Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25   26  27  28  29

č. 2701Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2531), jímž zrušuje se cís. nařízení ze dne 4. července 1914, č. 141 ř. z. o rakouském sboru válečnickém.
č. 2702Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona, kterým se doplňují ustanovení o volbách do Národního shromáždění, usneseného ústavním výborem podle § 14. a 17. jedn. řádu.
č. 2703Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona o zastoupení sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně (podle § 14. a 17. jednacího řádu).
č. 2704Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2094), kterým se upravují hranice příslušnosti mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany.
č. 2705Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje výjimečná moc vlády na území kdysi uherském.
č. 2706Návrh Biňovce na vypracování zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový.
č. 2707Dotaz Drobného na ministra vnitra o pronajímání obecních pozemků.
č. 2708Dotaz Pavlána na ministry obchodu a železnic stran celní hranice v Těšínském Slezsku a stran nepřístojností kontrolních orgánů na této hranici.
č. 2709Dotaz Kopečka na ministry zahraničních záležitostí a vnitra o zašantročení znojemské městské knihy do Rakouska.
č. 2710Dotaz Konečného na ministra vnitra o protizákonném kácení stromů na obecních pastvinách v Telnici u Brna.
č. 2711Dotaz Hrušovského na ministerského předsedu a ministra národní obrany ve věci nevydání prováděcího nařízení k zákonu ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a n. o propůjčování míst legionářům.
č. 2712Dotaz Drobného na ministra vnitra o praxi správců okresních správ politických při projednávání prozatímního nájmu půdy velkostatkářské.
č. 2713Dotaz Dyka na ministra vnitra o přepadení dvora Fr. Milnera v Dobropůli.
č. 2714Zpráva živnostenského a zemědělského výboru o petici číslo 1492, týkající se požadavků košikářů československých.
č. 2715Návrh Prokeše na řádné vybudování a rozšíření státní vyšší průmyslové školy kovodělnické ve Vítkovicích.
č. 2716Zpráva kulturního výboru o petici č. 2305 Společnosti Husova musea, aby zachráněny byly pozůstatky Betlémské kaple buď vykoupením nebo vyvlastněním domu I.-255 na Starém městě pražském.
č. 2717Zpráva výboru právního o vládním návrhu zákona (tisk 2623) o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.
č. 2718Zpráva výboru právního a státně-zřízeneckého o vládním návrhu zákona (tisk 2529), kterým se prozatímně a částečně mění ustanovení zákona ze dne 27. listopadu 1896, č. 217 ř. z. o ustanovení soudcův a přípravné službě soudcovské.
č. 2719Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského soudu v Praze (č. 3435 Předsed.) za vydání Dra Gustava Heidlera k trestnímu stíhání podle § 300. tr. z. a čl. VIII. zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8. ř. z. z roku 1863.
č. 2720Zpráva výboru sociálně-politického a ústavního o vládním návrhu zákona (tisk 2643) o prozatímní úpravě právních poměrův ústavů léčebných a humanitních v republice Československé.
č. 2721Zpráva rozpočtového výboru o návrhu Dra Rašína (tisk 2673), kterým se mění dosavadní zákonná ustanovení o kolku směnečném.
č. 2722Vládní návrh zákona o platnosti ustanovení o zkouškách učitelské způsobilosti na Slovensku.
č. 2723Návrh Dra Matouška na zařadění města Sobotky do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2724Návrh Dra Matouška na zařadění města Vlašimi do vyšší třídy místního přídavku.
č. 2725Návrh Dra Lukavského na zařadění města Zábřehu do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2726Návrh Dra Matouška na zřízení české obchodní akademie v Jablonci n. N.
č. 2727Dotaz Dra Matouška na ministra pro zásobování lidu o nedostatečném přídělu potravin pro města a okolí Semil, Železného Brodu, Tanvaldu, Velkého Hamru, Planu a celého Podkrkonoší.
č. 2728Dotaz Bechyně na ministra národní obrany o událostech při voličské schůzi v Litoměřicích dne 26. března 1920.
č. 2729Dotaz Jílka na ministerského předsedu o přidělování pozemků ze zabrané půdy sportovním klubům a podobným spolkům.
č. 2730Dotaz Rýpara na ministra zahraničních záležitostí ohledně ochrany Jana Tagliafera, faráře v Michálkovicích, v plebiscitním území ve Slezsku.
č. 2731Dotaz Dra Lukavského na ministra školství a národní osvěty o vykonaných pracích spojených se zřízením grafického ústavu.
č. 2732Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2595) o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky Kč 2,100.000 pro znovuvybudování obce Horní Srní na Slovensku.
č. 2733Vládní návrh zákona o dočasném zastavení působnosti porot.
č. 2734Vládní návrh zákona, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z. o společnostech s ručením obmezeným na Slovensko.
č. 2735Vládní návrh zákona o vlajce a rejstříku lodí námořních.
č. 2736Zpráva výboru branného a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2648), jímž se pozměňují některá ustanovení zákonův o ubytování vojska.
č. 2737Vládní návrh zákona, kterým se přechodně upravují právní svazky učitelstva na veřejných školách obecných a občanských.
č. 2738Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Dra Lukavského (tisk 2393) v záležitosti české školy v Černčicích v okresu podbořanském.
č. 2739Zpráva státně-zřízeneckého výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2598), jímž se vydávají zvláštní ustanovení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu nebo nastoupení civilní služby státní.
č. 2740Dotaz Dyka na ministra vnitra o stížnostech Čechů v Bilině.
č. 2741Dotaz Bechyně na ministry vnitra a spravedlnosti o vyšetřování trestním stíhání účastníků schůze v Lobkovicích.
č. 2742Dotaz Bradáče na ministry vnitra a spravedlnosti ohledně zločinného násilí zemědělského dělnictva proti Františku Milnerovi, nájemci statku v Dobropůli, okres Český Brod.
č. 2743Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2419) o zřízení fondu Denisova.
č. 2744Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2650), kterým se zmocňuje vláda, aby upravila mezistátní styk v oboru sociálního pojištění.
č. 2745Vládní návrh zákona, jímž se upravuje správa zemědělského školství a dozor na ně.
č. 2746Vládní návrh zákona o zrušení kobliny a rokoviny i jiných povinností v Podkarpatské Rusi a na Slovensku.
č. 2747Vládní návrh zákona, kterým se béřou z oběhu titry válečných půjček bývalých států rakouského a uherského a nařizuje jejich dodatečný soupis.
č. 2748Zpráva výboru pro pozemkovou reformu k osnově zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zákona náhradového), usnesené výborem pro pozemkovou reformu po rozumu § 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2749Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk č. 2666) o ochraně nájemníků.
č. 2750Zpráva výboru pro změnu jednacího řádu o návrzích Dra Krouského (tisk 97) a Bechyně (tisk 2505) na změnu jednacího řádu Národního shromáždění a o vlastním návrhu, usneseném výborem pro změnu jednacího řádu podle §§ 14. a 17. jednacího řádu na vydání zákona o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění.
č. 2751Zpráva rozpočtového výboru o vládní osnově zákona (tisk 2267) o dávce z majetku a přírůstku na majetku.
č. 2752Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu Johanise (tisk 2349) stran zavedení starobního a invalidního pojištění.
č. 2753Návrh Dra Matouška na zařadění města Kladna do vyšší třídy drahotních přídavků.
č. 2754Návrh Dra Matouška na zařadění města Skutče do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2755Dotaz Hrejsy na ministra národní obrany stran přidělení automobilu státní povodňové akci.
č. 2756Dotaz Hrejsy na ministry veřejných prací, zemědělství a vnitra ve příčině znovuzřízení staveb, povodní r. 1919 zničených.
č. 2757Zpráva rozpočtového výboru o návrhu Rud. Piláta (tisk 2602), aby Národní shromáždění usneslo se o zákonu, jímž se doplňují zákonná ustanovení o dani z důchodu.
č. 2758Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o osnově zákona, kterým opravují se chyby v zákoně ze dne 12. února 1920, čís. 118 Sb. z. a n., o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém, usnesené výborem pro pozemkovou reformu podle §§ 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2759Zpráva výboru kulturního a rozpočtového o návrhu Dra Stojana (tisk 2321) na včítání času ve válce ztráveného jak do postupu, tak i do pensionování kněží z duchovní správy ve válce na vojnu povolaných.
č. 2760Zpráva výboru ústavního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2647) o soupisu obyvatelstva.
č. 2761Dotaz Šamalíka na ministry zásobování, zemědělství, vnitra a národní obrany ve příčině zlovolné rekvisice v Záboří.
č. 2762Návrh Wachtfeidla, aby byl vydán zákon, kterým se zřizují poradní sbory pro vyšetření účinků zákona ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n. o obecním statku.
č. 2763Vládní návrh zákona, jímž se upravuje započtení služební doby profesorů škol středních, pokud byla ztrávena na školách nižší kategorie nebo v duchovní správě.
č. 2764Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Mašaty (tisk 2613) o postupu okresního soudu v Hořovicích při výkupu dlouhodobých pachtů.
č. 2765Zpráva rozpočtového výboru o návrhu Jarosl. Marka (tisk 2185), jímž se částečně mění zákon o osobních daních přímých.
č. 2766Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2745), jímž se upravuje správa zemědělského školství a dozor na ně.
č. 2767Vládní návrh zákona o dani z obchodu cennými papíry.
č. 2768Vládní návrh zákona, jímž se přiznává zápůjčce města Bratislavy v částce 50,000.000 Kč osvobození od kolků a poplatků a povoluje se použití titrů této zápůjčky k uložení sirotčích, nadačních a podobných kapitálů.
č. 2769Odpověď ministra financí na dotaz Hrizbyla (tisk 2603) o potravní dani na čáře.
