Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1901Dotaz člena Národního shromáždění F. Zeminové a spol. na ministra vnitra o protizákonném rozhodování okresní politické správy v Sedlčanech a hlavně referenta Jos. Bláhy, okresního komisaře, ve věci bytové.
č. 1902Dotaz členů Národního shromáždění Jos. Vraného, Dr. A. Velicha, Dr. O. Srdínka, Dr. J. Slávika a soudruhů na ministra železnic a na ministra školství a národní osvěty o neslýchaných poměrech studentských V Praze.
č. 1903Dotaz na ministra školství a národní osvěty o surovém jednání učitelky Bürglové v Luhačovioíoh se školními dítkami a mstivosti některých členů učitelského sboru v Luhačovicích.
č. 1904Dotaz členů Národního shromáždění Ferdinanda Jiráska, Josefa Stivína a soudruhů na ministra zásobování, týkající se zrušení lihové ústředny.
č. 1905Dotaz na ministerstvo vnitra o nepohotovosti a strannickosti okresní politické správy v Roudnici dne 20. listopadu t. r.
č. 1906Návrh členů Národního shromáždění Ferd. Jiráska, Dr. Vrbenského a soudruhů, aby byl zřízen "Státní revisní úřad".
č. 1907Zpráva kulturního výboru o návrhu člena Národního shromáždění K. Jonáše a soudruhů, (tisk č. 1756), a by byla postátněna konservatoř hudby v Praze.
č. 1908Zpráva finančního výboru o vládní osnově zákona (tisk č. 1084) o dani z obratu zboží a z pracovních výkonů.
č. 1909Dotaz členů Národního shromáždění Frant. Navrátila, Jos. Šamalíka a soudruhů na ministra věcí zahraničních o ochraně příslušníků republiky československé, kteří cestují rumunským územím do Ukrajiny.
č. 1910Návrh členů Národního shromáždění Jana Šrámka, Dra Hrubana, Dra Dolanského a soudruhů, aby byl vydán zákon o zvláštní parlamentární kontrole finanční.
č. 1911Zpráva imunitného výboru o žiadosti hlavného štátneho zastuplteľstva v Bratislave, aby bola zrušená imunita poslance Jána Jančeka ml.
č. 1912Odpověď ministra spravedlnosti a ministra národní obrany na dotaz členů Národního shromáždění Dra Matouška, Mattuše a soudr. (tisk č. 1616) o porušování soudcovské neodvislosti.
č. 1913Odpověď ministra pro zásobování lidu a ministra zemědělství na dotaz člena Národního shromáždění Bartoloměje Krále a soudruhů (tisk č. 1530) o ohrožení chovu hovězího dobytka a zásobování měst masem a mlékem.
č. 1914Zpráva zásobovacího výboru o návrhu poslance Biňivce a soudruhů (tisk č 1797), aby byla rychle přidělena obuv a šatstvo zemědělskému dělnictvu.
č. 1915Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1869), kterým se zřizuje rozhodčí komise pro úpravu služebního poměru v kovodělném průmyslu.
č. 1916Vládní návrh zákona, kterým se zkracují uvěřovací lhůty pro dávky z lihu, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejů a zrušuje se diskonto z předem zapravené spotřební dávky lihové.
č. 1917Vládní návrh zákona, jímž se mění nebo doplňují některá ustanovení o dani z piva.
č. 1918Vládní návrh. Dodatek ke státnímu rozpočtu republiky československé na rok 1919.
č. 1919Odpověď ministra veřejných prací na dotaz člena Národního shromáždění Kadlčáka a druhů (tisk č. 1617) stran nouze o uhlí.
č. 1920Odpověď vlády na dotaz členů Národního shromáždění Ludvíka Pika, Brožíka a soudruhů (tisk č. 1561) na ministerského předsedu o porušení práv české menšiny v rakouské republice.
č. 1921Vládní návrh zákona, kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání státního občanství a práva domovského.
č. 1922Odpověď ministra pro zásobování lidu k dotazu člena Národního shromáždění F. Petrovického a soudruhů (tisk č. 1102) o přídělu ječmene pivovarskému průmyslu v kampani 1919/20.
č. 1923Vládní návrh zákona, jímž se povoluje Československému Červenému kříži, aby uzavřel loterní zápůjčku v nominální částce 20 mil. korun.
č. 1924Zpráva I. výboru právního II. výboru pro Velkou Prahu o návrhu členů Národního shromázdění F. Síse, dra Matouška a soudruhů (tisk č. 119)) o vyvlastnění pozemků v Praze a v okolí Prahy.
č. 1925Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského, co trestního soudu za vydání členů N. S Stříbrného a Vraného pro přestupek §u 522. tr. z.
č. 1926Zpráva imunitního výboru ve věci Josefa Stivína, redaktora v Praze, pro přestupek § 21. tisk. zákona k žalobě Ant. Petrboka v Zlonkovicích.
č. 1927Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu trestního v Brně o vydání člena Národního shromáždění Rudolfa Merty pro přestupek §u 52. č. 4. zákona o právu původcovském.
č. 1928Návrh, aby v dohledné době vystaveny byly železniční spojky na Těšínsku: ze Šumbárku do Těšína, z Pruchny k Jablunkovskému průsmyku a z Frýštatu do Skočova.
č. 1929Návrh člena Národní shromáždění Otm. Hrejsy a soudruhů, aby byla vybudována příčná dráha, která by spojovala Čechy, Moravu a Slovensko.
č. 1930Návrh členů Národního shromáždění Johanise, Fr. Svobody, Pavlána a soudr., aby byl vydán zákon o volebním řádu pro volby do správních orgánů nemocenských pokladen.
č. 1931Návrh, aby vládě bylo uloženo vypracovati a předložiti Národnímu shromáždění návrh zákona o povinném nemocenském, úrazovém, invalidním a starobním pojištění osob, v republice československé samostatně výdělečně činných, za přispění státu.
č. 1932Návrh členů Národního shromáždění Dra Gustava Heidlera a soudruhů, na reorganisaci státního zástavního úřadu v Praze.
č. 1933Návrh členů Národního shromáždění Frant. Mašaty, Rudolfa Malíka, Frant. Zíky a společníků, aby bylo zásobeno zemědělství republiky československé strojenými hnojivy.
č. 1934Dotaz na ministra vnitra, zda jest ochoten zakázati Veškeré urážky katolického náboženství v úředním styku čs. úřadů s občanstvem a farními úřady.
č. 1935Dotaz na ministry vnitra a pro sociální péči o násilnickém zabrání bytu ,,společným bytovým úřadem" v Nymburce.
č. 1936Dotaz členů Národního shromáždění Frant. Zeminové, Rud. Laubeho, Aloise Tučného, Jana Pelikána a soudruhů na ministra veřejných prací Ant. Hampla o přípravách ke stavbě nutných státních budov v hlavním městě republiky.
č. 1937Dotaz členů Národního shromáždění Jana Rýpara, Dra Mazance a spol. na ministra národní obrany, zda ví o štvanicích a agitacích ve vojsku proti katolické církvi a zda je chce zakázati.
č. 1938Dotaz členů Národního shromáždění B. Bezděka, A. Čuříka, V. Sedláčka, dra Dolanského, Rýpara a soudruhů na ministra národní obrany, zda jest mu znám postup při pensionování vojenských kněží.
č. 1939Odpověď ministra zemědělství na dotaz člena Národního shromáždění J. Veselého a soudruhů (tisk č. 1660) o prodeji velkostatku Zvíkovec-Chlum.
č. 1940Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1401), kterým se zřizuje kancelář presidenta republiky.
č. 1941Zpráva imunitního výboru ve věci člena Národního shromáždění Josefa Kouši pro přečin proti bezpečnosti cti k žalobě Václava Schuha.
č. 1942Zpráva imunitního výboru ve věci člena Národního shromáždění Antonína Svěceného pro přečin proti bezpečnosti cti k žalobě Václava Schuha.
č. 1943Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Brně ze dne 24. října 1919 č. j. Pr. XlV 70/19 o vydání člena Národního shromáždění Jaroslava Roucka k stíhání pro přečin urážky na cti.
č. 1944Zpráva výboru zásobovacího o návrhu člena Národního shromáždění V. Čipery a soudruhů, (tisk č. 1872) o sklizni bramborů, řepy a zelí.
č. 1945Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Hyrše a soudruhů (čís. tisku 1674) o zabavení plakátů okresní správou politickou v Německém Brodě.
č. 1946Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Buřívala a spol. (č. t. 1753) o rozmnožení četnických stanovišť.
č. 1947Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Buřívala a soudruhů (tisk č. 1787) o stanovení zásad pro reorganisaci služby četnictva.
č. 1948Dotaz člena Národního shromáždění J. Dubického a soudruhů na ministra zásobování o nezákonném počínání okresních politických správ, vojenských rekvisic a nenávistném počínání hospodářských rad proti zemědělcům.
č. 1949Dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby a soudr. na ministra zásobování a ministerského předsedu o přednostním zásobování.
č. 1950Návrh členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Dra Jar. Budínského, Vil. Votruby a soudruhů, aby byla zřízena řemeslnická škola v Uh. Brodě na Moravě.
č. 1951Návrh, aby bylo poskytnuto odškodnění občanům Československé republiky, kteří byli maďarskými bolševiky zbaveni majetku na území nynějšího Maďarska.
č. 1952Návrh člena Národního shromáždění Ferdinanda Jiráska a soudr., aby byl doplněn zákon ze dne 9. dubna 1873 č. 70. ř. z., který se týká pravomoci představenstev společenstev.
č. 1953Návrh člena Národního shromáždění Josefa Špačka a druhů, aby byl neprodleně vydán zákaz vývozu obchodních krmiv.
č. 1954Dotaz člena Národního shromáždění Viktora Dyka a druhů na ministry: vnitra a financí stran reorganisace státního zástavního úřadu.
č. 1955. Dotaz člena Národního shromáždění Rud. Mlčocha a soudruhů na ministra financí Kuneše Sonntága o zabavování bankovek s domněle falešnými kolky.
č. 1956Dotaz člena Národního shromáždění Jana Pelikána a společníků na ministry: Vnitra a spravedlnosti o pobuřující činnosti vrchního mag. rady a býv. zemského poslance v Brně Aloise Baerana.
č. 1957Dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby, V. Rebše, Fr. Petrovického, B. Fischera, Sládka a soudruhů na ministra sociální péče stran uvolňování bytů pro živnostníky.
č. 1958Dotaz na ministry: veřejných prací, sociální péče, obchodu a železnic o katastrofálních výrobních poměrech v podomáckém průmyslu sklářském na Jablonecku, zaviněných nedostatkem uhlí.
č. 1959Dotaz člena Národního shromáždění dra Kubíčka a soudruhů na ministra pro zásobování lidu, týkající se vývozu krmiv z československé republiky a podporování produkce mléčné.
č. 1960Dotaz člena Národního shromáždění V. Freimana a soudruhů na ministra spravedlnosti stran nedodržování nařízení o úředním jazyku u krajského soudu v Mostě.
č. 1961Odpověď ministra veřejných prací v dorozumění s ministrem spravedlnosti, prohlašujícím svou nepříslušnost, na dotaz (tisk č 1620).
č. 1962Vládní návrh zákona o potravní daně na čáře.
č. 1963Vládní návrh zákona o dani z masa.
č. 1964Dotaz člena Národního shromáždění Frant. Kroihera a soudruhů k ministru zásobování o přispívání a vymáhání kontingentů obilí v okr. českokrumlovském.
č. 1965Dotaz člena Národního shromáždění dra Gustava Mazance a soudruhů na ministra školství a národní osvěty o nevyučování náboženství ve 14 třídách českých škol v Liberci
č. 1966Dotaz člena Národního shromáždění dra Fr. Lukavského a soudruhů na minist. předsedu o činnosti vládou placených žurnalistů v zahraničí.
č. 1967Zpráva branného výboru o návrhu (čís. tisku 748), aby uloženo bylo ministerstvu Národní obrany, vrátiti zrekvirované kostelní zvony, měděné kotly a j., pokud nebyly zničeny, jejich majetníkům.
č. 1968Zpráva sociálně politického výboru o vládním návrh u zákona (tisk č. 1586), jímž se upravují pracovní a mzdové poměry domácké práce.
č. 1969Návrh členov Národného shromaždenia Juraja Janošku, Vladimíra Čobrdu a spol. na sriadenie evanjelickej fakulty bohosloveckej v Bratislave.
č. 1970Návrh členů Národního Shromáždění Jar. Špačka, Jana Nohela a soudruhů, na postátnění dráhy Ostravsko-Frýdlantské.
č. 1971Návrh členů Národního shromáždění Václava Sedláčka, Dra Stojana a soudruhů na úpravu železničního spojení na moravském Slovensku.
č. 1972Dotaz členů Národního shromáždění Jar. Špačka a soudruhů na ministerského předsedu o vydávání oficiosního listu v jazyku francouzském, neb anglickém.
č. 1973Dotaz členů Národního shromáždění Viléma Votruby, Hatláka a soudruhů k ministru národní obrany o zadání dodávky masa pro vojsko v Čechách.
č. 1974Dotaz na ministra financí stran odnětí hlavních skladů a prodejen tabáku bohatým německým lidem v českých krajích a propůjčení jich invalidům a legionářům, jmenovitě hlavního skladu tabáku ve Valašském Meziříčí.
č. 1975Zpráva státně - zřízeneckého výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 1870 o reorganisaci finanční stráže.
č. 1976Zpráva výboru kulturního o peticích č. 1519, 1403 a 1508 a výboru zásobovacího o peticích č. 1487, 1710, 1672, 1663, 1592, 1721, 1688, 1664 a 1647.
č. 1977Vládní návrh zákona, kterým se upravují právní poměry domovníků.
č. 1978Vládní návrh. Zákon o ochraně zaměstnanců, používajících bezplatného bytu.
č. 1979Návrh člena Národního shromáždění A. Čuříka a soudruhů na doplnění zákona ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n. o nemocenském pojištění dělníků.
č. 1980Zpráva výborů sociálně - politického a technického o vládním návrhu I. zákona o závodních a revírních radách při hornictví a II. zákona, jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy. (Tisk .č. 1553.)
č. 1981Návrh členů Národního shromáždění Rudolfa Bechyně, Dra Lukavského, Bradáče, Šrámka, Emila Špatného, Igora Hrušovského, B. Fišera a soudr. na úpravu platu předsedy Národního shromáždění.
č. 1982Zpráva výboru dopravního o parlamentní mezinárodní konferenci obchodní.
č. 1983Odpověď ministra národní obrany, ministra železnic a ministra financí, na dotaz (tisk č. 1682) o zrušení nádražních vojenských velitelství a vyprázdnění ubikací zabraných vojenskými a jinými úřady.
č. 1984Dotaz členů Národního shromáždění Josefa Tomáška, Jana Dubického a soudruhů na ministra pro zásobování lidu o použití fondů u okr. polit. správ vzniklých z peněz složených za zabavené, resp. propadlé obilí.
č. 1985Dotaz člena Národního shromáždění Josefa Tomáška a soudruhů na ministra pro zásobování lidu o novém způsobu uspořádání výkazů o odvedeném obilí z jednotlivých okresů.
č. 1986Dotaz člena Národního shromáždění Josefa Tomáška a soudruhů na ministra pro zásobování lidu o způsobu zaopatření pšeničné mouky pro samozásobitele v krajinách horských.
č. 1987Dotaz členů Národního shromáždění Rudolfa Malíka, Jana Měchury a soudruhů na ministra železnic pro neudržitelný jízdní řád na trati z Brna do Teplé a Trenč. Teplic.
č. 1988Návrh členů Národního shromáždění Jaroslava Marka, Ant. Nováka a soudr., aby byli invalidi umístěni v soukromých závodech.
č. 1989Návrh člena Národního shromáždění Bohumila Fischera a soudruhů, aby odborná škola pro klenotníky, zlatníky, stříbrníky, ryjce, ciseléry a pasíře v Praze byla zestátněna.
č. 1990Vládní návrh. Zákon, kterým se mění některé předpisy trestního řádu z 23. května 1873, č s. 119 ř. z. a zákona čl. XXXIII. z roku 1896.
č. 1991Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 1923, jímž se povoluje Československému Červenému kříži, aby uzavřel loterní zápůjčku v nominální částce 20 milionů korun.
č. 1992Zpráva právního výboru o návrhu člena Národního Shromáždění Luďka Pika a soudr. čís. tisku 1636, kterým se rozšiřuje vyvlastňovací právo na pozemky pro stavby domů obytných nebo veřejné potřeby.
č. 1993Dotaz na ministra obchodu o tom, že okresní politická správa v Dačicích a zemská politická správa v Brně jako úřady přezírají neoprávněné provozování živnosti kamenické v Dačicích na Moravě.
č. 1994Dotaz člena Národního shromáždění Vahaly a soudruhů na ministra železnic pro zúmyslné opožďování vlaků a nevydávání jízdních lístků na lokálních tratích v neděli a ve svátek.
č. 1995Dotaz na ministry zemědělství a veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, aby byl vyměněn nájemce restaurace v lázních na Štrbském Plese na Slovensku, aby tím bylo obhájeno státních a veřejných zájmů.
č. 1996Dotaz člena Národního shromáždění Buřívala a společníků na ministra spravedlnosti o porušení zákona ze dne 27. června 1919, č. 372 sb. z. a nař., prováděcím nařízením ze dne 1. října 1919, č. 534 sb. z. a nař.
č. 1997Dotaz členov Národného shromaždenia Ferdinanda Bendu a spol. na ministra vňutra o bezdôvodnou cenzurovaní článku v ťRobotníckych NovináchŤ.
č. 1998Dotaz člena Národního shromáždění Dra Mazance a soudruhů na ministra obchodu a zásobování o nezřízené spekulaci s chmelem.
č. 1999Návrh členů Národního shromáždění Viléma Votruby, Hatláka, Dra Engliše a soudruhů, aby město Břeclava zařaděno bylo do lI. stupně aktivních přídavků.
č. 2000Návrh členů Národního shromáždění Buřívala, Tučného, Brodeckého a spol. aby byly přiznány výhody § 48. služební pragmatiky učitelské ze dne 28. července 1017 suplujícím cvičným učitelům.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP