Předpis 284/2009 Sb.

Citace284/2009 Sb.
NázevZákon o platebním styku
Částka89 (4. 9. 2009)
Účinnostod 1. 11. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
860 Vl.n.z. o platebním styku
Navržené změny11 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 284/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
124/2002rušíZákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) 
548/2002rušíVyhláška, kterou se stanoví podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému 
91/2006rušíVyhláška, kterou se provádí zákon o platebním styku 
Derogace pasivní
156/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
139/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony2
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim3
37/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii4
261/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu5
258/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru6
452/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony7
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích8
370/2017rušíZákon o platebním styku9
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
526/1990??Zákon o cenách 
21/1992??Zákon o bankách 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
85/1996??Zákon o advokacii 
143/2001??Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 
124/2002??Zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) 
229/2002??Zákon o finančním arbitrovi 
548/2002??Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému 
500/2004??Zákon správní řád 
91/2006??Vyhláška, kterou se provádí zákon o platebním styku 
92/2006??Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz 
139/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony 
37/2012??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
261/2014??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 
258/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 
452/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahováno k
99/1963??Občanský soudní řád 
526/1990??Zákon o cenách 
424/1991??Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
21/1992??Zákon o bankách 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
592/1992??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
219/1995??Devizový zákon 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
120/2001??Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
500/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 
501/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi 
182/2006??Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
253/2008??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
285/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku  
374/2009na základěVyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 
374/2009??Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 
375/2009??Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance 
375/2009na základěVyhláška o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance 
434/2009??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví 
444/2009??Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
32/2010na základěVyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování 
32/2010??Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování 
156/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
156/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
136/2011??Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
139/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony 
139/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony 
139/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony 
140/2011na základěVyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování 
140/2011??Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování 
141/2011na základěVyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 
141/2011??Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 
142/2011na základěVyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance 
142/2011??Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance 
169/2011??Vyhláška o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku 
420/2011??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
420/2011??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
37/2012??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii 
37/2012??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii 
37/2012??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
31/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 
31/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 
233/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb. 
233/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb. 
261/2014??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 
261/2014??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 
261/2014??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
374/2015??Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 
257/2016??Zákon o spotřebitelském úvěru 
258/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 
258/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 
258/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 
323/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 
382/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů 
382/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů 
452/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
452/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
452/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
370/2017??Zákon o platebním styku 


ISP (příhlásit)