Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 401Vládní návrh zákona, jímž se poskytují drahotní přídavky aktivním a pensionovaným učitelům veřejných obecných a měšťanských škol jakož i vdovám a sirotkům po těchto učitelích.
č. 402Návrh člena Národního shromáždění Dra Karla Viškovského a soudr., aby byly vystavěny místní dráhy Tábor - Ml. Vožice - Vlaším - Rataje a Zruč - Štěpánov.
č. 403Návrh člena Národního shromáždění Slavíčka, Skorkovského a spol., aby byly zlepšeny existenční podmínky invalidů.
č. 404Dotaz členů Národního Shromáždění Jaroše, Slavíčka a soudruhů na pana ministra národní obrany o botách a uniformách pro armádu.
č. 405Dotaz Dra. Boučka a spol. k členu vlády pro správu školství a národní osvěty.
č. 406Zpráva právního výboru o návrhu dra Boučka a soudr., aby doplněn byl § 303. tr. z. (tisk 192).
č. 407Dotaz člena Národního shromáždění Jaroše, dr. Th. Bartoška a soudruhů na pana ministra vnitra ve věci nemístného jednání okresního lékaře dra. Doškáře v Karlíně.
č. 408Zpráva školského výboru o vládním návrhu zákona, jímž se poskytují drahotní přídavky aktivním a pensionovaným učitelům veřejných, obecných a měšťanských škol...
č. 409Návrh poslance Jana Pelikána, Frant. Buřívala, Ot. Vochoče a spol., aby byl předložen investiční program pro stavbu železnic a potřebných budov pro dopravní účely.
č. 410Návrh člena Národ. shromáždění dr. Frant. Krejčího a spol. týkající se t. zv. "aféry čítankové" a revise žákovských knihoven.
č. 411Návrh členů Národního Shromáždění Hrizbyla, Špatného a soudruhů, aby byli vycvičeni psi pro slepce.
č. 412Odpověď ministra zemědělství a ministra pro zásobování lidu k dotazu poslance Josefa Šamalíka a soudruhů (tisk 186), jenž se týče rekvirování dobytka.
č. 413ODPOVĚĎ ministrů vnitra a financí na dotaz členů Národního shromáždění J. Svozila, Jiráska a soudr. ze dne 10. prosince 1918 (Č. tisku 183) o úřednictvu činném při zásobování lidu.
č. 414Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění poslance Mlčocha a soudruhů (číslo tisku 188) o stanovách městské spořitelny v Olomouci.
č. 415Vládní návrh zákona jímž se zrušují dv. dekret ze 4. října 1833 č. 2633 sb. z. a čl. V. uvoz. zákona k civ. řádu soud. ze dne 1. srpna 1895 č. 112 ř. z. o likvidaci a vymáhání advokátních platů.
č. 416Vládní návrh zákona jímž mění se ustanovení o způsobilosti k soudcovskému úřadu.
č. 417Vládní návrh zákona o nejvyšším soudě.
č. 418Návrh, aby bylo vyloučeno existenční minimum domkařů a malorolníků vůbec z rekvisice a veřejných dávek naturálních.
č. 419Návrh člena Národního shromáždění Ing. Bohdana Bečky a soudr., aby bylo využito vodních sil k získání elektrické energie.
č. 420Návrh, aby byl zřízen ústřední úřad pro veřejné vyměřování v republice Československé.
č. 421Návrh prof. Dra Lad. Syllaby a prof. Dra Al. Velicha, aby byla ihned zřízena stanice pro léčbu vztekliny podle způsobu Pasteurova.
č. 422Návrh posl. Dra Velicha a soudr. na reorganisaci "České spořitelny".
č. 423Odpověď ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Dra Boučka a soudruhů (čís. tisku 112) ve věci Dra Švihy.
č. 424Zpráva ústavního výboru o vládní osnově zákona o přejímání státních úředníků a zřízenců, jakož i úředníků a zřízenců státních podnikův a fondů (tisk 7).
č. 425ODPOVĚĎ ministra pošt a telegrafů na dotaz ze dne 12. prosince 1918 (tisk č. 211) o opožděném a nepravidelném docházení časopisů socialistických stran na Moravu.
č. 426Dotaz na p. zástupce předsedy vlády o výkladech člena vlády pro správu financí, týkajících se úpravy valuty a vydávání cestovních pasů.
č. 427Návrh člena Národ. shromáždění Otakara Vochoče, Dra Theodora Bartoška, Ing. Boh. Bečky, Dra Jos. Černého společníků na zřízení Masarykovy Akademie Práce.
č. 428Zpráva kulturního výboru o zákoně o organisaci lidových kursů občanské výchovy.
č. 429Zpráva zásobovacího výboru o návrhu, aby byla vydána jednotná nařízení pro odevzdání dobytka ve všech zemích státu československého (tisk 339).
č. 430Návrh, aby byl vydán zákon o stavebních úlevách, kterým se doplňují, případně mění, ustanovení některých paragrafů nynějšího Stavebního řádu pro Prahu a předměstí.
č. 431ODPOVĚĎ ministr a vnitra na dotaz na ministry vnitra, obchodu a financí (čís. tisku 120) o lidových pojišťovnách.
č. 432ODPOVĚĎ ministra národní obrany na dotaz o postřelení třináctiletého hocha Frant. Kotvalda nádražní stráží v Poděbradech.
č. 433Zpráva školského výboru o návrzích Dra Mareše, Dra Srdínka a Dra Krejčího na změnu zákona ze dne 28. února 1882 ř. z. č. 24 o universitě Karlově- Ferdinandově v Praze. (Tisk 161, 168, 208.)
č. 434Návrh, aby byla vybudována místní dráha železná z Říčan do Kostelce nad Černými lesy, případně až do Českého Brodu nebo Kouřímě.
č. 435Návrh, aby byla postátněna Českoslovanská akademie obchodní v Praze.
č. 436Návrh členů Národního Shromáždění F. Zeminové, J. Hrizbyla, F. Buřívala a spol., aby byla vystavěna nová řádná budova poštovní V Polici nad Met.
č. 437Dotaz člena Nár. shromáždění Al. Tučného, V. Freimana a spol. na p. ministra pro sociální péči o vyplácení podpory nezaměstnaným.
č. 438Dotaz poslance Josefa Šamalíka a soudruhů na pana ministra Národní Obrany o tom, že bylo zrušeno zproštění vojínů po 31. prosinci 1918.
č. 439Návrh poslance Josefa Šamalíka, Vinc. Ševčíka, Fr. Valouška a soudruhů, aby bylo úplně uvolněno krmivo a oves.
č. 440Návrh člena Národního shromáždění Vojty a soudruhů na stavbu spojky dráhy mezi Bechyní a Týnem nad Vltavou.
č. 441Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu posl. Buřívala, Tučného a spol., aby byl zrušen zákon o certifikatistech (tisk č. 280).
č. 442Vládní návrh zákona o celním území, o tom, aby byla zavedena franková měna k placení cla za dovoz zboží určitého druhu a aby byly stanoveny celní úlevy pro některé druhy zboží.
č. 443Vládní návrh zákona, jímž zřizuje se nejvyšší důchodkový soud.
č. 444Vládní návrh zákona, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení.
č. 445Zpráva školského výboru o návrhu na vydání zákona o úpravě platů učitelů vysokých škol (tisk č. 365).
č. 446Dotaz posl. Dra Engliše a soudruhů na vládu o řádném rozpočtu.
č. 447Návrh poslance Vaňka, Jaroše a soudr. o úspoře práce při veřejném i soukromém účtování.
č. 448Dotaz člena Národního shromáždění F. V. Krejčího a soudruhů na pana ministra veřejných prací o poměrech cejchovního úřednictva.
č. 449Dotaz na pana ministra pro zásobování Dra Vrbenského o předražování dříví veřejnými dražbami.
č. 450Odpověď ministra vnitra na dotaz (Čís. tisku 50) o zásadách pro vyplácení vyživovacích příspěvků.
č. 451ODPOVĚĎ náměstka ministra předsedy na dotaz člena Národního shromáždění R. Nádvorníka a soudr. (č. tisku 254) o propouštění zřízenců v politických a vojenských ústavech v Brně.
č. 452Vládní návrh zákona, kterým mění se nařízení o služební přísaze právních praktikantů, auskultantů, soudců a advokátů.
č. 453ODPOVĚĎ ministra národní obrany na dotaz člena Národního shromáždění J.Slavíčka, Pika a soudruhů (č. t. 24) o propuštění starších ročníků ze služby vojenské.
č. 454Vládní návrh osnovy zákona, jímž prodlužuje se platnost zákona ze dne 10. prosince 1918 č. 63 sb. zák. a nařízení o podpoře nezaměstnaných.
č. 455Návrh členů Národního shromáždění Prokůpka, Vraného, Berana, Marchy, Hybše a spol., aby byl vydán zákon o právu pachtýřů na výkup pozemků.
č. 456Návrh členů Národního shromáždění Bradáče, Vraného, Berana, Marchy, dr. Černého, Hybše a spol., aby byly zrušeny fideikomisy.
č. 457Návrh členů Národního shromáždění Václava Johanise a Josefa Šády na stavbu dráhy ze Sedlčan do Příbramě s odbočkou do Dobříše.
č. 458Dotaz člena Národního shromáždění Pika a soudruhů na pana ministra vnitra o internování Čechů polskými úřady v Krakově.
č. 459Dotaz poslance Fr. Okleštka a soudr. na p. ministra výživy o rekvisicích dobytka.
č. 460Dotaz člena Národního shromáždění Dra Jos. Schieszla a soudruhů k panu ministrovi vnitra a veřejného zdravotnictví o hřbitově v klášteře sv. Gabriela na Smíchově.
č. 461Zpráva právního výboru o návrhu zákona, jímž mění se ustanovení o způsobilosti k soudcovskému úřadu.
č. 462Zpráva sociálněpolitického výboru o návrhu clena Národního shromáždění F. Síse a soudruhů na zamezení lichvy s potravinami a spotřebními věcmi vůbec (tisk 124).
č. 463Návrh členů Národ. shromáždění Holejšovského, Slavíčka a soudr., aby byl změněn směr stavby dráhy z Dolních Královic do Čechtic a do Pelhřimova.
č. 464Návrh člena Národního shromáždění Ludvíka Austa, aby byl dán stálý sezonní přídavek státním zaměstnancům v Kladně.
č. 465Dotaz členů Národního shromáždění Jar. Marka, Brodeckého a soudruhů na pana ministra železnic o dalším trvání generálního ředitelství československých drah.
č. 466Dotaz na pana ministra národní obrany o vyklizení školní budovy na Rudolfově nábřeží, aby umělecko-průmyslová škola mohla se opětně přestěhovati do starých Svých místností.
č. 467Zpráva školského výboru o návrhu na vydání zákona o služebním poměru učitelů vysokoškolských.
č. 468Dotaz člena Nár. shromáždění Slavíčka a soudr. k ministru veřejných prací o zadržené provisi bývalého naddůlního Antonína Šimka ve Zbečníku.
č. 469Návrh, aby byla jako stavba z nouze vybudována železná dráha ze Sokolnic přes Těšany, Diváky, Martinice, Polehradice, Morkůvky, Brůmovice do Čejče...
č. 470Návrh, aby byli podporováni a vybaveni z dluhů učitelé a úředníci nižších tříd platových, kteří válkou nezaviněně byli ochuzeni neb nuceni se zadlužiti.
č. 471Zpráva sociálně-politického výboru o vládní osnově zákona (č. t. 454), aby byla prodloužena platnost zákona o podpoře nezaměstnaných.
č. 472Dotaz na ministra vnitra Švehlu o znásilnění dělníka Emanuela Motlocha, hutníka z Vítkovic na Moravě.
č. 473Návrh člena Národního shromáždění Dra Karla Viškovského a soudruhů, aby byla zřízena státní kompensační komise pro dovoz a vývoz zboží.
č. 474Návrh, aby bylo zavedeno poštovní autobusové spojení z Černého Kostelce do Českého Brodu a z Říčan přes Černý Kostelec do Kouřimě.
č. 475Návrh člena Národního shromáždění Emila Špatného a soudr., aby bylo zavedeno poštovní autobusové spojení z Prahy přes Jesenici do Kamenice u Jílového.
č. 476Dotaz členů Národního shromáždění Fr. Zeminové, J. Slavíčka, V. Freimana a spol. na pana ministra vnitra o poměrech na broumovském hejtmanství.
č. 477Odpověď ministra železnic na dotaz, aby byl umožněn přístup členů zaopatřovacích institucí býv. soukromých drah ke stejným institucím kmenových drah státních (tisk č. 351).
č. 478Návrh člena Národního shromáždění poslance Dra Františka Lukavského a soudruhů na stavbu dráhy z Plzně přes Manětín do Nečtin.
č. 479Návrh člena Národního shromáždění Dra. Jos. Schieszla a soudruhů na úpravu služebních poměrů inženýrů, zaměstnaných u Vodocestné expositury v Praze.
č. 480Dotaz člena Národního shromáždění Dra Fr. Lukavského a soudr. na ministra školství a národní osvěty o pomoci suplentům středoškolským.
č. 481Dotaz člena Národního shromáždění Kouši, Pika a soudruhů na pány ministry sociální péče a spravedlnosti o prodloužení stěhovacího termínu.
č. 482Dotaz člena Národního shromáždění Hrizbyla a soudr. k ministru zásobování o tom, jak použito bylo ječmene, který byl přidělen pro krmení vepřů.
č. 483Dotaz člena Národního shromáždění Tučného a spol. na pana ministra veřejných prací o zásobování pražských elektrických podniků uhlím.
č. 484Zpráva ústavního výboru o návrhu prof. Jana Šrámka a soudr., aby zásadně vymezena byla činnost nynějšího Národního shromáždění (tisk 209).
č. 485Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu zákona o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových s resolučním návrhem dra Matouška. (Č. 170.)
č. 486Dotaz poslance Josefa Šamalíka a soudruhů na pana ministra veřejných prací o dostatečném a přímém přídělu uhlí pro kováře.
č. 487Návrh, aby učení o zhoubných účincích alkoholismu a nikotinismu bylo vřaděno do učebných osnov škol obecných, měšťanských i středních ve všech třídách.
č. 488Návrh, aby zavedeno bylo poštovní autobusové spojení z Brna přes Jedovnice do Sloupu a Blanska a pak z Rajce přes Sloup na Protivanov do Prostějova.
č. 489Odpověď ministerstva školství a Národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění Viléma Votruby a soudruhův o odsouzení Jana Hrbase vojenským soudem (č. 259).
č. 490Zpráva sociálně politického výboru Národního shromáždění o vládním návrhu zákona o státním bytovém fondu (č. 294).
č. 491Vládní návrh zákona o pojištění dělníků, utrpí-li úraz.
č. 492Návrh, aby byl zřízen státní ústřední ústav pro míry a váhy, spojený s ústavem fysikálně-technickým.
č. 493Návrh člena Národního shromáždění dra B. Němce a soudr., aby byl zřízen ústřední státní ústav meteorologický pro československou republiku.
č. 494Zpráva školského výboru o návrh u posl. dra Preisse a soudr., aby byla zřízena vyšší textilní škola průmyslová v Hradci Králové n. Labem (čís. tisku 135).
č. 495Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona o celním území. (tisk č. 442).
č. 496Návrh. Dra Weyra a soudr. aby vydán byl zákon, jímž upravuje se nárok některých neaktivních důstojníků a úředníků vyšších hodnostních tříd na plat a výslužné.
č. 497Návrh Dra Frant. Lukavského a soudr., aby byl zřízen samostatný státní ústav grafický.
č. 498Návrh členů Národního shromáždění dra Jar. Budínského, Arnolda Jandy, Vil. Votruby a soudruhů, aby bylo vybudováno živnostenské školství odborné na Moravě.
č. 499Návrh, aby řádně byly zadávány práce a dodávky v republice Československé.
č. 500Návrh, aby bylo ihned zastaveno rekvirování dobytka a zabíjení telat v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na dobu půl roku.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP