Předpisy 140/.. Sb.

140/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze
140/1946 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č.16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č.111 Sb.
140/1947 Sb.Zákon o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění
140/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů
140/1949 Sb.Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zákona ze dne 22.února 1949, č. 60 Sb., o hospodářském plánování (plánovací zákon)
140/1950 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušuje Základ národní pomoci a Sociální pomoc pro Čechy a Moravu
140/1960 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky
140/1961 Sb.Trestní zákon
140/1964 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích
140/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o novém znění Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
140/1968 Sb.Vyhláška ministerstva školství o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání
140/1969 Sb.Vyhláška, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky
140/1970 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých závazkových hospodářských vztahů při dodávkách určených spotřebních výrobků
140/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
140/1973 Sb.Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
140/1975 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky,kterou se mění vyhláška č.156/1968 Sb. o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat,ve znění vyhlášky č.123/1970 Sb. a vyhlášky č.89/1972 Sb.
140/1976 Sb.Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
140/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu
140/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce topných plynů obyvatelstvu
140/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o použití a využití dovezeného zboží
140/1982 Sb.Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
140/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách
140/1984 Sb.Zákon o súdnych poplatkoch
140/1985 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zásadách financování a finančním hospodaření jednotného zemědělského družstva
140/1988 Sb.Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
140/1989 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin
140/1990 Sb.Vyhláška ministerstva průmyslu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů
140/1991 Sb.Vyhláška, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 163/1988 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach
140/1992 Sb.Zákon o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy požnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla
140/1993 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické repubiky č. 12/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní
140/1994 Sb.Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
140/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb.
140/1996 Sb.Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
140/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
140/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
140/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
140/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných
140/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
140/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
140/2003 Sb.Vyhláška o plánování v oblasti vod
140/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004
140/2005 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2005 o opravném prostředku podle čl. 87 odst. 1 písm. e) Ústavy České republiky
140/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona
140/2007 Sb.Vyhláška o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 2007
140/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
140/2009 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
140/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
140/2011 Sb.Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
140/2012 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
140/2013 Sb.Rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy na dobu od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání
140/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
140/2015 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
140/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
140/2017 Sb.Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
140/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
140/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.


ISP (příhlásit)