Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 301Zpráva ústavního výboru o vládní osnově zákona o státních tajemnících (tisk 21).
č. 302Zpráva ústavního výboru o předloze řádu volení do obcí.
č. 303Návrh ,aby byly zaplaceny státní dodávky, dodané maloživnostníky a jejich družstvy vládě rakousko-uherské před 28. říjnem 1918, vládou československé republiky.
č. 304Návrh na úpravu denního vyučování v živnostenském školství pokračovacím.
č. 305Návrh, aby byla ihned zahájena stavba spojovací železnice mezi stanicí Velvary železniční trati Kralupy-Velvary a stanicí Hospozínem železniční trati Roudnice-Zlonice.
č. 306Návrh, aby ihned byly zahájeny přípravy pro stavbu spojovací železnice mezi stanicí Jenšovicemi a Mělníkem.
č. 307Návrh posl. Rud. Mlčocha, Dědice, Slavíčka a soudruhů, aby byla obmezena činnost bank v obchodu se zbožím.
č. 308Návrh posl. Rud. Mlčocha, Dědice, Slavíčka a soudr. na uvolnění cukru pro hostince, kavárny a cukrárny.
č. 309Odpověď ministra železnic na dotaz o zabezpečení dopravy železniční na Moravě se zřetelem na stanovisko Němců moravských k československému státu (tisk 47).
č. 310Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění ing. Pospíšila a soudr. o dopravě válečných uprchlíků do jejich domovů (č. tisku 25).
č. 311Návrh Dr. A. Hajna, Bechyně, Slavíčka, Dr. Veselého, Mons. Šrámka a Udržala na zodpovědění poselství presidenta československé republiky.
č. 312Návrh na ztrestání oněch činitelů, kteří lidu československé republiky odpírají nebo zdražují dodávání nutných potřeb životních.
č. 313Návrh členů Národního shromáždění Slavíčka, Netolického a spol. na vydání zákona, jímž se upravuje živnost zubních techniků.
č. 314Návrh členů Národního shromáždění Buřívala, Dra Franke, Hrizbyla a soudruhů.
č. 315Návrh člena Národního shromáždění Dra Rambouska a soudr. na nouzovou stavbu místní dráhy Český Brod - Mochov Čelakovice.
č. 316Návrh člena Národního shromáždění Emila Špatného, Josefa Pfeffermanna-Záruby, Fr. Buřívala a společníků, aby byla zavedena osobní doprava na trati Stránčice Velké Popovice.
č. 317Návrh. poslanců Dra Veverky, Dra Rambouska, Buřívala a soudruhů, aby byl za jištěn nerušený provoz do dohodových a neutrálních států.
č. 318Návrh na započítání části mimostátní služební doby bývalým poštovním expeditorům, adjunktům a oficiantům, kteří byli přijati do státní služby po 1. únoru 1914.
č. 319Návrh, aby byly odstraněny křivdy, způsobené bývalou rak. vládou státním úředníkům a zřízencům, jakož i ve státních podnicích zaměstnaným osobám.
č. 320Návrh dra B. Němce, Heinricha a soudruhů na brzké vyvlastnění a znárodnění lesů.
č. 321Návrh dra B. Němce, Heinricha a soudruhů, aby byly postátněny doly a huti.
č. 322Dotaz, týkající se celého ministerstva československé republiky, o výrobních a obchodních poměrech vzhledem na stoupající nezaměstnanost dělnictva.
č. 323Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu poslance Dra Engliše s osnovou zákona o organisaci statistické služby.(Tisk 147.)
č. 324Návrh poslance K. Mečíře a soudruhů na ustanovení minimální mzdy a minimálních cen produktů a výrobků.
č. 325Návrh, aby byli převzati vězeňští dozorci v Řepích do státní služby a aby byly upraveny jejich služební poměry podle normy.
č. 326Odpověď ministra Národní obrany na dotaz Dra Fr. Veselého ze dne 19. listopadu 1918 (tisk číslo 50), o výplatě vyživovacích příspěvků rodinám vojínů.
č. 327Odpověď ministra Národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění J. Slavíčka, Pika atd. ze dne 21. listopadu (čís. tisku 24), týkající se propuštění starších ročníků ze služby vojenské.
č. 328Návrh člena Národného shromaždenia Dra Karola Kmeťka a súdruhov na zrušenie cirkevno-politických zákonov na Slovensku.
č. 329Dotaz člena Národního shromáždění Emila Špatného, Slavíčka a spol. na ministra vnitra obč. A. Švehlu ve věci jmenování správních komisí t. zv. spolkovým spořitelnám.
č. 330Návrh poslanců Frant. Chaloupky, Jos. Smrtky, Fr. Udržala a soudruhů na úpravu toku Divoké Orlice.
č. 331Návrh členů Národního shromáždění Dr A. Masarykové, Dra Lukavského, Dra A. Hajna, Dra Schieszla a soudruhů na řešení sociálních poměrů vysokoškolského studentstva.
č. 332Návrh členů Nár. shromáždění Ferd. Jiráska, Svozila, Modráčka, Špatného a soudr., aby byl zřízen cenový úřad pro celou oblast československé republiky.
č. 333Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Nár. shromáždění J. V. Hroudy a soudruhů (č. t. 215) o organisaci četnictva.
č. 334Odpověď ministra sociální péče na dotaz člena Nár. shromáždění Laubeho a soudruhů (č. t. 53) o zaopatření invalidů.
č. 335Návrh člena Nár. shromáždění dra Jos. Schieszla a prof. dra Boh. Němce a soudr., aby upraveny byly služební poměry středoškolských učitelů tělocviku.
č. 336Návrh členů Národního shromáždění Antonína Němce, Boženy Ecksteinové a soudruhů, aby byla zrušena malá loterie.
č. 337Návrh poslance dra Rambouska a soudruhů na upravení poměrů Českého zemského musea a jeho personálu.
č. 338Návrh, aby vybudována byla trať Nymburk - Dvůr Králové n. Labem - Hronov jako část přímé mezinárodní linie Praha - Vratislav - Varšava - Moskva (Petrohrad).
č. 339Návrh posl. Josefa Šamalíka, Fr. Čapky, Fr. Navrátila a soudr. na vydání jednotných předpisů pro odevzdávání dobytka ve všech zemích státu československého.
č. 340Návrh na zabezpečení zastoupení malorolníků a domkářů v rekvisičních komisích, aprov. radách a jiných úředních korporacích.
č. 341Návrh posl. Otmara Hrejsy a soudr. na připojení lokální dráhy Otrokovice - Zlín - Vizovice ku dráze Vsetín - Val. Klobouky - Bilnice.
č. 342Návrh posl. Johanise, Jana Slavíčka, Ludvíka Austa a Jana Hrizbyla a soudr. na změny a doplnění zákonných předpisů o vyživovacích příspěvcích.
č. 343Návrh poslance Josefa Šamalíka, Jana Jílka a soudruhů na stavbu železných drah Velké Meziříčí - Nové Město - Jimramov - Polička a Jihlava - Měřín - Velké Meziříčí - Křižanov - Velká Byteš - Tišnov.
č. 344Návrh na vypracování osnovy zákona, jímž se pověřují úředníci, zaměstnanci u obcí, vedením veškerých matrik o narozeních, sňatcích a úmrtích, jakož i ostatních úkonův z nich vyplývajících.
č. 345Návrh členů Národního shromáždění Buřívala a Tučného ve příčině naléhavé úpravy poměrů výpomocných sluhů přiznáním definitivy.
č. 346Návrh členů Národního shromáždění Buřívala, Tučného a spol. na vyplácení drahotní podpory státním zaměstnancům i po čas onemocnění.
č. 347Návrh na zrušení smluvního poměru berních exekutorův a aby jmenováni byli definitivními a dosavadní přísežní berní exekutoři jmenováni buďtež podúředníky berní správy.
č. 348Návrh člena Národního shromáždění J. Hrizbyla, Freimana a soudr. v příčině domovského práva třídních poštovních zaměstnanců.
č. 349Návrh člena Národního shromáždění J. Hrizbyla, Sladkého a soudr., na zvýšení platů poštovním expedientům.
č. 350Návrh člena Národního shromáždění J. Hrizbyla, Skorkovského a soudruhů v příčině postupu poštovních oficiantek.
č. 351Dotaz k panu ministru železnic v záležitosti umožnění přístupu členů zaopatřovacích institucí býv. soukromých drah ku stejným institucím kmenových drah státních.
č. 352Návrh členů Národního shromáždění Ferdinanda Jiráska, Emila Špatného, Luďka Pika a Frant. Zeminové a soudruhů na zřízení dobrovolné kontroly zásobovací služby.
č. 353Návrh na sestátnění školy pro vojíny-invalidy při Jedličkově ústavu pro zmrzačelé v Praze a přetvoření její ve výchovný a zaopatřovací ústav pro invalidy a mrzáky v republice československé.
č. 354Návrh posl. Fr. Buřívala, Dr. Rambouska, Holejšovského a soudr.
č. 355Dotaz na ministra zásobování o přikročení přísného soupisu veškerého hotového na skladě a v továrnách se nalézajícího zboží vlněného, bavlněného jakož i veškerého textilního zboží.
č. 356Odpověď ministra financí k dotazu stran poskytnutí finanční podpory z prostředků státních k opatření pomocného úvěru živnostníkům vracejícím se z války.
č. 357Vládní návrh zákona o oddělení správy finanční od správy politické.
č. 358Odpověď ministra Národní obrany V. Klofáče na dotaz o prohlídkách, konaných ve vlacích mezi Klatovy a Plzní.
č. 359Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona o úpravě pořadu stolic ve věcech poplatkových. (Tisk 286.)
č. 360Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení § 17. cís. nař. č. 103 ř. z. a § 22. zák. č. 66 ř. z. o splatnosti daně z válečných zisků nebo daně válečné.
č. 361Zpráva zásobovacího výboru o návrhu členů Národního shromáždění posl. Biňovce, Hrdličky a soudr. čís. tisku 104 v příčině povinného odvádění tuků.
č. 362Návrh Rudolfa Malíka a soudruhů, aby byla vypracována nová osnova zákona na ochranu vinařství a ovocnářství.
č. 363Návrh, aby byla provedena místní dráha Zruč - Dol. Královice - Pelhřimov, čímž by bylo odpomoženo nezaměstnanosti dělnictva; byla by to tedy nouzová akce, aby byla opatřena práce.
č. 364Návrh na vydání zákona o služebním poměru učitelů vysokoškolských.
č. 365Návrh členů Národního shromáždění Dra F. Krejčího, F. V. Krejčího, Dra F. Mareše, Dra O. Srdínka, Dra J. Vlčka a soudruhů na vydání zákona o úpravě platů učitelů vysokých škol.
č. 366Dotaz k ministru pro sociální péči a zdravotnictví, týkající se 8. hod. pracovní doby v zemských humanitních a jiných zemských ústavech na Moravě.
č. 367Návrh poslance Prokeše, Dra Witta, PhDra Frant. Rambouska, Slavíčka a soudr. na zřízení ústavu pro patologickou anatomii a bakteorologii na Ostravsku.
č. 368Návrh člena Národního shromáždění Felixe Časného a soudruhů v příčině převzetí poštovních postillionů do stálých služeb.
č. 369Odpověď na dotaz pp. členů Národního shromáždění K. St. Sokola, dra Lukavského, Mattuše a soudruhů o provokaci občanů německé národnosti v Praze tisk 138.
č. 370Dotaz člena Národního shromáždění dra Stojana a soudruhů na p. ministra Národní obrany o náboženských zařízeních při vojsku.
č. 371Návrh poslance K. Sáblíka a soudruhů na stavbu dráhy z Velkého Meziříčí přes Nové Město do Litomyšle jako stavby nouzové.
č. 372Zpráva. sociálně politického výboru o vládním návrhu zákona o upotřebení části přebytků hromadných sirotčích pokladen (č. t. 293).
č. 373Návrh člena Nár. shromáždění, prof. Dra C. Horáčka a soudr., aby byla vybudována a reorganisována pražská universitní knihovna.
č. 374Návrh členů Národního shromáždění Fr. Zeminové, Rud. Laubeho, R. Bechyně a spol., aby byla zbudována údolní přehrada u Slatiny nad Úpou.
č. 375Zpráva školského výboru o návrh u posl. Al. Jiráska Dra Engliše a soudr. na zřízení university s českou vyučovací řečí v Brně. (Čís. tisku 17.)
č. 376Odpověď ministra železnic na dotaz č. t. 184 o stavbě dráhy Pardubice-Bohdaneč-Chlumec n. C. jako stavbě nouzové.
č. 377Odpověď ministra vnitra na dotaz o zaručení svobody shromažďovací a spolčovací pro veškeré dělnictvo, bez ohledu na jeho politické a náboženské přesvědčení.
č. 378Odpověď ministra financí a ministra obchodu na dotaz ze dne 10. prosince 1918 (tisk 193) ve věci celní kontroly, zejména na hranicích Rakous a Uher.
č. 379Odpověď ministra veřejných prací na dotaz člena Národního shromáždění J. Svozila a druhů o zlidovění velikých jmění (tisk 101).
č. 380Zpráva finančního výboru o návrhu, aby bylo vydáno nařízení o zjištění pohledávek, resp. cenných papírů nebo majetkových práv, uložených mimo hranice československé republiky pro příslušníky její.
č. 381Zpráva ústavního výboru o návrh u zákona na částečnou změnu obecních zřízení a městských statutů.
č. 382Návrh poslance Dra F. Rambouska a soudr....
č. 383ODPOVĚĎ ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění Jos. Svozila a soudr. o znárodnění velikých statků, dolův a jmění. (č. t. 101.)
č. 384Návrh člena Národního shromáždění Fr. Hrdličky a soudr. na provedení stavby dráhy z Litomyšle přes Poličku, Jimramov, Nové Město, Křížanov do Vel. Meziříčí jako stavby nouzové.
č. 385Návrh členů Národního shromáždění Fr. Housera, Austa, A. Konečného a společníků na změnu zákona o školách obecných.
č. 386Dotaz posl. Mlčocha, Časného, Bechyně a soudr. na pana ministra Národní obrany Klofáče o přeplácení masa a jiných potravin vojenskými orgány.
č. 387Zpráva ústavního výboru o vládní osnově zákona o zřízení horního hejtmanství v Brně. (č. 271.)
č. 388Návrh Dr. Meissnera, Tesky a soudruhů, aby byl doplněn trestní zákon ustanovením o trestnosti, užívá-li kdo neoprávněně šlechtických titulů nebo řádů.
č. 389Návrh Dra. Meissnera, Pika a soudr., aby byl doplněn vojen. trestní zákon ustanovením o trestnosti, užívá-li kdo neoprávněně šlechtických titulů nebo řádů.
č. 390Návrh na provedení novostavby pro zemědělský odbor české vysoké školy technické v Praze, jakožto stavby nouzové a opatření školního demonstračního a pokusného velkostatku pro tento odbor.
č. 391ODPOVĚĎ ministra obchodu na dotaz poslance Slavíka, Malkusa, Hucla a soudruhů o lidových pojišťovnách. (Tisk č. 120.)
č. 392Návrh členů N. S. J. V. Hroudy, Jos. Svozila a spol. na úpravu poměrů zaměstnanců samosprávných, ustanovených při obcích, okresech a okres. silničních výborech.
č. 393Dotaz na pana ministra školství a na pana ministra financí o nesnesitelných hmotných poměrech národního učitelstva.
č. 394Dotaz na pana ministra vnitra a na pana ministra zeměbrany týkající se nesprávného postupu úřadů a vojska ve Žďáře na Moravě.
č. 395Návrh poslance Dr. Stojana a soudruhů, aby na bohoslovecké fakultě olomoucké a na biskupských kněžských seminářích byly zřízeny stolice sociologie.
č. 396Návrh posl. Jaroslava Kvapila a soudr., aby bylo uzákoněno fakultativní pohřbívání ohněm v Československé republice.
č. 397Vládní návrh zákona o změně nařízení o správě sirotčích pokladen.
č. 398Návrh poslance Slavíka, Vojty a soudr., aby bylo sestátněno pojišťování v republice československé.
č. 399Dotaz členů Národního shromáždění Ant. Svěceného, Fr. Svobody, V. Skurského a soudruhů na pana ministra obchodu o dovozu bavlny.
č. 400Zpráva výboru petičního o peticích č. 4., 13., 15., 16., 18, 19., 26., a 28. a menšinového o petici č. 6.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP