Předpis 329/2004 Sb.

Citace329/2004 Sb.
NázevVyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
Částka107 (31. 5. 2004)
Účinnostod 31. 5. 2004, zrušeno dnem 1. 2. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
91/2002rušíVyhláška Ministerstva zemědělství o prostředcích na ochranu rostlin 
Derogace pasivní
371/2006novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 
146/2009novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb. 
32/2012rušíVyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 
Vztahuje se k
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
513/1991??Obchodní zákoník 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
84/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování 
252/1997??Zákon o zemědělství 
311/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
164/2001??Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
283/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe) 
449/2001??Zákon o myslivosti 
91/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o prostředcích na ochranu rostlin 
356/2003??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
78/2004??Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 
219/2004??Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe 
326/2004??Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
327/2004??Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vztahováno k
327/2004??Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 
328/2004??Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu 
175/2005??Vyhláška o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou 
371/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 
371/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 
79/2007??Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 
146/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb. 
146/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb. 
32/2012??Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 


ISP (příhlásit)