Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1201Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz členů Národního shromáždění Viléma Votruby a soudr. (č. tisku 999) o nedodržování zákona o osmihodinové době pracovní ve státních věznicích.
č. 1202Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění Petra Pavlána a soudr. (tisk č. 858) o laxním postupu politických úřadů ve Slezsku při zřizování správních komisí.
č. 1203Odpověď ministra Národní obrany na dotaz (č. tisku 882), aby se ministr Národní obrany postaral o zaplacení částek za přípřeže malého rolnictva na Těšínsku, jež na počátku války byly zabrány.
č. 1204Odpověď ministra pro zásobování lidu dra Vrbenského na dotaz, přednesený v zasedání Národního shromáždění dne 15. května 1919 (Tisk 1000), týkající se uvolnění nákupu potravin legitimním obchodem.
č. 1205Vládní návrh zákona, jímž se upravuje z důvodů války promlčení práva k vyměření a vymáhání dávek.
č. 1206Vládní návrh zákona o povinném očkování proti neštovicím, platného pro území Československé republiky.
č. 1207Odpověď ministra obchodu na dotaz členů Národního shromáždění Slavíčka, Netolického a soudruhů (tisk č. 845) stran podloudného obchodování s kožemi.
č. 1208Zpráva výboru železničního o doplnění sítě železniční stavbou drah místních.
č. 1209Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1053) o soupisu nemovitostí za účelem majetkové dávky.
č. 1210Vládní osnova zákona o oprávnění vykonávati lékařskou praksi na území státu československého.
č. 1211Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění Dra Viškovského a soudr. (číslo tisku 1045) o nových rekvisicích a dosavadním u odběru obilí.
č. 1212Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz členů Národního shromáždění Sáblíka, Chroustovského a druhů (číslo tisku 881) o povolování vývozu potravin za různé zboží.
č. 1213Odpověď ministra pro zásobování lidu dra. Vrbenského na dotaz před nesený členem Národního shromáždění F. Hrdličkou a soudr. (Tisk 922) o hromadění krmiv.
č. 1214Vládní návrh zákona, kterým se mění dosavadní ustanovení o notářských sazbách.
č. 1215Zpráva zemědělského výboru o návrhu členů Národního shromáždění dra Rolíčka, Zíky a soudruhů (tisk 759), aby byl vydán zákon o náhradě majitelům pronajaté půdy, kteří byli poškozeni válkou.
č. 1216Vládní návrh zákona o organisaci a působnosti zastupitelstva obce Pražské a místních výborů v Praze.
č. 1217Vládní návrh zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace.
č. 1218Zpráva rozpočtového výboru ke státnímu rozpočtu republiky Československé pro rok 1919.
č. 1219Odpověď ministra vnitra k dotazu členů Národního shromáždění Nohela, Špačka a soudr. (čís. tisku 1064) o vykázání haličských uprchlíků.
č. 1220Návrh Dra Jehličku a spoločníkov, aby bola zriadená v Bratislave katolícka fakulta bohoslovecká.
č. 1221Návrh na kreditování evidenčních poplatků z přiznání knihovních pohledávek, vádií a kaucí za starým Rakouskem.
č. 1222Dotaz na pana ministra vnitra pro zabavení dnešních "Národních Listů" a konfiskační praxi vůbec.
č. 1223Dotaz na ministra financí v záležitosti kalamity s drobnými bankovkami peněžními a rozšiřování bankovek s falešnými kolky.
č. 1224Dotaz člena Národního shromáždění Dra B. Němce a soudruhů na pana ministra národní obrany o vojenské meteorologické stanici v Praze.
č. 1225Dotaz člena Národního shromáždění Dra Josefa Schieszla a soudruhů k panu ministru zásobování o ustanovování tajemníků v okresních hospodářských radách.
č. 1226Dotaz na pana ministra školství a národní osvěty o urychleném vyřízení školských záležitostí a nutné úpravě školských věcí ve Znojmě a znojemském okresu.
č. 1227Dotaz člena Národního shromáždění Dra Karla Novotného a soudruhů na pana ministra Národní obrany o nebezpečné vojenské situaci ve Znojmě a na Znojemsku
č. 1228Dotaz člena Národního shromáždění Dra Karla Novotného a soudruhů na pana ministra vnitra o urovnání nesnesitelných poměrů Čechů ve Znojmě a na Znojemsku.
č. 1229Dotaz člena Národního shromáždění dra Karla Novotného a soudruhů na p. ministra spravedlnosti o protizákonném terroru provozovaného soudními úředníky ve Znojmě.
č. 1230Dotaz člena Národního shromáždění Dra Karla Novotného a soudr. na pana ministra zahraničních záležitostí o nutné opravě naší hranice na Znojemsku.
č. 1231Dotaz členů Národního shromáždění Buřívala a spol. na veškerá ministerstva ve příčině dodávání stejnokrojů státním zaměstnancům.
č. 1232Dotaz na pana ministra financí ohledně uvolnění 50% kvoty, která byla zadržena při okolkování peněz Českému srdci a Matici ve Znojmě.
č. 1233Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách obecních.
č. 1234Vládní návrh zákona o vyvlastnění pro nemocnice a podobné ústavy.
č. 1235Vládní předloha zákon, jímž se zrušuje právo myslivosti, vyhrazené koruně v okolí pražském.
č. 1236Dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby a soudr. na ministra pro zásobování lid u o zásobování obyvatelstva dřívím.
č. 1237Dotaz člena Národního shromáždění Rudolfa Mlčocha a soudruhů na pana ministra financí Dra Rašína o penězích s falešnými kolky a záplavě papírových korun a dvoukorun.
č. 1238Dotaz člena Národního shromáždění Rudolfa Mlčocha a soudruhů na pana ministra pro zásobování a lidovou výživu Dra Vrbenského v záležitosti nedostatečného zásobování masem.
č. 1239Dotaz člena Národního shromáždění O. M. Štěpánka a soudruhů na pana ministra vnitra o poměrech v Československé tiskové kanceláři.
č. 1240Dotaz člena Národního shromáždění Dra B. Němce a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty o prodeji nemovitého majetku některých klášterních komunit.
č. 1241Dotaz členů Národního shromáždění Dra Josefa Dolanského, B. Bezděka a Vlad. Hatláka a soudruhů k panu ministrovi železnic v zájmu závodů knihtiskařských na Moravě.
č. 1242Návrh členů Národního shromáždění Ant. Slavíka, Maxy, Dra Markoviče a soudruhů na přiznání práv pro legionáře.
č. 1243Návrh, aby zahájeny byly kutací práce pro dolování černého uhlí na Brušpersku v severovýchodní Moravě.
č. 1244Návrh člena Národního shromáždění Václava Sladkého a soudruhů, aby byla co nejdříve vystavěna jako nouzová stavba silnice z Velké Košátky k nádraží v Jistebníku.
č. 1245Návrh, aby byla vystavěna v době nejkratší místní dráha Mor. Ostrava-Brušperk-Hukvaldy-Kozlovice-Frenštát.
č. 1246Zpráva Státně-zřízeneckého výboru o návrhu členů Národního shromáždění Dr. Matouška, Buřívala, Tučného a spol. (čís. tisku 599) na úpravu poměrů kvalifikovaných soudních sluhův a podúředníků.
č. 1247Zpráva státně-zřízeneckého výboru o vládním návrhu (tisk 1079) ve příčině zákona o převzetí venkovských poštovních sluhů, zaměstnaných u poštovních úřadů třídních, do stavu výpomocných poštovních sluhů.
č. 1248Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění Františka Hrdličky a soudruhů (tisk 923) ve věci rekvisice obilí.
č. 1249Návrh členů Národního shromáždění Dr. Fr. Rambouska, Buřívala a spol. na úpravu služebního postupu kancelářského finančního úřednictva.
č. 1250Návrh člena Národního shromáždění B. Krále a soudr., na reformu zcelovacího zákona.
č. 1251Odpověď ministra obchodu na dotaz (čís. tisku 1130) o ochraně domácí výroby v oboru slaměných klobouků pánských a slaměných i plstěných klobouků dámských a dětských.
č. 1252Návrh člena Národního shromáždění československého a soudruhů, aby změněn byl zákon o dozoru ke školám ve Slezsku.
č. 1253Dotaz člena Národního shromáždění Dra Jos. Schieszla a soudruhů k panu ministru vnitra o udělování domovského práva obcemi, zvláště německými, cizincům.
č. 1254Dotaz na pana ministra financí o neutěšených poměrech finanční stráže na Slovensku.
č. 1255Dotaz k pánům ministrům vnitra, spravedlnosti a zemědělství o strannickém terroru proti lidu venkovskému a znásilňování volnosti politického přesvědčení organisacemi dělnickými.
č. 1256Dotaz na pana ministra vnitra o zákazu konati svatební a pohřební průvody a procesí, vydaném politickou okresní správou v Semilech.
č. 1257Dotaz člena Národního shromáždění dra Engliše a soudruhů na vládu o oběhu bankovek s falšovaným kolkem.
č. 1258Návrh člena Národního shromáždění Josefa Šolleho a soudruhů, aby byl doplněn zákon ze dne 27. května 1919 č. 318 o zajištění půdy drobným pachtýřům.
č. 1259Zpráva dopravního výboru o vládním návrhu zákona (tisk čís. 1055) co do vstupu československého státu v záruční (garanční) poměr u místních drah, garantovaných státem.
č. 1260Dotaz poslance Otmara Hrejsy a soudruhů k panu ministru financí ve věci výnosu ministerstva financí ze dne 10. května 1919, čís. 17.217 (o nedoplatcích daňových).
č. 1261Dotaz členů Národního shromáždění Vil. Votruby, Hatláka a soudruhů k ministru financí a ministru železnic o poměrech v celních úřadech na Moravě.
č. 1262Návrh člena Národního shromáždění Dra Stojana a soudruhů na zřízení samostatné katol. bohoslovecké fakulty v Brně.
č. 1263Návrh , jímž upravena býti mají práva pronajímatelů pozemků, o kterých byly uzavřeny smlouvy před 31. prosincem 1915, pokud smlouvy tyto ještě trvají.
č. 1264Návrh členů Národního shromáždění Dra Stojana, Valouška a soudruhů na zvýšení pense starým pensistům-kněžím.
č. 1265Dotaz člena Národního shromáždění Dra Stojana a soudruhů na p. ministra vnitra Švehlu o americké podpoře.
č. 1266Návrh členů Národního shromáždění Jaromíra Špačka, Jana Nohela a soudruhů, aby byla zřízena velká státní veřejná nemocnice pro Velkou Ostravu a okolí.
č. 1267Zpráva zásobovacího výboru o návrhu člena Národního shromáždění J. Kopečka a soudruhů (tisk č. 827), aby zrušena byla Moravská aprovisační platebna v Brně.
č. 1268Návrh, aby byly přiřčeny starobní přídavky pro dozorce vězňů podle norem, obvyklých pro mužstvo policejní stráže v Praze.
č. 1269Návrh, aby bylo vydáno nařízení ministrů sociální péče, zemědělství a spravedlnosti podle zákona ze dne 24. července 1917 z. ř. č. 307 na ochranu drobných pachtýřů selské a obecní půdy.
č. 1270Dotaz na pana ministra vnitra o vyplácení vyživovacího příspěvku rodinám, jejichž živitelé vstoupili do amerického vojska a v americké armádě dosud slouží.
č. 1271Dotaz na pana ministra sociální péče, nařídí-li, aby úřady rovnoprávně zacházely s organisacemi válečných invalidů, zvláště však se svazem křesť.-soc. invalidů československých se sídlem v Brně, Nová ul. 8.
č. 1272Odpověď ministra pro zásobování lidu dra Vrbenského na dotaz (tisk 948) o proneseném výroku v Národním domě na Smíchově o silných jedincích a o použití legitimního obchodu při rozdělování dováženého koloniálního zboží.
č. 1273Odpověď ministra pro zásobování lidu, na dotaz člena Národního shromáždění Dra Josefa Černého a soudr., (tisk č. 805) o rekvisicích v okresu sušickém.
č. 1274Odpověď ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění Jaroslava Marka a soudruhů (č. t. 1066) o věcech celních.
č. 1275Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz (č. t. 945) o zřízení těch učitelských míst, která nemohou býti zřízena pro platnost nařízení ministra náboženství a osvěty bývalého uherského království.
č. 1276Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění československého prof. Dra. O. Srdínka a soudruhů ze dne 7. dubna 1919 (tisk č. 796) o blanketech na veřejná vysvědčení.
č. 1277Odpověď ministrů železnic a Národní obrany a dotaz clena Národního shromáždění Časného a soudruhů (číslo tisku 1031) o katastrofálních ubytovacích poměrech železničních zřízenců v Olomouci.
č. 1278Odpověď ministra Národní Obrany na dotaz pp. členů Národního shromáždění Jos. Kadlčáka, Jana Rýpara a soudr. (č. tisku 929) o pohoršlivém a neurvalém chování některých vojínů v Hranicích při církevním průvodu.
č. 1279Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz (tisk čís. 11 32) o zadání stavebních prací v budovách, určených pro poštovní spořitelnu V Karlově ulici na Smíchově.
č. 1280Vládní návrh zákona, jímž se zřizují trestní sborové soudy I. stolice.
č. 1281Odpověď ministra sociální péče na dotaz členů Národního shromáždění Dra Frant. Lukavského a soudr. (tisk čís. 591) o bytové pohromě v uhelném revíru plzeňském.
č. 1282Odpověď ministrů železnic a Národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Biňovce a soudr. (tisk č. 942) ve věci zastřelení dělníka vojenskou hlídkou ve stanici jenšovické.
č. 1283Zpráva Sociálně politického výboru o vládním návrhu zákona (č. tisku 1206) o povinném očkování proti neštovicím, platného pro území Československé republiky.
č. 1284Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákon a (č. tisku 968), jímž se zavádí monopol výbušných látek.
č. 1285Zpráva výboru sociálně-politického o vládní osnově zákona (tisk čís. 1210) o oprávnění vykonávati lékařskou praksi na území státu československého.
č. 1286Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz z 11. května 1919 (tisk 1183), ohledně zařadění kancelářských úředníků soudních ze skupiny E do skupiny C služební pragmatiky.
č. 1287Odpověď na dotaz poslanců Jaroslava Kvapila, Františka Síse a soudr. (tisk č. 1002) o národním zabezpečení lužických Srbů.
č. 1288Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz přednesený členy Národního shromáždění Frant. Hrdličkou a soudr. (č. tisku 921) ve věci provádění rekvisic dobytka v Olešce, v okresu českobrodském.
č. 1289Odpověď na dotaz člena Národního shromáždění Jos. Sechtra a soudr. (t. č. 924.) o způsobu provádění rekvisic na Smíchovsku.
č. 1290Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz člena Národního shromáždění Ferdinanda Jiráska a soudruhů (číslo tisku 1113) o praxi rejstříkového soudu v Praze.
č. 1291Odpověď ministra Národní obrany na dotaz (tisk 1046) o přenechání jedněch velikých kasáren na byty pro železniční úředníky a zřízence v Olomouci.
č. 1292Odpověď ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění Stan. K. Neumanna a soudruhů (tisk 928), o celní kontrole.
č. 1293Odpověď ministra vnitra na dotaz poslanců: Josefa Šamalíka, Dra Dolanského, Dra Stojana, Zavorala a soudruhů (čís. tisku 1123) o pumových útocích na katolické chrámy v Brně.
č. 1294Odpověď ministerského předsednictva na dotaz poslance Jaroslava Kvapila a soudruhů k ministerské radě (číslo tisku 1044) stran vážného německého obvinění o poměrech v československé republice.
č. 1295Odpověď ministra vnitra na dotaz (číslo tisku 1067), o zrušení zákazu některých německých politických listů v československé republice a pro zrušení nařízení Stürgkhových o výjimečném stavu.
č. 1296Odpověď ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění J. Marka a soudruhů (tisk č. 1032), že bylo poskytováno zdarma dopravy nákladů v obvodu ředitelství olomouckého.
č. 1297Zpráva školského výboru I. o návrhu (tisk 22), aby byla zavedena občanská nauka do škol všech kategorií, II. a o návrhu (tisk 218), aby byla zavedena politická a občanská výchova mládeže ve škole.
č. 1298Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz (číslo tisku 949) o neslýchaném postupu moravských soudů proti venkovskému obyvatelstvu při vymáhání t. zv. přeplatků za potraviny.
č. 1299Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění Františka Mlčocha a soudruhů (tisk 1138), o působení učitelky Anežky Procházkové v Lutopecnách.
č. 1300Zpráva immunitního vyboru o žádosti krajského soudu v Kutné Hoře za svolení ku stíhání člena Národního shromáždění Antonína Chroustovského.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP