Předpisy 121/.. Sb.

121/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory
121/1946 Sb.Zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu
121/1947 Sb.Vládní nařízení o znalečném v trestním řízení soudním
121/1948 Sb.Zákon o znárodnění ve stavebnictví
121/1949 Sb.Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění nařízení ministra zemědělství ze dne 17. března 1949, č. 75 Sb., kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech
121/1950 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro laické učitele náboženství
121/1951 Sb.Vládní nařízení o změnách v referátech národních výborů
121/1960 Sb.Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby absolventů vysokých škol, zařazených do vojenské přípravy na těchto školách
121/1961 Sb.Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se doplňuje vyhláška č. 55/1960 Sb., kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení
121/1962 Sb.Zákon o hospodářské arbitráži
121/1964 Sb.Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla
121/1965 Sb.Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací
121/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
121/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
121/1969 Sb.Vyhláška hlavního arbitra ČSSR o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů
121/1970 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům
121/1971 Sb.Zákon o lidové kontrole v Slovenské socialistické republice
121/1972 Sb.Redakční sdělení
121/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o společné kontrole na státních hranicích
121/1974 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o soustavě zdravotnických zařízení
121/1975 Sb.Zákon o sociálním zabezpečení
121/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou
121/1978 Sb.Branný zákon (úplné znění branného zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
121/1979 Sb.Zákon o změně názvu Vysoké školy dopravní v Žilině
121/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví
121/1981 Sb.Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou
121/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých úpravách pracovní doby
121/1983 Sb.Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady č.207/1968 Zb., o zriadení ministerstev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
121/1984 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č.27 - Liptovský Hrádok
121/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích
121/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů
121/1988 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a státních jazykových zkouškách
121/1989 Sb.Vyhláška Českého geologického úřadu o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu
121/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů
121/1991 Sb.Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia
121/1992 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a příspěvcích za ni
121/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
121/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
121/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování
121/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.,ve znění nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb.
121/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu na léta 1997 až 2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
121/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem
121/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
121/2000 Sb.Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
121/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb.
121/2002 Sb.Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
121/2003 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000
121/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
121/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
121/2006 Sb.Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 23.00 hodin dne 2. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 2006
121/2007 Sb.Sdělení Ministerstva spravedlnosti, kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii
121/2008 Sb.Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
121/2009 Sb.Nařízení vlády o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí
121/2010 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 9. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 22. března 2010
121/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 319/2010 Sb.
121/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
121/2013 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Dřevěný most v Lenoře“ po 5 000 Kč
121/2014 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
121/2015 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
121/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
121/2017 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
121/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
121/2019 Sb.Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
121/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
121/2021 Sb.Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
121/2022 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
121/2023 Sb.Vyhláška o požadavcích na pokrmy


ISP (příhlásit)