Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1801Návrh člena Národního shromáždění Viléma Votruby, Hatláka a soudr. na stavbu železniční spojky z Klobouku Brna do Sokolnic.
č. 1802Návrh členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby a druhů na nouzovou stavbu lokální dráhy ze Šilperka do Hostýna.
č. 1803Návrh, aby byl vydán zákon o zastoupení minorit ve správách nemocenských pokladen.
č. 1804Návrh, aby byl vydán ministerstvem národní obrany výměr na demobilisaci vojenských koní a částečný jejich rozprodej.
č. 1805Návrh, aby k zákonu ze dne 27. května 1919 č. 305 sb. z. a n. (částka LXV. ze dne II. června 1919), jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů byl připojen dodatek...
č. 1806Dotaz člena Národního shromáždění Václava Johanise, Skurského a soudr. na ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy o poměrech ve všeobecné nemocnici v Praze a na od dělení pro nemoce kožní a pohlavní zvláště.
č. 1807Dotaz na ministra veřejných prací a zásobování o volném prodeji benzinu a petroleje za oves Ústřední jedno českých hospodářských společenstev v Čechách.
č. 1808Dotaz členů Národního shromáždění Jos. Šolle, Frant. Šabaty a soudr. na ministra pro zásobování lidu a na ministra vnitra ve věci změny komisionáře stát. obil. ústavem v polit. okrese milevském.
č. 1809Zpráva kulturního výboru o II. části resoluce (č. t. 1297) o zavedení občanské nauky do škol vrácené Národnímu shromáždění k novému uvážení.
č. 1810Odpověď ministerského předsedy na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Šamalíka a (tisk č. 1580) o ochraně příslušníků československé republiky, v Rakousku.
č. 1811Dotaz člena N. S. K. Brožíka a soudr. na ministra školství a národní osvěty o poměrech a vybudování českého školství v jazykově smíšených okresích.
č. 1812Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz členů Národního shromáždění Josefa Špačka a soudr. (č. tisku 1615) o otevřeném listu k ministerstvu spravedlnosti, zásobování a obchodu.
č. 1813Vládní návrh zákona, jimž se rozšiřuje válečná daň na vyšší zisky společností a vyšší příjmy jednotlivců z r. 1919 a mění se některá ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, čís. 66 ř. z., o dani válečné.
č. 1814Odpověď ministra veřejných prací na dotaz člena Národního shromáždění Dra. Josefa Schieszla a soudruhů tisk č. 1705 o způsobu provádění prací při stavbě III. patra na budově ministerstva veřejných prací.
č. 1815Odpověď ministra národní obrany a ministra veřejných prací na dotaz tisk č. 1582 o přídělu benzinu na výmlat obilí.
č. 1816Odpověď ministra sociální péče na dotaz tisk č. 1641 o zneužití státní subvence "Svépomoci" v Táboře k sociálně demokratickému terroru proti stoupencům ostatních politických stran.
č. 1817Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz (tisk č. 1421) o zrušení zbytečné a státu nebezpečné německé státní průmyslové školy v Zábřeze.
č. 1818Vládní návrh zákona, kterým se povoluje další úvěr k úhradě nákladů spojených s přípravami a provedením mírových jednání.
č. 1819Vládní návrh zákona o volebním soudu.
č. 1820Odpověď ministra zemědělství na dotaz členů Národního shromáždění Františka Biňovce, Ludvíka Pika a soudr. (tisk č. 1572) o maření pozemkové reformy prodejem jednotlivých částí zabraných velkostatků.
č. 1821Zpráva výboru právního o vládních návrzích (tisk č. 291 a 1590) na změnu a doplnění zákona ze dne 2. listopadu 1918 č. 8. sb. z. a n., kterým zrušeno bylo zabavení jmění pro činy velezrádné.
č. 1822Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1397), kterým se zrušuje císařské nařízení ze dne 3. července 1852, č. 138 ř. z., obmezující směnečnou způsobilost osob vojenských.
č. 1823Zpráva finančního výboru o vládním návrhu tisk 973 o úpravě státní přirážky k dani pozemkové a o vládním návrhu zákona tisk 1692, jímž se mění § 125, č. 7 zákona o osobní dani, dále ustanovení o poválečných přirážkách ku přímým daním.
č. 1824Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Dra Lukavského a soudruhů (tisk č. 1565) o událostech v redakci Českého Denníku v Plzni dne 11. září 1919.
č. 1825Zpráva dopravního výboru o návrhu (tisk č. 32) na sestátnění buštěhradské železnice, a o návrhu člena Národního shromáždění Gust. Navrátila a soudruhů (tisk č. 128) na postátnění soukromých tratí v československé republice.
č. 1826Vládní návrh zákona, o prozatímní úpravě správy politické na Slovensku.
č. 1827Vládní návrh zákona, jímž se přechodně mění některá ustanovení o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z přímých daní a bezprostředních poplatků.
č. 1828Vládní návrh zákona, kterým se platnost § 23. novely k obecním zřízením zákona ze dne 7. února 1919, č. 76 sb. zák a nař. prodlužuje do konce roku 1920.
č. 1829Dodatek k odpovědi ministra post a telegrafů na dotaz (tisk č. 1370) o nedostatečném zařízení pošt. a telef. spojení v četných obcích republiky.
č. 1830Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Vojtěcha Čipery a soudr. (tisk č. 1596) o námitkách do obecních voleb.
č. 1831Odpověď ministerského předsedy na dotaz člena Národního shromáždění Aloise Konečného a společníků (tisk č. 1579) o zabezpečení pojišťovacích závazků německé říšské republiky k příslušníkům republiky československé.
č. 1832Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz (tisk č. 1595) o protizákonnosti výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 18. srpna 1919 č. 33.102, týkajícího se pojmenování učitelů na středních školách.
č. 1833Vládní návrh zákona, jímž se mění zákon ze dne 13. listopadu 1918, č. 38 Sbírky zákonů a nařízení o zemském správním výboru pro Čechy.
č. 1834Odpověď ministra železnic na dotaz (tisk č. 1609) o nezbytném a neodkladném vypravení nádraží v Okříšku a ve Studenci na Moravě, jakož i o zlepšení železničního spojení rychlíkového s Prahou po této trati.
č. 1835Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění prof. Jana Šrámka a soudruhů (tisk č. 1566) o poměrech na školách v Jihlavě.
č. 1836Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu V Praze, aby vydán byl ke stíhání pro přečin urážky na cti, spáchaný tiskem, člen Národního shromáždění Josef Vraný k žalobě Rudolfa Halláka (čís. 2801. předs.).
č. 1837Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz člena Národního shromáždění Antonína Čuříka a soudr. (č. tisku 1529) o násilných případech teroru.
č. 1838Odpověď ministra pošt a telegrafů tisk č. 1648 o bezdůvodném ignorování žádostí ženských maturantův o místa při poštovním ředitelství.
č. 1839Odpověď ministra zemědělství na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Ulricha a soudruhův (tisk č.1573) o zamyšleném zcizení velkostatku a cukrovaru v Dymokurech, který podléhá zákonu o zabrání půdy.
č. 1840Návrh členů N. S. Tučného, Laubeho, Zeminové, Pelikána a soudr., aby byl vydán zákon proti obmezování pracovní svobody.
č. 1841Návrh člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudruhů, aby byl zaopatřen a uvolněn dovoz léčiv.
č. 1842Návrh členů Nár. shromáždění stan. K. Neumanna, Jaroslava Kvapila, Fr. Housera, K. Jonáše a soudruhů, aby reorganisována byla Česká akademie pro vědu, umění a slovesnost.
č. 1843Návrh člena Národního shromáždění Emila Špatného a společníků, aby byla zřízena střední škola v Nuslích.
č. 1844Návrh člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudruhů, aby byla zřízena cenová komise při ministerstvu veř. zdravotnictví pro úpravu cen léčivých prostředků mezi velkoobchodem a lékárníky.
č. 1845Návrh, aby Národní shromáždění československé schválilo do 14 dnů mimořádný úvěr 1 miliardy korun, určených výhradně na rychlý návrat slavné naší sibiřské armády domů.
č. 1846Dotaz člena Národního shromáždění Buřívala a spol. na ministra financí a národní obrany o potrestání setníka, který se dopustil důchodkového přestupku v Bratislavě.
č. 1847Dotaz členů Národ. shromáždění Tučného, Hrizbyla a spol., na ministra pro zásobování lidu o smlouvě o sladování ječmene.
č. 1848Dotaz členů Národního shromáždění Frant. Zeminové, Rud. Laubeho, Vlad. Drobného, J. Hrizbyla a spol. na ministra vnitra kdy budou tak zvaní haličtí uprchlíci donuceni navrátiti se do svých domovů.
č. 1849Dotaz členů Národního shromáždění prof. dra. L. Syllaby, dr. A. Rašína a soudr. na ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy o zřízení komisí se státním dozorem nad lázeňskými místy v československé republice.
č. 1850Dotaz na ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, ministra veřejných prací a ministra zásobování o poměrech, v jakých jsou v přítomné době veřejné nemocnice v Čechách.
č. 1851Zpráva kulturního výboru o návrhu člena Národního shromáždění Dra Stojana a soudruhů (tisk. č. 579) na úpravu platů profesorů theologických ústavů.
č. 1852Návrh členů Národního shromáždění Jos. Šamalíka, Vinc. Ševčíka, Jos. Kadlčáka, Fr. Navrátila, Fr. Mlčocha, Fr. Šabaty, Fr. Čapky a soudr., aby byly úplně zrušeny rekvisice hovězího dobytka.
č. 1853Dotaz členů Národního shromáždění B. Bezděka, Čuříka, Dra Mazance, a soudruhů na ministra vnitra, co hodlá učiniti na ochranu dělnictva v továrnách proti znásilňování.
č. 1854Dotaz členů Národního shromáždění A. Čuříka, Bezděka, Jílka, Dra Mazance a soudruhů na ministra vnitra a ministra spravedlnosti o znásilnění dělníků pro příslušnost k organisaci křesťansko-sociální v Hodoníně.
č. 1855Dotaz členů Národního shromáždění Josefa Šamalíka, Frant. Mlčocha, Fr. Navrátila a soudruhů na ministra pro zásobování lidu pro rekvisice polních plodin, provedené u rolníků a domkářů v Břestě na Moravě.
č. 1856Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1698), kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou.
č. 1857Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (čís. tisku 1818), kterým se povoluje další úvěr k úhradě nákladů spojených s přípravami a provedením mírových jednání.
č. 1858Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění Dra. Mazance, Kadlčáka a soudr. tisk č. 986, o komisionálních prohlídkách, vykonaných ve dnech 22. a 29. dubna t. r. ve Františkánském klášteře v Hájku.
č. 1859Odpověď ministra obchodu na dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby, V. Rebše a soudr. (tisk č. 1624) ve věci úvěru pro živnostníky válkou poškozené.
č. 1860Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz, tisk č. 1621, pro nesprávný postup úřadů při určování kontingentů dodávek obilí malým rolníkům, kteří mají půdy nad 3 ha výměry.
č. 1861Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Plzni, aby byla zrušena imunita poslanců Vojtěcha Čipery a Luďka Pika.
č. 1862Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz člena Národního shromáždění Aloise Konečného a společníků (tisk č. 86) o nejasnostech při provádění zákona o osmihodinné době pracovní v poštovní službě na Moravě.
č. 1863Odpověď ministra železnic na dotaz členů Národního shromáždění Jos. Smrtky, Udržala, Chlebounové a soudruhů (tisk č. 1651) o železničním spojení z Prahy do Ústí n. O., Kyšperka, Hanušovic a do Opavy.
č. 1864Návrh členů Národního shromáždění Dra Mazance, Čuříka, Bezděka, Rýpara, Dra Novotného a soudruhů na vydání zákona proti politickému a hospodářskému teroru.
č. 1865Návrh členů Národního shromáždění Kadlčáka, Sedláčka a druhů, aby byla zrušena vázanost vkladů.
č. 1866Návrh člena Národního shromáždění Jos. Šamalíka, Vinc. Ševčíka, Dra Stojana, Fr. Navrátila, Fr. Mlčocha, Fr. Čapky a soudruhů na úpravu kontribučenských fondů na Moravě.
č. 1867Odpověď ministerského předsedy, ministra národní obrany, ministra financí a ministra veřejných prací na dotaz (č. t. 1649) o zprávě, šířené řečí i denním tiskem o státních nákupech petroleje a benzinu v Rumunsku pro ministerstvo národní obrany.
č. 1868Vládní návrh zákona, jímž se vylučuje použití práva zmírňovacího a přeměny trestu při odsouzení pro krádeže a zpronevěry spáchané na dráze, poště neb ve státních průmyslových závodech, dále pro krádeže na majetku polním a lesním.
č. 1869Vládní návrh zákona, kterým se zřizuje rozhodčí komise pro úpravu služebního poměru zřízenců v kovodělném průmyslu.
č. 1870Vládní návrh zákona o reorganisaci finanční stráže.
č. 1871Vládní návrh zákona o požitcích válečných poškozenců.
č. 1872Návrh člena Národního shromáždění V. Čipery a soudr. ohledně sklizně bramborů, řepy a zelí.
č. 1873Návrh na zrušení rekvisicí dobytka, uvolnění trhův a na provedení nákupu dobytka a masa na Slovensku a v cizině.
č. 1874Návrh člena Národního shromáždění Dra. F. Lukavského a soudr. na sestátnění reálného gymnasia v Chorěboři.
č. 1875Návrh člena národního shromáždění Aloise Konečného a soudr. na zařadění města Židlochovic do druhé (II.) eventuelně do třetí (III.) třídy státního přídavku pro úředníky a zřízence státní.
č. 1876Návrh člena Národního shromáždění Buřívala a spol. na zřízení dopravního dohlédacího úřadu v republice československé.
č. 1877Dotaz člena Národního shromáždění J. Veselého a soudruhů na ministra zásobování ohledně cen obilí k setí.
č. 1878Dotaz člena Národního shromáždění Dra Weyra a soudruhů, na ministra školství a národní osvěty o osudu universitního odkazu bývalého arcibiskupa olomouckého Dra Kohna.
č. 1879Dotaz členů Národního shromáždění Vladimíra Drobného, Frant. Zeminové, J. Srnce a soudruhů na ministra zemědělství o rozprodávání velkostatku bývalého barona Drascheho na Pardubicku.
č. 1880Dotaz člena Národního shromáždění G. Navrátila a soudruhů k ministru železnic o nešetření práv češtiny na drahách.
č. 1881Dotaz člena Národního shromáždění J. Veselého a soudruhů na ministra financí v záležitosti svěřeneckého panství Hořovického.
č. 1882Dotaz člena Národního shromáždění Bohumila Jakubky a soudruhů na ministra obchodu, průmyslu a živností ohledně počínání firmy Waldes a spol. ve Vršovicích.
č. 1883Dotaz členů Národního shromáždění Bradáče, Berana a soudr. na ministerského předsedu Vl. Tusara o rozšiřování nepravdivých zpráv československou tiskovou kanceláří v otázkách zásobovacích.
č. 1884Dotaz člena Národního shromáždění R. Berana a soudruhů na předsedu ministerstva Vl. Tusara o provedení zákona ze dne 28. ledna 1919, č. 49. sb. z. a n., o ťorganisaci statistické službyŤ.
č. 1885Dotaz člena Národního shromáždění Dra Lukavského a soudruhů k ministru veřejných prací a ministru financí, v záležitosti naftových dolů ve Kbelech u Hodonína.
č. 1886Dotaz člena Národního shromáždění Dr. Matouška a soudruhů na ministra financí o neoprávněném zadržování zabavených peněz při akci kolkovací.
č. 1887Návrh člena Národního shromáždění Václava Johanise, B. Jakubky a soudr. stran paušalování poštovného u nemocenských pokladen v §u 11. zákona nemocenského ze dne 15. května 1919, č. 268. sb. z. a n. uvedených.
č. 1888Odpověď ministra národní obrany a ministra spravedlnosti na dotaz (tisk č. 1622) pro surové a protizákonné nakládání se zlomyslně obviněným Josefem Křížkem ve St. Boleslavi.
č. 1889Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění R. Malíka a soudr. (tisk č. 1614) pro zákaz pálení slivovice ze švestek.
č. 1890Odpověď ministerského předsedy na dotaz členů Národního shromáždění Jaroslava Kvapila, Dra Boh. Němce a soudr. (tisk č. 1685) o výprodeji uměleckých a historických památek v republice rakouské.
č. 1891Odpověď ministra obchodu na dotaz členů Národního shromáždění Viléma Votruby, Hatláka a soudruhů (tisk č. 1673) o poškozování legitimního obchodu přikazováním rozdělu cukru zemědělským družstvům.
č. 1892Zpráva I. živnostenského výboru, lI. kulturního výboru o návrh u prof. Dra Horáčka a soudruhů (tisk č. 917), aby byly prohlášeny živnosti knihtiskařské a knihkupecké za živnosti volné.
č. 1893Zpráva živnostenského výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 890 ) na zřízení instruktorátu pro podniky k přechovávání cizinců.
č. 1894Odpověď ministra obchodu na dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby a soudruhů (tisk č. 1657), zda bude uvolněn hospodářský život živnostenský příděly zboží.
č. 1895Návrh člena Národního shromáždění Josefa Šamalíka a soudruhů, aby byl zaveden jed notný, moderní, spravedlivý honební zákon pro celou československou republiku.
č. 1896Návrh členů Národního shromáždění Jaroslava Marchy, Vraného, Jonáše a soudr., aby byla získána půda pro československé vystěhovalce a kolonisty.
č. 1897Návrh členů Národního shromáždění Ferd. Jiráska, Stivína a soudruhů, aby byl zaveden státní monopol v obchodě s líhem.
č. 1898Návrh členů Národního shromáždění Ferd. Jiráska, Stivína a soudruhů, aby byl zaveden státní monopol prodeje minerálních vod.
č. 1899Návrh členů Národního shromáždění Dra Stojana, Rýpara, Ševčíka, Valouška, Kroihera, Dra Kmeťka a soudruhů, aby byla zvýšena kongrua duchovenstva katolického, řecko - katol., evangelického a řecko - orientálního.
č. 1900Dotaz člena Národního shromáždění Tučného a soudruhů na ministra obchodu o vyvážení výrobních strojů z továrny fy Waldes a spol. do zahraničí.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP