Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1001Návrh, aby byla vybudována autobusová spojení v okresích: milevském, sedlčanském a příbramském, jakož i dráhy z Milevska do Sedlčan a ze Sedlčan do Příbramě nebo ze Sedlčan do Březnice.
č. 1002Dotaz na p. ministra vnitra jakožto zástupce ministerského předsedy o národním zabezpečení Lužických Srbů.
č. 1003Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění pp. Al. Jiráska, Jaroslava Kvapila, J. S. Machara a soudruhů (čís tisku 532) stran pokoutního tisku pražského.
č. 1004Návrh poslance Josefa Šamalíka a soudruhů, aby byla uvolněna zemědělská výroba a sklízeň.
č. 1005Zpráva kulturního výboru o návrhu č. t. 642, aby zavedeny byly veřejné zkoušky pěvecké.
č. 1006Zpráva I. výboru školského, II. výboru státně zřízeneckého, O vládním návrhu zákona č. t. 717 o platech suplentů státních středních škol.
č. 1007Dodatečná zpráva právního výboru o návrhu zákona na reformu manželského práva.
č. 1008Dotaz člena Národního shromáždění Dr. Gustava Mazance a soudruhů na pana ministra vnitra o překročení kompetence správní rady městské ve Vysočanech.
č. 1009Dotaz na pana ministra vnitra v zastoupení ministerstva zahraničního o stanovení příštích hranic mezi státem československým a státem polským v Horním Slezsku.
č. 1010Zpráva I. výboru živnostenského, II. výboru právního, III. výboru finančního o vládním návrhu zákona čís. tisku 855 o úvěru pro živnostníky válkou poškozené.
č. 1011Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Em. Špatného a spol. o nezákonných vyhláškách volebních obecních starostů o soupisu voličů (č. tisku 737).
č. 1012Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Ant. Svěceného a soudr. (č. tisku 785 z r. 1919) o pronásledování kolportérů dělnického tisku v republice československé.
č. 1013Odpověď ministra vnitra na dotaz o hrubém šikanování českých příslušníků československé republiky, zaměstnaných u státních drah na Moravě a pro nedostatek bytů bydlících dosud ve Vídni.
č. 1014Vládní návrh zákona o stavebních úlevách, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 15. dubna 1919 č. 211 sb. z. a nař., týkajícího se stavebních úlev pro Prahu a okolí, na města Plzeň a Budějovice.
č. 1015Vládní předloha zákona, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 sb. z. a n. o zabrání velkého majetku pozemkového.
č. 1016Vládní návrh zákona o ochraně dětí v cizí péci a dětí nemanželských.
č. 1017Zpráva technického výboru o vládním návrhu (č. tisku 1014) na vydání zákona o stavebních úlevách, kterým se rozšiřuje platnost zákona č. 211 sb. z, a n., týkajícího se stavebních úlev pro Prahu a okolí, na města Plzeň a Budějovice.
č. 1018Zpráva I. ústavního výboru, II. výboru pro Velkou Prahu o vládním návrhu zákona (č. t. 719), týkajícím se konání obecních voleb ve Velké Praze.
č. 1019Zpráva technického výboru o vládním návrhu (č. tisku 913) na vydání zákona o stavebních úlevách, kterým se doplňují nebo mění ustanovení některých paragrafů nynějšího stavebního řádu...
č. 1020Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (č. tisku 505), který se týče prozatímních opatření na ochranu vynálezů.
č. 1021Odpověď předsednictva ministerské rady na dotazy (č. t. 838 a č. t. 837) o tom, že se nevykonává zákon čís. 89 sb. z. a nař. o oficiantech státních úřadů a ústavů.
č. 1022Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz člena Národního shromáždění dra Antonína Uhlíře a soudruhů (tisk 707) ze dne 26. března 1919 o českém školství v Trutnově.
č. 1023Odpověď ministerstva školství a národní osvěty na dotaz (č. tisku 797) k ministerstvu školství a nár. osvěty o poměrech na německé universitě v Praze.
č. 1024Odpověď ministra železnic na dotaz (tisk č. 813) o propuštění vrchního strojního komisaře Jana Pfeiffera, správce topírny v Meziměstí.
č. 1025Odpověď zástupce předsedy ministerstva na dotaz č. t. 846 stran přídělu demobilisačního materiálu pro malé živnostníky.
č. 1026Vládní návrh zákona, týkající se vedení správy báňských společenstev.
č. 1027Zpráva výboru petičního o peticích č. 11, 39, 41, 43, 46, 63, 65, 104, 42, 44, 35, 45, 59, 66, 78, 105, 156, 85, 166, 283, 298 a 307, ústavního o peticích č. 553 a 583, národohospodářského o peticích č. 155 a 262 a zásobovacího o peticích č. 402 a 1052.
č. 1028Návrh členů Národního shromáždění dra Engliše, dra Lukavského, G. Navrátila, dra Matouška a soudruhů na zřízení úřednických komor.
č. 1029Návrh poslance Dra Engliše a soudr. na zavedení mimořádné daně z příjmů.
č. 1030Návrh členů na zvýšení základních platů a drahotních přídavků veškerého československého státního úřednictva a zřízenectva všech kategorií a všech resortů po vzoru zemských úředníků a zřízenců v Čechách.
č. 1031Dotaz člena Národního shromáždění Časného a soudruhů na pana ministra železnic a Národní obrany o katastrofálních ubytovacích poměrech železničních zřízenců v Olomouci.
č. 1032Dotaz člena Národního shromáždění J. Marka a soudruhů na pana ministra železnic, aby bylo poskytováno zdarma dopravy nákladů v obvodu ředitelství olomouckého.
č. 1033Zpráva školského výboru o vládním návrhu na prozatímní úpravu studia a státních zkoušek na fakultách věd právních a státních (čís. tisku 902).
č. 1034Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona, kterým se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů (tisk 961).
č. 1035Návrh členů Národního shromáždění Landové-Štychové, prof. dra F. Krejčího a soudruhů, aby zpracován byl nový jednotný občanský kalendář.
č. 1036Návrh člena Národního shromáždění Landové-Štychové a spol., aby byly zrušeny klášterní školy.
č. 1037Návrh, aby byla rozšířena působnost vládního nařízení ze dne 22. ledna 1919 o zabírání bytů obcemi i na zabírání živnostenských provozoven a obchodních místností pro účely živnostenské.
č. 1038Návrh členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby, V. Rebše, B. Fischera a soudruhů, aby byl rozšířen zákon o stavbě rodinných domků také na stavbu maloživnostenských dílen.
č. 1039Návrh poslance J. V. Hroudy, J U Dra. A. Kloudy, V. Sladkého, F. Biňovce a soudr. na úpravu služebních poměrů zřízenců při okresních výborech v republice československé.
č. 1040Návrh posl. J. V. Hroudy, JUDra A. Kloudy, V. Sladkého, F. Biňovce a soudr. na úpravu služebních poměrů zřízenců při obcích v republice československé.
č. 1041Návrh poslance Dra. Stojana a Soudruhů na úpravu platů představených kněžských Seminářů.
č. 1042Návrh dra Weyra a soudruhů, aby vydán byl zákon, jenž prozatím a povšechně upravuje státní občanství v republice česko-slovenské.
č. 1043Dotaz na pána ministra verejných prác o nedostatočnom prideľovaní a dodávaní uhlia pre slovenský priemysel a polnohospodárstvo.
č. 1044Dotaz poslance Jaroslava Kvapila a soudruhů k ministerské radě stran vážného německého obvinění o poměrech c československé republice.
č. 1045Dotaz členů Národního shromáždění dr. Viškovského, Rychtery, Vraného a soudr. na pana zástupce ministerského předsedy o nových rekvisicích a dosavadním odběr u obilí.
č. 1046Dotaz na ministra Národní obrany o přenechání jedněch velikých kasáren na byty pro železniční úředníky a zřízence v Olomouci.
č. 1047Odpověď ministra vnitra (zároveň v zastoupení ministerského předsedy) a ministra Národní obrany na dotaz (č. t. 801) o tom, jak jest postaráno o hájení našich hranic ve Slezsku proti připravovaným vpádům z Německa.
č. 1048Zpráva výboru státně zřízeneckého o návrhu.(č. t. 255) na započítání služebních let soudních kancelářských úředníků se středoškolským vzděláním přijatých do prakse r. 1898.
č. 1049Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona, (t. č. 966.) jímž se mění některá ustanovení zákona o přímých daních osobních ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z. o dani důchodové.
č. 1050Zpráva finančního výboru o vlád ním návrhu zákona (tisk. č. 963.) o poplatku z cizozemských cenných papírů, jakož i z obchodování cizozemskými právními subjekty.
č. 1051Dotaz na pány ministry vnitra, spravedlnosti a národní osvěty o násilnických výtržnostech ve chrámu týnském a na Karlově mostě.
č. 1052Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona o padělání peněz a cenných papírů.
č. 1053Vládní návrh zákona o soupisu nemovitostí za účelem uloženi majetkové dávky.
č. 1054Vládní návrh zákona o zmocnění pro vyhlášení amnestie v oboru poplatkovém.
č. 1055Vládní návrh zákona o vstupu československého státu v záruční (garanční) poměru místních drah garantovaných státem.
č. 1056Vládní návrh zákona o ocenění předmětů bursovních obchodů.
č. 1057Dotaz na pana zástupce ministerského předsedy o útocích na poslance české národnosti na zemském sněmu dolnorakouském.
č. 1058Návrh poslance Jos. Lukeše a soudruhů , aby byly zrušeny moravské enklávy ve Slezsku.
č. 1059Návrh členů Národního shromáždění Dra Budínského, Hatláka, Nohela, Krále, Votruby a spol., na stavbu místní dráhy z Moravských Budějovic do Želetavy.
č. 1060Návrh, aby byly upraveny pensijní a zaopatřovací požitky horníků, vdov a sirotků.
č. 1061Zpráva ústavního výboru o návrhu J. S. Machara a soudruhů (tisk 58), aby bylo zřízeno ministerstvo národní osvěty při vládě československé.
č. 1062Dotaz na p. zástupce ministerského předsedy a ministra vnitra A. Švehlu ve věci obsazování úřednických míst v ústředních úřadech.
č. 1063Dotaz Prof. Dra C. Horáčka a soudruhů na celou vládu o snahách po celním sblížení států na území bývalého Rakousko-Uherska.
č. 1064Dotaz členů Národního shromáždění Nohela, Špačka a soudruhů na pana ministra A. Švehlu, proč nejsou z naší republiky vykázáni haličtí "uprchlíci".
č. 1065Dotaz člena Národního shromáždění Antonína Nováka a soudruhů na pana ministra Národní obrany, jakým způsobem provádí se demobilisace koní.
č. 1066Dotaz člena Národního shromáždění Jaroslava Marka a soudruhů na pana ministra financí o věcech celních.
č. 1067Dotaz na ministra vnitra pro zrušení zákazu některých německých politických listů v československé republice a pro zrušení nařízení Stürgkhových o výjimečném stavu.
č. 1068Dotaz člena Národního shromáždění V. Freimana a soudruhů na pana ministra veřejných prací pro zcizení volframových a cínových dolů v Cinvaldě.
č. 1069Zpráva imunitního výboru o žádosti, aby bylo povoleno stíhání člena N. S. Josefa Kouši k žalobě Jaroslava J. Horáka v Praze (č. předs. 1196).
č. 1070Zpráva imunitního výboru o žádosti, aby bylo povoleno stíhání člena Národního shromáždění Josefa Kouši k žalobě Antonína Hurta v Nuslích (čís. předs. 1366).
č. 1071Návrh, aby byly zřízeny ústřední fondy zaopatřovací, z jejichž peněz by byly zvýšeny požitky hornických pensistů, které jsou vypláceny bratrskými pokladnami hornickými.
č. 1072Návrh členů Národního shromáždění Al. Tučného, Laubeho, Holejšovského, Hrizbyla a spol. stran lichvy s potravinami a nereálního obchodu vůbec.
č. 1073Opravený tisk. Zpráva Finančního výboru o vládním návrhu zákona o doplňování komisí pro daň z příjmu (tisk č. 965).
č. 1074Odpověď ministra Národní obrany na dotaz (tisk č. 803) o odnětí t. zv. vojenských reservních koní, jež byly rolníkům svěřeny do opatrování.
č. 1075Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrzích (tisk číslo 744, 745 a 746), na změny zákona a nařízení ř. z. č. 16 nebo nařízení ř. z. č. 234...
č. 1076Dotaz na ministra vnitra p. Švehlu ve věci teroru proti organisovanému dělnictvu křesťansko-sociálnímu v Lipině na Karlově Huti u Frýdku.
č. 1077Návrh členů Národního shromáždění Čuříka, Bezděka a soudr., aby byla doplněna prováděcí nařízení k zákonu ze dne 10. prosince 1918 o podpoře v nezaměstnání.
č. 1078Návrh členů Národního Shromáždění B. Bezděka, A. Čuříka a soudr., aby byla zřízena staniční zastávka v obci Hruškách na trati z Břeclavy do Přerova.
č. 1079Vládní návrh. Osnova zákona o převzetí venkovských poštovních sluhů, zaměstnaných u poštovních úřadů třídních, do stavu výpomocných poštovních sluhů a do stavu sluhů po rozumu článku II. zák. z 25. září 1908, ř. z. č. 204.
č. 1080Vládní návrh zákona, jímž se zavádí daň z vodní síly.
č. 1081Vládní návrh zákona o povinné nabídce cizozemských pohledávek čsl. devisové ústředně.
č. 1082Zpráva ústavního výboru o nařízení ministra obchodu ze dne 20. ledna 1919 čís. 32 sb. z. a n. o obchodních a živnostenských komorách.
č. 1083Zpráva ústavního výboru o nařízení veškerého ministerstva ze dne 18. prosince 1918, kterým zřízen byl úřad spojené správy v obvodě ostravsko-slezském.
č. 1084Osnova vládní. Zákon o dani z obratu zboží a z pracovních výkonů.
č. 1085Zpráva ústavního výboru o návrhu členů Národního shromáždění Karla Vaňka, Konečného, Buriana a soudr. (sněm. tisku čís. 222) na změnu zemského zřízení pro Moravu.
č. 1086Dotaz na ministra vnitra o odsouzení domkáře Jakuba Dobeše z Moravských Prus k tříměsíčnímu žaláři (dle Prügelpatentu) pro nedodání předepsaných 9 metr. centů obilí.
č. 1087Návrh ve věci vybudování mimoškolské péče o dorost živnostenský a zřízení komisí pro mládež živnostensko-průmyslovou v jednotlivých zemích republiky československé.
č. 1088Dotaz na ministra pro zásobování lidu a ministra vnitra ve věci přednostního zásobování.
č. 1089Zpráva sociálně politického výboru Národního shromáždění o návrhu poslance Kříže, Marka, Brodeckého, Buřívala a soudruhů - (tisk č. 82) na zmírnění bytové nouze pro železniční zřízence.
č. 1090Zpráva státně zřízeneckého výboru o vládním návrhu zákona (tisk 910) o zařadění cestmistrů, poříčních atd. do úřednických tříd hodnostních a platových.
č. 1091Zpráva sociálně politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 908) o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.
č. 1092Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné (tisk č. 908).
č. 1093Dotaz na zástupce předsedy ministerstva ohledně násilnictví, spáchaných dne 21. května na členech Národního shromáždění.
č. 1094Dotaz k panu ministru Národní obrany ohledně zadání dodávky masa pro vojenské posádky v Čechách Družstvu českých řezníků a uzenářů v Praze.
č. 1095Zpráva I. výboru právního, II. výboru sociálně politického o vládním návrhu č. t. 636, jímž zřizují se lidové soudy cenové.
č. 1096Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 415), kterým se zrušují dvorní dekret čís. 2.633 sb. zák. a čl. V. uvoz. zákona k civilnímu soudnímu řádu č. 112 ř. z. o likvidaci a vymáhání advokátních platů.
č. 1097Dotaz poslance Otmara Hrejsy a Soudruhů k panu ministru Národní obrany ve věci vyplácení pensijních požitků invalidům.
č. 1098Návrh, aby vláda vydala nařízení, že se veškery potřeby oděvní dovezené z ciziny do území československé republiky musejí nabídnouti oděvnímu úřadu republiky československé.
č. 1099Zpráva I. výboru pro reformu pozemkovou, II. výboru právního návrhu členů Národního shromáždění Prokůpka, Vraného, Berana, archy, Hybše a spol. (tisk 455) a o vládním návrhu (tisk 909) o zajištění půdy drobným pachtýřům.
č. 1100Návrh na vyslání jednoho člena vlády a členů Národního shromáždění po jednom z každé Strany jako poselstva k sibiřské armádě československé, opatřeného veškerou plnou mocí k navrácení této armády domů.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP