Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1401Vládní návrh zákona, jímž se zřizuje kancelář presidenta republiky Československé.
č. 1402Vládní návrh zákona, jímž se mění zákon ze dne 9. března 1897 ř. z. č. 195 o dani z tržby cenných papírů.
č. 1403Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Jaroslava Kvapila a soudruhů číslo tisku 1181 stran ohlášeného německého odboje v severních Čechách.
č. 1404Odpověď ministra vnitra na dotaz, čís. tisku 1076 ve věci terroru proti organisovanému dělnictvu křesťansko-sociálnímu v Lipině na Karlově Huti u Frýdku.
č. 1405Návrh členů Národního shromáždění Bradáče, Dra Viškovského, Vraného a soudruhů v příčině změny zákona ze dne 11. června 1919 o pozemkovém úřadě č. 330 sb. z.
č. 1406Návrh členů v příčině náhrady propachtovatelům zemědělské půdy za doby válečné propachtované.
č. 1407Dotaz. členů Národního shromáždění Rudolfa Mlčocha, Ecksteinové a soudr. na vládu republiky československé o kritických poměrech živnosti truhlářské.
č. 1408Dotaz na pana ministra pro zásobování, Fedora Houdka, o převzetí zvýšených nákladů při železniční dopravě piva pivovary.
č. 1409člena Národního shromáždění Dra Ant. Hajna a soudr. na ministerského předsedu p. Vlast. Tusara o existenci direktoria tří socialistů v ministerstvu zásobování.
č. 1410Zpráva kulturního výboru o návrhu členů Národního shromáždění Modráčka, Austa a soudr. (tisk č. 734), aby bylo sestátněno reálné gymnasium v Berouně.
č. 1411Návrh na vydání zákona o zajištění půdy pro stavbu domkův a hospodářských stavení.
č. 1412Návrh , aby vystavěna byla státním nákladem pro horský kraj frýdecký dráha z Dobré u Frýdku údolím Moravky přes Krásné do Turzovky a Žiliny na Slovensku.
č. 1413Návrh , aby vystavěna byla železniční dráha jako hlavní dráha z Opavy přes Vítkov do Podštátu na Moravě a odtud do Hranic, a aby byla dokončena stavba třetí koleje z Hranic přes Přerov do Olomouce.
č. 1414Dotaz na ministra vnitra v záležitosti znásilňování dělnictva pro příslušnost jejich k republikánské straně českoslov. venkova.
č. 1415Dotaz na pana ministra financí v záležitosti přidělování lihu v tak zvané studené cestě různým obchodníkům se smíšeným zbožím v Ostravsko-karvinském revíru.
č. 1416Návrh na povolení obnosu 40 mil. korun na zřízení nouzového fondu na úhradu škod způsobených letošními povodněmi a na práce nutné k zamezení příštích podobných katastrof.
č. 1417Dotaz člena Národního shromáždění Josefa Stivína a soudruhů na celou vládu o našem poměru k Rusku.
č. 1418Dotaz na pana ministra školství a národní osvěty, je-li zaručeno sestátnění všech soukromých ústavů učitelských v republice Československé od nového škol. roku 1919/1920.
č. 1419Zpráva technického výboru o vládním návrhu zákona, tisk čís. 1361, kterým se povoluje městu Brnu státní subvence až do výše 2,700.000 K na stavbu budov v Brně, prováděnou obcí jako práce nouzová.
č. 1420Dotaz člena Národního shromáždění Meth. Charváta a soudruhů na pana ministra železnic.
č. 1421Dotaz na pana ministra školství a nár. osvěty o zrušení zbytečné a státu nebezpečné německé státní průmyslové školy v Zábřeze.
č. 1422Dotaz na ministra vnitra a ministra národní obrany o strannické praksi úřadů při povolování veřejných shromáždění a o účasti vojenských osob na veřejných schůzích.
č. 1423Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o návrhu (č. t. 1405) v příčině změny zákona ze dne 11. června 1919 o pozemkovém úřadě, č. 330 sb. z. a n.
č. 1424Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o návrhu (č. tisku 1406) v příčině náhrady propachtovatelům zemědělské půdy za doby válečné propachtované.
č. 1425Zpráva školského výboru o návrhu poslance Kuneše, Sonntága a soudruhů (čís. tisku 143) na zřízení samostatné vysoké školy zemědělské v Brně.
č. 1426Odpověď ministra železnic na dotaz (č. tisku 1241) v zájmu závodů knihtiskařských na Moravě ze dne 24. června 1919.
č. 1427Odpověď ministra veřejných prací na dotaz ze dne 11. června 1919 (tisk číslo 1186) o uplatňování horního zákona vůči majetníkům dolův a svobodných kutišť.
č. 1428Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Jehličky a soudruhů (tisk č. 1220), aby bola zriadena v Bratislave katolická fakulta bohoslovecká.
č. 1429Zpráva výboru pro úpravu hospodářských a sociálních poměrů legionářů a jejich rodin o návrhu (tisk čís. 1242) na přiznání práv pro legionáře a o návrhu (t. č. 743) o umístění vysloužilých legionářů ve státní službě.
č. 1430Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 589, na odstranění nedůvodných zákazů tiskopisů, vyslovených podle § 493 tr. ř., s osnovou zákona o objektivních nálezech v řízení tiskovém.
č. 1431Dotaz poslanců Otmara Hrejsy, J. Měchury a soudruhů k panu ministru pro zásobování lidu ohledně rekvisicí dobytka v politických okresích Holešovském a Kyjovském na Moravě.
č. 1432Dotaz člena Národního shromáždění Rudolfa Malíka a soudruhů na ministra veřejných prací ohledně nedostatečného přídělu benzinu k pohonu mlátiček.
č. 1433Zpráva výboru právního o vládním návrhu tisk č. 774, jenž se týče zatímních opatření k ochraně známek a o vládním návrhu zákona tisk č. 895., týkajícího se zatímních opatření k ochraně vzorků.
č. 1434Zpráva výboru zemědělského o vládní předloze zákona (tisk č. 1235), jímž se zrušuje právo myslivosti, vyhražené koruně v okolí pražském.
č. 1435Zpráva kulturního výboru o návrhu dra Stojana a soudruhů (1041) na úpravu platů představených kněžských seminářů.
č. 1436Zpráva kulturního výboru o návrhu (tisk 1128), aby bylo poskytnuto výhod státním učitelským osobám, jež po 1. září 1913 vstoupily do pense.
č. 1437Zpráva kulturního výboru o návrhu člena Národního shromáždění dra Stojana a soudruhů (tisk č. 1135) o včítání let učitelům náboženství na školách středních.
č. 1438Zpráva zemědělského výboru o návrhu (tisk č. 982), aby byla zřízena šlechtitelská a pěstitelská stanice kultury brambor ve státě československém a ustaven bramborářský konsulent.
č. 1439Zpráva kulturního výboru o návrhu (tisk č. 828), aby zrušen byl celibát učitelek.
č. 1440Dotaz člena Národního shromáždění Buřívala a spol. na pana ministra železnic o rekvalifikaci zaměstnanců státních drah.
č. 1441Návrh člena Národního Shromáždění Dra Přemysla Šámala a soudr. na některé doplňky a změny stavebních řádů pro Prahu a předměstí a pro Čechy.
č. 1442Vládní osnova zákona o úvěru do 60,000.000 lir v italské měně.
č. 1443Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1442), jímž se zmocňuje vláda k opatření úvěru 60 millionů lir k nákupu surovin.
č. 1444Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1205), jímž se upravuje z důvodů války promlčení práva k vyměření a vymáhání dávek.
č. 1445Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1108) o statistice zahraničního obchodu.
č. 1446Zpráva finančního výboru o návrzích (tisk č. 1340), (tisk č. 1340) a (tisk č. 1303), aby poskytnuty byly státní podpory obyvatelstvu krajů postižených katastrofální povodní a krupobitím na Moravě a na Slovensku.
č. 1447Dotaz na ministra Národnej obrany v záležitosti prechmatov politických a spoločenských, ktorých sa dopustil česko-slovenský delostrelecký pluk I. v Novom Meste nad Váhom.
č. 1448Dotaz člena Národního Shromáždění J. Marka na pana ministra železnic v záležitosti jízdního řádu na trati bývalé Severní dráhy.
č. 1449Návrh, aby vydán byl zákon, jímž se upravují hmotné poměry cestmistrů, ustanovených při okresních silničních výborech na Moravě a ve Slezsku.
č. 1450Návrh ve věci uskutečnění hospodářských požadavků obchodních.
č. 1451Návrh. člena Národního shromáždění Dra Fr. Rambouska a spol. na ustavení Československé Parlamentní Rady Obchodní (dle vzoru belgického).
č. 1452Odpověď ministra vnitra, jakožto zástupce ministerského předsedy na dotaz číslo tisku 1119 o náhradě škody, kterou v protidrahotních demonstracích utrpěli obchodníci a živnostníci, i stran osobní jejich svobody a bezpečnosti.
č. 1453Odpověď ministra školství, spravedlnosti a vnitra na dotaz členů Národního shromáždění inž. B. Pospíšila, Šabaty a soudruhů z dne 3. června 1919, č. t. 1139 o událostech na dívčím učitelském ústavu v Chrudimi.
č. 1454Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Dra Gustava Mazance a soudruhů (tisk č. 1008), jednající o překročení kompetence správní rady městské ve Vysočanech.
č. 1455Dotaz člena Národního shromáždění Františka Svobody a soudruhů na ministra vnitra a ministra nár. obrany ve věci nekorektního jednání vojenské policie a četnictva proti členům soc. dem. organisací.
č. 1456Dotaz členů Národního Shromáždění J. Kopečka, A. Konečného a společníků na ministra financí do nesprávného zadávání trafik okresním finančním ředitelstvím v Brně.
č. 1457Dotaz na ministra vnitra o výluce Ant. Černého z práce při dobývání železné rudy v Chvaleticích, okr. Přelouč (politický okres Pardubice).
č. 1458Dotaz členů Národního shromáždění J. Kopečka, A. Konečného a spol. na ministra financí o soupisové povinnosti jmění movitého.
č. 1459Dotaz člena Národního shromáždění J. Marka a soudruhů na ministra vyučování v záležitosti průmyslové školy mistrovské v Přerově.
č. 1460Dotaz. člena Národního shromáždění JUDra Jos. Matouška a soudruhů k ministru financí Dru Horáčkovi o převzetí instituce přísežných v hlavní celnici v Praze a v Brně do správy státní.
č. 1461Dotaz člena Národního shromáždění Josefa Šamalíka a soudruhů na ministerského předsedu ve příčině zabezpečení výživy československého obyvatelstva v Německém Rakousku, zejména ve Vídni.
č. 1462Návrh, aby pro případ sloučení předměstí s Prahou byly nově upraveny finance příští obce Pražské.
č. 1463Návrh člena Národního shromáždění Jana Slavíčka, dr. G. Heidlera, Václ. Johanise a soudruhů, aby zamezeno bylo podporování volební agitace z prostředků peněžních ústavů.
č. 1464Návrh, aby pri stavbe druhej kolaji Kúty - Dev. Nová Ves - Bratislava bola trať vedená na odseku Zohor - Lamač priamou čiarou cez obce Stupava, Mást a Bystrica.
č. 1465Návrh, aby byl změněn § 21. lit. g) novely k živnostenskému řádu ze dne 5. března 1907 čís. 26. ř. z. o provozování podniků pohřebních.
č. 1466Návrh, aby byla zřízena v Praze státní veřejná botanická zahrada přičleněná universitě Karlově v Praze a aby pro ni byly zabezpečeny pozemky.
č. 1467Návrh členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby, V. Rebše, B. Fischera, Petrovického, A. Sládka a soudruhů na uvolnění obchodu výrobky tabákovými.
č. 1468Dotaz člena Národního shromáždění Viléma Votruby a soudr. k ministrům zdravotnictví a národní obrany stran péče o bývalé vojíny postižené malarií.
č. 1469Dotaz na ministra zemědělství stran působnosti sklepních inspektorů vinařských na Moravě.
č. 1470Dotaz na ministra financí ohledně přijímání 1 a 2 korunových bankovek u státních úřadů a uvolnění při okolkování zadržených hotovostí.
č. 1471Dotaz na ministra zásobování v záležitosti obchodování hospodářských družstev.
č. 1472Odpověď ministra národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Antonína Nováka a soudruhů (tisk čís. 1065), jakým způsobem se provádí demobilisace koní.
č. 1473Odpověď ministerského předsedy na dotaz na pana ministra vnitra č. tisku 1189 o zabrání místností ťČeské ligy akademickéŤ v koleji Arnošta z Pardubic.
č. 1474Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění dra Stojana a soudruhů (číslo tisku 1265) v záležitosti dalšího vyplácení t. zv. americké podpory.
č. 1475Odpověď ministra školství a národní o světy na dotaz členů Národního shromáždění Dra Th. Bartoška, Emila Špatného a společníků č. t. 927 o ochraně školy a svobody svědomí.
č. 1476Vládní osnova zákona o odstranění pracovních a čeledních knížek i trestnosti bezdůvodného zrušení pracovního poměru.
č. 1477Odpověď vlády na dotazy tisk č. 1223 na ministerstvo financí v záležitosti kalamity s drobnými bankovkami peněžními, tisk č. 1237 na ministerstvo financí o penězích s falešnými kolky a tisk č. 1257 o oběhu bankovek s falšovaným kolkem.
č. 1478Odpověď ministra Národní Obrany na dotaz (tisk čís. 1191) o nešetrném jednání velitelství československého pěšího pluku čís. 99 vůči členu Národního shromáždění Josefu Šamalíkovi.
č. 1479Odpověď ministra národní obrany na dotaz (tisk č. 1165), ve příčině vyprázdnění ústavu ku vzdělání učitelek V Praze-I., Křižovnická ul. 81.
č. 1480Odpověď ministra Národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění dra Frant. Jehličky a společníků (tisk 1326) v záležitosti teroru, prováděného Sokolskou stráží v Gajárech.
č. 1481Odpověď ministra financí na dotaz (tisk č. 1260), podaný dne 26. června 1919 na pana ministra financí o nedoplatcích daňových.
č. 1482Odpověď ministra sociální péče na dotaz (tisk 1271) o tom, aby úřady rovnoprávně zacházely s organisacemi válečných invalidů...
č. 1483Odpověď ministra železnic na dotaz (tisk čís. 1308) o náhradě občanům, požárem poškozeným v obci Blažovicích u Brna.
č. 1484Zpráva I. branného výboru, II. finančního výboru o návrhu resoluce (Tisk 681), aby byla umožněna praxe nemocniční, zvýšena vědecká úroveň a umožněna demobilisace lékařů.
č. 1485Odpověď ministra Národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Dra Karla Novotného a soudruhů (tisk 1227) o nebezpečné vojenské situaci ve Znojmě a na Znojemsku.
č. 1486Odpověď ministerského předsedy Vlastimila Tusara na dotaz člena Národního shromáždění Dra Ant. Hajna a soudr. (tisk 1409), o existenci direktoria tří socialistů v ministerstvu zásobování.
č. 1487Odpověď ministra zemědělství k dotazu člena Národního shromáždění Františka Hrdličky a soudr. (tisk 1355) o hospodaření strojenými hnojivy.
č. 1488Odpověď ministra vnitra. na dotaz člena Národního shromáždění V. Stoupala a soudruhů (tisk 1270), o výplatě podpor rodinám, jejichž živitelé vstoupili do americké armády.
č. 1489Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz ze dne 7. května 1919, (tisk č.920) o tom, jak se chce postarati, by občanstvo československé republiky neztratilo peněz ve vídenské poštovní spořitelně.
č. 1490Odpověď ministra vnitra na dotaz (tisk 1228) o urovnání nesnesitelných poměrů ve Znojmě a na Znojemsku.
č. 1491Odpověď ministra vnitra na dotaz (čís. tisku 1253), o udělování domovského práva obcemi, zvláště německými, cizincům.
č. 1492Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz (číslo tisku 859) proč byl zbaven Svaz pěstitelů zemáků generálního komisionářství v okresích Českomoravské vysočiny.
č. 1493Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění dra Stojana a soudruhů (tisk 1371) o rekvisicích v krajích povodní zachvácených.
č. 1494Odpověď ministra financí na dotaz členů Národního shromáždění J. Kopečka, A. Konečného a spol. (č. tisku 1458), o soupisové povinnosti jmění movitého.
č. 1495Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění Kadlčáka a soudruhů (tisk 1177) o přídělu mýdla Moravskoslezské jednotě v Brně.
č. 1496Odpověď ministra zahraničních věcí Dra Edv. Beneše na interpelaci ze dne 27. května 1919 (čís. tisku 1116) o zajatých vojínech československých ve Francii, přidržovaných k trestním pracím ve zpustošených krajích.
č. 1497Vládní návrh. osnovy zákona o neobmezené obchodní způsobilosti vdaných zen a o bursovní způsobilosti žen.
č. 1498Odpověď ministra pro zásobování lidu a ministra zemědělství na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Kadlčáka a soudr. (tisk 1180) o protizákonné rekvisici dobytka ve Zděchově u Vsetína.
č. 1499Zpráva výboru kulturního o peticích č. 326. 327, 100, 99, 380 a 209.
č. 1500Vládní návrh zákona o provádění změn v obvodech soudů za jich organisace.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP