Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25  26   27  28  29

č. 2501Návrh, aby veškeré ovocné sady a stromořadí byly pronajímány na příště v prvé řadě družstvům malých sadařů, družinám malozemědělců, invalidů a jiným organisacím drobného pracujícího lidu, obcím, pokud se o pronájem ucházeti budou a v poslední řadě teprve zámožným jednotlivcům.
č. 2502Dotaz člena Národního shromáždění Jana Pelikána a spol. na ministra obchodu ohledně stranického využití uvolnění obchod u tkanivem a činností fy "Kosmos" v Praze, pro dovoz textilií z ltalie, ve směru tom.
č. 2503Dotaz členů Národního shromáždění Vahaly, Otm. Hrejsy, Klegy a soudruhů na pana ministra financí stran předpisování vysokých daní v okr. Val. Meziříčí.
č. 2504Návrh členů Národního shromáždění R. Bechyně, Ecksteinové, Dra Meissnera, Johanise, Marka a soudr. na vydání zákona, kterým se má zabezpečiti nutný osev obilin, bramborů a cukrovky k zajištění výživy obyvatelstva.
č. 2505Návrh členů Národního shromáždění Bechyně, Bradáče, Cholka, Dra Krouského, Šrámka, Dra Vrbenského a soudr. na doplnění zákona z 9. listopadu 1918, č. 36 sb. z. a n. o jednacím řádu Národního shromáždění.
č. 2506Návrh člena Národního Shromáždění Dra Frant. Lukavského a soudruhů na zařadění města Plzně do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2507Návrh členů Národního shromáždění J. Lukeše, Václ. Sladkého a soudruhů, aby zřízen byl v Opavě český státní dívčí učitelský ústav.
č. 2508Návrh, aby do státních tabákových továren pro příště přijímány byly jako dělnice v prvé řadě vdovy, matky nezaopatřených dětí po padlých vojácích a předčasně zesnulých zaměstnancích soukromých, státních a samosprávných.
č. 2509Návrh člena Národného shromaždenia Dra Jána Kovalika a spoločníkov o revizii prenájomných smlúv uzavretých pred 28. ríjnom 1918.
č. 2510Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz členů Národního shromáždění Jos. Šolleho, Fr. Šabaty a soudruhů (č. tisku 1658), proč se nezachovává nařízení minist. výnosu čís. 5125 ze dne 9. května 1919 na obecné škole v Licibořicích.
č. 2511Odpověď ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudruhů (tisk 2197) o závadách při dopravě na trati Praha-Zdice-Protivín.
č. 2512Odpověď ministrů: veřejných prací, zásobování lidu a zemědělství na dotaz (tisk č. 2053) o dodávkách obilí, uhlí k výmlatu i pro domácnost, zásobování petrolejem, benzinem pro výmlat a jinými nezbytnými životními potřebami, v bývalé volební skupině české čís. 55
č. 2513Odpověď ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění Viktora Dyka a druhů tisk č. 2162 o náhradních platidlech v Šumperku.
č. 2514Odpověď ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění Antonína Nováka a soudruhů tisk č. 2129. o sumě 40.000 K nalezené v úředních místnostech ministerstva financí.
č. 2515Vládní návrh. Zákon ze dne............1920 o poskytnutí záloh Ústrednému družstvu u Bratislavě.
č. 2516Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o osnově zákona o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákon úvěrový), usnesené výborem pro pozemkovou reformu podle §§ 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2517Odpověď ministra zemědělství na dotaz člena Národního shromáždění R. Bechyně a druhů tisk č. 2132 stran Emila Kučery.
č. 2518Odpověď ministra vnitra spolu s ministrem národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Dra Fr. Krejčího a společníků (č. tisku 1788) o nedovolené agitaci ruských válečných zajatců.
č. 2519Odpověď ministra vnitra spolu s ministrem pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění Ant. Nováka a soudruhů tisk č. 1719 o demonstracích v Chotěboři.
č. 2520Odpověď ministra obchodu, tisk č. 2063 o trvalém poškozování řemesel neoprávněnými živly, jež nesprávným výkladem §u 37. ž. ř. se strany některých úřadů 1. stolice jsou v tomto hospodářském poškozování oprávněných živnostníků nejenom udržovány, nýbrž ještě posilovány.
č. 2521Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění Rud. Berana, Frant. Kroihera, Josefa Tomáška a soudruhů (tisk č. 2130) o teroru sociálně demokratické organisace v Plavsku, polit. okres Jindřichův Hradec, proti příslušníkům republikánské strany čs. venkova.
č. 2522Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění R. Bechyně, Dra Meisnera, J Marka, V. Johanise, B. Ecksteinové a soudruhů (tisk 2161) o nepořádcích u okresní vyživovací komise v Rokycanech a zemské vyživovací komise v Praze.
č. 2523Odpověď ministerského předsedy, ministra vnitra a ministra spravedlnosti na dotaz, tisk č. 1703, zda jsou ochotni zjednati svobodu pro každé politické přesvědčení a znemožniti terror, jejž provádějí příslušníci strany soc. dem. na osobách jiného politického přesvědčení
č. 2524Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz členů Národního shromáždění Fr. Zeminové a spol. tisk č. 1334, jaké kroky byly ministerstvem podniknuty v otázce zesvětštění klášterních škol, hlavně ženských ústavů učitelských a proč nově povoleno zříditi IV. třídu měšťanské školy klášterní v Hoře Kutné.
č. 2525Odpověď ministra obchodu na dotaz členů Národního shromáždění V. Hatláka, Vil. Votruby V. Rebše, Fr. Petrovického a druhů (č. tisku 2166) o vývozu klihu do Německa.
č. 2526Vládní návrh. Zákon ze dne............1920 o stavbě nových železných drah na státní útraty a stanovení stavebního a investičního programu na léta 1921 až včetně 1925.
č. 2527Odpověď ministra post a telegrafů na dotaz členů Národního shromáždění Marchy, Sáblíka a soudruhů (č. t. 2235) ve věci vybudování telefonního a telegrafního spojení na našem venkově.
č. 2528Odpověď ministra národní obrany na dotaz člena Národního Shromáždění Josefa Stivína a soudruhů tisk 2293, o trestním vyšetřovaní vojenského nadlékaře JUDra Maxe Poppera, divisijním soudem v Praze.
č. 2529Vládní návrh. Zákon ze dne............1920, kterým se prozatímně a částečně mění ustanovení zákona ze dne 27. listopadu 1896, č. 217 ř. z. o ustanovení soudcův a přípravné službě soudcovské.
č. 2530Vládní návrh. Zákon ze dne............1920, jímž mění se puncovní zákon ze dne 26. května 1866, čís. 75. ř. z.
č. 2531Vládní návrh. Zákon ze dne............1920, jímž zrušuje se cís. nařízení ze dne 4. července 1914, č. 141 ř. z., o rakouském sboru válečnickém.
č. 2532Vládní návrh. Zákon ze dne............1920, kterým se doplňuje a mění obecní řád města Olomouce.
č. 2533Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz členů Národního Shromáždění Viléma Votruby, Hatláka a soudruhů (č. tisku 2064) stran nedostatečného zásobování města Brna zajíci ze Slovenska.
č. 2534Zpráva. právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 2172) o prozatímné úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Slovensku.
č. 2535Dotaz člena Národního shromáždění Buřívala a spol. na ministry vnitra a veřejných prací ve příčině řádných a včasných výplat cestářů, kteří byli sproštěni služby vojenské.
č. 2536Dotaz členů Národního shromáždění V. Votruby, Dra Engliše, Hatláka, Krále a soudr. na ministra vnitra ohledně výtržností olomouckých
č. 2537Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz člena Národního shromáždění Karla Novotného a soudruhů, č. t. 2131 o stranickém podle jejich soudu jednání některých soudců na Moravě, obzvláště u okresního soudu v Hustopeči a zemského trestního soudu v Brně.
č. 2538Odpověď. ministra obchodu na dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby, V. Rebše, Fr. Petrovického, A. Sládka a soudruhů (tisk č. 2165), ve věci zrušení instituce společenstevních instruktorů.
č. 2539Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz členů Národního Shromáždění Jana Pelikána, Al. Tučného a společníků (číslo tisku 2323) o průběhu přelíčení u soudu v Ružomberku, konaného 12. ledna 1920 proti několika dělníkům tamější továrny na lepenku.
č. 2540Návrh člena Národního Shromáždění Dra Ant. Uhlíře a soudr., aby město Dvůr Králové nad Labem zařaděno bylo do II. třídy aktivních přídavků.
č. 2541Návrh členů Národního shromáždění J. Stříbrného, J. Svozila, dra Vrbenského a druhův o úpravě lesního hospodářství.
č. 2542Návrh členů Národního shromáždění J. Stříbrného, J. Svozila, Dra B. Vrbenského a spol. o úpravě existenčních poměrů zaměstnanectva na zabraných velkostatcích.
č. 2543Odpověď ministra národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby, Václava Rebše a spol., č. tisku 988 o výplatě živnostenských pohledávek.
č. 2544Dotaz členů Národního shromáždění Kříže, Brodeckého a soudruhů na pány ministry: železnic a národní obrany o tom, jakým způsobem jedná se železničními zřízenci na Slovensku správa dráhy a úřady vojenské.
č. 2545Dotaz člena Národního shromáždění Vojtěcha Zavadila a soudruhů na pana ministra národní obrany ve věci práv a kompetence osvobozovací komise při okresní politické správě v Žižkově a počínání četníků ve věcech vojenských.
č. 2546Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Stojana a soudruhů (tisk 1899), aby byla zvýšena kongrua duchovenstva katolického, řecko-kat., evangelického a řecko-orientálního; o návrhu stran drahotního přídavku kněžím v duchovní správě ustanoveným (tisk 1710); o návrhu o drahotním přídavku pro duchovenstvo (tisk 1761).
č. 2547Vládní návrh. Zákon ze dne............1920 o obecních a obvodních notářích na Slovensku.
č. 2548Dotaz členů Národního shromáždění Jana Jílka, Dra Mazance a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů stran placení malého paušálu na venkovské pošty povozní.
č. 2549Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 1400, jímž se vláda zmocňuje zřizovati státní policejní úřady.
č. 2550Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 2274, kterým se mění § 3. zákona ze dne 31. ledna 1919, čís. 75 sb. zák. a nař. (řádu volení do obci).
č. 2551Vládní návrh. zákon ze dne............1920, kterým se pro Slovensko a pro Podkarpatskou Rus zřizuje odvolací komise pro daň důchodkovou (z příjmu), z majetku a z válečných zisků.
č. 2552Zpráva I. branného výboru, II. výboru státně-zřízeneckého a III. výboru rozpočtového o vládním návrhu (č. t. 2241) stran úpravy služebních požitků československého vojska.
č. 2553Zpráva I. živnostenského výboru, II. právního výboru, III. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 2031 o příspěvku k náhradě škod výtržnostmi způsobených.
č. 2554Návrh členů Národního shromáždění Dra Lukavského, Dra J. Matouška, G. Navrátila a druhů, aby zařaděna byla do vyšší třídy místních přídavků další místa v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Obce okresu Frýštátském, Frýdeckém a Bíloveckém.
č. 2555Návrh člena Národního shromáždění Vlad. Hatláka a druhů na zařadění města Boskovic na Moravě do vyšší třídy aktivních přídavků.
č. 2556Návrh členů Národního shromáždění V. Sladkého, Buřívala a soudruhů na zřízení ředitelství čsl. státních drah v Opavě.
č. 2557Návrh, aby byl vydán zákon, kterým se ustanovuje působnost okresních správních komisí, jež byly povolány ke správě okresní na místo rozpuštěných okresních zastupitelstev.
č. 2558Návrh členů Národního shromáždění Vlad. Drobného, Jana Srnce a spol. na zřízení a aktivování okresního soudu pro město Rožďalovice a přidělené obce okolní.
č. 2559Návrh člena Národního shromáždění Jaroslava Marchy a soudruhů, aby byl vydán zákon o národnostním zastoupení ve správě spořitelen.
č. 2560Návrh, aby byla rozšířena platnost §u 10. zákona ze dne 29. února 1920, č. 126 sb. z. a n., o zřízení župních a okresních úřadů na všechny zaměstnance zastupitelských okresů, jež mají býti zrušeny úplně nebo částečně podle zákona ze dne 6. února 1920, č. 114 sb. z. a n.
č. 2561Návrh členů Národního shromáždění Lukeše, Rychtery, Dra Viškovského a soudruhů, na vydání zákona o povinné práci, jímž se má zabezpečiti výroba a těžba předmětů nutné potřeby a provoz dopravy v zájmu veřejném.
č. 2562Dotaz člena Národního shromáždění Dra Pavla Blaho a soudr., na pana ministra pro zásobování lidu ohledně výkupu ranných bramborů na Slovensku.
č. 2563Dotaz člena Národního shromáždění Jana Pelikána a společníků na pana ministra železnic v záležitosti zřízení stížnostní komise pro přijímání jinonárodních zaměstnanců do služeb československé republiky.
č. 2564Dotaz členů Národního shromáždění Vladimíra Drobného, Jana Srnce a společníků na ministra vnitra o pasivní resistenci okresních hejtmanů ve věci prozatímního nájmu půdy ze zabraných velkostatků.
č. 2565Dotaz členů Národního shromáždění Vladimíra Drobného, Jana Srnce a společníků na ministra národní obrany ve věci propůjčování vojenských koní zemědělcům.
č. 2566Dotaz členů Národního shromáždění Vladimíra Drobného, Jana Srnce, Julia Kopečka a společníků na pány ministry spravedlnosti a zemědělství ve věci prodeje pozemků z velkostatku Alfreda Sköna v katastrální obci Pavlovice u Přerova.
č. 2567Zpráva l. výboru kulturního a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona tisk č. 2473, jímž se upravují platy profesorů při theologických učelištích diecesních a představených při biskupských kněžských seminářích.
č. 2568Zpráva I. výboru právního a II. výboru zásobovacího o vládním návrhu č. t. 2148, kterým se předkládá osnova zákona o stihání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny.
č. 2569Zpráva výboru státně-zřízeneckého o vládním návrhu zákona (tisk 2300) o služebních požitcích četnictva.
č. 2570Nebyl vůbec vytištěn. Cessat.
č. 2571Zpráva technického výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 24289, jímž se zřizuje inženýrská komora pro republiku Československou.
č. 2572Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Stivína a soudruhů tisk č 2056 o zrušení císařského nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z.
č. 2573Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz členů Národního shromáždění Jos. Šamalíka, Sedláčka, Fr. Navrátila a soudruhů č. t. 2069 o týrání dětí učitelkami Hermínou Bukovskou a Julií Dvořákovou ve Fryšavě na Moravě a o hrubém porušování ministerských nařízení těmito učitelkami.
č. 2574Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění Dra G. Mazance a soudruhů tisk č. 1903 o surovém jednání učitelky Bürgrové v Luhačovicích se školními dítkami a mstivosti některých členů učitelského sboru v Luhačovicích.
č. 2575Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění Frant. Kroihera a soudruhů tisk č. 1964 o přispívání a vymahání kontingentu obilí v okresu českokrumlovském.
č. 2576Odpověď ministra národní obrany na dotaz členů Národního shromáždění Špatného, Hrizbyla a soudruhů tisk č. 2439 o hospodaření erárními koňmi.
č. 2577Odpověď ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění Jana Jílka a soudruhů tisk č. 2225 o nevyplacení pense železničnímu strážníku Janu Konvalinovi v Bližkovicích na Moravě.
č. 2578Odpověď ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění Dr. Ant. Stojana a soudr. tisk 2401 stran zásilek amerických.
č. 2579Zpráva ústavního výboru o vlád ním návrh u zákona tisk č. 2154, kterým se lhůta, stanovená v § 21. novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, č. 76 sb. zák. a nař.), prodlužuje do konce roku 1921.
č. 2580Návrh člena Národního shromáždění Dra Matouška a druhů na zřízení českého učitelského ústavu ve Vrchlabí a českého reálného gymnasia v Trutnově.
č. 2581Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona tisk 2530, jímž mění se puncovní zákon z 26. května 1866, čís. 75. ř. z.
č. 2582Vládní návrh. Zákon ze dne.............1920 o akciové bance cedulové.
č. 2583Návrh člena Národního shromáždění Josefa Špačka a soudruhů na zvláštní opatření na prospěch zájemníků z Blatenska poškozených hřebčí nákazou v tomto kraji.
č. 2584Zpráva I. výboru sociálně politického a II. výboru rozpočtového o návrhu člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudruhů t. č. 2290 na úpravu finančních poměrů všeobecných veřejných nemocnic.
č. 2585Zpráva l. výboru dopravního a lI. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona č. t. 2526 o stavbě nových železných drah na státní útraty a stanovení stavebního a investičního programu na léta 1921 až včetně 1925.
č. 2586Zpráva I. výboru branného a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona t. č. 2151 o přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci a zaopatření těch z nich, kteří se na československém národě provinili a vrácené osnově příslušného zákona t. č. 2281.
č. 2587Zpráva I. výboru právního a II. výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk č. 22 39),. jímž se doplňuje zákon ze dne 11. června 1919, čís. 332 Sb. zák. a nař., o zabírání budov anebo jejich částí pro účely veřejné.
č. 2588Zpráva výboru I. státně-zřízeneckého, II. kulturního a III. rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk čís. 2482) o úpravě platů profesorů, učitelů a ostatních zaměstnanců státní konservatoře hudby v Praze.
č. 2589Vládní návrh. Zákon ze dne.............1920, jímž stát přejímá agendy zdravotně policejní.
č. 2590Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 2515) o poskytnutí záruky Ústrednému družstvu v Bratislavě.
č. 2591Zpráva I. výboru technického II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk č. 2270) o hornickém vyhledávání a těžení živic (bitumen).
č. 2592Zpráva I. výboru kulturního II. výboru rozpočtového o návrhu člena Národního Shromáždění Dra Jar. Budínského a soudruhů (tisk č. 2124), aby zestátněna byla hudební konservatoř v Brně.
č. 2593Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1921) usneseném v Národním shromáždění (tisk č. 2284) a vráceném presidentem republiky, jímž se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé.
č. 2594Dotaz člena Národního shromáždění Josefa Ulricha a soudr. na pana ministra spravedlnosti o činnosti Dra Procházky, rady zemského soudu v Kralupech n. Vlt.
č. 2595Vládní návrh. Zákon ze dne.............1920 o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky Kč 2,100.000 pro znovuvybudování obce Horní Srní na Slovensku.
č. 2596Zpráva branného výboru o vládním návrhu zákona, tisk č. 2176, jímž se zavádí branný zákon republiky Československé.
č. 2597Zpráva branného výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 2180, jímž se stanoví mírový početný stav československého vojska.
č. 2598Vládní návrh. Zákon ze dne.............1920, jímž se vydávají zvláštní ustanovení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu nebo v nastoupení civilní služby státní.
č. 2599Zpráva I. výboru rozpočtového II. výboru technického o návrzích členů Národního shromáždění Ot. Hübnera a soudruhů (tisk 2436 a 2496) na náhradu škody způsobené v obcích okresu brandýsského a mělnického povodní labskou, jizerskou a vltavskou v lednu roku 1920
č. 2600Návrh členů Národního shromáždění Ing. Rotnágla, Bechyně, Dra Lukavského, Prokůpka, Stříbrného, Šrámka a soudr., aby byl vydán dočasný zákon o omezení převodu nemovitostí a práv, zapsaných ve veřejných knihách, do rukou zahraničních příslušníků.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP