Předpis 296/2009 Sb.

Citace296/2009 Sb.
NázevZákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Částka90 (4. 9. 2009)
Účinnostod 19. 9. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
617 Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 296/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
354/2000rušíVyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví vzory sčítacích tiskopisů pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a vzor průkazu sčítacího komisaře a sčítacího revizora 
Vztahuje se k
36/1960??Zákon o územním členění státu 
140/1961??Trestní zákon 
40/1964??Občanský zákoník 
283/1991??Zákon České národní rady o Policii České republiky 
513/1991??Obchodní zákoník 
359/1992??Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech 
1/1993??Ústava České republiky 
269/1994??Zákon o Rejstříku trestů 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
347/1997??Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 
325/1999??Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
250/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
326/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel 
354/2000??Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví vzory sčítacích tiskopisů pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a vzor průkazu sčítacího komisaře a sčítacího revizora 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
221/2003??Zákon o dočasné ochraně cizinců 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
137/2006??Zákon o veřejných zakázkách 
Vztahováno k
279/2010na základěVyhláška k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 


ISP (příhlásit)