Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 101Dotaz o znárodnění a zlidovění velkých statků, dolů, velikých domovních majetků a jmění, k vládě československého Státu.
č. 102Návrh člena Národního shromáždění Stanislava K. Neumanna a soudruhů na zřízení censurní rady pro věci nepolitické.
č. 103Návrh dra. Ant. Hajna a soudr. o sebrání a nebo vytištění veškerého úředního materiálu z mezinárodní politiky o řešení otázky české.
č. 104Návrh aby majitelé vepře, kteří jen jednou do roka porážejí, sproštěni byli povinného odvádění tuků...
č. 105Návrh členů Národního shromáždění Frant. Hrdličky, Biňovce a soudr. na zřízení"Ústřední komise pro výkup dobytka"
č. 106Návrh posl. Dra Milana Ivanky a soudr. na utorení dočasného 18členného výboru pre slovenské veci.
č. 107Návrh Dra. B. Němce a soudruhů na organisaci museí, galerií a bibliotek v republice československé.
č. 108Návrh členů Národního Shromáždění Smrtky, Udržala, Sonntága a Soudr. na nutná zařízen i ve Školství národním.
č. 109Vládní návrh na vydání zákona o podpoře nezaměstnaných.
č. 110Zpráva kulturního výboru o návrhu člena Národního shromáždění R.Jaroše a soudr. na podání adresy dějepisci ARNOŠTU DENISOVI.
č. 111Zpráva branného výboru
č. 112Pilný dotaz dra Boučka a soudruhů na p. předsedu vlády.
č. 113Zpráva imunitního výboru Národního shromáždění ve věci imunitní člena Národního shromáždění obč. Simeona Vaculy.
č. 114Návrh poslanců: Dra Belly, dra Frankeho, Kaliny, dra Meissnera, Udržala a spol. na vypracování zákona o změně obecního zřízení.
č. 115Návrh dra Velicha a soudruhů na zřízení lesnického oddělení při zemědělské fakultě české vysoké školy technické v Praze.
č. 116Návrh poslance Rud. Mlčocha a soudruhů na okamžité přidělení prozatím aspoň části demobilisačního materiálu maloživnostnictvu.
č. 117Návrh poslance Fischera, Rebše a soudruhů na vydáni zákona o zřízení ústavu pro povznesení živností.
č. 118Návrh člena N. S. Modráčka, Johanise, Jiráska, Dra Frankeho a soudruhů. Zákon o vyvlastnění velkostatků.
č. 119Návrh o vyvlastnění pozemků v Praze a v okolí Prahy, zejména statků, v zemských deskách zapsaných, v okolí hlav. města Prahy pro zabezpečení stavebního rozvoje.
č. 120Dotaz poslanců Slavíka, Malkusa, Hucla a soudruhů na pány ministry vnitra, obchodu a financí o lidových pojišťovnách.
č. 121Návrh poslance Dra Jaroslava Mattuše a soudruhů v příčině pojišťoven, anebo pensijních fondů, zřízených za vedení anebo autorisace bývalé rakouské správy státní.
č. 122Návrh. členů Národního shromáždění Dr. Karla Viškovského, Slavíka a soudruhů o úrazovém a nemocenském pojištění v zemědělství.
č. 123Návrh. poslance Dr. Preisse a soudr. o starých dodávacích smlouvách, sjednaných dřívějším erárem.
č. 124Návrh poslance F. Síse a soudr. na zamezení lichvy s potravinami a spotřebními věcmi vůbec.
č. 125Návrh poslance Dr. Preisse a soudr. o zajištění nároků příslušníků československých proti cizím pojišťovnám.
č. 126Návrh poslance V. Dyka, inž. Bohdana Bečky a soudruhů na vydání zákona o správě dolův uhelných.
č. 127Návrh poslance F. Síse a soudruhů o likvidaci bývalých vídeňských centrál a ústředen a o zajištění nároků našeho státu proti nim.
č. 128Návrh poslance G. Navrátila a soudr. na postátnění soukromých tratí v československé republice.
č. 129Návrh Bohumila Fischera na vydání zákona, jímž upravuje se živnostenské školství pokračovací v obvodu československého státu.
č. 130Návrh Aloise Jiráska a soudruhů na organisaci úřední ochrany památek v republice československé.
č. 131Návrh posl. dra. Frant. Lukavského a soudr. na vzetí nestátních středních škol ve státní správu, resp. aby jim poskytnuta byla státní podpora.
č. 132Návrh poslance dra. Preisse a soudruhů o zajištění vodních sil.
č. 133Návrh poslance Ing. O. Nekvasila a soudruhů o akciových společnostech a o zřizování nových společností s ručením omezeným.
č. 134Návrh poslance Dra Preisse a soudruhů na zřízení Jednotného pensijního ústavu pro pensijní pojištění soukromého úřednictva.
č. 135Návrh poslance dra J. Preisse a soudruhů na zřízení Vyšší textilní školy průmyslové v Hradci Králové nad Labem.
č. 136Návrh, aby všecka úřednická místa při nově zřizovaných státních úřadech republiky československé byla obsazována odborníky veřejným konkursem.
č. 137Návrh poslanců Udržala, Prokůpka, Berana, Vraného a soudruhů na osídlení latifundií.
č. 138Dotaz člena Národního shromáždění K. St. Sokola a soudruhů na pana ministerského předsedu a na pana ministra vnitra.
č. 139Návrh člena Národního shromáždění Sokola a soudruhů na zřízení šestnáctičlenného výboru vyšetřovacího.
č. 140Návrh na vydání nařízení o Jištění pohledávek, resp. cenných papírů nebo majetkových práv, mimo hranice československé republiky pro příslušníky její uložených.
č. 141Návrh člena Národního shromáždění Jos. Špačka a druhů o udržování silnic.
č. 142Návrh poslance inž. Bečky, dra. Malínského, Rebše a soudruhů na vydání zákona o zřízení úřadu pro poměry mzdové.
č. 143Návrh Kuneše Sonntága a soudr. na zřízení samostatné Vysoké školy zemědělské V Brně.
č. 144Návrh Kuneše Sonntága, Udržala a soudruhů na reorganisaci a vybudování zemědělského výzkumnictví.
č. 145Návrh členů národního shromáždění Austa, Modráčka, Sechtra, Špačka a druhů o zveřejnění kladensko-nučické dráhy.
č. 146Návrh člena N. s. Dra Jaroslava Stránského a soudr. na uzákonění pravidel o sňatku občanském.
č. 147Návrh Dra Engliše s osnovou zákona o organisaci statistické služby.
č. 148Návrh Dra Matouška a soudruhů o úpravě aktivních přídavků resp. příbytečného veřejných zaměstnanců Velké Prahy.
č. 149Návrh člena Národního shromáždění Arnošta Heinricha a druhů na zabavení jmění osob odpovědných za válku.
č. 150Návrh B. Vikové-Kunětické o zřízení bezplatných hospodyňských kursů pro služebné dívky.
č. 151Návrh člena Národního shromáždění Arnošta Heinricha a druhů na zabavení jmění členů bývalého panovnického rodu.
č. 152Návrh člena Národního shromáždění Arnošta Heinricha a druhů na sekvestraci církevního jmění.
č. 153Návrh posl. B. Vikové-Kunětické a soudruhů o vzetí Ochrany matek a kojenců do státní správy.
č. 154Návrh posl. Dra Fr. Lukavského a soudr. na úpravu služebních a hmotných poměrů smluvního státního úřednictva.
č. 155Návrh člena Národního shromáždění Arnošta Heinricha a druhů na zřízení výboru pro vnitřní kolonisaci.
č. 156Vládní návrh na vydání zákona o zřízení Všeobecného pensijního ústavu pro zřízence v Praze.
č. 157Zpráva sociálně-politického výboru
č. 158Zpráva výboru živnostenského o návrhu, aby vydáno bylo nařízení, kterým mění se ustanovení o volné výrobě, jakož i prodeji výrobků živnostenských a průmyslových (tisk 39).
č. 159Zpráva školského výboru o návrzích zákonů, podaných členem Národního shromáždění profesorem Dr. O. Srdínkem a soudruhy
č. 160Vládní návrh na vydání zákona o změně vojenského trestního řádu.
č. 161Návrh prof. dra. F. Mareše, B. Němce a soudruhů na vydání zákona o jménu české university a o majetku obou pražských universit.
č. 162Zpráva školského výboru o návrhu na výplatu drahotního přídavku učitelstvu škol obecných a měšťanských.
č. 163Zpráva finančního výboru
č. 164Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona na podporu nezaměstnaných.
č. 165Návrh zákona poslanců Pika, Biňovce, Hroudy a soudruhů na změnu ustanoven obecního zřízení, pokud se týkají užívání obecního statku.
č. 166Návrh, aby provedena byla revise veškerých ústředen pro válečné hospodářství a jejich poboček, působících v území československého státu.
č. 167Návrh posl. prof. Dra C. Horáčka a soudr. na zřízení československé národní banky.
č. 168Návrh prof. Dra F. Mareše a Dr. O. Srdínka na vydání zákona o jménu České university a o majetku obou universit pražských.
č. 169Návrh na zřízení samostatného oddělení v ministerstvu pro školství a národní osvětu, kterému by příslušela péče o výchovu dorostu živnostenského
č. 170Návrh Dr. Matouška a soudruhů na vydání zákona o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových.
č. 171Návrh člena Národního shromáždění Bohumila Fischera a soudruhů na vydání zákona, jímž se zřizuje Živnostenská rada československá.
č. 172Návrh člena Národního shromáždění Bohumila Fischera na nejrychlejší vydání novely k živnostenskému řádu, se žádostí, aby vláda konala přípravné práce k vydání nového živnostenského řádu.
č. 173Návrh J. S. Machara a soudruhů.
č. 174Návrh člena Národního shromáždění Dra Josefa Schieszla a soudr., aby Vláda postarala se o jednotný systém zásobovací.
č. 175Návrh posl. Dra Weyra a soudr., aby zřízena byla konservatoř hudby v Brně.
č. 176Návrh na bezodkladné zavedení pravidelné povinné desinfekce všech veřejných budov, zejména škol, úřadoven, divadel, jakož i soukromých bytů.
č. 177Návrh členů Národního shromáždění Dra Theodora Bartoška, Austa a soudruhů na změnu některých ustanovení interkonfesijního zákona ze dne 25. května 1868 č. 49 ř. z.
č. 178Návrh členů Národního shromáždění Hrizbyla, Ant. Němce, Frankeho, Buřívala, Duška a soudruhů:
č. 179Návrh poslanců A. Tučného, Tesky, R. Laubeho, Hrizbyla a spol. na prozatímní pomoc nezaměstnaným v oboru, dřevo zpracovávajícím.
č. 180Návrh Otakara Vochoče, Marka, dra Otakara Krouského a společníků, aby trať Jičín-Nymburk byla vybudována na trať prvořadou.
č. 181Návrh. členů Národního shromáždění Hrizbyla, Svěceného a soudruhů. Vláda se vyzývá, jmenovati poštovní aspiranty a aspirantky...
č. 182Dotaz na pana ministra financí o tabákovém dělnictvu, propuštěném bývalou c. k. státní správou pro různá provinění, a o jejich novém přijetí.
č. 183Dotaz. členů nár. shromáždění J. Svozila, Jiráska a soudr. na ministry vnitra a financí o úřednictvu jejich oborů, činném při zásobování lidu.
č. 184Dotaz na ministra železnic dra Zahradníka o stavbě dráhy Pardubice-Bohdaneč-Chlumec n. C. jako stavby nouzové.
č. 185Návrh na rychlé provedení nouzových staveb silničních v Moravském Krasu pro odstranění nezaměstnanosti dělnictva.
č. 186Dotaz poslance Josefa Šamalíka a soudruhů na pány ministry orby a zásobování.
č. 187Dotaz na pana předsedu ministerstva stran na řízení, které vydalo ministerstvo školství a národní osvěty o náboženských úkonech na školách.
č. 188Dotaz k panu ministrovi vnitra o stanovách městské spořitelny v Olomouci.
č. 189Návrh aby byla jako stavba z nouze vybudována železná dráha z Jindřichova Hradce na Telč, Želetavu s pokračováním na Třebíč a Mor. Budějovice.
č. 190Návrh na rychlé provedení stavby dráhy Vyškov-Blansko na Moravě pro odstranění nezaměstnanosti dělnictva.
č. 191Návrh. člena Národního shromáždění dra Jos. Matouška a druhů na prozkoumání všech veřejných archivů.
č. 192Návrh Dra. Boučka a soudr., aby doplněno bylo nařízení § 303. tr. z
č. 193Dotaz na pp. ministry obchodu a financí ve věci celní kontroly, zejména na hranicích Rakous a Uher.
č. 194Návrh posl. dra. Emila Frankeho, Vaňka a soudruhů.
č. 195Návrh zákona shromažďovacího podaný Dr. Boučkem a soudruhy.
č. 196Návrh členů Národního shromáždění Fr. Housera, J. Konečného a spol. na změnu zákona o školách obecných.
č. 197Zpráva branného výboru o návrhu na rychlé pro puštění těch záložních důstojníků, kteří jsou veřejnými úředníky.
č. 198Návrh poslanců Dra. Kyjovského, Vaculy, Marchy a spol., aby smlouvy cukrovarské o rayonování odběru řepy cukrovky prohlášeny byly za neplatné.
č. 199Návrh. poslance Vojty a soudruhů na zatímní úpravu hmotných poměrů úředníkův obého pohlaví při třídních poštovních úřadech.
č. 200Návrh poslance K. Sáblíka, Jaroslava Marchy a soudr. na postátnění místní dráhy Německý Brod-Tišnov.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP