Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 2201Zpráva výboru zemědělského o návrhu členů Národního shromáždění Frant. Mašaty, Rud. Malíka, Frant. Zíky a společníků, aby bylo zásobeno zemědělství republiky československé strojenými hnojivy.
č. 2202Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění Fr. Zeminové a spol. (č. tisku 1418), je-li zaručeno sestátnění všech soukromých ústavů učitelských v republice Československé od nového školního roku 1919/20.
č. 2203Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění B. Bezděka, Čuříka, Dra Mazance a soudruhů (čís. tisku 1853) o opatřeních k ochraně dělnictva proti znásilňování.
č. 2204Odpověď ministra vnitra k dotazu členů Národního shromáždění Frant. Zeminové, Rud. Laubeho a spol. (tisk č. 1848), kdy budou tak zvaní haličští uprchlíci donuceni navrátiti se do svých domovin.
č. 2205Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění dra Weyra a soudruhů (číslo tisku 1878) o osudu universitního odkazu bývalého arcibiskupa olomouckého dra Kohna.
č. 2206Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz členů Národního shromáždění Prokůpka, Donáta, Vraného a společníků č. tisku 1731 stran zpráv o dodávce obilí.
č. 2207Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz tisk č. 1659 o porušování listovního tajemství na Slovensku a nemístného censurování katolických časopisů.
č. 2208Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění F. Petrovického, Dra Matouška a soudruhů (číslo tisku 1905) o nepohotovosti a stranickosti okresní správy politické v Roudnici, dne 20. listopadu 1919.
č. 2209Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920 o služebním slibu učitelstva.
č. 2210Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920 o úpravě služebních požitků celních výběrčí.
č. 2211Vládní návrh I. zákona o závodních a revírních radách při hornictví a II. zákona, jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy.
č. 2212Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920 o četnictvu.
č. 2213Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920 o doplnění sítě státních drah.
č. 2214Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920, jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů.
č. 2215Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920, jímž se upravuje soudnictví a rozšiřuje působnost zákonů a nařízení z oboru soukromého práva a soudní správy v územích postoupených československé republice podle mírových smluv.
č. 2216Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920, jímž se zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 65 Sb. z. a n., o ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918/19, rozšiřuje na období 1920/21.
č. 2217Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920, jímž se pro Slovensko pozměňuje zákon ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n. o všeobecné dani z převodu statkův a z pracovních výkonův, a o dani přepychové.
č. 2218Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920 o užití nemovitostí pro telegrafy.
č. 2219Zpráva výboru pro změnu jednacího řádu o návrhu člena Národního shromáždění Jana Šrámka a soudr. tisk č. 8. na změnu zákona ze dne 9. listopadu 1918 o jednacím řádu Národního shromáždění.
č. 2220Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 2142, jímž se zatímně upravuje organisace hospodářských škol lidových. Zákon ze dne .......................... 1920, jímž se zatímně upravuje organisace hospodářských škol lidových.
č. 2221Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona tisk č. 2022, jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 3 a půl milionů Kč.
č. 2222Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 2058 o osvobození daně z příjmu od přirážek a příspěvků pro samosprávné svazky.
č. 2223Návrh členů Národního shromáždění Jana Slavíčka, Kvidery, Srnce a soudr. na změnu zákona ze dne 25. října 1896, č. 220, ř. z., pokud se týče ze dne 23. ledna 1914, č. 13. ř. z. o daních osobních zvýšením daně prostého minima při dani z příjmu.
č. 2224Návrh člena Národního shromáždění Luďka Pika a soudruhů na zřízení a aktivování okresního soudu pro město Radnice a přidělené okolní obce.
č. 2225Dotaz člena Národního shromáždění Jana Jílka a soudruhů na ministra železnic o nevyplacení pense železničnímu strážníku Janu Konvalinovi v Bližkovicích na Moravě.
č. 2226Dotaz člena Národního shromáždění Dr. Bartoška, Emila Špatného a spol. k ministru vnitra o konfiskační libovůli v československé republice.
č. 2227Dotaz členů Národního shromáždění Dr. Th. Bartoška, Em. Špatného a spol. k ministru vnitra o nezákonné konfiskační praxi v československé republice.
č. 2228Dotaz členů Národního shromáždění Dra Zikmunda Witta, Jana Prokeše, M. O. Štěpánka, Petra Cingra a soudruhů na ministra zdravotnictví stran potírání epidemie neštovic na Těšínsku.
č. 2229Dotaz členů Národního shromáždění Dr. Jar. Brabce, Dr. Lukavského a soudr. na ministry veřejných prací a železnic v záležitosti zásobování uhlí aprovisačního, určeného pro zásobování obyvatelstva, pro účely železniční.
č. 2230Zpráva ústavního výboru o návrhu člena Národního shromáždění Dra Ivana Dérera na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 663 sb. zák. a nař. o stálých voličských seznamech.
č. 2231Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920, jímž se zařaďují do úřednických tříd hodnostních a platových státní lesní a státní lesní příručí, příručí při správě statků státních a statkův a lesů, které jsou ve státní správě.
č. 2232Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920, jímž se stanoví pro Slovenko a Podkarpatskou Rus válečné přirážky k daním přímým za léta 1919 a 1920 a zrušují některá ustanovení o přímých daních.
č. 2233Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Stivína a soudruhů číslo tisku 2077 na ministra vnitra o zabavení periodického časopisu "Sociální Demokrat", vycházejícího v Praze.
č. 2234Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, ministra veřejných prací a ministra zásobování na dotaz člena Národního shromáždění Ant. Nováka a soudruhů tisk čís. 1850 o poměrech, v jakých jsou v přítomné době veřejné nemocnice v Čechách.
č. 2235Dotaz členů Národního shromáždění Marchy, Sáblíka a soudr. na ministra pošt a telegrafů v záležitosti vybudování telefonního a telegrafního spojení na našem venkově.
č. 2236Návrh členů Národního shromáždění Otm. Hrejsy, Fr. Oklešťka, K. Sáblíka a soudr. na vyšetření a náhradu škod, způsobených povodní v lednu 1920 na Moravě.
č. 2237Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 2068, jímž prodlužuje se platnost císařského nařízení ze dne 10. ledna 1917, z. ř. č. 14, o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě z podnětů zvláštních, válkou způsobených poměrů, jakož i I. oddílu VI. zák. čl. uher. z roku 1917 o železniční válečné dani.
č. 2238Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o osnově zákona, kterým se vydávají po rozumu §u 10. zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 sb. zák. a nař., ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr ku přidělené půdě (zákona přídělového).
č. 2239Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920, jímž se doplňuje zákon ze dne 11. června 1919, č. 332 sb. zák. a nař., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.
č. 2240Zpráva I. výboru sociálně politického, II. výboru právního o vládním návrhu zákona tisk č. 1977, kterým se upravují právní poměry domovníků.
č. 2241Vládní návrh. Zákon o úpravě služebních požitků československého vojska.
č. 2242Návrh člena Národního shromáždění Dra. Lukavského a soudruhů, aby byl zřízen "Národní park" (reservace) "Třemšín, - Kobylí Hlava - Teslín, Padrťská jezera" u Rožmitálu.
č. 2243Návrh členů Národního shromáždění Josefa Ulricha, Václava Johanise a soudruhů, aby byla zřízena stálá komise pro úpravu pracovního poměru zaměstnanců zemědělských.
č. 2244Návrh členů Národního shromáždění Dra Frant. Rambouska, Jana Srnce a spol., aby město Strakonice bylo zařaděno do vyšší stupnice aktivních přídavků.
č. 2245Návrh členů Národního shromáždění Dra Kloudy, Dra Rambouska, Ulricha, Ot. Hübnera, Jar. Špačka, Dra Matouška, J. Kopečka a soudr.
č. 2246Návrh členů Národního shromáždění Hybše, Dra Zahradníka, Hübnera a soudruhů, aby byla zveřejněna vlečná dráha z Chrásteckého Dvora do Nových Benátek.
č. 2247Návrh člena Národního shromáždění Ant. Slavíka a soudruhů, na úpravu zprostředkování práce zemědělským zaměstnancům. Zákon ze dne ................ 1920 o organisaci zprostředkování práce zemědělským zaměstnancům.
č. 2248Návrh člena Národního shromáždění dra Lukavského a soudruhů, aby byla zřízena státní dřevařská škola pro speciální výrobu hraček v Rožmitále.
č. 2249Návrh členů Národního shromáždění Jaromíra Špačka, Dra Engliše, Nohela a soudr., aby bylo zařaděno město Příbor do III. třídy místních přídavků.
č. 2250Dotaz členů Národního shromáždění Viléma Votruby, Hatláka a soudruhů k ministru zemědělství stran zadání honby býv. hr. Thunovi hlavním lesním úřadem v Hrádku na Slovensku.
č. 2251Dotaz člena Národního shromáždění Fr. Petrovického a soudruhů na ministra financí ve věci odpisu dlužních daní dělnictva.
č. 2252Dotaz členů Národního shromáždění Dr. Mareše, Dr. Syllaby a soudruhů na ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, jaká opatření byla učiněna proti zavlečení epidemických nemocí do naší republiky.
č. 2253Dotaz člena Národního shromáždění Filipínského a soudr. na ministra výživy o úmyslném ničení cukrovky v cukrovaru v Předklášteří u Tišnova na Moravě.
č. 2254Dotaz člena Národního shromáždění Dra Lukavského a soudruhů na ministra vnitra o ochraně politických úředníků proti teroru určitých živlů.
č. 2255Dotaz na ministerského předsedu o stavu věci v československé sibiřské armádě a uvěznění 53 delegátů druhého vojenského sjezdu v Irkutsku na ruském ostrově u Vladivostoku.
č. 2256Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 2214, jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů.
č. 2257Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona t. č. 2216, jímž se zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 65 sb. z. a n., o ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918/19, rozšiřuje na období 1920/21.
č. 2258Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona tisk č. 2217, jímž se pro Slovensko pozměňuje zákon ze dne 11. prosince 1919, č. 658 sb. z. a n. o všeobecné dani z převodu statkův a z pracovních výkonův, a dani přepychové.
č. 2259Zpráva kulturního výboru o návrhu člena Národního shromáždění Dra O. Srdínka a soudruhů tisk č. 1514, aby vydán byl zákon o pamětních knihách obecních.
č. 2260Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz člena Národního shromáždění V. Freimana a soudruhů tisk č. 1960 o nedodržování nařízení o úředním jazyku u krajského soudu v Mostě.
č. 2261Odpověď ministerského předsedy na dotaz členů Národního shromáždění Bradáče, Berana a soudruhův číslo tisku 1883 o rozšiřování nepravdivých zpráv československou tiskovou kanceláří v otázkách zásobovacích.
č. 2262Odpověď ministerského předsedy na dotaz člena Národního Shromáždění Dra. Františka Lukavského a soudr. č. t. 1966 o činnosti vládou placených žurnalistů v zahraničí.
č. 2263Odpověď ministra veřejných prací na dotaz člena Národního Shromáždění Fr. Zeminové a soudruhů tisk čís. 1936 o přípravách ke stavbě nutných státních budov v hlavním městě republiky.
č. 2264Zpráva I. výboru kulturního a II. výboru technického o návrhu člena Národního shromáždění Otakara Vochoče, Dra Theodora Bartoška, Ing. Boh. Bečky, Dra Jos. Černého a soudruhů tisk č. 427 o Masarykově Akademii Práce.
č. 2265Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920, kterým zřizuje se akciová banka cedulová.
č. 2266Zpráva I. výboru kulturního II. výboru ústavního o vládním návrhu zákona tisk č. 1644, jímž se mění ustanovení posud platných zákonů zemských o složení místních a okresních rad školních, jakož i o peticích č. 1689, 1713, 1722, 1804, 1807, 2001, 2033, 2128, 2132 a 2185.
č. 2267Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920, o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.
č. 2268Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920 o premiové státní půjčce československé republiky.
č. 2269Odpověď ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění Vahaly a soudruhů tisk číslo 1994 pro zúmyslné opozďování vlaků a nevydávání jízdních lístků na lokálních tratích v neděli a ve svátek.
č. 2270Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920 o hornickém vyhledávání a těžení živic (bitumen).
č. 2271Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920 o inkorporaci kraje Hlučínského.
č. 2272Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920, jímž se mění zákon pro Čechy ze dne 23. února 1888 z. z. čís. 9. o organisaci služby zdravotní v obcích a doplňuje zákon ze dne 17. dubna 1906, čís. 34. z. z. pro Čechy o výslužném obecních a obvodních lékařů v Čechách a zaopatřovacích požitcích jejich rodin.
č. 2273Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920 o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolů a jejich podílu na čistém zisku.
č. 2274Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920, kterým se mění § 3. zákona ze dne 31. ledna 1919, č. 75. sb. zák. a nař. (řádu volení do obcí).
č. 2275Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920 o zřizování poradních sborů.
č. 2276Vládní návrh. Zákon ze dne .......... 1920 o úpravě státní služby pro zvelebování živností.
č. 2277Odpověď 1. ministra pro zásobování lidu, 2. ministra vnitra a 3. ministra národní obrany k dotazu člena Národního shromáždění Otm. Hrejsy a soudruhů, tisk č. 1652 o rekvisicích dobytka a assistenci četnických a vojenských.
č. 2278Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz členů Národního shromáždění Josefa Tomáška, Jana Dubického a soudruhů číslo tisku 1984, týkající se užití fondův u okresních politických Správ vzniklých z peněz složených za zabavené resp. propadlé obilí.
č. 2279Zpráva dopravního výboru ku vládnímu návrhu tisk č. 2213 o doplnění sítě státních drah na Slovensku.
č. 2280Zpráva dopravního výboru o návrzích členů Národního shromáždění Jílka (č. t. 526), inž. Pospíšila (č. t. 603), Rýpara (č. t. 604), Babánka (č. t. 674), Malypetra (č. t. 758), inž. Pospíšila (č. t. 1001) na vybudování automobilových a autobusových tratí poštovních a dopravních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
č. 2281Zpráva výboru branného a rozpočtového o vládním návrhu zákona t. č. 2151 o přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci a zaopatření těch z nich, kteří se na československém národě provinili.
č. 2282ZPRÁVA výboru sociálně politického o vládní osnově zákona tisk č. 2099, kterým se povoluje další státní podpora stavebního ruchu.
č. 2283Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 1813, jímž se rozšiřuje válečná daň na vyšší zisky společnostní a vyšší příjmy jednotlivců z r. 1919 a mění se některá ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, čís. 66 ř. z. o dani válečné.
č. 2284Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1921), jímž se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice československé.
č. 2285Odpověď ministra veřejných prací a ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění dr. Lukavského a soudruhů, tisk č. 1885, ve věci naftových dolů ve Gbelech na Slovensku.
č. 2286Zpráva I. Výboru státně-zřízeneckého a II. Výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona tisk č. 2210 o úpravě služebních požitků celních výběrčí.
č. 2287Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz člena Národního shromáždění Buřívala a společníků č. t. 1996 o porušení zákona ze dne 27. června 1919, č. 372. sb. zák. a nař., prováděcím nařízením ze dne 1. října 1919, č. 534. sb. z. a n. o jmenování sluhův a podúředníkův úředníky kancelářskými.
č. 2288Zpráva sociálně politického výboru o vládním návrhu zákona tisk čís. 1871. o požitcích válečných poškozenců.
č. 2289Zpráva živnostenského výboru o nařízení vlády republiky československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 589 sb. z. a n., o obchodu se surovou gumou.
č. 2290Návrh člena Národního shromáždění Václava Johanise a soudr. na úpravu finančních poměrů všeobecných veřejných nemocnic.
č. 2291Návrh člena Národního shromáždění Jaroslava Marchy a soudruhů na podporu kraje židlochovického, postiženého vodní zátopou.
č. 2292Návrh člena Národního shromáždění Jana Rýpara, Dra A. Stojana a spol. na změnu zákona ze dne 23. května 1919, sb. z. a n. č. 274, jímž se upravují služební příjmy a výslužné učitelstva na veřejných obecných a občanských školách v oddílu II., článku "Zvláštní učitelé náboženství" § 17 a v oddílu čtvrtém "Ustanovení přechodná" § 37.
č. 2293Dotaz člena Národního shromáždění Josefa Stivína a soudruhů na ministra národní obrany o trestním vyšetřování vojenského nadlékaře, MUDra Maxe Poppera divisijním soudem v Praze.
č. 2294Dotaz členů Národního shromáždění Ant. Němce, Josefa Tesky a soudr. na ministra věcí zahraničních a ministra vnitra o poměru na zastupitelském úřadě československé republiky v New-Yorku.
č. 2295Dotaz člena Národního shromážděni Emila Špatného a spol. k ministru zdravotnictví o ohrožení lázeňských podniků v Praze.
č. 2296Dotaz člena Národního shromáždění Otm. Hrejsy a soudruhů k ministru zemědělství a k ministru zásobování stran vojenských rekvisicí dobytka v okresu vizovském, pol. okr. Holešovském.
č. 2297Dotaz člena Národního shromáždění Dra Budínského a soudruhů na ministra zemědělství a ministra financí o hospodaření na panství Salmově v Rájci na Moravě.
č. 2298Dotaz členů Národ. shromáždění Josefa Šamalíka, a soudruhů na ministry zemědělství, veřejných prací, zásobování a financí o pomocných opatřeních pro obyvatelstvo v krajích postižených povodněmi.
č. 2299Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona, tisk č. 2096 o prozatímní úpravě advokacie.
č. 2300Vládní návrh. Zákon ze dne ........... 1920 o služebních požitcích četnictva.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP