Předpis 125/1997 Sb.

Citace125/1997 Sb.
NázevZákon o odpadech
Částka44 (10. 6. 1997)
Účinnostod 1. 1. 1998, zrušeno dnem 1. 1. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
31 Návrh zákona o odpadech

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 125/1997 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
238/1991rušíZákon o odpadech 
311/1991rušíZákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství 
401/1991rušíVyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství 
521/1991rušíNařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů 
62/1992rušíZákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů 
466/1992rušíZákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství 
513/1992rušíNařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpadky 
41/1995rušíZákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů 
Derogace pasivní
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů1
352/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony2
37/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.3
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze4
185/2001rušíZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů5
Vztahuje se k
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
59/1972??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před ionizujícím zářením 
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
67/1987??Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady 
87/1987??Zákon o veterinární péči 
19/1988??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o postupu při úmrtí a o pohřebnictví 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
192/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
526/1990??Zákon o cenách 
238/1991??Zákon o odpadech 
265/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
282/1991??Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 
309/1991??Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
311/1991??Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství 
388/1991??Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí 
389/1991??Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění 
401/1991??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
521/1991??Nařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů 
62/1992??Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů 
99/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 
229/1992??Zákon o komoditních burzách 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
513/1992??Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpadky 
539/1992??Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
13/1993??Celní zákon 
15/1993??Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
176/1993??Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 
72/1994??Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) 
111/1994??Zákon o silniční dopravě 
85/1997??Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
37/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. 
Vztahováno k
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
91/1996??Zákon o krmivech 
117/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší 
337/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) 
338/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
339/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
340/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití 
341/1997??Nařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
135/1998??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
156/1998??Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
167/1998??Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
167/1998??Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
180/1998??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky 
197/1998??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
301/1998??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno 
11/1999??Nařízení vlády o zóně havarijního plánování 
24/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
27/1999??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku 
31/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů 
175/1999??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka 
239/1999vztah kNález Ústavního soudu ze dne 19. října 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Svinaře z 8. dubna 1999 č. 1/99 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce 
334/1999??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) 
344/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
352/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony 
352/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony 
353/1999??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
356/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
1/2000??Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu 
37/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. 
37/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. 
37/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. 
38/2000??Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., přijatému Parlamentem dne 18. ledna 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 3. února 2000 
62/2000??Zákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
153/2000??Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů 
175/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 
185/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů 
242/2000??Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
299/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznů révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznů révy vinné 
373/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika při uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
374/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty 
440/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 
451/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. 
505/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování 
6/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně 
13/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov 
43/2001vztah kNález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení § 9 a 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb. 
43/2001??Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení § 9 a 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb. 
62/2001??Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu 
66/2001??Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn 
67/2001??Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn 
68/2001??Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb. 
86/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu 
106/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 
107/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
109/2001??Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
114/2001??Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005 
156/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově 
181/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
191/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 
256/2001??Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 
274/2001??Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
283/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe) 
379/2001??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoria 
393/2001??Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002 
404/2001??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
477/2001??Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
55/2002??Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
116/2002??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
528/2002??Nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a na zrušení výměru Ministerstva financí č. 06/2002, kterým se stanoví maximální nájemné z bytu, maximální ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně usměrňované nájemné v bytě a mění výměr Ministerstva financí č. 01/2002 a na zrušení položek č. 5 a č. 6 části I. oddílu A a položky č. 9 části II. výměru Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
19/2007vztah kNález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3/2000, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) 


ISP (příhlásit)