Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25   26  27  28  29

č. 2801Zpráva ústavního výboru o návrhu členů Národního shromáždění Dra Th. Bartoška, L. Austa a spol. (tisk č. 177), na změnu interkonfesního zákona z 25. května 1868 č. 49. ř. z.
č. 2802Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 2670) o odstranění nevhodných názvů.
č. 2803Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1963) o dani z masa.
č. 2804Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1962) o potravní daní na čáře.
č. 2805Zpráva výboru ústavního. o vládním návrhu zákona (tisk. č. 2212) o četnictvu.
č. 2806Zpráva výboru státně zřízeneckého o návrhu téhož výboru na úpravu postupových poměrů zaměstnanců státních báňských podniků (podle §§ 14. a 17. jedn. řádu).
č. 2807Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu téhož výboru na úpravu činnostních přídavků pro odborové přednosty a přednosty oddělení ústředních úřadů státní správy (ministerstev), usneseném podle §ů 14 a 17 jedn. ř.
č. 2808Zpráva I. výboru státně zřízeneckého a II. výboru kulturního o vládním návrhu zákona (tisk č. 2763), jímž se upravuje započtení služební doby profesorů škol středních, pokud byla ztrávena na školách nižší kategorie nebo v duchovní správě.
č. 2809Zpráva I. právního a II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 2746) o zrušení kobliny a rokoviny i jiných povinností v Podkarpatské Rusi a na Slovensku.
č. 2810Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2582) o akciové bance cedulové.
č. 2811Zpráva I. ústavního výboru a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk č. 2773), kterým se vláda zmocňuje ke slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným administrativním opatřením s tím souvisejícím.
č. 2812Zpráva ústavního výboru. o vládním návrhu zákona (tisk č. 1587) kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou.
č. 2813Zpráva právního výboru O vládním návrhu zákona (tisk č. 2646), jímž se stanoví poměr trestů v území různého práva.
č. 2814Zpráva výboru právního o vládní osnově zákona (tisk č. 2678) o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých.
č. 2815Zpráva ústavního výboru podle §§ 14. a 17. jednacího řádu o osnově zákona, kterým se ve Velkém Brně organisují místní výbory.
č. 2816Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona č. t. 2734, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z. o společnostech s ručením obmezeným na Slovensko.
č. 2817Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona usneseného ústavním výborem podle §§ 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2818Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona usneseného ústavním výborem podle §§ 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2819Zpráva výboru právního o vládním návrhu zákona (tisk čís. 2735) o vlajce a rejstříku lodí námořních.
č. 2820Zpráva výboru sociálně-politického, II. výboru ústavního a III. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (č. t. 2589), jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní.
č. 2821Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk č. 2747), kterým se béřou z oběhu titry válečných půjček bývalých států rakouského a uherského a nařizuje jejich dodatečný soupis.
č. 2822Zpráva ústavního výboru o návrhu člena N. S. O. Wachtfeidla a soudr. (tisk. č. 2762), aby vydán byl zákon, kterým zřizují se poradní sbory pro vyšetření účinků zákona ze dne 17. července 1919, č. 421 sb. z. a n. o obecním statku.
č. 2823Zpráva ústavního výboru. o návrhu, aby vydán byl zákon o organisaci kanceláří sněmovny poslanecké a senátu, usnesený ústavním výborem podle §§ 14. a 17. jednacího rádu.
č. 2824Zpráva I. ústavního výboru a II. státně zřízeneckého výboru, o návrhu Dra. Kloudy a soudr., kterým se upravují drahotní přídavky úředníkům obecním, okresním a okresním cestmistrům, jakož i staropensistům.
č. 2825Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrzích, tisk č. 178, 1607, 1646, 1709, 1875, 1999, 2012, 2014, 2126, 2159, 2189, 2190, 2244, 2249, 2307, 2347, 2352, 2353, 2435, 2451, 2467, 2492, 2495, 2500, 2506 na zařazení určitých v návrzích vyjmenovaných měst do vyšší třídy aktivního resp. místního přídavku, dále o peticích, kromě četných dopisův a telegramů.
č. 2826Návrh členů Národního shromáždění Dra Heidlera, Dra Dolanského, Jaroše, Dra Horáčka a soudruhů o zdanění právovárečných měšťanstev.
č. 2827Návrh člena Národního shromáždění Dra A. Hajna a druhů na zařadění města Smiřic do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2828Návrh člena Národního shromáždění Josefa Ulricha a soudr. na zařadění obce Podčáply, okres Beroun, do vyšší třídy aktivních přídavků.
č. 2829Odpověď ministra školství a národní osvěty. na dotaz člena Národního shrornázdění Dra lvana Dérera a spol. tisk č. 2192 o "definizování niekterých, smluvných úredníkov" při školském referátě v Bratislavě.
č. 2830Vládní návrh. Zákon ze dne..................1920. o zřízení československého úřadu plavebního.
č. 2831Dotaz člena Národního shromáždění Jaroslava Marka a soudr. na pana ministra národní obrany o používání vojenských oddílů k poškozování dělnictva.
č. 2832Dotaz člena Národního shromáždění Dr. B. Němce a soudruhů na pana ministra národ ní obrany a zahraničních věcí o repatriaci československé armády na Sibiři.
č. 2833Dotaz člena Národního shromáždění Dra B. Němce a druhů na ministerského předsedu ohledně zajištění nároků osob Rakouskem za války internovaných
č. 2834Zpráva ústavního výboru podle §§ 14. a 17. jedn. řádu o návrhu zákona, kterým se upravují poměry úředníků a zřízenců u státních úřadů a ústavů bývalého státu uherského.
č. 2835Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 2790, kterým se upravuji poměry v soudnictví na území bývalého státu uherského.
č. 2836Zpráva ústavního výboru návrhu členů Národního shromáždění L. Pika, J. Ulricha, J. Marka a soudruhů tisk č. 2118, na zrušení čestného měšťanství a občanství, jakož i práv měšťanských.
č. 2837Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona tisk 2649 o sloučení zemských ústavů úvěrních
č. 2838Odpověď. ministra pro zásobování lidu na dotaz členů Národního shromáždění Frant. Petrovického a Soudruhů (čís. tisku 2479) o nespravedlivém přídělu hovězího dobytka pro zásobování občanstva města Pardubic.
č. 2839Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz člena Národního shromáždění Vladimíra Drobného a společníků (tisk c. 2632) o soustavném zamítáni nároků dlouholetých pachtýřů na výkup církevních pozemků.
č. 2840Dotaz členů Národního shromáždění V. Dyka, Dra Lukavského a druhů na ministerského předsedu, ministra vnitra a ministra železnic, v příčině zneužívání úřední moci při volbách do Národního shromáždění, násilností na voličských schůzích a zneužíváni vládních orgánů k stranické volební agitaci.
č. 2841Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 2733) o dočasném zastavení působnosti porot.
č. 2842Zpráva l. výboru právního a II. výboru technického o vládním návrhu zákona (č tisku 2830) o zřízení Československého úřadu plavebního.
č. 2843Zpráva ústavního výboru o návrzích, tisk 277, na zabavení jmění Bedřicha Habsburka, tisk 278, na zajištění náhrady škod obětem politické persekuce v letech 1914 -1918, a o návrhu, tisk 679, aby byla zabezpečena náhrada škody obětem politické persekuce za války.
č. 2844Odpověď. ministra pro zásobování lidu na dotaz členů Národního shromáždění Fr. Němce, M. Piláta a soudruhů, tisk 2366, ohledně rekvisic obilí v Kralicích a ve Studenci.
č. 2845Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz členů Národního shromáždění Jos. Kadlčáka a soudruhů, tisk č. 2354, o teroru nadučitele Rudolfa Mikulíka a učitele Aloise Apolenáře v Kudlově proti dětem stoupenců strany lidové.
č. 2846Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění V. Zavadila a soudruhů, tisk č. 2384, o uvolnění zabavených potravin v Uhřiněvsi.
č. 2847Odpověď ministra národní obrany na dotaz členů Národního shromáždění Dra Mareše, Dra Syllaby a druhů, tisk č. 2685, o studujících lékařství, kteří konali a konají zdravotní službu v sibiřském vojsku
č. 2848Odpověď ministra financi, jakožto správce pro zásobování lidu, ministra obchodu a ministra veřejných prací na dotaz členů Národního shromáždění Bohumíra Bradáče a spol., tisk č. 2462, ve příčině nedostatečného zásobování zemědělského obyvatelstva nejnutnějšími životními potřebami.
č. 2849Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz člena Národního shromáždění Dra Bartoška a společníků, tisk č. 2227, o zabavení brožury "Zapřete".
č. 2850Odpověď ministra zemědělství na dotaz členů Národního shromáždění Viléma Votruby, Hatláka a soudruhů, tisk č. 2250, stran zadání honby bývalému hraběti Thunovi hlavním lesním úřadem v Hrádku na Slovensku.
č. 2851Odpověď ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění Jana Pelikána a soudruhů, tisk č. 2563, v záležitosti zřízení stížnostní komise pro přijímání jinonárodních zaměstnanců do služeb Československé republiky.
č. 2852Odpověď ministra financí na dotaz členů Národního shromáždění Vahaly, Otm. Hrejsy, Klegy a soudruhů, tisk č. 2503, stran předpisování vysokých daní v okresu Val. Meziříčí.
č. 2853Odpověď ministrů financí, obchodu, zásobování lidu a sociální péče na dotaz členů Národního shromáždění F. Petrovického, B. Fischera, A. sládka a soudruhů, tisk č. 2062, o vaření piva v domácnostech.
č. 2854Odpověď ministra zahraničních věcí na dotaz členů Národního shromáždění J. Svozila, Špatného, Freimana a druhů, tisk č. 2440 o činnosti přednosty obchodního oddělení ministerstva zahraničních věcí plukovníka Fierlingera.
č. 2855Odpověď ministra národní obrany na dotaz členů Národního shromáždění Vladimíra Drobného, Jana Srnce a spol., tisk č. 2565 ve věci propůjčování vojenských koní zemědělcům.
č. 2856Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz členů Národního shromáždění Dra Matouška, Rebše a soudruhů, tisk 2727 o nedostatečném přídělu potravin pro města a okolí Semil, Železného Brodu, Tannwaldu, Vel. Hamru, Planu a celého Podkrkonoší.
č. 2857Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz členů Národního shromáždění Jana Hrizbyla a soudruhů, tisk č. 2324 o neshodách ředitele státního gymnasia v Prostějově Václava Kubelky s profesorským sborem.
č. 2858Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění Dra Lukavského a soudruhů, tisk č. 2616, stran rozšiřování stranicko-politických letáků výkupním komisařem Jos. Jandou z Lomnice nad Popelkou.
č. 2859Odpověď ministra zemědělství a ministra obchodu na dotaz členů Národního shromáždění Petrovického a soudruhů tisk č. 2457 o odpírání dřiví řemeslníkům, dřevo spracovávajícím některými lesními správami.
č. 2860Odpověď ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudr., tisk č. 2657, ohledně zlepšení osobního provozu na trati Praha-Zdice-Protivín.
č. 2861Odpověď ministra post a telegrafů na dotaz členů Národního shromáždění Jana Jílka, Dra Mazance a soudruhů, tisk č. 2548, o placení malého paušálu na venkovské pošty povozní.
č. 2862Odpověď ministra národní obrany na dotaz člena Národního shromážděni Vojtěcha Zavadila a soudr., tisk č. 2545, ve věci práv a kompetence osvobozovací komise při okresní správě politické v Žižkově a počínání četníků ve věcech vojenských.
č. 2863Odpověď ministra financí na dotaz členů Národního shromáždění Fr. Zeminové, J. Hrizbyla, Landové-Štychové a spol. (tisk 2489) o přednostním přijímání vdov, matek nezaopatřených dětí po legionářích, padlých vojácích, zemřelých dělnících, státních zaměstnancích atd. do tabákových továren co dělnice.
č. 2864Odpověď ministra národní obrany na dotaz (tisk 2711) na ministerského předsedu a ministra národní obrany ve věci nevydání prováděcího nařízení k zákonu ze dne 24. července 1919, č. 462 sb. z. a n. o propůjčování míst legionářům, pokud se týče ministra národní obrany.
č. 2865Odpověď ministra národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Dra Kubíčka a soudruhů (tisk 2490) o ručení státu za škody, způsobené vojíny ve službě.
č. 2866Odpověď ministra národní obrany na dotaz členů Národního Shromáždění R. Bechyně, Dra Meissnera, V. Johanise, B. Ecksteinové, J. Marka a Soudruhů (tisk 2728) o událostech při voličské schůzi v Litoměřicích dne 26. března 1920.
č. 2867Odpověď ministra národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění Otomara Hrejsy a soudruhů (tisk 2755), stran přidělení automobilů.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25   26  27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP