Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 901Odpověď ministra železnic na interpelaci o tom, že zákon o 8hod. době pracovní není prováděn služebními místy, kde lze tento zákon hned provésti. (Tisk číslo 616.).
č. 902Vládní návrh zákona o prozatímní úpravě studia a státních zkoušek na fakultách věd právních a státních.
č. 903Vládní návrh zákona o vymáhání náhrady škody, způsobené nepokoji na Slovensku po státním převratu.
č. 904Odpověď I. ministra železnic, II. ministra pro zásobování lidu na dotaz o tom, aby bylo obnoveno nařízení ministerstva bývalého Rakouska o ušetření chovatelů dobytka z řad železničních zřízencův od rekvisic (tisk č. 618.)
č. 905Vládní návrh zákona o změně platnosti předpisů o středních školách na Slovensku.
č. 906Odpověď ministra železnic na dotaz o jazykových poměrech u Buštěhradské dráhy, zejména pokud se týče zněmčeného území, z něhož právo jazyka českého jest doposud vyloučeno (tisk č. 640).
č. 907Zpráva kulturního výboru o návrhu (tisk č. 353) na sestátnění školy pro vojíny-invalidy při Jedličkově ústavu pro zmrzačelé v Praze a přetvoření její ve výchovný a zaopatřovací ústav...
č. 908Vládní návrh zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.
č. 909Vládní návrh zákona o převodu drobně pachtovaných pozemků velkostatkářských do vlastnictví pachtýřů.
č. 910Vládní návrh zákona o zařadění cestmistrů, poříčních, přístavních, nadjezných, jezných, atd. do úřednických tříd hodnostních a platových.
č. 911Vládní návrh zákona, jímž mění se výměra poplatků z dolových a povrchových měr (měrného) a z výhradních kutisk (kutebného).
č. 912Vládní návrh zákona, kterým se povoluje další náklad na nouzové práce silniční.
č. 913Vládní návrh zákona o stavebních úlevách, kterým se doplňují, pokud se týče mění ustanovení některých paragrafů nynějšího stavebního řádu pro zemské hlavní město Brno, pro král. hlavní město Olomouc, ...
č. 914Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona o zřízení aktuárských úředníků ve službě politické a policejní (tisk 702).
č. 915Návrh členů Národního shromáždění Julia Kopečka, Aloise Konečného, Jana Pelikána a soudruhů, aby byl ihned zřízen památkový úřad na Moravě.
č. 916Návrh člena Národního shromáždění J. Lukeše a soudr., aby směly býti přijímány děti pouze do té školy, jejíž vyučovací jazyk jest jejich mateřskou řečí.
č. 917Návrh prof. Dra Horáčka a soudruhů, aby byly prohlášeny živnosti knihařská a knihkupecká za živnosti volné.
č. 918Návrh, aby zřízeny byly nové poštovní úřady na Těšínsku: v Morávce, Skalici u Frýdku, Janovicích a v Bruzovicích-Sedlištích.
č. 919Dotaz členů Národního shromáždění Rebše, Sládka a Dra Lukavského na pana ministra zásobování ve věci přídělu americké mouky za sníženou cenu 3 korun.
č. 920Dotaz na ministra pošt a telegrafů o tom, jak postarati se chce, by občanstvo československé republiky neztratilo peněz ve vídenské poštovní spořitelně.
č. 921Dotaz na pana ministra zásobování ve věci provádění rekvisice dobytka.
č. 922Dotaz členů Národního shromáždění Františka Hrdličky a soudr. na pana ministra zásobování ve věci hromadění krmiv.
č. 923Dotaz na pana ministra zásobování ve věci rekvisice obilí.
č. 924Dotaz na zástupce ministerského předsedy o způsobu provádění rekvisic na Smíchovsku.
č. 925Zpráva školského výboru o návrhu na vzetí soukromých škol ve správu státní (tisk 83) a o návrhu týkajícího se nové úpravy zákonitých ustanovení o soukromých školách (tisk 867).
č. 926Návrh poslance Kadlčáka a soudruhův o úpravě poměrů správních, soudních a školských na Moravě.
č. 927Dotaz na pana ministra školství o ochraně školy a svobody svědomí učitele proti klerikální svévoli.
č. 928Dotaz posl, Stan. K. Neumanna a soudruhů na p. ministra financí o celní kontrole.
č. 929Dotaz na pana ministra Národní obrany o pohoršlivém a neurvalém chování některých vojínů v Hranicích při církevním průvodu.
č. 930Dotaz na pana ministra Národní obrany o zneuctění sochy sv. Jana Nepomuckého v Sobůlkách vojíny posádky v Kyjově a o zneužívání střelné zbraně vojíny.
č. 931Odpověď ministra pro zásobování lidu Dr. Vrbenského k dotazu o předražování dříví veřejnými dražbami, podanému dne 31. ledna 1919, tisk 449.
č. 932Odpověď ministra pro zásobování lidu Dra. Vrbenského na dotaz o vyplácení paušálu z dodaného jatečného dobytka, aby uhrazeno bylo vedení dobytčích katastrů v obcích (č. t. 624).
č. 933Odpověď ministra veřejných prací na dotaz člena Národního shromáždění Emila Spatného a soudr. (č. t. 736) o zlatých dolech v Jílovém.
č. 934Zpráva výboru soc. - politického o návrzích ohledně zavedení pojišťování dělnictva zaměstnaného v podnicích zemědělských (tisk č. 2), dále o úrazovém a nemocenském pojištění v zemědělství (tisk č. 122) a aby byly zrušeny některé nemocenské pokladny (tisk č. 248).
č. 935Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění pana Jana Jílka a soudruhů (číslo tisku 649) o teroru sociálních demokratů v Třebíči na Moravě.
č. 936Odpověď ministra vnitra na dotaz (čís. tisku 651) o teroru sociálně demokratických důvěrníků na koksovně (Františkově) v Přívoze.
č. 937Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění Dra Karla Novotného a soudr. (tisk č. 641) stran zneužívání učitelského úřadu pokrokovými učiteli.
č. 938Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění Tučného, Freimana a spol. (čís. tisku 741) o zaměstnávání podvratných živlů v zemských službách.
č. 939Odpověď I. ministra vnitra, II. ministra zemědělství na dotaz (čís. tisku 619) o kácení obecních lesů v obcích Horusicích, Bošilci, Žišově a Mazalově.
č. 940Zpráva právního výboru Národního shromáždění o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje trestní řád, hledíc k výroku rozsudku o ztrátě volebního práva ze dne 8. května 1919 (tisk 695).
č. 941nebyl vydán, obsažen v stenogr. protokolu. Vládní návrh finančního zákona resp. českoslov. pro rok 1919.
č. 942Dotaz člena Národního shromáždění Biňovce a soudr. na pány ministry železnic a Národní obrany ve věci zastřelení dělníka vojenskou hlídkou ve stanici jenšovické.
č. 943Odpověď ministra Národní obrany na dotaz členů Národního shromáždění Kouši, Hrizbyla a soudr. o poměrech hudebníků a kapelníků Velké Prahy (tisk 693).
č. 944Dotaz na zástupce ministerského předsedy a na pana ministra Švehlu v záležitosti hrubého porušování svobody občanské, shromažďovací a spolčovací se strany soc.-dem. důvěrníků a sekretářů odborových organisací.
č. 945Dotaz na pána ministra školství a národnej osvety ohľadom sriadenia tých učiteľských staníc na Slovensku, ktoré v smysle nariadenia bývalého maďarského ministra riadnými učiteľmi doteraz zaplniť za nemôžu.
č. 946Dotaz poslance Josefa Špačka a druhů na ministra pošt a telegrafů o nevhodném telefonním spojení z Dobřichovic ku Praze.
č. 947Dotaz na pana ministra financí o vyplacení zadržených vkladů při okolkování.
č. 948Dotaz na pana ministra pro zásobování lidu o proneseném výroku v Národním domě na Smíchově o silných jedincích, a o použití legitimního obchodu při rozdělování dováženého koloniálního zboží.
č. 949Dotaz na pana ministra spravedlnosti o neslýchaném postupu moravských soudů proti venkovském u obyvatelstvu při vymáhání t. zv. přeplatků za potraviny.
č. 950Zpráva ústavního výboru o výkonu volebního práva vojínů a státních zaměstnanců
č. 951Návrh člena Národního shromáždění Dra Mazance, Andreje Hlinky a soudruhů aby byl zřízen zemský památkový ústav na Moravě a na Slovensku.
č. 952Návrh členů Národního shromáždění Dra B. Franty, R. Piláta, Dra Vrat. Černého a soudruhů stran znásilňování slovinského obyvatelstva v Korutanech.
č. 953Návrh členů Národního shromáždění prof. Dra Horáčka, prof. Dra Krejčího a soudr, a by byla odevzdána budova Akademie Strakovy k účelům pražského vysokoškolského studenstva.
č. 954Návrh členov Národného shromaždenia československého Dra. Milana Hodžu, Dra O. Srdínka a spol., aby vydaný bol zákon, kterým sa zriaďuje československá universita v Bratislave.
č. 955Dotaz. poslanců Pika, Dra Meissnera,Austa a soudruhů na ministra vnitra o svévolné a násilné konfiskační praksi okresního hejtmana Dra Petuly v Horšově Týně.
č. 956Zpráva státně zřízeneckého výboru o okamžité výpomoci veškerým státním zaměstnancům podle návrhu člena Národního shromáždění prof. Dra Lukavského (čís. tisku 223).
č. 957Návrh členů Národního shromáždění Fr. Zeminové, Emila Špatného, Fr. Buřívala a J. Slavíčka na stavbu dráhy z Milevska do Týna nad Vltavou.
č. 958Dotaz člena Národního shromáždění Stan. K. Neumanna a soudr. na pana ministra pro sociální péči o pražských atelierech.
č. 959Vládní návrh zákona o úpravě poměrů obecního statku.
č. 960Vládní návrh zákona, jímž se zavádí všeobecná daň nápojová.
č. 961Vládní návrh zákona, jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů.
č. 962Vládní návrh zákona o poplatku za ujednání příslušnosti soudní a za žaloby na základě jich podané.
č. 963Vládní návrh zákona o zpoplatnění cizozemských cenných papírů, jakož i právních subjektů.
č. 964Vládní návrh zákona o povinném sdělávání smluv nájemních ve formě písemné, dále o nežalovatelnosti nepřiznané činže.
č. 965Vládní návrh zákona o doplňování komisí pro daň z příjmů.
č. 966Vládní návrh zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona o přímých daních osobních ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o dani důchodové.
č. 967Vládní návrh zákona o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi.
č. 968Vládní návrh zákona, jímž se zavádí monopol výbušných látek.
č. 969Vládní návrh zákona o řádu volení pro Národní shromáždění československé republiky.
č. 970Vládní návrh zákona, kterým povoluje se úvěr na hrazení nákladu vzniklého dovozem obilí a mouky z ciziny.
č. 971Odpověď ministra zemědělství a ministra vnitra k dotazu poslanců A. Kaderky, J. Šamalíka a soudruhů o předkupním právu na pozemky, určitou dobu od velkostatků pronajaté. (Č. tisku 685.)
č. 972Návrh člena Národního shromáždění F. Němce, Hrejsy a soudruhů na zřízení koloniálních osad pro potulné rodiny v Československé republice.
č. 973Vládní návrh o úpravě státní přirážky k dani pozemkové.
č. 974Vládní návrh zákona o padělání peněz a cenných papírů.
č. 975Zpráva výboru pre upravenie hospodárskych a sociálnych pomerov legionárov a ích rodin o návrhu o sriadení hospodárskych a sociálnych pomerov legionárov a ích rodín (tisk č. 819).
č. 976Zpráva ústavního výboru o návrhu Dra Meissnera, Bechyně, Ecksteinové, Johanise a soudruhů, čís. tisku 704 a vládním návrhu tisk č. 810, kterými se mění zákon o prozatímní ústavě.
č. 977Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (č. t. 897), kterým se upravuje správa obcí, o jejichž sloučení nebo rozloučení se jedná.
č. 978Zpráva školského výboru o vládním návrhu zákona o změně platnosti ustanovení o středních školách na Slovensku (tisk 905).
č. 979Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona o sestavování seznamů porotců (Tisk 691.).
č. 980Zpráva výboru pro vodní hospodářství o vládním návrhu (č. t. 892), kterým se mění působnost ministerstva zemědělství a ministerstva veřejných prací ve věcech vodního práva.
č. 981Zpráva výboru pro vodní hospodářství o vládním návrhu zákona (č. t. 891) o příslušnosti ve věcech stavby vodních cest.
č. 982Návrh, aby byla zřízena šlechtitelská a pěstitelská stanice kultury brambor ve státě československém a ustanoven bramborářský konsulent.
č. 983Návrh člena Národního shromáždění Františka Zíky a společníků, aby v Opavě zřízena byla státní střední škola zemědělská.
č. 984Návrh člena Národního shromáždění Franitška Zíky a společníků aby soukromá zimní hospodářská a celoroční hospodyňská škola v Klimkovicích (ve Slezsku) byla zestátněna.
č. 985Návrh posl. Dra. B. Franty a soudruhů, aby byl vydán zákon o pozemkovém úřadě.
č. 986Dotaz členů Nár. shromáždění Dra. Mazance, Kadlčáka a soudr. na p. ministra vnitra o komisionálních prohlídkách, vykonaných ve dnech 22. a 29. dubna t. r. ve františkánském klášteře v Hájku.
č. 987Dotaz člena Národního shromáždění Františka Zíky a společ. na pana ministra vnitra o rozpouštění obecních zastupitelstev a dosazování správních komisí v českých obcích ve Slezsku.
č. 988Dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby, Václava Rebše a spol. na pana ministra Národní obrany o výplatě živnostenských pohledávek
č. 989Odpověď na dotaz (č. tisku 652) na ministra sociální péče Dra Wintra stran zastoupení v demobilisačních výborech, zejména stran demobilisačního výboru textilního ve Frýdku.
č. 990Vládní návrh, jímž se zavádí zvláštní dávka z vína v lahvích.
č. 991Zpráva sociálně politického výboru o vlád ním návrhu zákona o státní podpoře stavebního ruchu. (Tisk 847.)
č. 992Zpráva I. výboru školského, II. výboru státně zřízeneckého, III. výboru finančního o návrhu (tisk č. 36), jakož i o návrhu (tisk č. 672.) na úpravu hmotných poměrů učitelstva škol obecných a občanských.
č. 993Dotaz na vládu československé republiky co do zpráv z Paříže o Těšínském Slezsku.
č. 994Odpověď ministra financí na dotaz o zřízení a řádném upravení celních úřadů v pohraničních stanicích československé republiky (č. tisku 840).
č. 995Odpověď ministra železnic na dotaz o nevyplácení výslužného a rent železničním pensistům a rentistům (tisk č. 764).
č. 996Vládní návrh zákon jímž se zavádí daň z uhlí.
č. 997Vládní návrh zákona, jímž se ruší, nebo mění některá ustanovení o dani z lihu.
č. 998Zpráva technického výboru o vládní osnově zákona (č. t. 912), kterou se povoluje další náklad na práce nouzové k stavbě silnic.
č. 999Dotaz na pana ministra spravadlnosti stran nedodržování zákona o osmihodinové době pracovní ve státních věznicích
č. 1000Dotaz na pana ministra zásobování Vrbenského, jakým způsobem chce působiti k uvolnění nákupu potravin legitimním obchodem.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP