Předpis 136/2015 Sb.

Citace136/2015 Sb.
NázevNařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Částka58 (16. 6. 2015)
Účinnostod 1. 7. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
157/2019novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 
62/2022novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby 
Vztahuje se k
229/1991??Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
360/1992??Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
523/1992??Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 
283/1993??Zákon o státním zastupitelství 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
85/1996??Zákon o advokacii 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
120/2001??Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
6/2002??Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
139/2002??Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
95/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
309/2006??Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
93/2009??Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
234/2014na základěZákon o státní službě 
234/2014??Zákon o státní službě 
150/2017??Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 
Vztahováno k
157/2019??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 
157/2019??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 
62/2022??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby 
62/2022??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby 


ISP (příhlásit)