Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 501Dotaz na ministra vnitra o násilném nucení dělníků křesťanského smýšlení, aby vstoupili do sociálně-demokratické organisace.
č. 502Dotaz na ministra vnitra o znásilnění svobody přesvědčení dělnic Anny Kukačkové a Marie Jany Mayerové, zaměstnaných u fy. L. a C. Hardtmuth v Českých Budějovicích.
č. 503Zpráva ústavního výboru o návrhu, aby všecka úřednická místa při nově zřizovaných státních úřadech republiky Československé byla obsazována odborníky veřejným konkursem. (Tisk 136.)
č. 504Odpověď ministra obchodu na dotaz členů Národního shromáždění Antonína Svěceného, Františka Svobody, Václava Skurského a soudruhů (č. t. 399) o dovozu bavlny.
č. 505Vládní návrh zákona, jenž se týče prozatímních opatření na ochranu vynálezů.
č. 506Vládní návrh, aby byl vydán zákon, jímž se nařizuje příročí o přerušení sporů pro pohledávky ze smluv s bývalým c. k. erárem, c. a k. erárem a král. uherským erárem.
č. 507Odpověď ministra Národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Dra Stojana a soudruhů o náboženských zařízeních při vojsku (tisk č. 370).
č. 508Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona, aby byla oddělena správa finanční od správy politické (tisk č. 357).
č. 509Dotaz ke vládě o jednání na mírové konferenci v Paříži a pomoci našemu státu potravinami a surovinami.
č. 510Návrh člena Národního shromáždění Dra. Bulína a soudruhů, aby byla zřízena vysoká škola obchodní v Olomouci.
č. 511Návrh, aby byla vystavěna železniční dráha z Bilovic n. Svit. přes Kanice, Křtiny, Jedovnice, Lípovec, Rozstání, Drahany a Plumlov do Prostějova jako stavba z nouze.
č. 512Návrh, aby bylo zavedeno poštovní autobusové spojení z Přerova přes Holešov, Fryšták, Zlín, Malenovice, Hřivný Újezd do Luhačovic, a ze Vsetína přes Liptál, Vizovice, Slopné do Luhačovic.
č. 513Zpráva výboru finančního a ústavního o vládním návrhu zákona, jímž zřizuje se nejvyšší důchodkový soud (tisk 443).
č. 514Návrh, aby odstraněna byla všechna ustanovení, která brání ženám, zaměstnaným ve službách veřejných, uzavříti sňatek a zůstati ve službě.
č. 515Návrh, aby bylo zařaděno úřednictvo poštovního a telegrafního ústavu do úřednických tříd hodnostních a platových.
č. 516Návrh, aby byla zřízena československá státní vysoká škola obchodní v Praze.
č. 517Dotaz k ministru pro sociální péči, o ochraně proti bezpředmětným útokům na zemský výbor na Moravě.
č. 518Návrh na součinnost samosprávného úřednictva při projednávání otázek, týkajících se veřejné správy.
č. 519Návrh člena Národního shromáždění dra Matouška a soudr., aby byl vydán zákon o zvláštním soudu mladistvých pro Prahu a okresy předměstské.
č. 520Zpráva technického výboru o rychlém provedení nouzových staveb silničních, aby byla od straněna nezaměstnanost dělnictva.
č. 521Zpráva výboru školského o návrhu (čís. tisku 85) o přeměně tříd 6., 7. a 8. obecné veř. školy české v Lomu (Bruchu) v měšťanskou školu chlapeckou a dívčí (a pětitřídní obecnou školu národní).
č. 522Zpráva výboru školského o návrhu poslance dra. Stojana a soudruhů (č. 395), aby bohoslovecká fakulta v Olomouci slula "Cyrillo-Methodějskou fakultou" a aby na ní zřízeny byly nové stolice.
č. 523Vládní návrh zákona o omezení práva stěhovacího.
č. 524Zpráva školského výboru o návrhu, aby učení o zhoubných účincích alkoholismu a nikotinismu bylo vřazeno do učebných osnov škol obecných, měšťanských i středních ve všech třídách.
č. 525Odpověď ministra Národní obrany na dotaz (č. t. 386) na ministra Národní obrany Klofáče o přeplácení masa a jiných potravin vojenskými orgány.
