aby vydán byl zákon o pamětních knihách obecních.
č. 1515Návrh člena Národního shromáždění Dra O. Srdínka a soudruhů, aby vydán byl zákon o zřízení fondu k vybudování a udržování "Akademického domu" v Praze.
č. 1516Návrh člena Národního shromáždění Viléma Votruby, Hatláka, dra Budínského a soudruhů, aby byla zřízena česká vyšší škola pro kamenoprůmysl v Brně.
č. 1517Návrh , aby byl vydán zákon, kterým se zakazuje členům bývalého rodu Habsbursko-Lotrinského pobývati v obvodu československé republiky a nabývati její státní příslušnosti.
č. 1518Návrh členů Národního shromáždění Stoupala, Chaloupky, Sechtra, Vraného a soudruhů na ochranu drobných pachtýřů.
č. 1519Dotaz člena Národního shromáždění Jaroslava Marchy a soudruhů na pana ministra národní obrany o události u československého drag. pluku č. 6 v Brně.
č. 1520Dotaz člena Národního shromáždění Jaroslava Marchy a soudruhů na pana ministra železnic o vyplacení podpory poškozeným v obci Petrově u Strážnice.
č. 1521Dotaz člena Národního shromáždění Jaroslava Marchy a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty o persekuci kněze P. Aloise Ševčíka a o zjednání nápravy na stolcích biskupských a v konsistořích.
č. 1522Dotaz na ministra národní obrany Klofáče o poškozování řemesla kolářského tím, že jsou propůjčováni vojíni, v občanském životě příslušníci živnosti kolářské, velkostatkářům.
č. 1523Dotaz člena Národního shromáždění Frant. Petrovického a soudruhů na ministra národní obrany Klofáče o poškozování kolářův a kovářů vojenskými dílnami.
č. 1524Dotaz člena Národního shromáždění dra Mareše a soudr. na veškerá ministerstva o tom, zda a jak došlo k obsazení arcibiskupství v Praze.
č. 1525Dotaz na pana ministra financí, je-li již podle soupisu majetku vypracován vládní návrh zákona 1. o zabavení válečných zisků a 2. o náležitém zdanění velkého majetku.
č. 1526Dotaz na pana ministra zahraničních věcí a ministra vnitra o vyživovacích příspěvcích pro české manželky polských příslušníků, usedlé ve Slezsku a severovýchodní Moravě.
č. 1527Dotaz člena Národního shromáždění Ant. Němce, Jonáše a Síse na pana ministra železnic stran volných železničních lístků.
č. 1528Dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby a soudruhů na pana ministra zásobování, jakým způsobem je postaráno o zásobení naší republiky obilím v roce 1919/20.
č. 1529Dotaz členů Národního shromáždění Ant. Čuříka, B. Bezděka, Dr. Mazance, J. Jílka, J. Rýpara a soudruhů na pana ministr a spravedlnosti Dr. Veselého o násilných případech teroru.
č. 1530Dotaz člena Národního shromáždění Bartoloměje Krále a soudruhů na ministry zásobování a zemědělství o ohrožení chovu hovězího dobytka a zásobování měst masem a mlékem.
č. 1531Dotaz na pana ministra vnútorných záležitostí o platnosti § 12. zákona o občanskom sňatku na Slovensku.
č. 1532Dotaz na pana ministra financí o přídělů čistého líhu, různým obchodníkům spekulantům, kteří z něho vyrábějí kořalky t. zv. studenou cestou.
č. 1533Dotaz členů Národního shromáždění Dra Jana Herbena, Dra Františka Lukavského a soudruhů k ministerském u předsedovi Vlastimilu Tusarovi ve věci žlutického kancionálu.
č. 1534Dotaz členů Národního shromáždění Dra F. Mareše, Dra F. Lukavského a soudruhů na ministra národní obrany o propuštění studentů vojáků ze služby vojenské.
č. 1535Návrh člena Národního shromáždění Dr. Al. Rašína a Dr. K. Engliše a soudruhů, aby byla zrušena československá komise textilní.
č. 1536Zpráva imunitního výboru o žádosti Moravsko-slezského vrchního zemského s podáním trestního soudu v Brně, aby bylo svoleno trestně stíhati člena Národního shromáždění Rudolfa Mertu pro přečin urážky na cti.
č. 1537Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Brně za souhlas k trestnímu stihání člena Národního shromáždění obč. Rudolfa Merty (k žalobě manž. Pežgových).
č. 1538Návrh členů Národního shromáždění Dr. Al. Rašína, Dr. K. Engliše a soudr. o úpravě dovozu a vývozu.
č. 1539Návrh člena Národního shromáždění Dra Al. Rašín a, Dra Engliše a soudr., a by bylo zrušeno nařízení vlády ze dne 5. srpna 1919 č. 439 o příročí pro vklady u peněžních ústavů.
č. 1540Návrh, aby byl zrušen všeobecný zmocňovací zákon ze dne 24 července 1917 č. 307 ř. z. a § 16. zák čl. LXIII. z r. 1912 a § 12. zák. čl. L. z r. 1914.
č. 1541Návrh členov Národného Shromaždenia dr. Karola Kmeťku a jeho spoločníkov na zmenu zákona zo dna 27. kvetna 1919 (č. 318 sbr. zák.) o zabezpečení pôdy pre malých prenájomníkov.
č. 1542Odpověď ministra veřejných prací na dotaz člena Národního shromáždění Rudolfa Malíka a soudruhů (č. tisku 1432) o nedostatečném přídělu benzinu k pohonu mlátiček.
č. 1543Dotaz člena Národního shromáždění Otm. Hrejsy a soudruhů k panu ministru národní obrany o znásilňování zemědělců na trhu ve Vizovicích.
č. 1544Dotaz člena Národního shromáždění Ing. Ferd. Klindery a spol. na pana ministra národní obrany o nabídce vojenské americké misse na koupi 18.000 koní republikou Československou.
č. 1545Odpověď ministra Vnitra na dotaz (čís. tisku 1178) na ministra vnitra jako zástupce ministerského předsedy ve věci ruských uprchlíků z Karpatské Rusi.
č. 1546Odpověď ministra vnitra a ministra národní obrany na dotaz (čís. tisku 1190) ve věci nezákonného jednání okresního hejtmana v Holešově a pobuřujícího jednání tamní vojenské stráže.
č. 1547Odpověď ministra vnitra na dotaz (čís. tisku 1256), o zákazu konati svatební a pohřební průvody a procesí, vydaném okresní správou politickou v Semilech.
č. 1548Vládní návrh I. zákona o lidových soudech pro trestání válečné lichvy, lI. zákona, kterým se mění některá ustanovení čís. nařízení ze dne 24. března 1917 čís. 131 ř. z. o zásobování obyvatelstva předměty potřeby.
č. 1549Odpověď vlády na dotaz členů Národního shromáždění Kadlčáka a soudruhů (tisk č. 1307) o násilné rekvisici dobytka na Valašsku.
č. 1550Odpověď Ministra pro zásobování lidu Na dotaz členů národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby, a. Sládka, B. Fischera a soudruhů (tisk č. 1088) o přednostním zásobování.
č. 1551Odpověď ministra veřejných prací na dotaz (tisk čís. 1348), míní-li donutit Pražsko-železářskou společnost, která zakoupila uhelné doly mirošovsko-libušínské, aby zaplatila ušlou provisi dvěma bratrským pokladnám...
č. 1552Odpověď ministra vnitra na dotaz, (čís. tisku 1368) o znásilnění Rudolfa Kaistury a Rudolfa Kravčíka, dělníků v lučební továrně firmy Augusta Luttnara a spol. V Mor. Ostravě, pro účast na velehradských orelských slavnostech.
č. 1553Vládní návrh I. zákona o závodních a revírních radách při hornictví a II. zákona, jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy.
č. 1554Zpráva kulturního výboru o návrhu (tisk č. 706), aby při chemickém oddělení státní průmyslové školy v Praze zřízena byla dvoutřídní odborná škola pro drogisty.
č. 1555Odpověď vlády na dotazy tisk č. 1330, tisk č. 1341, tisk č. 1342 o škodách, způsobených živelními pohromami na Moravě a na Slovensku.
č. 1556Odpověď veškerých ministerstev na dotaz člena Národního shromáždění Buřívala a spol. (č. tisku 1231) o dodávání stejnokrojů státním zaměstnancům.
č. 1557Vládní návrh zákona, jímž se zavádí daň ze zapalovadel pro Slovensko.
č. 1558Dotaz členů Národního shromáždění R. Nádvorníka a soudr. na ministerstvo železnic, týkající se označení vagonů na československých drahách.
č. 1559Dotaz na ministerského předsedu, ministra vnitra, ministra spravedlnosti a ministra národní obrany zda jsou ochotni zakročiti proti nespravedlivému postupu stížnostní komise v Mor. Ostravě.
č. 1560Dotaz poslance dra Karla Viškovského a soudruhů k vládě stran státní podpory pohořelým ve Slapech (okres táborský).
č. 1561Dotaz členů Národního shromáždění Ludvíka Pika, Brožíka a soudruhů na pana ministerského předsedu o porušení práv české menšiny v rakouské republice.
č. 1562Návrh, aby vystavěna byla spojovací dráha z Místku přes Příbor, Nový Jičín s připojením k severní dráze.
č. 1563Návrh členů Národního shromáždění Ferdinanda Jiráska, Václava Johanise, dra Bohuslava Vrbenského a soudruhův o zřízení "Státního kontrolního úřadu zásobovacího".
č. 1564Dotaz člena Národního shromáždění A. Čuříka, Rýpara, Bezděka a soudruhů na pana ministra nár. obrany V. Klofáče o nesprávném postupu při jednání stížnostní komise pro průmyslové závody v Brně.
č. 1565Dotaz člena Národního shromáždění Dra Fr. Lukavského a soudr. na pana ministra vnitra o událostech v redakci Českého Deníku v Plzni dne 11. září 1919.
č. 1566Dotaz člena Národního shromáždění prof. Jana Šrámka a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty o poměrech na školách v Jihlavě.
č. 1567Dotaz člena Národního shromáždění Jar. Mattuše a soudruhů na pana ministra vnitra v aféře hazardních her.
č. 1568Návrh člena Národního shromáždění dra Josefa Schieszla a soudruhů aby byl doplněn zákon o reformě práva manželského.
č. 1569Návrh členů Národního shromáždění Dr. Hodži, F. Votruby, Josefa Vraného a soudruhů, na změnu zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 o zajištění půdy drobným pachtýřům.
č. 1570Odpověď ministra vnitra a ministra školství na dotaz (čís. tisku 804) o tom, že z politických příčin byl odepřen drahotní přídavek katechetovi Arnoštu Olivovi místní správní komisí ve Vysočanech.
č. 1571Návrh členů Národního shromáždění Františka Biňovce a soudr., aby hora Říp byla vyvlastněna a prohlášena za národní majetek.
č. 1572Dotaz na pana ministra zemědělství o maření pozemkové reformy prodejem jednotlivých částí zabraných velkostatků.
č. 1573Dotaz na pana ministra zemědělství o zamýšleném zcizení velkostatku a cukrovaru v Dymokurech, který podléhá zákonu o zabrání půdy.
č. 1574Odpověď ministerského předsedy, ministra vnitra a ministra spravedlnosti na dotaz (čís. tisku 1332) o podmínce německé národnosti, aby žadatel nabyl veřejného úřadu v Československé republice.
č. 1575Odpověď ministrů zdravotnictví a národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Viléma Votruby a soudr. (tisk č. 1468), týkajícího se péče o bývalé vojíny postižené malárií.
č. 1576Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Brně, za souhlas, aby byl trestně stíhán člen Národního shromáždění Jaroslav Rouček pro přečin proti bezpečnosti cti, nebo pro přestupek zanedbání povinné péče.
č. 1577Návrh člena Národního shromáždění Landové-Štychové a spol., aby byl změněn § 339. trestního zákona ze dne 27. května 1852, ř. z. č. 117.
č. 1578Dotaz člena Národního shromáždění Josefa Sechtra a soudruhů na ministra vnitra o počínání obecního úřadu a hospodářské rady v Dobrovízi.
č. 1579Dotaz člena Národního shromáždění Al. Konečného a společníků na celou vládu o zabezpečení pojišťovacích závazků německé říšské republiky k příslušníkům republiky československé.
č. 1580Dotaz člena Národního shromáždění Josefa Šamalíka a soudruhů na pana ministerského předsedu o ochraně příslušníků československé republiky, usídlených v Rakousku.
č. 1581Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona, jímž se zavádí všeobecná daň nápojová (čís. tisku 960).
č. 1582Dotaz členů Národního shromáždění Josefa Šamalíka, Fr. Navrátila, Jana Jílka a soudruhů na pány ministry národní obrany a veřejných prací o přídělu benzinu na výmlat obilí.
č. 1583Dotaz členů Národního shromáždění Josefa Šamalíka, Fr. Čapky a soudruhů na pana ministra národní obrany stran přidělování koní, z Francie dodaných.
č. 1584Dotaz na pana ministra zemědělství o škodách, působených polními hraboši na osení, a o opatření účinného prostředku, jímž by byli hubeni.
č. 1585Návrh člena Národního shromáždění V. Stoupala a Soudruhů, aby byly zrušeny pachtovní smlouvy, jež se týkají obecních pozemků ve výměře, přesahující 10 ha.
č. 1586Vládní návrh zákona o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce.
č. 1587Vládní návrh zákona, kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů, způsobených válkou.
č. 1588Odpověď ministra obchodu na dotaz členů Národního shromáždění Rudolfa Mlčocha, Ecksteinové a soudruhů (tisk č. 1407) o kritických poměrech živnosti truhlářské.
č. 1589Vládní osnova zákona, jímž se prohlašuje 28. říjen za svátek státní.
č. 1590Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné na území druhdy uherském.
č. 1591Vládní návrh zákona o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.
č. 1592Vládní návrh zákona, jímž se ministr financí zmocňuje, aby vzal z oběhu bankovky jedno- a dvoukorunové výměnou a vybral při tom poplatek.
č. 1593Odpověď ministra národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Dra Mazance a soudr. (tisk č. 1356) o zabírání arcibiskupského gymnasia v Bubenči pro odborovou účtárnu ministerstva národní obrany.
č. 1594Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1592), jímž se ministr financí zmocňuje, aby vzal z oběhu bankovky jedno- a dvoukorunové výměnou a vybral při tom poplatek.
č. 1595Dotaz na pana ministra školství a národní osvěty o protizákonnosti výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 10. srpna 1919 č. 33.102, týkajícího se pojmenování učitelů na středních školách.
č. 1596Dotaz člena Národního shromáždění Vojtěcha Čipery a soudruhů na pana ministra vnitra o námitkách do obecních voleb.
č. 1597Dotaz člena Národního shromáždění Vojtěcha Čipery a soudruhů na pana ministra veřejných prací o nedostatku uhlí na českém jihozápadě.
č. 1598Dotaz člena Národního shromáždění Viktora Dyka a soudruhů na vládu o poměrech v československé tiskové kanceláři.
č. 1599Dotaz členů Národního shromáždění Pika, Jaroše a soudruhů na pana ministra národní obrany o rychlé demobilisaci starších ročníků československých vojsk.
č. 1600Dotaz člena Národního shromáždění Dra Gustava Mazance a soudruhů na pp. ministry pošt a železnic o nedostatcích poštovní dopravy vlakové.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP