Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 701Zpráva výboru pro zodpovědění poselství presidentova. (Návrh odpovědi na presidentovo poselství.)
č. 702Vládní návrh zákona o zřízení aktuárských úředníků ve službě politické a policejní.
č. 703Zpráva právního výboru o vládním návrhu, a by byl vydán zákon o způsobilosti k notářskému úřadu na Slovensku. (Tisk 582.)
č. 704Návrh členů Národního shromáždění Dra Meissnera, Bechyně, Ecksteinové, Johanise a soudr. na změnu zákona ze dne 13. listopadu 1918 č. 37 o prozatímní ústavě.
č. 705Návrh , aby byly zrušeny církevní svátky a zavedeny svátky národní, občanské, jakož i aby na místě zrušených svátků zavedena byla všeobecná, každoroční, placená dovolená pro dělnictvo.
č. 706Návrh poslance Dra Lukavského, V. Rebše a soudruhů, aby při chemickém oddělení státní průmyslové školy v Praze zřízena byla dvoutřídní odborná škola pro drogisty.
č. 707Dotaz dra Ant. Uhlíře a soudr., panu ministru školství a národní osvěty o českém školství v Trutnově.
č. 708Zpráva ústavného výboru o vládnej osnove zákona, ktorým sa zmocňuje vláda, aby stanovila dočasne počet, sídla a obvody súdnych tabúl a hlavných zastupitelství i súdov na Slovensku (tisk č. 583).
č. 709Zpráva finančního výboru o návrhu členů Antonína Němce, Boženy Ecksteinové a spol., aby byla zrušena malá loterie (tisk 336).
č. 710Návrh A. Kaderky, Jos. Šolle a soudruhů, aby byl vydán zákon o předkupním právu na pozemky velkostatků, které jsou přes 30 roků v nájmu a stále v jednom rodě.
č. 711Návrh členů Národního shromáždění B. Bezděka, A. Čuříka a soudruhů, aby bylo rozšířeno přednostní zásobování na veškeré dělnictvo.
č. 712Návrh člena Národního shromáždění Frant. Valouška a soudruhů, aby bylo zavedeno automobilové spojení pro věci a osoby mezi městy Holešovem a Zlínem na Moravě.
č. 713Návrh člena Národního shromáždění Frant. Valouška a soudruhů, aby bylo zřízeno automobilové spojení dvakráte denně mezi Přerovem a Bystřicí p. H.
č. 714Návrh členů Národního shromáždění dr. Fr. Krejčího a soudruhů na úpravu hmotných poměrů pro úředníky veřejné a universitní knihovny v Praze.
č. 715Návrh člena Národního shromáždění Dr. E. Frankeho a soudruhů na úpravu hmotných a služebních poměrů pro zřízence veřejné a universitní knihovny v Praze.
č. 716Odpověď ministra železnic na dotaz členů Národního shromáždění Václava Johanise a soudr. o nedoplatcích železničního spojení šumavských krajů s Prahou (tisk 558.).
č. 717Vládní návrh zákona o platech suplentů státních středních škol.
č. 718Zpráva školského výboru o návrhu K. St. Sokola, V. Freimana, K. Brožíka, Dra Velicha a soudruhů, aby byl vydán zákon školský (tisk č. 669).
č. 719Vládní návrh zákona o konání obecních voleb ve Velké Praze.
č. 720Odpověď ministra železnic na dotaz členů Národního shromáždění J. Johanise a soudruhů o nedostatcích a závadách na nádraží příbramském (tisk č. 557).
č. 721Odpověď ministra Národní obrany na dotaz o vyklizení školní budovy na Rudolfově nábřeží, aby Umělecko-průmyslová škola mohla se opětně přestěhovati do starých svých místností. (Tisk číslo 466.)
č. 722Odpověď zástupce předsedy ministerstva k dotazu člena Národního shromáždění Pika a soudruhů o internování Čechů polskými úřady v Krakově ze dne 6. února t. r. (tisk č. 458).
č. 723Vládní návrh zákona o převzetí poštmistrů, poštovních oficiantů a poštovních expedientů se zkouškou oficiantskou do stavu státních úředníků zařaděných do hodnostních tříd.
č. 724Odpověď ministra vnitra k dotazu členů Národního shromáždění E Špatného, Slavíčka a spol. (č. t. 329) o rozpuštění představenstev spolkových spořitelen.
č. 725Zpráva výboru státně-zřízeneckého o návrhu člena Národního shromáždění Dra Frant. Lukavského a soudruhů na úpravu poměrů asistentů na vysokých školách (tisk č. 203).
č. 726Odpověď ministra školství na dotaz pánů členů Národního shromáždění Aloise Konečného, Frant. Housera, J. Kopečka, V. Freimana a spol. ze dne 22. ledna 1919.
č. 727Odpověď ministra vnitra na dotaz k ministrpresidentovi a ministru vnitra (číslo tisku 549) a zároveň na dotaz (č. tisku 580), jenž se týče zákazu všech schůzí a projevů na celém Slovensku.
č. 728Odpověď ministra Národní Obrany na dotaz členů Národního shromáždění Jaroše, Slavíčka a soudr. o botách a uniformách pro armádu. (Tisk čís. 404.)
č. 729Odpověď ministra sociální péče a ministra spravedlnosti k dotazu členů Národního shromáždění posl. Kouši, Pika a soudruhů, o prodloužení stěhovacího termínu. (Tisk čís. 481.)
č. 730Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění Dra. Fr. Lukavského a soudruhů (č. t. 480) na ministra školství a národní osvěty o pomoci suplentům středoškolským.
č. 731Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Hucla a soudruhů ze dne 11. března 1919 (tisk č. 593) o postupu poštovní spořitelny.
č. 732Odpověď ministra veřejných prací na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Šamalíka a soudruhů (č. t. 486) o dostatečném a přímém přídělu uhlí pro kováře.
č. 733Odpověď ministra veřejných prací na dotaz člena Národního shromáždění V. Freimanna a soudruhů, týkající se uhelné těžby v Podkrušnohorské pánvi (tisk č. 565).
č. 734Návrh člena Národního shromáždění Modráčka, Austa a soudruhů, aby bylo sestátněno reálné gymnasium v Berouně.
č. 735Návrh, aby bylo použito velkostatkářské půdy pro účely vzdělávací a budov obydelných pro účely vzdělávací, soc. péče a zdravotnictví.
č. 736Dotaz člena Nár. shrom. Emila Špatného a spol. na p. ministra veřejných prací o zlatých dolech v Jílovém.
č. 737Dotaz člena Národního shromáždění Emila Špatného a spol. k panu ministru vnitra o nezákonných vyhláškách obecních starostů o soupisu voličů.
č. 738Návrh Dra Weyra a soudr., aby doplněn byl § 9 řádu volení v obcích republiky Československé.
č. 739Návrh člena Národního shromáždění V. Stoupala a soudr., aby byl zřízen ústav pro zušlechťování rostlin hospodářských na dvorech Stará Ves a Přestavlky u Přerova.
č. 740Dotaz členů Nár. shromáždění Tučného, Hrizbyla a spol. na pana ministra veřejných prací o prodávání surovin a polotovarů ze Škodových závodů v Plzni cizím překupníkům.
č. 741Dotaz členů Národního shromáždění Tučného, Freimana a spol. na pana ministra vnitra o zaměstnávání podvratných živlů v zemských službách.
č. 742Návrh členů Národního shromáždění Slavíčka, Tučného a soudr., aby byla sjednána zákonitá ochrana dílen živnostenských a obchodních před výpověďmi.
č. 743Návrh člena Národního shromáždění Buřívala a spol, aby byl vydán zákon o umístění vysloužilých legionářů ve státní službě Československé republiky.
č. 744Návrh na změnu zákona č. 16 ř. z., jímž mění se některá ustanovení zákona č. 204 ř. z. o úpravě příjmů do sluhovské kategorie náležejících aktivních státních sluhů (podúředníků a sluhů).
č. 745Návrh na změnu nařízení veškerého ministerstva č. 19 ř. z., kterým vydávají se některá nová ustanovení o započítání určitých předchozích dob služebních státních sluhů náležejících do kategorie služebnictva.
č. 746Návrh členů Národního shromáždění Buřívala a soudr. o převzetí venkovských poštovních sluhů do kategorie sluhů státních, náležejících do zákona ze dne 25. ledna 1914 ř. z. č. 15.
č. 747Návrh člena Národního shromáždění Buřívala a soudruhů, aby byla zřízena zvláštní stížnostní komise pro prozkoumání osobního charakteru, chování a činnosti veškerého státního personálu.
č. 748Návrh, aby uloženo bylo ministerstvu Národní obrany vrácení zrekvirovaných kostelních zvonů, měděných kotlů a j., pokud nebyly zničeny, jejich majetníkům.
č. 749Dotaz na pana ministra zásobování o postupu Zemské úřadovny pro krmiva při přidělování melasy, otrub a jiných krmiv.
č. 750Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu na Král. Vinohradech, aby Národní Shromáždění svolilo k trestnímu stíhání člena N. S. občana Otakara Vochoče pro přestupek proti bezpečnosti cti.
č. 751Vládní návrh zákona o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných.
č. 752Zpráva právního výboru o vládním návrhu č. t. 417 na změnu zákona o nejvyšším soudu.
č. 753Návrh, aby byly přiděleny potraviny vodním družstvům pro dělnictvo, zaměstnané při melioračním podnikání.
č. 754Zpráva státně zřízeneckého výboru o vládním návrhu č. t. 723, aby převzati byli poštmistři, poštovní oficianti, poštovní expedienti se zkouškou oficiantskou a telegrafní adjunkti do stavu státních úředníků a zařadění do hodnostních tříd.
č. 755Návrh, aby byl doplněn zákon č. 52. sb. zák. a nař. o drahotních přídavcích aktivním a pensionovaným učitelům veřejných obecných a měšťanských škol.
č. 756Návrh člena Národného shromaždenia dr. Ľudevíta Medveckého, dr. Mílana Hodžu a súdruhov na vydanie zákona, ktorým upravujú sa pomery družstiev na Slovensku.
č. 757Návrh člena Národního shromáždění Viléma Votruby a soudruhů, aby byla zřízena od borná škola sklářská v Kyjově.
č. 758Návrh, aby zřízeno bylo automobilové poštovní spojení s dopravou osobní mezi městy Slaným, Novým Strašecím, Rakovníkem, Kladnem, Velvary a Mělníkem.
č. 759Návrh členů Národního shromáždění Dra Rolíčka, Zíky a soudruhů, aby byl vydán zákon o náhradě majitelům pronajaté půdy, kteří byli poškozeni válkou.
č. 760Zpráva sociálně politického výboru o návrhu, aby ochrana matek a kojenců byla vzata do státní správy (tisk č. 153).
č. 761Zpráva sociálně politického výboru o vládním návrhu zákona o péči o válečné poškozence. (Tisk č. 635.)
č. 762Návrh Ing. B. Pospíšila, Dra K. Novotného, A. Čuříka a soudruhů, aby byly dělníkům, kteří utrpěli úraz, zvýšeny požitky podle dnešních drahotních poměrů.
č. 763Dotaz na pány ministry vnitra a zásobování stran zastoupení československé strany lidové v okresních správních komisích a hospodářských radách.
č. 764Dotaz člena Národního shromáždění prof. Dra Lukavského a soudr. na ministra železnic o nevyplácení výslužného a rent železničním pensistům a rentistům.
č. 765Dotaz na pana ministra Národní obrany o vyklizení místností fakulty právnické a filosofické od vojska.
č. 766Dotaz na ministra obchodu Dra Ad. Stránského o skupování veškerých zásob koží velkými továrnami na obuv.
č. 767Dotaz na ministra vnitra o hrubém šikanování českých příslušníků Československé republiky, zaměstnaných u státních drah na Moravě a pro nedostatek bytů, bydlících dosud ve Vídni.
č. 768Zpráva školského výboru o návrhu členů Národního shromáždění Fr. Housera, J. Kopečka a soudruhů (tisk č. 33) na změnu zákona o školách obecných.
č. 769Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského soudu v Praze, aby byl vydán člen Národního shromáždění Josef Stivín k žalobě Josefa Pouby (k č. předs. 1023).
č. 770Návrh členů Národního shromáždění Dr. Matouška, Slavíčka, Stivína, Šrámka, Dr. Veselého, Udržala, na úpravu právních i hmotných poměrů úředníků obecních v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.
č. 771Návrh člena Národního shromáždění J. Kopečka a soudruhů, aby bylo znovu upraveno obchodování s dobytkem na Moravě.
č. 772Návrh člena Národního shromáždění Rud. Mlčocha a soudr., aby byli zaopatřeni váleční invalidi.
č. 773Dotaz členů Národního shromáždění Rud. Bechyně a soudr. na pana ministra Národní obrany a vnitra o nezákonném zatčení dělnického důvěrníka Rudolfa Kollera v Praze.
č. 774Vládní návrh zákon týkající se zatímních opatření k ochraně známek.
č. 775Odpověď ministra vnitra jako zástupce ministerského předsedy na dotaz člena Národního shromáždění Dr. Bulína a soudruhů o zákeřném utracení Dra. Havla (tisk č. 531.).
č. 776Zpráva právního výboru o vládním návrhu na změnu zákona z 21. března 1918 čís. 108 ř. z. a § 411 tr. ř. (Tisk 581.)
č. 777Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje a mění novela k obecním zřízením. (Zákon ze dne 7. února 1919, č. 76, sb. zák. a nař.)
č. 778Vládní návrh zákon, jímž se zřizuje zemská správní komise pro Slezsko.
č. 779Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 692), jímž se poskytuje osvobození od domovní daně činžovní a přirážek pro novostavby v t. zv. pevnostním obvodu města Hradce Králové.
č. 780Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona, kterým mění se zákony o úrazovém pojištění dělníků. (Č. tisku 491.)
č. 781Zpráva technického výboru o návrhu na vydání zákona o stavebních úlevách, kterým se doplňují, případně mění ustanovení některých paragrafů nynějšího stavebního řádu pro hlavní město Prahu a okolí.
č. 782Odpověď ministra železnic na dotaz členů Národního shromáždění Pelikána, Buřívala a soudr. na ministra železnic o jmenování podúředníků drah úředníky. (Tisk 576.)
č. 783Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz členů Národního shromáždění dra Jos. Schieszla a soudr. (tisk č. 658) o tom, že porušena byla neodvislost soudcovská.
č. 784Vládní návrh zákona o práci dětí.
č. 785Dotaz poslance Antonína Svěceného a soudruhů na pana ministra vnitra o pronásledování kolportérů dělnického tisku v republice československé.
č. 786Odpověď na dotaz člena Národního shromáždění Viktora Dyka a soudruhů k ministru vnitra jako zástupci ministerského předsedy (č. tisku 567) ohledně Těšínska.
č. 787Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotazy (tisk č. 610 a 608) o zrušení ústředen a jim podobných ústavů.
č. 788Odpověď ministra vnitra na dotaz o znásilnění svobody přesvědčení dělnice Anny Kukačkové a Marie Jany Mayerové, zaměstnaných u firmy L. a C. Hardtmuth v Českých Budějovicích (číslo tisku 502).
č. 789Odpověď ministra vnitra na dotaz (č. tisku 501) o násilném nucení dělníků křesťanského smýšlení, aby vstoupili do sociálně demokratické organisace.
č. 790Odpověď ministra vnitra na dotaz (č. tisku 472) o znásilnění dělníka Emanuela Motlocha, hutníka z Vítkovic na Moravě.
č. 791Vládní návrh zákona jímž se vláda zmocňuje uzavříti úvěr do 179,000.000 dolarů.
č. 792Vládní návrh zákona, jímž se upravuje oběh a správa platidel v Československém státě a doplňuje zmocnění ministra financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 sb. z. a n.
č. 793Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění J. V. Hroudy a soudruhů (čís. tisku 630) o zasáhnutí do kompetence sborů samosprávných.
č. 794Návrh členů Národního shromáždění Jaroslava Marka, Ludvíka Pika a soudruhů, aby byl zrušen t. zv. čelední řád.
č. 795Vládní návrh zákona, kterým se povoluje tři pětiny skutečného nákladu, nejvýše K 9,079.137,60, na provádění nouzových prací v Praze.
č. 796Dotaz členů Národního shromáždění dra O. Srdínka a soudruhů panu ministru školství a nár. osvěty o blanketech na veřejná vysvědčení.
č. 797Dotaz členů Národního shromáždění dra Mareše, dra Srdínka, dra Syllaby a spol. na pana ministra školství a národní osvěty o poměrech na německé universitě v Praze.
č. 798Vládní návrh zákona o sloučení sousedních obcí s Brnem.
č. 799Vládní návrh zákona, kterým se k městu Olomouci připojují sousední obce.
č. 800Návrh, aby bylo zřízeno dopravní a poštovní automobilové spojení ve Slezsku na Těšínsku.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP