Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 601Zpráva branného výboru a návrhu člena Národního shromáždění Slavíčka, Skorkovského a spol., aby byly zlepšeny existenční podmínky invalidů (Tisk č. 403).
č. 602Dotaz členů Národního shromáždění inž. B. Pospíšila a soudruhů na p. ministra železnic stran nepořádku na drahách.
č. 603Návrh člena Národního shromáždění inž. B. Pospíšila a soudr., aby byly zřízeny autobusové linie v okresu hořickém.
č. 604Návrh, aby bylo zřízeno poštovní a dopravní automobilové spojení ve Slezsku...
č. 605Zpráva poštovního výboru o návrhu (Č. tisku 515), aby bylo zařaděno úřednictvo poštovního a telegrafního ústavu do úřednických tříd hodnostních i platebních.
č. 606Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu. (Tisk 237.)
č. 607Dotaz poslance Josefa Šamalíka a soudr. na pana ministra zásobování, o zrušení mlecích povolení a zavedení volného semílání obilí po ukončených rekvisicích.
č. 608Dotaz na pana ministra zásobování o zrušení všech ústředen, odstranění rekvisic a uvolnění zemědělské výroby a obchodu se všemi životními potřebami.
č. 609Dotaz poslance Špačka a druhů na pana ministra financí o zdanění částek, stržených nuceným prodejem dobytka v zemědělství.
č. 610Dotaz poslance Kadlčáka a soudruhů jménem Československého klubu lidového na pány ministry obchodu, veřejných prací, výživy a zemědělství o zrušení ústředen a jim podobných ústavů neb zřízení.
č. 611Návrh poslance Špačka, Udržala, Prokůpka, Sonntága a druhů o zakládání trvalých luk a pastvin.
č. 612Návrh poslance Slavíka, Ing. Klindery, Hübnera a soudr., aby byla vystavěna spojovací dráha z Jenšovic do Mělníka.
č. 613nebyl vydán, obsažen v stenogr. protokolu. Zpráva výboru pro vodní hospodářství o návrhu posl. Udržala, Zíky, Sonntága, Prokůpka a spol. na změnu zákona o financování prací melioračních.
č. 614Zpráva komise pro vodní hospodářství o návrhu členů Národního shromáždění Udržala, Sonntága, Zíky, Prokůpka a společ. (č. t. 224) na změnu vodního zákona z r. 1870.
č. 615Dotaz členů Národního shromáždění Pelikána, Buřívala a Vochoče na p. ministra železnic o přeložení sídla sekce pro udržování dráhy ve Svitavách do Blanska.
č. 616Interpelace na pana ministra železnic o tom, že zákon o 8hod. době pracovní není prováděn služebními místy, kde lze tento zákon hned provésti.
č. 617Interpelace na pana ministra železnic Dr. Zahradníka o tom, aby znovu byly rozděleny drážní pozemky mezi železniční zaměstnance.
č. 618Dotaz na pana ministra železnic, orby a zásobování o tom, aby bylo obnoveno nařízení ministerstva orby bývalého Rakouska o ušetření chovatelů dobytka železničních zřízenců od rekvisic.
č. 619Dotaz na ministra zemědělství a ministra vnitra o loupení obecních lesů na českém jihu a o útisku chalupníků a domkářů starousedlými rolníky a obecními zastupitelstvy.
č. 620Návrh člena Národního shromáždění Dra Karla Novotného a soudruhů:
č. 621Návrh, aby se ihned počalo s nouzovou stavbou místní dráhy z Jaroměře do Josefova, Nového Města n. Met., Olešnice, Deštné a do Solnice.
č. 622Návrh, aby byli zařaděni úředníci finanční stráže do 4 nejnižších hodnostních tříd státních úředníků.
č. 623Návrh poslanců Karla Brožíka, Karla Dědice a soudruhů, a by bylo zrušeno ustanovení pivovarského kartelu o rayonování odběru piva a hostinských.
č. 624Dotaz na pana ministra zásobování Dra Vrbenského o vyplácení paušálu z dodaného jatečného dobytka, aby uhrazeno bylo vedení dobytčích katastrů v obcích.
č. 625Návrh o převzetí, event. zařadění telegrafních adjunktů pošt. do hodnostních tříd a platových stupnic státních úředníků.
č. 626Zpráva finančního výboru o vládním návrhu o změnách a doplňcích některých ustanovení o zdanění líhu (tisk č. 236).
č. 627Zpráva finančního výboru o vládním návrhu č. tisku 270 na úpravu státní daně a přirážkové základny u daní reálných.
č. 628Zpráva finančního výboru o návrhu (tisk čís. 470.), aby byli podporováni a vybaveni z dluhů učitelé a úředníci nižších tříd platových, kteří válkou nezaviněně byli ochuzeni neb nuceni se zadlužit.
č. 629Návrh, aby byly úplně sestátněny všechny dívčí české školy střední v době nejkratší.
č. 630Dotaz člena Národního shromáždění J. V. Hroudy a druhů k panu ministru vnitra stran zasáhnutí do kompetence sborů samosprávných.
č. 631Odpověď ministra vnitra a ministra Národní obrany na dotaz (čís. tisku 394) o nesprávném postupu úřadů a vojska ve Žďáře na Moravě.
č. 632Odpověď zástupce předsedy ministerstva k dotazu (č. tisku 187) na pana předsedu ministerstva stran nařízení, které vydalo ministerstvo školství a národní osvěty o náboženských úkonech na školách.
č. 633Odpověď ministra vnitra v souhlasu s ministerstvem zdravotnictví na dotaz (tisk 407) o nemístném jednání okresního lékaře Dra Doškáře v Karlíně.
č. 634Vládní návrh zákona jímž se upravuje příslušnost soudů pro řízení o činech trestních, stanovených v nařízeních, vydaných podle zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 sb. z. a n.
č. 635Vládní návrh zákona o péči o válečné poškozence.
č. 636Vládní návrh zákona jímž se zřizují lidové soudy cenové.
č. 637Odpověď zástupce předsedy vlády na dotaz o výkladech člena vlády pro správu financí, tykajících se úpravy valuty a vydává ní cestovních pasů (číslo tisku 426).
č. 638Návrh člena Národního shromáždění Buřívala a spol., aby bylo zařaděno poštovní dopravní úřednictvo a úřednictvo účetní do skupiny B.
č. 639Návrh člena Národního shromáždění Buřívala, aby bylo zařaděno celní úřednictvo po odborné vyšší zkoušce do skupiny B státních úředníků podle služební pragmatiky.
č. 640Dotaz na pana ministra železnic o jazykových poměrech u dráhy buštěhradské, zejména pokud se týče zněmčeného území, z něhož právo jazyka českého jest doposud vyloučeno.
č. 641Dotaz na ministra školství a národní osvěty stran zneužívání učitelského úřadu pokrokovými učiteli.
č. 642Návrh členů Národního shromáždění St. K Neumanna, Dra Uhlíře, L. Landové-Štychové, Slavíčka a soudr., aby byly zavedeny veřejné zkoušky pěvecké.
č. 643Návrh členů Národního shromáždění Rud. Mlčocha, K. Dědice, Felixe Časného a soudruhů, kterak rozdávati školní pomůcky zdarma.
č. 644Návrh, aby bylo zastoupeno živnostnictvo ve všech zásobovacích komisích.
č. 645Návrh členů Národního shromáždění Rud. Mlčocha, K. Dědice, Felixe Časného a soudruhů, aby byl zrušen pivovarský kartel.
č. 646Návrh členů Národního shromáždění Rud. Mlčocha, Karla Dědice, Felixe Časného a soudruhů, aby byl vrácen zadrženy provozovací kapitál maloživnostnictvu.
č. 647Návrh člena Národního shromáždění Dra Karla Viškovského a soudruhů stran vybudování telefonní sítě na venkově.
č. 648Zpráva branného výboru o vládním návrhu zákona, kterým se mění nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918 č. 21 sb. z. a n. o přísaze vojsk československých (tisk č. 543).
č. 649Dotaz člena Národního shromáždění Jana Jílka a soudruhů na pana ministra vnitra o terroru sociálních demokratů v Třebíči na Moravě.
č. 650Dotaz člena Národního shromáždění Jana Jílka a soudruhů na pana ministra zásobování o počínání rekvisiční komise vojenské v Trnavě v okresu Třebíčském.
č. 651Dotaz člena Národního shromáždění A. Čuříka, B. Bezděka, Jana Rýpara a soudruhů na pana ministra vnitra Švehlu, stran terroru soc. demokratických důvěrníků na koksovně (Františkově) v Přívoze.
č. 652Dotaz na pana ministra pro sociální péči Dra Wintra stran zastoupení v demobilisačních komisích, zejména stran demobilisační komise textilní ve Frýdku.
č. 653Návrh člena Národního shromáždění Dra Jos. Schieszla a soudr., aby byla zavedena státní daň ze zábav.
č. 654Zpráva zásobovacího výboru o návrhu člena Národního shromáždění Jos. Šamalíka, Vinc. Ševčíka, Fr. Valouška a soudruhů, aby bylo úplně uvolněno krmivo a oves (tisk č. 439).
č. 655Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona, jímž se upravuje příslušnost soudů pro řízení o činech trestních, stanovených v nařízeních, vydaných podle zákona ze 25. února 1919, c. 84 sb. z. a n. (tisk 634).
č. 656Odpověď ministra Národní obrany na dotaz poslance Josefa Šamalíka a soudr. o tom, že bylo zrušeno zproštění vojínů po 31. prosinci 1018 (tisk čís. 438).
č. 657Dotaz člena Národního shromáždění Dra Engliše a soudruhů o nařizovacím právu vlády.
č. 658Dotaz člena Národního shromáždění Dra j. Schieszla a soudruhů k panu ministru spravedlnosti o tom, že porušována je neodvislost soudcovská.
č. 659Dotaz na pana ministra školství a národní osvěty o zákazu modlitby na školách, který vydala okresní školní rada v Jihlavě-venkově.
č. 660Zpráva školského výboru o návrhu na úpravu denního vyučování v živnostenském školství pokračovacím (č. t. 304).
č. 661Zpráva školského výboru o návrhu poslance dra Weyra a soudruhů (č. t. 175), aby zřízena byla konservatoř hudby V Brně.
č. 662Zpráva školského výboru o návrhu, aby byla zřízena evangelická bohoslovecká fakulta v Praze pro evangelíky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. (Tisk 89.)
č. 663Odpověď zástupce předsedy ministerstva k dotazu poslance Dra Engliše a soudruhů na vládu o řádném rozpočtu (č. tisku 446).
č. 664Odpověď zástupce předsedy ministerstva na dotaz člena Národního shromáždění J. S. Machara a soudruhů o projevech jednotlivých členů vlády (číslo tisku 555).
č. 665Zpráva immunitního výboru v trestní věci člena Národního shromáždění Dr. Novotného.
č. 666Zpráva immunitního výboru o žádosti, aby bylo povoleno stíhání člena Národního shromáždění Jos. Stivína k žalobě Rudolfa Halláka (čís. 844 předs.).
č. 667Dotaz členů Národního shromáždění Modráčka a Hudce na pana ministra železnic.
č. 668Zpráva zemědělského výboru o návrhu Rudolfa Malíka a soudr. (č. t. 362.), aby byla vypracována osnova na ochranu vinařství a ovocnářství.
č. 669Návrh K. St. Sokola, V. Freimana, K. Brožíka, Dra Velicha a soudruhů, aby byl vydán zákon školský.
č. 670Návrh členů Národního shromáždění Tučného, Laubeho a soudruhů, aby byl vydán zákon, jímž zaručuje se zaměstnancům v závodech a podnicích podíl na čistém zisku.
č. 671Návrh Dra. Boučka, Slavíčka a soudr., aby vydán byl zákon ústavní.
č. 672Návrh na úpravu služebních příjmů a výslužného učitelstva na veřejných obecných a měšťanských školách.
č. 673Návrh člena Národního shromáždění Emila Špatného, Cyrilla Duška a společníků, aby byl zřízen Okresní soud v Třebenicích.
č. 674Návrh členů Národního shromáždění Josefa Babánka a soudruhů, aby byly zavedeny automobilové trati v okresech rokycanském a zbirožském.
č. 675Návrh K. Sonntága, Ad. Prokůpka a soudruhů, aby byla řešena otázka dusíková a tím aby byla výšena produkce zemědělská.
č. 676Návrh poslance Dra Budínského a soudruhů, aby byla zřízena mistrovská škola elektrotechnická v Brně.
č. 677Návrh poslance dra Budínského a soudruhů, aby byla zřízena mistrovská škola průmyslová pro chemii v Brně.
č. 678Návrh, aby část trati severozápadní dráhy mezi Libňovsí a Žiželicemj nad Cidlinou přeložena byla z nebezpečného severního břehu Žehuňského rybníka na pevnou půdu na straně jižní.
č. 679Návrh, aby byla zabezpečena náhrada škody obětem politické persekuce za války.
č. 680Návrh člena Národního shromáždění Antonína Kaliny, Dra K. Engliše a Dra B. Němce a soudruhů, aby byla vyvlastněna půda velkostatkářská a lesní.
č. 681Návrh resoluce k vládě československé republiky, aby byla umožněna prakse nemocniční, zvýšena vědecká úroveň a aby byla umožněna příští demobilisace lékařů.
č. 682Zpráva zdravotního výboru o návrhu člena N. S. Jaroslava Kvapila a soudr., aby bylo uzákoněno fakultativní pohřbívání ohněm v československé republice (tisk 396).
č. 683Zpráva zdravotního výboru o návrhu posl. Landové-Štychové, aby byla zavedenypravidelná povinná desinfekce všech veřejných budov, zejména škol, úřadoven, divadel, jakož i soukrom. bytů. (Tisk 176.)
č. 684Dotaz Dra Hnídka a soudruhů na ministra pro zásobování o rekvisících v okresu chrudimském.
č. 685Dotaz poslanců A. Kaderky, J. Šamalíka a soudruhů na ministra zemědělství a vnitra o předkupním právu na pozemky, určitou dobu od velkostatků pronajaté.
č. 686Dotaz člena Národního shromáždění dra Josefa Schieszla a soudruhů k panu ministrovi financí o úhradě nákladů státních.
č. 687Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz (tisk č. 355), který byl dán ministru zásobování v příčině soupisu veškerého hotového zboží vlněného, bavlněného a textilního.
č. 688Odpověď ministra veřejných Prací k dotazu člena Národního shromáždění Slavíčka a soudruhů (tisk č. 468), o zadržené provisi bývalého naddůlního Antonína Šimka ve Zbečníku.
č. 689Vládní návrh zákona o zákonné ochraně československé republiky.
č. 690Odpověď ministra financí na dotaz na ministra školství a na ministra financí o nesnesitelných hmotných poměrech národního učitelstva (tisk 393).
č. 691Vládní návrh zákona o sestavování seznamů porotců.
č. 692Vládní návrh zákona jímž se poskytuje osvobození od domovní daně činžovní a přirážek pro novostavby v t. zv. pevnostním obvodu města Hradce Králové.
č. 693Dotaz členů Národního shromáždění Kouši, Hrizbyla a soudr. na p. ministra Národní obrany o poměrech hudebníků a kapelníků Velké Prahy.
č. 694Návrh, aby byl zřízen u ministerstva pro sociální péči fond k udílení mimořádné výpomoci v uznání hodných případech, souvisejících s nuceným návratem příslušníků našeho státu z ciziny.
č. 695Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje trestní řád hledíc k výroku rozsudku o ztrátě práva volebního.
č. 696Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz (tisk č. 460) o hřbitově v klášteře sv. Gabriela na Smíchově.
č. 697Odpověď ministra školství a národní osvěty G. Habrmana na dotaz Dra Boučka a soudr. ze dne 24. ledna 1919 (tisk 405), týkající se chování kaplana P. Frant. Škeříka.
č. 698Odpověď ministra veřejných prací na dotaz člena Národního shromáždění F. V. Krejčího a soudruhů o poměrech cejchovního úřednictva (číslo tisku 448).
č. 699Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz předneseny Fr. Okleštkem a soudruhy, členy Národního shromáždění, ve schůzi dne 5. února 1919 (tisk č. 459), týkající se rekvisicí dobytka.
č. 700Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrh u zákona č. 523 o omezení práva stěhovacího.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP