Předpis 12/1997 Sb.

Citace12/1997 Sb.
NázevZákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Částka3 (21. 2. 1997)
Účinnostod 21. 2. 1997
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
41 Návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 3 pod číslem 12/1997 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1953rušíVládní nařízení o provozu na silnicích 
13/1956rušíZákonné opatření, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích 
87/1964novelizujeVyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech 
99/1989novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) 
Derogace pasivní
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)1
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů2
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů3
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů4
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky5
Vztahuje se k
54/1953??Vládní nařízení o provozu na silnicích 
54/1953??Vládní nařízení o provozu na silnicích 
13/1956??Zákonné opatření, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích 
60/1961??Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 
135/1961??Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
140/1961??Trestní zákon 
40/1964??Občanský zákoník 
87/1964??Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech 
87/1964??Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech 
87/1964??Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech 
35/1984??Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
37/1989??Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
99/1989??Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) 
99/1989??Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) 
99/1989??Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
185/1991??Zákon České národní rady o pojišťovnictví 
283/1991??Zákon České národní rady o Policii České republiky 
492/1991??Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 
509/1991??Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 
553/1991??Zákon České národní rady o obecní policii 
124/1992??Zákon o Vojenské policii 
186/1992??Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 
13/1993??Celní zákon 
320/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví 
111/1994??Zákon o silniční dopravě 
154/1994??Zákon o Bezpečnostní informační službě 
266/1994??Zákon o dráhách 
38/1995??Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 
39/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii 
102/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 
153/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., a zákona č. 82/1995 Sb. 
160/1995??Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění 
Vztahováno k
22/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
55/1996??Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
223/1997??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů 
223/1997??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů 
64/1998??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů 
64/1998??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů 
65/1998??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 
65/1998??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
168/1999??Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
168/1999??Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
168/1999??Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
205/1999??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
219/1999??Zákon o ozbrojených silách České republiky 
277/1999??Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví rozsah přípravy řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky, kvalifikační předpoklady vojenského zkušebního komisaře řidičů a vzory vojenského řidičského průkazu a průkazu vojenského zkušebního komisaře řidičů 
247/2000??Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
247/2000??Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
247/2000??Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
30/2001??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 
31/2001??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů 
56/2001??Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
501/2006??Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
274/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 
274/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 
274/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)