č. 2770Zprávy: I. výboru kulturního, II. výboru rozpočtového, III. ústavního o návrhu Dra Lukavského (tisk 2654) a o návrhu vládním (tisk 2662) na upravení správy školské.
č. 2771Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu (tisk 2737), kterým se přechodně upravují právní svazky učitelstva na veřejných školách obecných a občanských.
č. 2772Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Hajna (tisk 2499) o změnách a doplňcích zákona ze dne 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. a n. o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích.
č. 2773Vládní návrh zákona, kterým se vláda zmocňuje ke slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným administrativním opatřením s tím souvisejícím.
č. 2774Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o vládním návrhu zákona (tisk 2376) jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.
č. 2775Zpráva výborů rozpočtového a zemědělského o návrzích Vojty (tisk 76 a 78) a Ant. Slavíka (tisk 1645) o zřízení státní pojišťovny (krupobitní, požární a dobytčí).
č. 2776Zpráva výborů státně-zřízeneckého, ústavního a kulturního o peticích číslo 2898, 2203 a 2721.
č. 2777Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu ústavního zákona (tisk 2695) o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního (podle §§ 107., 112. a 116. ústavní listiny).
č. 2778Vládní návrh zákona, kterým se omezuje prodej, pokud se týče pronájem budov nebo částí budov, v nichž zařízeny jsou očistné lázně.
č. 2779Návrh Dra Kloudy, aby vydán byl zákon o jmenování úředních sluhů autonomie obecní a okresní v republice Československé podúředníky.
č. 2780Návrh Johanise na zařadění města Hořovic do III. třídy aktivních přídavků.
č. 2781Dotaz Landové-Štychové na ministra zahraničních věcí o udílení subvence 67.000 Kč Svazu junáků-skautů v republice Československé.
č. 2782Dotaz Vraného na předsedu ministerstva ohledně místností pro pozemkový úřad.
č. 2783Zpráva výboru technického a výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2700) o úpravě uhelného hospodářství.
č. 2784Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona o jednacím řádě stálého výboru podle § 54 ústavní listiny, usneseném ústavním výborem podle zákona ze dne 16. ledna 1920, č. 33 Sb. z. a n.
č. 2785Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2722) o platnosti ustanovení o zkouškách učitelské způsobilosti na Slovensku.
č. 2786Zpráva výboru sociálně-politického a živnostenského o vládním návrhu zákona (tisk 2652) o zubním lékařství a zubní technice.
č. 2787Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2692), jímž se povoluje dodatečný úvěr k boji proti nakažlivým nemocem v repubublice Československé.
č. 2788Zpráva výboru státně-zřízeneckého a rozpočtového o návrhu Buřívala (tisk 2493) na neprodlené provedení všech opatření čelících proti drahotě, jakož i na podporu všech snah družstevních státních zaměstnanců.
č. 2789Zpráva výboru kulturního a rozpočtového o petici č. 2938 pet. "Národní rady československé v Praze" a spolku "Svatobor" v Praze za subvenci pro "Pomocný základ a útulek československých spisovatelů při Svatoboru v Praze".
č. 2790Vládní návrh zákona, kterým se upravují poměry v soudnictví na území bývalého státu uherského.
č. 2791Zpráva výboru rozpočtového a právního o vládním návrhu zákona (tisk 2622), kterým se upravují právní poměry spořitelen.
č. 2792Zpráva ústavního výboru vládním návrhu zákona (tisk 2645) o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů.
č. 2793Zpráva výboru pro změnu jednacího řádu a výboru ústavního o vlastním návrhu, usneseném výborem pro změnu jednacího řádu a výborem ústavním podle § 14. a 17. jednacího řádu na vydání zákona o jednacím řádu senátu Národního shromáždění.
č. 2794Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2694) o mimořádných opatřeních.
č. 2795Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1395), jímž se mění zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 61 Sb. z. a n., o zrušení šlechtictví, řádův a titulů.
č. 2796Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2699), jímž se mění zákon ze dne 13. listopadu 1918, č. 38 Sb. z. a n. o zemském správním výboru pro Čechy.
č. 2797Zpráva výboru rozpočtového a zemědělského o vládním návrhu (tisk 2671), kterým se povoluje úvěr k úhradě nákladů, spojených s nákupem a dovozem cizozemské satby bramborové.
č. 2798Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona, kterým se podle § 14. a 17. jednacího řádu doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1918, číslo 94 Sb. z. a n. o platech ministrů.
č. 2799Zpráva ústavního výboru podle § 14. a 17. jednacího řádu o návrhu zákona, kterým se mění § 85. zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. z. a n. a čl. I. zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 7 Sb. z. a n. z roku 1920 o platu předsedů a místopředsedů a členů sněmovny a senátu.
č. 2800Zpráva ústavního výboru dle § 14. a 17. jednacího řádu o osnově ústavního zákona o podpisování zákonů a nařízení.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25   26  27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP