Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
320/2002Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů2
432/2002Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení1
517/2002Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony1
62/2003Zákon ze dne 18. 2. 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů2
353/2003Zákon o spotřebních daních3
361/2003Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů4
420/2003Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony1
440/2003Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů1
441/2003Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)1
18/2004Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)1
22/2004Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů2
38/2004Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)1
95/2004Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta1
96/2004Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)4
97/2004Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách1
190/2004Zákon o dluhopisech1
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty7
256/2004Zákon o podnikání na kapitálovém trhu2
435/2004Zákon o zaměstnanosti3
439/2004Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů1

<<789101112131415>>ISP (příhlásit)