č. 526Návrh člena Národního shromáždění Jana Jílka a soudr., aby bylo zřízeno automobilové spojení v okresu třebíčském.
č. 527Návrh člena Národního shromáždění Dra. Karla Engliše a Soudruhů, aby byl vydán zákon o využití slunečního světla v letní době.
č. 528Návrh členů Národního shromáždění Brodeckého, Stivína a soudruhů o služebních a platových poměrech zaměstnanců Československé tiskové kanceláře.
č. 529Návrh Vinc. Ševčíka, Josefa Šamalíka a soudruhů stran výkupu a pronájmu majetku pozemkového na velkostatcích.
č. 530Návrh členů N. S. Udržala, Zika, Rychtery, Dvořáka a spol., aby byla ihned opatřena půda legionářům, invalidům, domkářům, živnostníkům, chalupníkům a drobnému lidu vůbec.
č. 531Dotaz dra. Bulína a spol. na pana ministra vnitra jako zástupce ministerského předsedy o zákeřném utracení dra Havla.
č. 532Dotaz posl. Al. Jiráska, Jaroslava Kvapila a J. S. Machara k panu ministru vnitra Ant. Švehlovi stran pokoutního tisku pražského.
č. 533Dotaz člena Nár. shromáždění Dra Mazance a soudruhů na ministra pro soc. péči Dra Wintera, stran prohlídek konaných ve válečném sirotčinci Joanea v Praze-II., který spravují Školští bratři.
č. 534Návrh členů Národ. shromáždění Fr. Zeminové, Slavíčka, Hrizbyla a spol., aby byl převzat poštovní úřad v Červeném Kostelci do správy státní a aby tam bylo zavedeno řádné úřadování.
č. 535Návrh členů Národního shromáždění Fr. Zeminové, Dr. F. Krejčího, E. Špatného, V. Freimana a spol., aby byla zřízena česká škola v Broumově nejpozději do nového školního roku.
č. 536Zpráva kulturního Výboru o návrhu dra. Frant. Veselého, dra. V. Boučka, Cyrilla Duška, dra. Ot. Krouského, dra. Ant. Uhlíře, Otakara Vochoče a Soudr. (tisk 71.) na lidové vydání spisů Masarykových.
č. 537Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona, jak vyhlašovati zákony a nařízení (tisk 444).
č. 538Návrh, aby byl vydán zákon, jímž se upravují platy smluvních cejchmistrů a výpomocných technických úředníků u cejchovních úřadů.
č. 539Dotaz na veškeru vládu o protičeských násilnostech při volbách ve Vídni.
č. 540Odpověď ministra železnic na dotaz členů Národního shromáždění Jar. Marka, Brodeckého a soudr. (č. t. 465) na ministra železnic o dalším trvání generálního ředitelství Československých drah.
č. 541Vládní návrh s osnovou zákona, jímž se upravuje další vybírání některých zemských a obecních dávek a přirážek.
č. 542Odpověď vlády československé republiky na dotaz o výrobních a obchodních poměrech vzhledem na stoupající nezaměstnanost dělnictva (tisk č. 322).
č. 543Vládní návrh zákoná kterým se mění nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918 č. 21 sb. z. a n. o přísaze vojsk československých.
č. 544Vládní návrh zákona o okolkování bankovek a soupisu jmění za účelem uložení majetkové daně. Zákona jímž se ministr financí zmocňuje, aby nařídil a provedl okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení majetkové daně.
č. 545Vládní návrh zákona o státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách.
č. 546Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona o státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách.
č. 547Zpráva finančního výboru o vládní osnově zákona jímž se ministr financí zmocňuje, aby nařídil a provedl okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení majetkové daně.
č. 548Dotaz člena Národního shromáždění dra Frant. Lukavského a soudruhů na ministra školství a národní osvěty o školách menšinových.
č. 549Dotaz členů Národního shromáždění Ant. Němce, Frant. Biňovce a soudr. k ministrpresidentovi a ministru vnitra o zákazu všech schůzí a projevů na celém Slovensku.
č. 550Zpráva immunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za vydání člena Národního shromáždění Josefa Vraného k trestnímu stihání pro přečin urážky na cti.
č. 551Zpráva imunitního výboru o žádosti, aby bylo povoleno stíhání člena N. S. Č. Jos. Stivína k žalobě Ant. Kučery (č. 218 předs.).
č. 552Zpráva právního výboru o vládním návrhu, aby byl vydán zákon, kterým se mění některá ustanovení notářského řádu (tisk 285).
č. 553Zpráva výboru zemědělského o návrhu člena Národního shromáždění Pika a soudr. (čís. tisku 80) a resoluce téhož poslance o pustošení lesů obecního statku.
č. 554Dotaz člena Národního shromáždění V. Dyka a soudruhů, na ministra spravedlnosti Dra. Frant. Soukupa.
č. 555Dotaz člena Národního shromáždění J. S. Machara a soudruhů k celé vládě.
č. 556Dotaz Členů Národního shromáždění Josefa Stivína a soudruhů na celou vládu o předložení státního rozpočtu na rok 1919.
č. 557Dotaz členů Národního shromáždění V. Johanise a soudr. na pana ministra železnic o nedostatcích a závadách na nádraží příbramském.
č. 558Dotaz členů Národního shromáždění Václava Johanise a soudruhů na pana ministra železnic o nedostatcích železničního spojení šumavských krajů s Prahou.
č. 559Návrh, aby vydán byl zákon, jímž zrušena mají býti se zpětnou platností některá ustanovení služební pragmatiky pro úředníky, učitele a sluhy, jakož i normálu pro kancelářský personál města Olomouce.
č. 560Návrh dra Boučka a soudruhů, aby vydán byl zákon o tisku.
č. 561Odpověď ministra pro zásobování lidu Dra Vrbenského na dotaz o tom, jak použito bylo ječmene, který byl přidělen pro krmení vepřů (č. t. 482).
č. 562Dotaz člena Národního shromáždění Josefa Tesky a soudruhů na pana ministra Národní obrany.
č. 563Návrh, aby byli zařaděni okresní tajemníci, úředníci politické a policejní kanceláře do vyšších tříd hodnostních a platových služební pragmatiky.
č. 564Dotaz posl. Bradáče a soudr. na ministra spravedlnosti o zprávách "Prager Tagblattu" a "Bohemie" o politických schůzích.
č. 565Dotaz k ministru veřejných prací a ministru železnic, který se týká těžby uhelné v pánvi podkrušnohorské a poskytování železničních vozů ústecko-teplickou drahou.
č. 566ODPOVĚĎ ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Bradáče a soudruhů (č. 564.) o zprávě časopisů "Bohemia" a "Prager Tagblattu" v Praze a "Neue Freie Presse" ve Vídni.
č. 567Dotaz člena Národního shromáždění V. Dyka k ministru vnitra jako zástupci ministerského předsedy.
č. 568Zpráva ústavného výboru o návrhu posl. Dr. Bellu a súdruhov na zmenu § 1. zákona zo dňa 13. listopadu 1918 o prozatýmnej ústave.
č. 569Dotaz členů Národního shromáždění Vinc. Ševčíka, Dra. Stojana, Františka Valouška a soudr. na pana ministra financí Dra. Rašína stran nevyplacení úroků z vinkulovaných rent.
č. 570Návrh členů Národního Shromáždění Rud. Berana, F. Chaloupky, A. Chlebounové a soudruhů na Stavbu dráhy ze Žichlinka do Lanškrouna, Čermné a do Kyšperka.
č. 571Zpráva poštovního a finančního výboru o vládním návrhu zákona, aby byl zřízen poštovní šekový úřad. Čís. tisku 269.
č. 572Zpráva. zahraničního výboru o návrhu prof. Dra. C. Horáčka, aby byla zřízena akademie pro výchovu úředníků pro službu zahraniční. (Tisk 66.)
č. 573Návrh členů Národního shromáždění V. Votruby, prof. Dra Lukavského a soudr., aby bylo upraveno právní i hmotné postavení četnictva.
č. 574Návrh, aby bola ako núdzová stavba vybudovaná železná dráha z Holiča do Nového Mesta nad Váhom na Slovensku, asíce ako trať prvotriedna.
č. 575Návrh Dra Ant. Uhlíře a soudr., aby byl zřízen ústřední úřad letecký.
č. 576Dotaz členů Národního shromáždění Pelikána, Buřívala a soudr. na pana ministra železnic o jmenování podúředníků drah úředníky.
č. 577Dotaz inž. B. Pospíšila a soudruhů, na pana ministra pošt a telegrafů o tom, že vráceny jsou poštovní zásilky časopisu "Lid" poštovními úřady.
č. 578Návrh, aby byla přestěhována studijní knihovna z Olomouce do Brna a aby bylo změněno její jméno v knihovnu "universitní".
č. 579Návrh poslance Dra Stojana a soudruhů na úpravu platů profesorů theologických ústavů.
č. 580Dotaz členov Národného shromáždenia k ministerpresidentovi a ministrvi vňútra v záležitosti zákazu všetkých verejných shromaždení na celom Slovensku.
č. 581Vládní návrh na změnu zákona z 21. března 1918, čís. 108 ř. z. a § 411 tr. ř.
č. 582Vládní návrh zákona o způsobilosti k notářskému úřadu na Slovensku.
č. 583Vládní návrh zákona jímž se zmocňuje vláda, stanoviti prozatím počet, sídla a obvody soudních tabulí a hlavních zastupitelstev i soudů na Slovensku.
č. 584Odpověď ministra sociální péče na dotaz člena Národního shromáždění V. Skurského a soudruhů o provádění zákona o 8 hod. době pracovní.
č. 585Odpověď ministra sociální péče na dotaz členů Národního shromáždění Al. Tučného, V. Freimana a spol. o vyplácení podpory nezaměstnaným (tisk č. 437).
č. 586Zpráva výboru ústavního o návrhu Dra Viškovského a soudruhů, aby byla zřízena státní kompensační komise pro dovoz a vývoz zboží. (Tisk č. 473.)
č. 587Odpověď ministra sociální péče na dotaz týkající se prohlídek konaných ve válečném sirotčinci "Joaneum" V Praze II. (Tisk 533.)
č. 588Zpráva živnostenského výboru o návrhu (č. t. 303), aby zaplaceny byly státní dodávky, dodané maloživnostníky a jejich družstvy vládě rakousko-uherské, vládou československé republiky.
č. 589Vládní návrh zákonam, aby byly odstraněny nedůvodné zákazy tiskopisů, vyslovené podle § 493. tr. ř.
č. 590Vládní návrh zákona kterým se snižuje věk nezletilosti.
č. 591Dotaz člena Národního shromáždění dra Fr. Lukavského a soudruhů na ministra pro sociální. péči o bytové pohromě v uhelném revíru plzeňském.
č. 592Návrh člena Národního shromáždění Emila Špatného a soudr., aby zřízena byla železniční trať z Prahy přes Jesenici, Jílové, Netvořice-Neveklov-Selčany do Milevska.
č. 593Dotaz člena Národního shromáždění Josefa Hucla a soudruhů na ministra pošt a telegrafů, o postupu poštovní spořitelny.
č. 594Dotaz členů Národního shromáždění Kříže, Brodeckého a soudruhů na pana ministra železnic o prodlužování pracovní doby železničním zřízencům na Slovensku.
č. 595Zpráva finančního výboru o návrhu posl. Dr. Engliše na změn u odst. 4. a 5. §u 3. stanov "Zemědělské banky markrabství Moravského". (Tisk 94.)
č. 596Návrh, aby byl vydán zákon o finanční úhradě úpravy služebních poměrů kancelářských zaměstnanců obojího pohlaví a staničních mistrů státních drah.
č. 597Návrh člena Národního shromáždění Gustava Navrátila a soudruhů na úpravu služebních poměrů okresních lesní a lesních příručí při politické správě.
č. 598Návrh na úpravu starobních požitků (pensí a provisí), drahotních přídavků a výpomocí státních a ústavních zaměstnanců na odpočinku, jejich vdov a sirotků.
č. 599Návrh členů Národního shromáždění Dra Matouška, Buřívala, Tučného a společníků na úpravu služebních poměrů kvalifikovaných soudních sluhů a podúředníků.
č. 600Návrh Dra Matouška, Dra Lukavského a soudruhů, aby byl vydán zákon o zařadění cestmistrů, poříčních a přístavních do úřednických tříd hodnostních a platových.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP