Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 801Dotaz na ministra vnitra, ministra zahraničí a ministra Národní obrany, jak jest postaráno o hájení našich hranic ve Slezsku proti připravovaným vpádům z Německa.
č. 802Dotaz poslance Ant. Sládka a soudruhů na ministra obchodu o vývozních a dovozních syndikátech.
č. 803Dotaz Jaroslava Marchy, Františka Oklešťka, Ludmily Zatloukalové a soudruhů na pana ministra Národní obrany o odnětí t. zv. vojenských reservních koní, jež byly rolníkům svěřeny do opatrování.
č. 804Dotaz na ministra vnitra a ministra školství o tom, že z politických příčin byl odepřen drahotní přídavek katechetovi Arnoštu Olivovi místní správní komisí ve Vysočanech.
č. 805Dotaz člena Národního shromáždění Dra Josefa Černého a soudruhů na ministra pro zásobování o rekvisicích na okresu sušickém.
č. 806Návrh členů Národního shromáždění Jos. Smrtky, Bradáče a soudruhů, aby uzákoněna byla osnova zákona, stálou komisí školskou sněmu českého vypracovaná.
č. 807Návrh členů Národního shromáždění Dra. Ant. Uhlíře, K. St. Neumanna a soudr., aby zemská divadla pražská byla převzata do správy státní.
č. 808Návrh, aby byly přiznány zvýšené drahotní vedlejší požitky (měsíční paušály) a přídavky na činži pro veškeré dělnictvo čs. drah...
č. 809Zpráva sociálně politického výboru o vládním návrhu (č. tisku 751) o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných.
č. 810Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ze dne 13. listopadu 1918, čís. 37 sb. z. a nař., o prozatímní ústavě.
č. 811Zpráva výboru finančního o vládním návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje uzavříti úvěr do 179,000.000 dolarů, (Tisk č. 791.)
č. 812Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona, jímž se upravuje oběh a správa platidel v Československém státě a doplňuje zmocnění ministra financí dané zákonem č. 84 sb. z. n. (Tisk č. 792.)
č. 813Dotaz člena Národního shromáždění Jos. Kříže a soudr. na ministra železnic o propuštění vrch. strojního komisaře Pfeifra, správce topírny v Meziměstí.
č. 814Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz ze dne 27. února 1919 (Tisk č. 577.) o tom, že vraceny jsou poštovní zásilky časopisu "Lid" poštovními úřady.
č. 815Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu co do naléhavé úpravy poměrů výpomocných sluhů tím, že jim bude přiznána definitiva (tisk č. 345).
č. 816Dotaz člena Národního shromáždění F. Svobody na p. ministra Národní obrany o průtazích úpravy mzdy ve vojenském skladišti v Brně.
č. 817Dotaz na pana ministra veřejných prací Stanka o zřízení elektrické dráhy z Blanska do Sloupa v Mor. Krasu na Moravě.
č. 818Návrh členů Národního shromáždění K. Brožíka, Petra Cingra, Ludvíka Austa, Ludvíka Pika, Jana Prokeše a soudr., aby byly dosazeny důlní správní komise.
č. 819Návrh, aby bol vyslaný z Národného shrozdenia zvláštny výbor k vypracovaniu návrhu zákona o sriadení hospodárskych a socialnych pomerov legionárov a ich rodín.
č. 820Zpráva výboru národohospodářského o návrhu (č. t. 756) na vydání zákona, kterým se upravují poměry družstev na Slovensku.
č. 821Zpráva zásobovacího výboru (tisk č. 340) na zastoupení malých rolníků a domkářů v rekvisičních komisích, aprov. a hospodářských radách a jiných korporacích.
č. 822Zpráva zásobovacího výboru o návrhu (čís. tis. 418), aby bylo vyloučeno existenční minimum domkářů a malých rolníků vůbec z rekvisice a veřejných dodávek naturálních.
č. 823Zpráva technického výboru o návrhu členů Národního shromáždění inž. Bečky, Nekvasila a soudruhů, aby bylo zřízeno oddělení pro vodní dopravu při ministerstvu pro veřejné práce (tisk 63).
č. 824Zpráva technického výboru o vládním návrhu (č. tisku 795), aby byl vydán zákon, kterým se povoluje státní subvence tří pětin skutečného nákladu až do výše 9,080 000 korun na nouzové práce v Praze.
č. 825Návrh členů Národního shromáždění Laubeho, Tučného a spol., aby byly zřízeny závodní výbory zaměstnanců.
č. 826Návrh členů Národního shromáždění Berana, Stoupala, Kroihera a soudr. na stavbu nouzových silnic v chudých krajích Československé republiky.
č. 827Návrh člena Národního shromáždění J. Kopečka a soudr., aby byla zrušena "Moravská aprovisační platebna" v Brně.
č. 828Návrh členů Národního shromáždění Al. Konečného, Fr. Housera, Jos. Smrtky, Zeminové a společníků, aby byl zrušen celibát učitelek národních škol.
č. 829Návrh člena Národního shromáždění Dr. Masarykové a soudr. s osnovou zákona o použití neobydlených sídel pro přechodné usídlení strádající mládeže.
č. 830Návrh, aby státní odborná škola tkalcovská ve Dvoře Králové nad Labem byla rozšířena ve školu barvířsko-tiskařskou s oddělením pro výcvik ryjců a moletérů a školu přadláckou pro len, konopí a jutu.
č. 831Návrh, aby byl vydán zákon o poskytnutí podpory blízkým příbuzným válečných poškozenců.
č. 832Návrh poslanců dra Kubíčka, J. Vraného a soudruhů, aby byl zřízen státní ústav pro zájmy domácího průmyslu československého při ministerstvu obchodu.
č. 833Návrh, aby nákladem státu byla zřízena střední hospodářská škola pro západní Čechy V Plzni.
č. 834Návrh členů Národního shromáždění K. Brožíka, Cingra, Pika, Austa, Prokeše a soudruhů, aby byli ustanoveni dělničtí a bánští inspektoři.
č. 835Dotaz inž. B. Pospíšila a soudruhů na ministra vnitra o stranickém chování správce okresního hejtmanství Jaroslava Manna v Ledči n. Sáz.
č. 836Dotaz na pana ministra železnic dr. Zahradníka o krytí autority nehodných představených státní železniční správy československé, při spisování výslechu personálu.
č. 837Dotaz na vládu o tom, že nevykonává se zákon ze dne 18. února 1919 č. 89. sb. z. o oficiantech státních úřadů a ústavů.
č. 838Dotaz na všechna ministerstva o tom, proč není prováděn zákon, usnesený v Národním shromáždění dne 18. února 1919 (Tisk č. 170, 485), t. zvaný zákon oficiantský.
č. 839Dotaz na ministra Národní obrany o umístění redakce ruského listu "Russkoje Dělo" v budově akademického gymnasia u Rudolfína.
č. 840Dotaz členů Národ. shromáždění Buřívala, Pelikána a Kopečka na pana ministra financí o zřízení a řádném upravení celních úřadů v pohraničních stanicích Československé republiky.
č. 841Dotaz člena Národního shromáždění Jana Malkusa a soudruhů na pana ministerského předsedu o způsobu provádění rekvisic v okresu píseckém.
č. 842Návrh členů Nár. shrom. inž. Záruby-Pfeffermanna, inž. Bečky a soudruhů, aby byl vydán zákon o inženýrské komoře.
č. 843Odpověď ministra železnic na dotaz členů Národ. shromáždění Ing. B. Pospíšila a soudr. stran nepořádku na drahách. (Tisk č. 602.)
č. 844Odpověď ministra financí na dotaz posl. Špačka a soudruhů (Tisk č. 609.) o zdanění částek stržených nuceným prodejem dobytka v zemědělství.
č. 845Dotaz členů Národního shromáždění Slavíčka, Netolického a soudr. na p. ministra průmyslu, obchodu a živností stran podloudného obchodování s kožemi.
č. 846Dotaz na zástupce předsedy ministerstva p. ministra vnitra stran přídělů demobilisačního materiálu pro malé živočišstvo.
č. 847Vládní návrh zákona o státní podpoře stavebního ruchu.
č. 848Zpráva immunitního výboru o žádosti, aby bylo povoleno stíhání člena Národního shromáždění Antonína Chroustovského k žalobě Rudolfa Zelenky (k č. 1007 před.)
č. 849Zpráva výboru státně zřízeneckého o návrhu na úpravu platů smluvních cejchmistrů a výpomocných technických úředníků u cejchovních úřadů (tisk č. 538).
č. 850Zpráva ústavního výboru o vládním návrh u (čís. tisku 788), jenž se týče zřízení zemské správní komise pro Slezsko.
č. 851Odpověď ministra Národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Tesky a soudruhů ze dne 25. února 1919 (tisk 562).
č. 852Odpověď ministra železnic na interpelaci členů Národního shromáždění Pelikána a Buřívala o tom, aby znovu byly rozděleny drážní pozemky mezi železniční zaměstnance (tisk. č. 617).
č. 853Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz člena Národního shromáždění V. Dyka a soudruhů tisk č. 554.
č. 854Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz ze dne 12. března 1919 (tisk č. 607), zda bylo zrušeno mlecí povolení a zda bude dovoleno volně semílati obilí, až budou skončeny rekvisice.
č. 855Vládní návrh zákona o úvěru pro živnostníky válkou poškozené
č. 856Zpráva ústavního výboru o návrhu Dra Meissnera, Bechyně, Ecksteinové, Johanise a soudruhů, čís. tisku 704, a vládním návrhu tisk č. 810, kterými se mění zákon o prozatímní ústavě.
č. 857Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona o sloučení sousedních obcí s Olomoucem.
č. 858Dotaz člena Národního shromáždění Petra Pavlána a soudruhů na pana ministra vnitra o laksním postupu politických úřadů ve Slezsku při zřizování správních komisí.
č. 859Dotaz na pana ministra zásobování, proč byl zbaven Svaz pěstitelů zemáků generálního komisionářství v okresích českomoravské vysočiny.
č. 860Návrh členů Národního shromáždění Ant. Sládka a spol., aby byl změněn § 3. nařízení Národního výboru československého ze dne 31. října 1918.
č. 861Návrh , aby postavena byla normální lokální dráha z Rakovníka do Lužné-Lišan, do Slaného a spojky mezi dráhou z Prahy do Mostu a drahou z Kralup do Třebichovic.
č. 862Návrh členů Národního shromáždění Kuneše Sonntága, Jarosl. Marchy a soudr., aby byla vystavěna hlavní dráha z Rožnova pod Radhoštem jako část dráhy z Prahy do Žiliny.
č. 863Návrh, aby byli přejati pomocní technici z úřadu pro agrární operace v Brně do svazku státních úředníků a zařaděni podle služební pragmatiky.
č. 864Návrh člena Národního shromáždění F. Svobody a soudruhů, aby bylo zřízeno celní skladiště ve Znojmě.
č. 865Návrh, aby byl vydán zákon, by prozatímně upraveny byly částečně hmotné poměry poštovních zřízenců, jakož i poštovních zřízenců při státních poštovních úřadech.
č. 866Návrh poslanců Dra Boh. Němce, Dra Rambouska, Dra Slávika a spol, aby byly zajištěny památné přírodní objekty našeho státu od zkázy.
č. 867Návrh členů Národního shromáždění Babánka, Piláta, Smrtky a druhů, aby zákonitá ustanovení, týkající se soukromých škol, byla nově upravena.
č. 868Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona o sloučení sousedních obcí s Brnem.
č. 869Zpráva výboru pro reformu pozemkovou.
č. 870Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona o nejvyšším soudě (tisk 417) se zřetelem k návrhu č. tisku 57.
č. 871Zpráva poštovního výboru o návrhu člena Národního shromáždění Felixe Časného a soudruhů č. t. 368, aby byli přejati poštovní postilioni do stálých služeb.
č. 872Návrh poslance Dra Rambouska na přípravné práce pro zřízení musea našeho osvobození.
č. 873Návrh poslance Dra Rambouska a soudruhů, aby byla urychlena sanace finančních poměrů městského reál. gymnasia v Mor. Budějovicích.
č. 874Dotaz na pan a ministra železnic Dra Zahradníka o průvozu po tratích československé republiky a způsobu jednání olomouckého ředitelství s železniční správou německého Rakouska.
č. 875Dotaz posl. St. K. Neumanna, Pika a soudruhů na pana ministra vnitra ve věci spisovatele Hugo Sonnenscheina.
č. 876Dotaz člena Národního shromáždění Jana Jílka, Jana Rýpara, Dra Novotného a soudruhů na pana ministra pro zdravotnictví a tělesnou výchovu o postupu státních lékařů na Moravě.
č. 877Dotaz na pana ministra pro zdravotnictví a tělesnou výchovu o obsazení systemisovaných míst v tomto ministerstvu.
č. 878Dotaz členů Národního shromáždění Chroustovského, Bradáče, Sáblíka a druhů na pana ministra obchodu o povolení přemrštěných cen za surovou krycí lepenku.
č. 879Dotaz člena Národního shromáždění V. Votruby a soudruhů k panu ministru zdravotnictví o nedostatečném postupu státních lékařů na Moravě.
č. 880Dotaz k ministru zemědělství ve věci šikanování úředníků bývalých císařských statků ředitelem fondovních statků I. Arhem pro politickou a stavovskou činnost.
č. 881Dotaz na pana ministra zásobování o povolování vývozu nejnutnějších potravin za různé zboží a tím podporování podloudného obchodu.
č. 882Dotaz na pana ministra Národní obrany, aby se postaral o zaplacení částek za přípřeže malého rolnictva na Těšínsku, jež na počátku války byly zabrány.
č. 883Dotaz na pana ministra vnitra o násilném nucení dělníků Josefa Sládečka, Adolfa Klimenda a Filomeny Stiborkové, aby vstoupili do sociálně demokratické organisace.
č. 884Odpověď vlády na dotaz členů Národního shromáždění Josefa Stivína a soudr. o předložení státního rozpočtu na rok 1919 (č. tisku 556.)
č. 885Odpověď vlády na dotaz člena Národního shromáždění Dra Engliše a soudr. o nařizovacím právu vlády (tisk č. 657).
č. 886Odpověď ministra železnic na dotaz členů Národního shromáždění Modráčka a Hudce (tisk č. 667).
č. 887Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění Dra Františka Lukavského a soudr. (č. t. 548) o školách menšinových.
č. 888Odpověď ministra obchodu, průmyslu a živností na dotaz poslance Ant. Sládka a soudruhů ze dne 8. dubna 1919 (tisk č. 802) o vývozních a dovozních syndikátech.
č. 889Odpověď ministra vnitra v souhlasu s ministerstvem Národní obrany a železnic na dotaz (č. tisku 476) o poměrech na broumovském okresním hejtmanství.
č. 890Zpráva ústavního výboru o návrhu, aby vydán zákon, jímž zrušena mají býti se zpětnou platností některá ustanovení služební pragmatiky pro úředníky, učitele a sluhy, jakož i normálu pro kancelářský personál města Olomouce (tisk 559).
č. 891Vládní návrh zákona o příslušnosti ve věcech stavby vodních cest.
č. 892Vládní návrh zákona, kterým se mění působnost ministerstva zemědělství a ministerstva veřejných prací ve věcech vodního práva.
č. 893Vládní návrh zákona o propouštění státních úředníků a zřízenců.
č. 894Vládní návrh zákona, jímž se zakazuje káceti dříví v obecních a některých soukromých lesích.
č. 895Vládní návrh zákona, týkajícího se zatímních opatření k ochraně vzorků.
č. 896Vládní návrh zákona na zřízení instruktorátu pro podniky ku přechovávání cizinců.
č. 897Vládní návrh zákona, kterým se upravuje správa obcí, o jichž sloučení se jedná.
č. 898Odpověď ministra financí na dotaz členů Národního shromáždění Vinc. Ševčíka, Dra. Stojana, Frant. Valouška a soudruhů ze dne 27. února 1919 (tisk 569) stran nevyplácená úroků z vinkulovaných rent.
č. 899Odpověď ministra železnic na dotaz členů Národního shromáždění Kříže, Brodeckého a soudruhů o prodlužování pracovní doby železničním zřízencům na Slovensku. (Tisk čís. 594.)
č. 900Odpověď ministra železnic na dotaz členů Národního shromáždění Pelikána, Buřívala a Vochoče o přeložení sídla odboru pro udržování dráhy ve Svitavách do Blanska. (Tisk č. 615.)

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP