Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 201Zpráva zemědělského výboru o návrhu Dra Engliše a soudruhů na vydání zákona o prozatímní ochraně lesů.
č. 202Návrh. stran realisování železničních projektů a vybudování potřebných sítí drah, jakož i stran zamezení nezaměstnanosti dělnictva.
č. 203Návrh dra. Fr. Lukavského a soudr. na úpravu poměrů asistentů na vysokých školách.
č. 204nebyl vydán, obsažen v stenogr. protokolu. Zpráva ústní výboru ústavního o zákonu týkajícím se mimořádných přechodných opatření na Slovensku.
č. 205Návrh na bez odkladné započetí stavby dráhy ze stanice Skalice-Boskovice přes Prostějov-Přerov-Bystřici pod Hostýnem s připojením na Slovensko jako stavby z nouze.
č. 206Zpráva sociálněpolitického výboru o vládním návrh u zákona o zřízení všeobecného pensijního ústavu pro zřízence v Praze.
č. 207Návrh na zrušení zákona ze dne 27. listopadu 1905 č. 3. z. z. z r. 1906, kterýmž upraveno jest užívání obou zemských jazyků.
č. 208Návrh člena Nár. shromáždění dr. Krejčího, dr. A. Uhlíře, F. V. Krejčího a společníků na u pravení poměrů české a německé university v Praze.
č. 209Návrh předsedy českoslov. strany lidové prof. Jana Šrámka a soudruhů, aby zásadně vymezena byla činnost nynějšího Národního shromáždění.
č. 210Návrh na zrušení nájemních a pachtovních smluv, týkajících se pozemků, jejichž vlastníkem byl c. k. a c. a k. rakouský vojenský erár.
č. 211Návrh , aby všem vodním družstvům, dostalo se od vlády československého státu neprodleně dalších podpor ve smyslu říšského melioračního zákona ze dne 4. ledna 1909 č. 4. ř. z.
č. 212Návrh člena Národního shromáždění Jana Pelikána, Al. Konečného, Julia Kopečka a spol. na zrušení židovských obcí politických v moravských městech.
č. 213Dotaz poslance Sokola a soudruhů na pana předsedu ministerstva.
č. 214Dotaz na p. ministra pošt a telegrafů o opozděném a nepravidelném docházení časopisů socialistických stran na Moravu.
č. 215Dotaz člena Národního shromáždění J. V. Hroudy a společníků na pana ministra vnitra o organisaci četnictva.
č. 216Návrh člena Národního shromáždění Tučného, Buřívala a společníků na úpravu služebních poměrů výpomocných sluhů při místodržitelství.
č. 217Návrh na vypracování nové služební pragmatiky pro státní zaměstnance, která by byla vybudována na zásadách demokratických.
č. 218Návrh členů Národního shromáždění Bohumila Fischera, Votruby, Rebše a Jandy na zavedení politické a občanské výchovy mládeže ve škole.
č. 219Návrh členů Národního shromáždění Bohumila Fischera, V. Rebše na zavedení poraden pro volbu povolání.
č. 220Návrh poslanců Udržala, Sonntága, Ziky, Prokůpka a společníků na změnu zákona o financování prací melioračních.
č. 221Návrh posl. Bož. Vikové-Kunětické a soudr., aby v ministerstvu vnitra zřízen byl úřad pro péči o ženy.
č. 222Návrh K. Vaňka, Konečného, Buriána a soudr., jímž mění se zemské zřízení pro Moravu a zřizuje se zemský s právní výbor:
č. 223Návrh Dra Fr. Lukavského a soudr. na poskytnutí okamžité výpomoci státním zaměstnancům.
č. 224Návrh poslanců Udržala, Sonntága, Ziky, Prokůpka a společníků na změnu zemského zákona z 28. srpna 1870, částka 4., § 54 až 56 o tvoření vodních společenstev.
č. 225Návrh na bezodkladné další systematické provádění úprav vodstva v Českém státě a specielně jednotného vodstva bývalého Českého království.
č. 226Návrh na okamžité vyvlastnění císařských a šlechtických zámků, letohrádků, klášterů a pod. luxusních budov, pro zařízení "Domovin" pro děti matek, jimž povolání brání v náležité péči o dítě.
č. 227Naliehavý dotaz Dra. Bazovského a spoločníkov na predsedu ministerstva.
č. 228nebyl vydán, obsažen v stenogr. protokolu. Návrh dodatečný dra Engliše na změnu § 4. osnovy zákona o podpoře nezaměstnaných.
č. 229nebyl vydán, obsažen v stenogr. protokolu. Zpráva výboru školského o návrhu na úpravu hmotných poměrův učitelstva škol obecných a měšťanských.
č. 230Zpráva školského výboru o návrhu na neodkladnou změnu zákona a nařízení o universitách a o vyučování náboženství na školách středních a nižších.
č. 231Zpráva branného výboru o návrhu, týkajícím se obsazování zdravotních obvodů venkovských lékaři vracejícími se ze služby vojenské (k č. tisku 67.)
č. 232Vládní návrh zákona ze dne... prosince 1918, kterým se povoluje 5 milionů korun na přípravné práce k mírovému jednání.
č. 233Vládní návrh zákona, kterým se mění ustanovení § 17. císařského nařízení č. 103 ř. z. a § 22. zákona č. 66 ř. z., týkající se splatnosti daně z válečných zisků nebo daně válečné.
č. 234Zpráva výboru sociálně politického o vládním návrhu na zavedení 8hodinné doby pracovní.
č. 235Vládní návrh. Exposé k rozpočtovému provisoriu pro první pololetí 1919.
č. 236Vládní návrh. Zákon o změnách a doplněních některých ustanovení o zdanění líhu.
č. 237Vládní návrh. Zákon o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu.
č. 238Návrh poslanců dra. Kubíčka, dra. Medveckého, Sonntága, Zíky a soudruhů, aby byla zabezpečena a zvýšena produkce mléka a másla.
č. 239Návrh Jana Slavíčka, Josefa Netolického, Dědice, Hübnera a soudruhů, aby byl vydán zákon o zřízení Zemské živnostenské rady pro Čechy.
č. 240Návrh , aby bylo změněno a doplněno nařízení ministra práv č. 268 ř. z. tak, aby služba vojenská byla kandidátům stavu soudcovského započítána do služby soudcovské.
č. 241Návrh OT. VOCHOČE a společníkův, aby byla při ministerstvu železnic zřízena pražská nádražní komise.
č. 242Návrh člena Národního shromáždění Dr. Jos. Matouška soudr.,aby odčiněny byly křivdy, způsobené soudcům a státním zástupcům dřívějším způsobem jmenování.
č. 243Návrh poslance Bohumila Fischera a soudruhů, který se týká toho, aby bylo zavedeno vyučování řemeslným pracím na školách středních a obecných.
č. 244nebyl vydán, obsažen v stenogr. protokolu. Návrh posl. Pika dle §u 52. jedn. řádu v příčině ochrany obecního majetku a proti pustošení obecních lesů.
č. 245Návrh prof. B. Němce, Dra. L. Okánika, ing. J. Rotnágla a soudruhův, aby byly zřízeny kursy pro žáky maďarských středních škol na Slovensku.
č. 246Dotaz člena Národního shromáždění Antonína Nováka a soudruhů na pana ministra národní obrany Klofáče.
č. 247Návrh člena Národ. shromáždění dra. Josefa Schieszla, který se týká vydávání "Sbírky zákonů a nařízení státu československého".
č. 248Návrh členů Národního shromáždění Jakubky, Skurského a Pavlána, aby byly zrušeny některé nemocenské pokladny.
č. 249Zpráva finančního výboru o vládním návrhu (t. č. 232) na povolení mimořádného úvěru pro přípravné práce mírového jednání.
č. 250Zpráva výboru finančního o vládním návrhu zákona o vedení státního hospodářství v době od 1. ledna do 30. června 1919 (tisk 235).
č. 251Zpráva právního výboru o návrhu zákona na změnu voj. trest. řádu.
č. 252Zpráva zásobovacího výboru o návrhu poslance Josefa Šamalíka a soudruhů čís. tisku 14 v příčině zavedení jednotné kvoty chlebovin pro všechny země v Československém státě zastoupené.
č. 253Dotaz člena Národního shromáždění Roberta Nádvorníka a soudruhů na ministra spravedlnosti v otázce ochrany nájemníků.
č. 254Dotaz člena Národního shromáždění R. Nádvorníka a soudruhů v záležitosti propouštění zřízenců v politických a vojenských ústavech v Brně.
č. 255Návrh na započítání služebních let soudních kancelářských úředníků se středoškolským vzděláním přijatých do prakse r. 1898.
č. 256Návrh člena Národního shromáždění Dra Boh. Němce a soudruhů na úpravu služebních poměrů výpomocných sluhů při ústavech vysokoškolských.
č. 257Návrh, aby sebrány byly zevrubné údaje o českých menšinách a zřízeno bylo menšinové oddělení při ministerském předsednictvu.
č. 258Návrh člena Národního shromáždění V. Votruby a soudruhů na úpravu diet poštovních úředníků, na Slovensko exponovaných.
č. 259Dotaz člena Národního shromáždění V. Votruby a soudr. k ministru vyučování, panu Habermanovi.
č. 260Návrh, aby přičleněn byl pravý břeh řeky Moravy k československé republice a aby zahájeny byly práce pro racionální úpravu dolního toku Moravy v naznačeném území.
č. 261Zpráva immunitního výboru v immunitní věci p. B. Fischera.
č. 262Návrh členů Národního shromáždění Biňovce, Austa, Brožíka, Freimanna, Cingra a soudr., aby byla provedena nezbytná opatření pro žádoucí zvýšení těžby uhelné.
č. 263Návrh poslance ing. O. Nekvasila a soudruhů, aby byl vydán zákon o zřízení cenového a hospodářského úřadu pro průmysl stavební.
č. 264Návrh členů Národního shromáždění R. Nádvorníka, R. Tayerle a soudruhů.
č. 265Návrh R. Nádvorníka, R. Tayerle a soudr. na ochranu služebních poměrů zřízenců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.
č. 266Návrh členů Národního shromáždění Dra Antonína Hajna, Bechyně, Dra Hnídka, Konečného, Dra Uhlíře a Kadlčáka.
č. 267Návrh poslance Dra Stojana, Kadlčáka a soudruhů, aby byla rychle provedena dráha z Val. Klobouk do Vsetína.
č. 268Návrh člena Národního shromáždění Jos. M. Kadlčáka a soudruhů, aby byly zrušeny všechny ústředny a jim podobná zřízení.
č. 269Vládní návrh zákona o zřízení poštovních úřadů šekových pro území státu československého.
č. 270Vládní návrh O úpravě státní daně a přirážkové základny u daní reálních.
č. 271Vládní návrh o zřízení a působnosti báňských úřadů.
č. 272nebyl vydán, obsažen v stenogr. protokolu. Návrh posl. Pika a spol. v příčině obecního majetku a proti pustošení obecních lesů.
č. 273Zpráva ústavního výboru o osnově zákona o platu presidenta československé republiky.
č. 274Zpráva ústavního výboru o osnově zákona o platech ministrů.
č. 275Návrh na zřízení státního úřadu vyšetřovacího pro přípravné práce k obžalobám všech těch, kdo za války proti národu československému se provinili a dosud proviňují.
č. 276Resoluční návrh posl. Johanise dle §u 52. jedn. řádu o zřízení Všeobecného pensijního ústavu v Praze.
č. 277Návrh , aby bylo zabaveno jmění bývalého rakouského arcivévody Bedřicha Habsburga a použito jmění toho k náhradě škod, způsobených příslušníkům československé republiky.
č. 278Návrh, aby byla zajištěna náhrada škod obětem politické persekuce v letech 1914 až 1918 při likvidaci starého Rakouska a při jednání mírovém.
č. 279Návrh členů Národního shromáždění: Dra. Emila Franke, Fr. Buřívala, Aloise Tučného a spol.
č. 280Návrh, aby byl zrušen rakouský zákon ze dne 19. dubna 1872 čís. 61 ř. z. a uherský čl. II. z r. 1873, pokud se týče Slovenska, o certifikatistech.
č. 281Návrh členů Národního shromáždění Jiří Skorkovského, J. Hryzbila, Cyrila Duška a spol.
č. 282Návrh členů Národního shromáždění: Jana Hrizbyla, Jiří Skorkovského, Dra. Theodora Bartoška a spol.
č. 283Návrh, aby byl vydán zákon o obstavení majetku domovního, průmyslového a horního.
č. 284Návrh, aby bylo vybudováno přímé železniční spojení dvojkolejnou drahou mezi Prahou - Opavou - Moravskou Ostravou a vůbec slovanským východem.
č. 285Vládní návrh. Zákon Národního shromáždění, jímž se mění některá ustanovení notářského řádu ze dne 25. července 1871 číslo 75 ř. z.
č. 286Vládní návrh zákona o úpravě pořadu stolic ve věcech poplatkových.
č. 287Odpověď ministra železnic na dotaz JUDra Františka Veselého a spol. (tisk č. 52).
č. 288Odpověď ministra železnic na dotaz o přijetí českých zaměstnanců severní dráhy (býv. Ferdinandovy).
č. 289nebyl vydán, obsažen v stenogr. protokolu. Resoluce členů Nár. shrom. Jílka, V. Votruby, Jana Pelikána a spol. o zavedení osmihodinové doby pracovní.
č. 290nebyl vydán, obsažen v stenogr. protokolu. Návrh člena N. S. Dra Schieszla na doplnění § 7. zákona o 8 hodinové době pracovní /tisk 234/.
č. 291Vládní návrh zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 2. listopadu 1918 č. 8 sb. z. o zrušení zabavení majetku pro velezrádné činy.
č. 292Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení o soudní příslušnosti.
č. 293Vládní návrh zákona o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.
č. 294Vládní návrh zákona o státním bytovém fondu.
č. 295Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz člena Národního shromáždění Rob. Nádvorníka a soudr. o ochraně nájemníků.
č. 296nebyl vydán, obsažen v stenogr. protokolu. Dodatečný návrh Dra Bulína a spol. na změnu § 335, 337 a 338 vojenského trestního řádu.
č. 297ODPOVĚĎ ministra spravedlnosti na dotaz pp. poslanců A. Čuříka, Václava Sedláčka a soudruhů ze dne 27. listopadu 1918, č. 100 o zrušení svobody shromažďovací a spolčovací.
č. 298Zpráva právního výboru o návrhu zákona na reformu manželského práva spolu s resolučním návrhem Dra Rolíčka.
č. 299Zpráva zahraničního výboru Národního shromáždění o návrhu dra. Ant. Hajna a soudr. o sebrání a vytištění veškerého úředního i politického materiálu z mezinárodní politiky o řešení české otázky.
č. 300Odpověď ministra železnic na dotaz členů Národního shromáždění Jana Pelikána a spol. (tisk 18.), jenž se týče opatření bytů pro ředitelský personál železničního ředitelství v Brně.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP