Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1301Návrh člena Národního shromáždění dra Jos. Schieszla a soudruhů, aby byla doplněna ustanovení o právu manželském.
č. 1302Návrh, jímž se zařaďují soudní podúředníci jako výkonní orgánové do úřednických platových tříd.
č. 1303Návrh, aby bylo poskytnuto státní podpory obyvatelstvu krajů na Moravě, postižených katastrofální povodní a krupobitím.
č. 1304Návrh členů Národního shromáždění Dra. F. Lukavského, Dra. B. Němce a soudruhů na úpravu pravních svazkův osob učitelských, které zastupují okresní školní inspektory.
č. 1305Dotaz člena Národního shromáždění Josefa Klegy, Prokše a soudr. k panu ministru věcí zahraničních o území tak řečeného "Pruského Slezska".
č. 1306Vládní návrh o zřízení úřadu pro sjednocení správy a zákonodárství v československé republice.
č. 1307Dotaz člena Národního shromáždění Kadlčáka a soudruhů k Vládě o násilném rekvirování dobytka na moravském Valašsku.
č. 1308Dotaz členů Národního shromáždění A. Čuříka, B. Bezděka a soudr. na pana ministra železnic Stříbrného o náhradě občanům, požárem poškozeným v obci Blažovicích u Brna.
č. 1309Zpráva poštovního výboru o návrzích a peticích, aby byla zavedena autobusová spojení poštovní v různých krajích Čech, Moravy a Slezska.
č. 1310Zpráva ústavního výboru o vlád ním návrhu zákona (tisk č. 894), jímž zakazuje se káceti dříví v obecních lesích.
č. 1311Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1156), kterým se upravuje §,.7. zákona ze dne 16. dubna 1919 c. 214 sb. zák. a nař. o sloučení sousedních obcí s Olomoucí.
č. 1312Návrh člena Národního shromáždění Tučného a spol., aby byl vydán zákon o jmenování úředních sluhů podúředníky.
č. 1313Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz členů Národního shromáždění Mattuše, Sládka, Rebše a soudruhů (číslo tisku 1118) o nádražních krádežích a násilnostech v Kolíně nad Lab.
č. 1314Odpověď ministra financí na dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby, V. Rebše, B. Fischera a soudruhů (tisk 1185) o stažení rakouských kolků od obchodníků a trafikantů.
č. 1315Návrh členů Národního shromáždění Skurského, Jana Filipinského a soudruhů na úpravu hmotných poměrů tiskařů a litografů v Státních úřadech.
č. 1316Návrh poslance V. Skurského, Jana Filipinského a soudruhů, aby měli státní zřízenci důvěrníky a důvěrnický řád.
č. 1317Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu (čís. tisku 959) o úpravě poměrů obecního statku.
č. 1318Odpověď ministra Národní obrany na dotaz (tisk číslo 930) o zneuctění sochy sv. Jana Nepomuckého v Sobůlkách vojíny po sádky v Kyjově a o zneužívání střelné zbraně vojáky.
č. 1319Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění Dra Josefa Schieszla a soudruhů (č. tisku 1225), o ustanovování tajemníků v okresních hospodářských radách.
č. 1320Dotaz členů Národního shromáždění Jos. Kadlčáka, V.Ševčíka, Ing. Pospíšila a soudruhů na vládu o projevu státního tajemníka dra Hodži.
č. 1321Návrh stran pěštění tabáku pro vlastní domácí potřebu.
č. 1322Návrh člena Národního shromáždění Dra O. Srdínka a soudruhů, aby vydán byl zákon, kterým se zřizují komory zvěrolékařské.
č. 1323Návrh, aby bylo poskytnuto státní podpory obcím Výprachtice, Bystrc, Čermná, Čenkovice atd. v okresu Landškrounském, postižených krupobitím.
č. 1324Návrh na reorganisaci dovozní a vývozní služby se surovinami.
č. 1325Z práva kulturního výboru o petici adjunktů vysokých škol č. 550 Pet. za úpravu hmotných poměrů.
č. 1326Dotaz člena Národného shromaždenia dra Františka Jehličku a spoločníkov na p. ministra Národnej obrany v záležitosti teroru, prevádzaného sokolskou strážou v Gajároch.
č. 1327Dotaz členů Národního shromáždění Nádvorníka a soudruhů na ministra Národní obrany o rozdělení drahotního přídavku mužstvu.
č. 1328Dotaz na pana ministra vnitra Švehlu o častých krádežích a loupeživých přepadeních venkovského obyvatelstva v jihočeských okresích, páchaných kočovnými tlupami.
č. 1329Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (č. t. 784) o práci dětí.
č. 1330Dotaz k vládě stran neprodleného vyšetření živelních škod, způsobených 4., 8. a 9. července t. r., a poskytnutí státní výpomoci postiženým.
č. 1331Dotaz na ministerského předsedu Tusara o tom, kterak ministr vnitra Švehla ve své odpovědi na dotaz píše o německém území v Čechách.
č. 1332Dotaz na ministerského předsedu Tusara, na ministra vnitra Švehlu a ministra spravedlnosti Dra Veselého o podmínce německé národnosti, aby se nabylo veřejného úřadu v československé republice.
č. 1333Dotaz na pana ministra školství a národní osvěty o případu úžasného rouhání na českém ústavu pro vzdělání učitelů V Brně.
č. 1334Dotaz na pana ministra školství a národní osvěty, jaké kroky byly ministerstvem podniknuty v otázce zesvětštění klášterních škol, hlavně ženských ústavů učitelských.
č. 1335Dotaz na pana ministra zemědělství, jaké kroky byly podniknuty v otázce úpravy výslužného úřednictva velkostatků v republice československé.
č. 1336Dotaz na pana ministra vnitra o nedodržování platných zákonných ustanovení jazykových od presidenta zemské politické správy Kosiny.
č. 1337Návrh , aby nuzným vdovám a sirotkům po padlých vojínech a záložních důstojnících bylo poskytnuto výpomoci, než bude vyřízena otázka jejich pensijního požitku.
č. 1338Zpráva imunitního výboru v trestní věci člena Národního shromáždění Josefa Šolleho.
č. 1339Zpráva imunitního výboru o žádosti mor. slezského vrchního soudu zem., s podáním trestního soudu v Brně, aby bylo svoleno trestně Stíhati člena Národního shromáždění Rudolfa Mertu.
č. 1340Návrh členů Národního shromáždění Jana Pelikána, Al. Konečného, Jul. Kopečka a spol. ohledně pomocné akce pro poškozené povodní v jihovýchodní Moravě.
č. 1341Dotaz členov N. S. Duchaja, Cholka, Dra Kmeťku a spol. na celú vládu o škodách spôsobených povodňami na Slovensku.
č. 1342Dotaz na ministerského předsedu a ministry vnitra, financí, veřejných prací a obchodu o živelní katastrofě na Moravě.
č. 1343Zpráva technického výboru k vládnímu návrhu zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace (tisk 1217).
č. 1344Vládní návrh zákona, jímž se upravují nároky rozloučených manželek na zaopatřovací požitky.
č. 1345Odpověď ministra školství a národní osvěty na druhý dotaz členů Národního shromáždění dra Mareše, dra B. Němce, dra O. Srdínka a soudruhů (tisk 1120) o poměrech na německé universitě v Praze.
č. 1346Odpověď ministra Národní obrany na dotaz členů Národního shromáždění Otmara Hrejsy a soudr. (tisk č. 1097) ve věci vyplácení pensijních požitků invalidům.
č. 1347Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (číslo tisku 1280), jímž se zřizují trestní sborové soudy I. stolice.
č. 1348Dotaz na ministra veřejných prací míní-li donutit pražsko-železářskou společnost, aby zaplatila ušlou provisi dvěma bratrským pokladnám a aby další provisi vyplácela horníkům zrušených dolů mirošovských a jejich vdovám.
č. 1349Dotaz člena Národního Shromáždění J. V. Hroudy a Soudruhů na pana ministra sociální péče o zneužívání nadačního jmění špitálu svatojanského v Jindřichově Hradci.
č. 1350Dotaz členů Národního shromáždění Tučného, Buřívala a spol. na ministra obchodu a financí o podloudném dopravovaní koží do Krakova.
č. 1351Dotaz člena Národního shromáždění Kadlčáka a soudruhů na pana ministra vyučování o protizákonném jednání učitelky ve škole.
č. 1352Návrh členů Národního shromáždění Kadlčáka, Dra Stojana a soudruhů, aby byli propuštěni zemědělci, kteří byli povoláni k aktivní službě.
č. 1353Návrh člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudruhů na úpravu lékárnictví tím, že budou lékárny uvolněny
č. 1354Návrh členů Nár. shromáždění Rudolfa Tayerle a B. Jakubky a soudruhů, o sociálních podmínkách ve smlouvách při zadávání státních dodávek.
č. 1355Dotaz člena Národního shromáždění Františka Hrdličky a soudruhů na pana ministra zemědělství o hospodaření se strojenými hnojivy.
č. 1356Dotaz člena Národního shromáždění Dra Mazance a soudr. na pana ministra V. Klofáče o zabírání arcib. gymnasia v Bubenči pro odbornou účtárnu min. N. O.
č. 1357Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1233), aby byly zřízeny obecní knihovny.
č. 1358Dotaz na pana ministra zdravotnictví o tom, že zřízenci zaměstnaní v zemských ústavech: v nemocnicích, ústavech pro choromyslné atd., neoprávněně provozují různá řemesla.
č. 1359Zpráva výboru kulturního o návrhu clena Nár. shromáždění Udržala a druhů (tisk čís. 36) na zatímní upravení služebních platů a právních poměrův učitelů legioářů, vojínův a jejich rodin
č. 1360Odpověď na dotaz (tisk 1117) na ministra sociální péče stran vydání formulářů žádostí o státní příspěvek k invalidní rentě.
č. 1361Vládní návrh zákona, kterým se povoluje městu Brnu státní subvence tří pětin čistého nákladu až do výše 2,700.00 K na stavbu budov v Brně, prováděnou obcí jako práce nouzová.
č. 1362Zpráva ústavního výboru o návrhu (tisk č. 770) na úpravu právních i hmotných poměrův úředníků obecních a okresních.
č. 1363Odpověď ministra vnitra, spravedlnosti a školství na dotaz (číslo tisku 1051) o násilnických výtržnostech ve chrámu Týnském a na Karlově mostě.
č. 1364Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1306) o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní.
č. 1365Vládní návrh zákona o zrušení pokladny patentního úřadu.
č. 1366Zpráva školského výboru o návrhu (čís. tisku 516) aby byla zřízena československá státní vysoká škola obchodní v Praze.
č. 1367Zpráva právního výboru o vládním návrhu (číslo tisku 506), aby byl vydán zákon, kterým se nařizuje příročí o přerušení sporů pro pohledávky ze smluv s bývalým c. k. erárem, c. a k. erárem a král. uherským erárem.
č. 1368Dotaz na ministra vnitra Švehlu o znásilnění Rudolfa Kaistury a Rudolfa Kravčíka, pro účast na velehradských orelských slavnostech dne 5. a 6. července 1919.
č. 1369Zpráva výboru státně-zřízeneckého o vládní osnově zákona (čís. tisku 1167) o připočtení válečných let státním zřízencům.
č. 1370Dotaz členů Národního shromáždění Jaroslava Marchy, Karla Sáblíka a soudruhů na ministra pošt a telegrafů o nedostatečném zařízení poštovního a telefonního spojení v četných obcích republiky.
č. 1371Dotaz člena Národního shromáždění Dra Stojana a soudruhů na ministerstvo zásobování o rekvisicích v krajích povodní zachvácených.
č. 1372Dotaz poslance Kadlčáka a druhů na ministra vyučování o propuštění učitelů ze služby.
č. 1373Návrh členů Národní shromáždění Jana Rýpara, Kadlčáka a společníků, by pro frýdecký kraj ve Slezsku zřízena byla dřevařská škola.
č. 1374Návrh, aby byl vydán zákon, jímž se doplňuje ustanovení § 6. zákona ze dne 3. dubna 1919 čís. 189 sb. z. a nař. o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích.
č. 1375Návrh člena Národního shromáždění Josefa Klegy a soudr., aby byl zřízen ústav pro zanedbanou mládež na Ostravsku.
č. 1376Dotaz člena Národního shromáždění Dra Ant. Hajna a soudruhů na ministra vnitra p. Ant. Švehlu a na ministerského předsedu p. V. Tusara o statistice volby do obcí.
č. 1377Návrh , aby byly zestátněny, reorganisovány a rozmnoženy odborné ženské školy průmyslové a hospodyňské,...
č. 1378Dotaz člena Národního shromáždění Dra Velicha a soudr. na pana ministra vnitra o nepochopitelném postupu úřadu pro potírání lichvy, jenž uvolnil zabavenou měď.
č. 1379Návrh členů Národního shromáždění Dra Gustava Heidlera, Jana Hrizbyla, Dra Kloudy a soudruhů, aby byla reformována devisová ústředna a aby byl zahájen obchod s cennými papíry a devisami.
č. 1380Návrh členů Národního shromáždění Landové-Štychové, Dra Th. Bartoška, Dra O. Srdínka a spol., aby položka rozpočtu, věnovaná hnutí protialkoholnímu, byla nezkráceně věnována, aby byl zamezen alkoholismus.
č. 1381Návrh, aby obcím letošní povodní zničeným postoupena byla ze zabraných velkostatků půda, jíž je potřebí, aby části obcí byly přeloženy.
č. 1382Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (č. tisku 689) o zákonné ochraně československé republiky.
č. 1383Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (č. t. 590) o snížení věku nezletilosti.
č. 1384Zpráva zásobovacího výboru o návrhu (č. tisku 1004), aby byla uvolněna zemědělská výroba a sklizeň, jakož i o peticích, aby byl uvolněn obchod s obilím a aby byly zrušeny příslušné ústředny.
č. 1385Odpověď vlády na dotaz (čís. tisku 1122) o zařadění kancelářských oficiantů a pomocníků - obého pohlaví - kteří po 26. únoru 1919 dovršili sedm roků služebních, do XI. hodnostní třídy státních úředníků.
č. 1386Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz (tisk čís. 1137) o zrušení nařízení býv. ministerstva obchodu č. 38 ex 1914 (systém telegrafních poslíčků).
č. 1387Zpráva státně zřízeneckého výboru o návrhu (tisk číslo 596) o finanční úhradě úpravy služebních poměrů kancelářských zaměstnanců státních drah.
č. 1388Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu (tisk 808), aby byly přiznány zvýšené drahotní vedlejší požitky a přídavky na činži pro veškeré dělnictvo čsl. drah, jakož i pro veškeré provisorní, skladištní a staniční zaměstnance.
č. 1389Odpověď ministerského předsedy v zastoupení ministra věcí zahraničních na dotaz (č. tisku 1116) na ministra věcí zahraničních o zajatých vojínech československé národnosti ve Francii.
č. 1390Návrh člena Národního shromáždění dra Rolíčka a soudruhů na opravu zákona ze dne 27. června 1919 č. 382 sb. z. a n. státu československého o náhradě majitelům půdy, kteří válkou byli poškozeni.
č. 1391Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění pana Jaroslava Roučka a soudruhů (č. tisku 1086) o odsouzení domkáře Jakuba Dobše z Moravských Prus pro nedodání obilí a brambor.
č. 1392Odpověď ministra vnitra na dotaz. (číslo tisku 1093) o násilnictví, spáchaném dne 21. května na členech Národního shromáždění.
č. 1393Odpověď ministra vnitra na dotaz ze dne 21. května 1919, čís. tisku 1062, ve věci obsazování úřednických míst v ústředních úřadech.
č. 1394Odpověď ministra veřejných prací (č. tisku 1043) o nedostatečném přidělování a dodávání uhlí pro slovenský průmysl a polní hospodářství.
č. 1395Vládní návrh zákona, jímž mění se zákon o zrušení šlechtictví, řádův a titulů.
č. 1396Vládní návrh zákona, kterým mění a doplňuje se zákon ze dne 18. března 1919 č. 155. sb. zák. a nař. o prozatímní úpravě notářství.
č. 1397Vládní návrh zákona, jímž zrušuje se císařské nařízení ze dne 3. července 1852, č. 138 ř. z., obmezující směnečnou způsobilost osob vojenských.
č. 1398Vládní návrh zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 22. května 1919, č. 320 sb. z. a n. o obřadnostech manželské smlouvy a o rozluce manželství.
č. 1399Vládní návrh zákona, kterým se opravuje chyba v zákoně ze dne 28. května 1919, č. 299 sb. z. a n. o lidových soudech cenových.
č. 1400Vládní návrh zákona, jímž se vláda zmocňuje zřizovati státní policejní úřady.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP