Předpis 123/2010 Sb.

Citace123/2010 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 30. března 2010 ve věci návrhu na zrušení slova „pravomocných“ v § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Částka44 (29. 4. 2010)
Účinnostod 29. 4. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím 
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
40/1964??Občanský zákoník 
513/1991??Obchodní zákoník 
1/1993??Ústava České republiky 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
364/2000??Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů 
320/2001??Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
6/2002??Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 


ISP (příhlásit)