Předpis 585/2004 Sb.

Citace585/2004 Sb.
NázevZákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Částka201 (29. 11. 2004)
Účinnostod 1. 1. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
682 V. n. branného zákona
Navržené změny15 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
218/1999rušíZákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) 
286/2002rušíZákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb. 
520/2002rušíZákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi2
318/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.1
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech3
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě4
320/2015novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)5
47/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony6
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích7
294/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze8
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci9
167/2023novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony10
178/2023novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany11
Vztahuje se k
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
553/1991??Zákon České národní rady o obecní policii 
269/1994??Zákon o Rejstříku trestů 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
56/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek 
218/1999??Zákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) 
219/1999??Zákon o ozbrojených silách České republiky 
220/1999??Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
286/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb. 
520/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
500/2004??Zákon správní řád 
187/2006??Zákon o nemocenském pojištění 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
45/2016??Zákon o službě vojáků v záloze 
47/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
110/2019??Zákon o zpracování osobních údajů 
178/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany 
Vztahováno k
220/1991??Zákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
223/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
219/1999??Zákon o ozbrojených silách České republiky 
170/2002??Zákon o válečných veteránech 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
512/2002??Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
586/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 
102/2005??Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů 
102/2005na základěVyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů 
103/2005??Vyhláška o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě 
103/2005na základěVyhláška o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě 
331/2005??Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
112/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi 
112/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi 
187/2006??Zákon o nemocenském pojištění 
318/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb. 
318/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb. 
339/2008??Úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jak vyplývá z pozdějších změn 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
118/2010??Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
373/2011??Zákon o specifických zdravotních službách 
375/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 
375/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 
79/2013??Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 
145/2013??Nařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013 
145/2013na základěNařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013 
234/2014??Zákon o státní službě 
156/2015??Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli) 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
320/2015??Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 
320/2015??Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 
45/2016??Zákon o službě vojáků v záloze 
47/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
47/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
47/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
328/2016??Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení 
328/2016na základěVyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení 
357/2016na základěVyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 
357/2016??Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 
139/2017??Nařízení vlády o plánování obrany státu 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
294/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze 
294/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze 
110/2019??Zákon o zpracování osobních údajů 
255/2021??Nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
167/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
167/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
178/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany 
178/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany 
178/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany 
230/2023na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 
230/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 
388/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, ve znění vyhlášky č. 230/2023 Sb. 


ISP (příhlásit)