Předpisy 240/.. Sb.

240/1946 Sb.Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou
240/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva - Za vítězství -
240/1949 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí poštovní zákon
240/1988 Sb.Úplné znění zákona ze dne 4. června 1964 č. 103 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 18. prosince 1965 č. 141 Sb., zákonem ze dne 1. prosince 1967 č. 116 Sb., zákonem ze dne 27. června 1968 č. 89 Sb., zákonem ze dne 14. prosince 1972 č. 99 Sb., zákonem ze dne 12. listopadu 1975 č. 121 Sb., zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 27. ledna 1982 č. 8 Sb., zákonem ze dne 14. prosince 1983 č. 148 Sb., zákonem ze dne 20. června 1984 č. 57 Sb., zákonem ze dne 13. listopadu 1984 č. 109 Sb., zákonem ze dne 23. června 1987 č. 51 Sb. a zákonem ze dne 16. června 1988 č. 103 Sb.
240/1990 Sb.Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
240/1991 Sb.Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
240/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
240/1993 Sb.Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
240/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství, vyhlášeného pod č. 204/1993 Sb.
240/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
240/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu
240/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 2/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - ze dne 23. července 1997 o změně přílohy I a II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu a Usnesení č. 3/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - ze dne 23. července 1997 o změně Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, její přílohy II a III a zrušení Doplňkového protokolu ES - PT
240/1998 Sb.Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
240/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy na úseku plynárenství
240/2000 Sb.Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
240/2001 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 12. června 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny č. 23 ze dne 14. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
240/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o jejich testování a provozu
240/2003 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
240/2004 Sb.Vyhláška o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti
240/2005 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 44 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v části vyjádřené výrazem „3,“
240/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
240/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb.
240/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací
240/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
240/2010 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 30. září 2010
240/2011 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
240/2012 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě
240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
240/2014 Sb.Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
240/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
240/2016 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
240/2017 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
240/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.
240/2019 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026, FIX %


ISP (příhlásit)