Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25   26  27  28  29

č. 2701Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 2531, jímž zrušuje se cís. nařízení ze dne 4. července 1914, č. 141 ř. z. o rakouském sboru válečnickém.
č. 2702Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona, kterým se doplňují ustanovení o volbách do Národního shromáždění, usneseného ústavním výborem podle § 14. a 17. jedn. řádu.
č. 2703Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona o zastoupení sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně (podle §§ 14. a 17. jednacího řádu).
č. 2704Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2094), kterým se upravují hranice příslušnosti mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany.
č. 2705Vládní návrh. Zákon ze dne ..............1920, kterým se prodlužuje výjimečná moc vlády na území kdysi uherském.
č. 2706Návrh člena Národního shromáždění Františka Biňovce a soudruhů na vypracování zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový.
č. 2707Dotaz členů Národního shromáždění Vladimíra Drobného, Jana Srnce a společníků na ministra vnitra o pronajímání obecních pozemků.
č. 2708Dotaz členů Národního shromáždění Petra Pavlána, M. O. Štěpánka, Petra Cingra a soudr. na pana ministra obchodu a ministra železnic stran celní hranice v Těšínském Slezsku a stran nepřístojností kontrolních orgánů na této hranici.
č. 2709Dotaz členů Národního shromáždění Jul. Kopečka, Al. Konečného a spol. na ministra zahraničních záležitostí a ministra vnitra o zašantročení znojemské městské knihy do Rakouska.
č. 2710Dotaz člena Národního shromáždění Al. Konečného a společníků na pana ministra vnitra o protizákonném kácení stromů na obecních pastvinách V Telnici u Brna.
č. 2711Dotaz členů Národního shromáždění Igora Hrušovského, Jiřího Stříbrného a soudr. na pana ministerského předsedu a ministra národní obrany ve věci nevydání prováděcího nařízení k zákonu ze dne 24. července 1919, č. 462 sb. z. a n. o propůjčování míst legionářům.
č. 2712Dotaz členů Národního shromáždění Vladimíra Drobného, J. Slavíčka, Jana Srnce a společníků na pana ministra vnitra o praxi správců okresních správ politických při projednávání prozatímního nájmu půdy velkostatkářské.
č. 2713Dotaz člena Národního shromáždění V. Dyka a spol. na ministra vnitra o přepadení dvora Fr. Milnera v Dobropůli.
č. 2714Zpráva I. živnostenského výboru a II. zemědělského výboru o petici číslo 1492, týkající se požadavků košikářů československých.
č. 2715Návrh členů Národního shromáždění Prokeše, Štěpánka, Dra Witta a soudruhů na řádné vybudování a rozšíření státní vyšší průmyslové školy kovodělnické ve Vítkovicích.
č. 2716Zpráva kulturního výboru o petici č. 2305 Společnosti Husova musea podané Národnímu shromáždění, aby zachráněny byly pozůstatky Betlémské kaple buď vykoupením nebo vyvlastněním domu I-255 na Starém městě pražském.
č. 2717Zpráva výboru právního o vládním návrhu zákona (tisk č. 2623) o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.
č. 2718Zpráva I. právního výboru a II. státně-zřízeneckého výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 2529, kterým se prozatímně a částečně mění ustanovení zákona ze dne 27. listopadu 1896, č. 217 ř. z. o ustanovení soudcův a přípravné službě soudcovské.
č. 2719Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského soudu v Praze za vydání člena Národního shromáždění Dra Gustava Heidlera k trestnímu stíhání podle § 300 tr. z. a čl. VIII. zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8. ř. z. z roku 1863.
č. 2720Zpráva I. výboru sociálně-politického a II. výboru ústavního o vládním návrhu zákona (tisk č. 2643) o prozatímní úpravě právních poměrův ústavů léčebných a humanitních v republice Československé.
č. 2721Zpráva rozpočtového výboru o návrhu člena Národního Shromáždění Dra Aloise Rašína a soudr. (tisk č. 2673), kterým se mění dosavadní zákonná ustanovení o kolku směnečném.
č. 2722Vládní návrh. Zákon ze dne ..............1920 o platnosti ustanovení o zkouškách učitelské způsobilosti na Slovensku.
č. 2723Návrh člena Národního shromáždění Dra Matouška a druhů na zařadění města Sobotky do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2724Návrh člena Národního shromáždění Dra Matouška a soudr. na zařadění města Vlašimi do vyšší třídy místního přídavku.
č. 2725Návrh člena Národního shromáždění Dra Fr. Lukavského a soudr. na zařadění města Zábřehu do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2726Návrh člena Národního shromáždění Dra Matouška a soudruhů na zřízení české obchodní akademie v Jablonci n. N.
č. 2727Dotaz členů Národního shromáždění Dra Matouška, Rebše a soudruhů na ministra pro zásobování lidu o nedostatečném přídělu potravin pro města a okolí Semil, Železného Brodu, Tanvaldu, Velkého Hamru, Planu a celého Podkrkonoší.
č. 2728Dotaz členů Národního shromáždění R. Bechyně, Dra Meissnera, V. Johanise, B. Ecksteinové, J. Marka a spol. na ministra národní obrany o událostech při voličské schůzi v Litoměřicích dne 26. března 1920.
č. 2729Dotaz člena Národního shromáždění Jana Jílka a soudruhů na pana ministerského předsedu o přidělování pozemků ze zabrané půdy sportovním klubům a podobným spolkům.
č. 2730Dotaz člena Národního shromáždění Jana Rýpara a spol. na pana ministra zahraničních záležitostí, zda jest ochoten zakročiti, by Janu Tagliaferovi, faráři v Michalkovicích, na plebiscitním území ve Slezsku dostalo se řádné ochrany od státních úřadů proti členům správní komise A. Miklišovi a J. Galičakovi v Michalkovicích.
č. 2731Dotaz člena Národního shromáždění Dra Frant. Lukavského a soudruhů na ministra školství a národní osvěty o vykonaných pracích spojených se zřízením grafického ústavu.
č. 2732Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 2595) o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky Kč 2.100.000 pro znovuvybudování obce Horní Srní na Slovensku.
č. 2733Vládní návrh. Zákon ze dne ..............1920 o dočasném zastavení působnosti porot.
č. 2734Vládní návrh. Zákon ze dne ..............1920, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z. o společnostech s ručením obmezeným na Slovensko.
č. 2735Vládní návrh. Zákon ze dne ..............1920 o vlajce a rejstříku lodí námořních.
č. 2736Zpráva I. výboru branného a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk č. 2648), jímž se pozměňují některá ustanovení zákonův o ubytování vojska.
č. 2737Vládní návrh. Zákon ze dne ..............1920, kterým se přechodně upravují právní svazky učitelstva na veřejných školách obecných a občanských.
č. 2738Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění dra Fr. Lukavského a soudruhů (2393) v záležitosti české školy v Černčicích v okresu podbořanském.
č. 2739Zpráva státně-zřízeneckého výboru o vládním návrhu zákona (č. t. 2598), jímž se vydávají zvláštní ustanovení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu nebo nastoupení civilní služby státní.
č. 2740Dotaz člena Národního shromáždění Viktora Dyka a druhů na ministra vnitra o stížnostech Čechů v Bilině.
č. 2741Dotaz člena Národního shromáždění R. Bechyně a soudr. na ministra vnitra a ministra spravedlnosti o vyšetřování trestním stíhání účastníků schůze v Lobkovicích.
č. 2742Dotaz člena Národního shromáždění Bohumíra Bradáče a soudruhů na ministry vnitra a spravedlnosti ohledně zločinného násilí zemědělského dělnictva proti Františku Milnerovi, nájemci statku v Dobropůli, okres Český Brod.
č. 2743Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (č. t. 2419) o zřízení fondu Denisova.
č. 2744Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk čís. 2650), kterým se zmocňuje vláda, aby upravila mezistátní styk v oboru sociálního pojištění.
č. 2745Vládní návrh. Zákon ze dne ..............1920, jímž se upravuje správa zemědělského školství a dozor na ně.
č. 2746Vládní návrh. Zákon ze dne ..............1920 o zrušení kobliny a rokoviny i jiných povinností v Podkarpatské Rusi a na Slovensku.
č. 2747Vládní návrh. Zákon ze dne ..............1920, kterým se béřou z oběhu titry válečných půjček bývalých států rakouského a uherského a nařizuje jejich dodatečný soupis.
č. 2748Zpráva výboru pro pozemkovou reformu k osnově zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zákona náhradového), usnesené výborem pro pozemkovou reformu po rozumu §§ 14 a 17 jednacího řádu.
č. 2749Zpráva výboru sociálně politického o vládním návrhu zákona (tisk č. 2666) o ochraně nájemníků.
č. 2750Zpráva výboru pro změnu jednacího řádu
č. 2751Zpráva rozpočtového výboru o vlád ní osnově zákona (tisk č. 2267) o dávce z majetku a přírůstku na majetku
č. 2752Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu člena Národního shromáždění V. Johanise a soudr. (tisk čís. 2349) stran zavedení starobního a invalidního pojištění.
č. 2753Návrh člena Národního Shromáždění dra Matouška a soudruhů na zařadění města Kladna do vyšší třídy drahotních přídavků.
č. 2754Návrh člena Národního Shromáždění Dra Matouška a soudruhů na zařadění města Skutče do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2755Dotaz člena Národního shromáždění Otmara Hrejsy a soudruhů na pana ministra národní obrany stran přidělení automobilu.
č. 2756Dotaz člena Národního shromáždění Otm. Hrejsy a soudruhů k pánům ministrům veřejných prací, zemědělství a vnitra ve příčině znovuzřízení staveb, povodní, r. 1919, zničených.
č. 2757Zpráva rozpočtového výboru o návrhu člena Národního shromáždění Rudolfa Piláta a soudruhů (t. č. 2602), aby Národní shromáždění usneslo se o zákonu, jímž se doplňují zákonná ustanovení o dani z důchodu.
č. 2758Zpráva. výboru pro pozemkovou reformu o osnově zákona, kterým opravují se chyby v zákoně ze dne 12. února 1920, čís. 118 sb. z. a n., o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém, usnesené výborem pro pozemkovou reformu podle §§ 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2759Zpráva I. výboru kulturního a II. výboru rozpočtového o návrhu člena Národního shromáždění Dra Stojana a soudruhů tisk 2321 na včítání času ve válce ztráveného jak do postupu tak i do pensionování kněží z duchovní správy ve válce na vojnu povolaných.
č. 2760Zpráva I. ústavního výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2647) o soupisu obyvatelstva.
č. 2761Dotaz členů Národního shromáždění Josefa Šamalíka., Josefa Šolleho, Fr. Šabaty a soudruhů na ministry zásobování, zemědělství, vnitra a nár. obrany ve příčině zlovolné rekvisice v Záboří.
č. 2762Návrh. členů Národního shromáždění Ondřeje Wachtfeidla a soudruhů, aby byl vydán zákon, kterým se zřizují poradní sbory pro vyšetření účinků zákona ze dne 17. července 1919, č 421 Sb. z. a n. o obecním statku.
č. 2763Vládní návrh. Zákon ze dne..............1920, jímž se upravuje započtení služební doby profesorů škol středních, pokud byla ztrávena na školách nižší kategorie nebo v duchovní správě.
č. 2764Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz člena Národního shromáždění Františka Mašaty a Společníků (tisk č. 2613) o postupu okresního soudu v Hořovicích při výkupu dlouhodobých pachtů.
č. 2765Zpráva rozpočtového výboru. o návrhu člena Národního shromáždění Jaroslava Marka a soudruhů (tisk č. 2185), jímž se částečně mění zákon o osobních daních přímých.
č. 2766Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2745), jímž se upravuje správa zemědělského školství a dozor na ně.
č. 2767Vládní návrh. Zákon ze dne..............1920 o dani z obchodu cennými papíry.
č. 2768Vládní návrh. Zákon ze dne..............1920, jímž se přiznává zápůjčce města Bratislavy v částce 50,000.000 Kč osvobození od kolků a poplatků a povoluje se použití titrů této zápůjčky k uložení sirotčích, nadačních a podobných kapitálů.
č. 2769Odpověď ministra financí na dotaz členů Národního Shromáždění Jana Hrizbyla, Aloise Tučného a spol. (tisk č. 2603) o potravní dani na čáře.
č. 2770I. ZPRÁVA kulturního výboru návrhu člena Národního shromáždění Dra. Lukavského a soudr. (tisk č. 2654) a o návrhu vládním (tisk č. 2662) na upravení správy školské.
č. 2771Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu tisk č. 2737, kterým se přechodně upravují právní svazky učitelstva na veřejných školách obecných a občanských.
č. 2772Zpráva kulturního výboru o návrhu členů Národního shromáždění Dra. Hajna a soudruhů tisk. 2499 o změnách a doplňcích zákona ze dne 3. dubna 1919, č. 189. sbír. zák. a nar. o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích.
č. 2773Vládní návrh. Zákon ze dne 1920, kterým se vláda zmocňuje ke slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným administrativním opatřením s tím souvisejícím.
č. 2774Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o vládním návrhu zákona (tisk 2376) jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 27. května 1919 č, 318 sb. z. a nař. o zajištění půdy drobným pachtýřům.
č. 2775Zpráva l. rozpočtového výboru, II. zemědělského výboru o návrzích člena Národního shromáždění M. Vojty a soudruhů (tisk čís. 76), M. Vojty a soudruhů (tisk č. 78), a člena Národního shromáždění Ant. Slavíka a soudruhů (tisk č. 1645) o zřízení státní pojišťovny.
č. 2776Zpráva l státně zřízeneckého výboru, II. ústavního výboru a III. kulturního výboru o peticích číslo 2898, 2203 a 2721
č. 2777Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu ústavního zákona (tisk 2695) o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního (podle §§ 107, 112 a 116 ústavní listiny).
č. 2778Vládní návrh. Zákon ze dne...............1920, kterým se omezuje prodej, pokud se týče pronájem budov nebo částí budov, v nichž zařízeny jsou očistné lázně.
č. 2779Návrh člena Národního shromáždění Dra. Ant. Kloudy a spol, aby vydán byl zákon o jmenování úředních sluhů autonomie obecní a okresní v republice Československé podúředníky.
č. 2780Návrh člena Národního shromáždění V. Johanise a soudruhů na zařadění města Hořovic do III. třídy aktivních přídavků.
č. 2781Dotaz členů Národního shromáždění Landové-Štychové, Dra Vrbenského, Emila Špatného a společníků na ministra zahraničních věcí o udílení subvence 67.000 Kč svazu junáků-skautů v republice Československé.
č. 2782Dotaz členů Národního shromáždění Josefa Vraného, Adolfa Prokůpka, J. Tesky a spol. na pana předsedu ministerstva ohledně místností pro Pozemkový úřad.
č. 2783Zpráva I. výboru technického a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk č. 2700) o úpravě uhelného hospodářství.
č. 2784Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona o jednacím řádě stálého výboru podle § 54 ústavní listiny, usneseném ústavním výborem podle zákona ze dne 16. ledna 1920, č. 33 sb. z. a n.
č. 2785Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2722) o platnosti ustanovení o zkouškách způsobilosti na Slovensku.
č. 2786Zpráva I. výboru sociálně politického a II. výboru živnostenského o vládním návrhu zákona (tisk číslo 2652) o zubním lékařství a zubní technice.
č. 2787Zpráva I. sociálně politického výboru a II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 2692), jímž se povoluje dodatečný úvěr k boji proti nakažlivým nemocem v repubublice Československé.
č. 2788Zpráva I. státně-zřízeneckého výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu člena Národního shromáždění Frant. Buřívala a spol. (tisk 2493) na neprodlené provedení všech opatření čelících proti drahotě jakož i na podporu všech snah družstevních státních zaměstnanců.
č. 2789Zpráva I. výboru kulturního a II. výboru rozpočtového o petici č. 2938 pet. Národní rady československé v Praze a spolku »Svatobor« v Praze za subvenci pro »Pomocný základ a útulek československých spisovatelů při Svatoboru v Praze«.
č. 2790Vládní návrh. Zákon ze dne...............1920, kterým se upravují poměry v soudnictví na území bývalého státu uherského.
č. 2791Zpráva I. rozpočtového výboru a II. právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2.622), kterým se upravují právní poměry spořitelen.
č. 2792Zpráva ústavního výboru vládním návrhu zákona, tisk 2645 o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů.
č. 2793Zpráva výboru pro změnu jednacího řádu a výboru ústavního o vlastním návrhu, usneseném výborem pro změnu jednacího řádu a výborem ústavním podle §§ 14 a 17 jednacího řádu na vydání zákona o jednacím řádu senátu Národního shromáždění.
č. 2794Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2694) o mimořádných opatřeních. Zákon ze dne.............1920 o mimořádných opatřeních.
č. 2795Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona, tisk 1395, jímž se mění zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 61 Sb. z. a n., o zrušení šlechtictví, řádův a titulů.
č. 2796Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 2699), jímž se mění zákon ze dne 13. listopadu 1918, čís. 38 sbírky zákonů a nařízení o zemském správním výboru pro Čechy.
č. 2797Zpráva I. rozpočtového výboru a II. zemědělského výboru o vládním návrhu (čís. 2671), kterým se povoluje úvěr k úhradě nákladů, spojených s nákupem a dovozem cizozemské sadby bramborové.
č. 2798Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona, kterým se podle §§ 14. a 17. jednacího řádu doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1918, číslo 94. sb. a nař. o platech ministrů.
č. 2799Zpráva ústavního výboru podle §§ 14 a 17 jednacího řádu o návrhu zákona, kterým se mění § 85 zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 sb. z. a nař. a čl. I. zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 7. sb. z. a nař. z roku 1920.
č. 2800Zpráva ústavního výboru podle §§ 14. a 17. jednacího řádu o osnově ústavního zákona o podpisování zákonů a nařízení
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25   26  27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP