(16.50 hodin)
(pokračuje Vladimír Balaš)

Ale každopádně vy jste zmínil ty homogenní třídy. To je problém jenom někde, většina těch ORP škol má, řekněme, jedno až pět ukrajinských dětí, ale někde jich je skutečně třicet. A pokud jde o integraci, tak je to samozřejmě složité. My tedy v těch datech máme také a snažíme se oslovovat i ukrajinské pedagogy, kteří tady jsou, anebo asistenty... ale co jsem to chtěl říct, ano... ty homogenní třídy někdy budou asi nezbytné a ta jejich integrace bude muset probíhat nikoliv prostřednictvím základního vzdělání on-line, ale prostřednictvím mimoškolních aktivit, protože chápeme, že vzdělávání je mnohem širší koncept, není to jenom získávání informací, ale také sociálních dovedností.

Takže v tomhle ohledu určitě budeme pokračovat a uvidíme. Ustálí se ten počet zhruba někdy v polovině září, problémů je celá řada. Největší problém je asi čeština v některých případech, ale u menších dětí je to menší problém, tam to spontánně zvládnou, u dalších to bude asi větší, a v mimořádných situacích bude třeba, aby se nejdřív naučily česky a pak začaly chodit do školy znovu. Ale řešíme neustále jednotlivé otázky a snažíme se komunikovat jak přímo, tak prostřednictvím (Předsedající: Pane ministře, čas.) ukrajinské ambasády. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za dodržení času. Zeptám se pana poslance - nechce dát doplňující dotaz, děkuji. Takže to byla další interpelace.

A nyní se dostáváme k interpelaci číslo 24... 25, kterou přednese paní poslankyně Jarmila Levko, a je na pana ministra vnitra. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jarmila Levko: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já mám interpelaci, jak už tady zaznělo, na ministra vnitra pana Víta Rakušana a týká se problematiky digitalizace, komunikace s veřejnou správou, tedy mám na mysli to zřizování datových schránek.

Úplně na začátku bych chtěla říct, že mám samozřejmě velkou radost, že digitalizace postupuje kupředu, to je jistě velký počin, ale zároveň si myslím, že to, jak bude úspěšná a splní svůj cíl, je do značné míry závislé na tom, jak se nám podaří tyto kroky vysvětlit veřejnosti, všem lidem, kterých se to týká. A já si dokonce myslím, že to nebude úplně lehký úkol, když si vezmeme, že jsou to lidé napříč různými věkovými kategoriemi, a také někteří z nich třeba mají skoro žádné nebo velmi malé zkušenosti s informačními technologiemi. A tak bych se chtěla zeptat pana ministra vnitra, zda na toto Ministerstvo vnitra pamatuje, jestli má připravenou nějakou masivnější informační kampaň, případně kdy se spustí a jak bude vypadat. To je první otázka.

A druhá otázka ještě, zda bude kromě případné informační kampaně nějaká další podpora - tady mám na mysli podporu pro odpovědi na dotazy či případně další pomoc se zřízením a užíváním datové schránky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, paní poslankyně, za přednesení interpelace a dodržení času. Nyní bych poprosila pana ministra Víta Rakušana. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji za slovo. Vážená paní poslankyně, kolegyně, kolegové, tohle téma je zásadní, je to pravda a úplně jednoduché to nebude. Informační kampaň už částečně běží, spolupracujeme s Českou poštou, Českou bankovní asociací, dalšími stakeholdery, vytvořili jsme komunikační plán se všemi dotčenými subjekty. Jedná se o OSVČ, nepodnikající právnické subjekty, fyzické osoby, které mají elektronickou identitu, a těch všech se týká zřízení datové schránky. To jenom na začátek pro souhrn, koho všeho se daná záležitost bude týkat.

Na jaře 2022 jsme zahájili úzkou komunikaci s Asociací živnostníků, se zájmovými profesními sdruženími, která především informujeme o tom, že tato nová povinnost tady bude pro ně existovat. Nabízíme podporu při informování, při edukaci, případně i nějaké další kurzy, ať už on-linové, nebo fyzické.

Máme agenturu, profesionální agenturu, která připravila kompletní strategii, kreativu, mediální plán kampaně. Nejintenzivnější část se spustí na začátku listopadu a poběží až do března 2023, to je to rozhodné období, kdy se právě řada subjektů bude muset do toho systému přihlásit, a ve spolupráci s Českou poštou a Českou televizí byl připraven i videospot k datovým schránkám a ten už byl 6. 9. nasazen do vysílání. S Českou televizí má Ministerstvo vnitra podepsané memorandum o spolupráci, na informativní kampaň bude podepsáno i memorandum s Českým rozhlasem. V plánu jsou konference, semináře.

Samozřejmě si uvědomujeme i komunikační rizika, která tady vyplývají, je připravena i část v rámci té strategické kampaně, takzvané krizové komunikace, kdyby všechna tato opatření neměla dostatečný efekt. A samozřejmě je potřeba si uvědomit, že mnoho občanů s tímto prvkem digitalizace zatím nemělo osobní zkušenost.

Počítá se také ze zapojením dalších úřadů a samospráv, které budeme žádat i o pomoc v rámci celé kampaně. Oni jsou součástí té strategie a samozřejmě my naopak jsme zase ochotni třeba jednotlivým zaměstnavatelským komorám poskytovat také blízkou součinnost.

Existuje přesný plán - my jsme zdědili zákonný předpis, který dává povinnost od 1. 1., respektive 1. 3., si skutečně ty datové schránky zřídit. Úplně jednoduché to nebude, ale myslím si, že nakonec občané i živnostníci finálně ocení, až se zbaví prvotního strachu, že je to velmi užitečná záležitost, protože kdo z nás datové schránky používá, ví, že ten život, pokud jim člověk jenom trochu porozumí, mohou výrazně zjednodušit.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za odpověď a dodržení času. Zeptám se paní poslankyně, zda chce dát doplňující dotaz? Nechce, takže vypořádali jsme se s interpelací číslo 25.

Nyní jsme u další interpelace a já poprosím, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Jan Berki a přednesl interpelaci na pana ministra školství. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Berki: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já to možná trošku odlehčím, vypadá to, že největší hvězdou dnešního odpoledne je pan profesor Balaš. Ale já jsem vlastně velmi rád, že se tolik pozornosti věnuje právě naší vzdělávací soustavě. Můj dotaz na pana ministra zůstane v ranku právě energetické krize. Sám jste, pane ministře, před relativně nedávnem zmínil, že víte o tom, že vysoké školy zvažují opatření, která se dotknou výuky, a to ať už se týká třeba úpravy semestrů, nebo využití on-line výuky. Zajímá mě právě váš postoj nebo případně kroky, které v této souvislosti chystáte, a to ještě především v souvislosti se zajištěním výuky ve specifických předmětech, kde je třeba pohybová aktivita nebo laboratorní činnosti. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času. Nyní má slovo pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy, pan Vladimír Balaš. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vladimír Balaš: Děkuji, paní předsedající. Pane poslanče, dámy a pánové, já se za hvězdu nepovažuji, ale jsem vysokoškolský pedagog, takže vím, co to je učit on-line nebo hybridně, a covid ukázal, že zatímco v prvním pololetí, kdy to ještě dojíždělo z běžné výuky, ty výsledky byly docela dobré, pak se opravdu zhoršovalo každým dalším měsícem, i výkony, i pozornost studentů. Takže učit jinak než on site, tedy prezenčně, si myslím, že by nebylo úplně dobré.

To řešení samozřejmě je za prvé v tom, že zabezpečíme i vysokým školám dostupné energie a poskytneme jim k tomu prostředky, a to je úkol, který není jenom na Ministerstvu školství, jakkoliv to diskutujeme. Já budu mít zítra schůzku s předsedou rady rektorů s panem profesorem Barešem a s paní rektorkou Karlovy univerzity, takže to budeme řešit.

Vím, že vysoké školy se zabývají myšlenkou ne na to, že by učily on-line úplně, ale že by mohly třeba posunout semestr - tento už neposunou - do teplejších měsíců. Ne všude jako v České republice začíná semestr v říjnu, končí někdy koncem února a začíná v březnu a končí v květnu, ale jsou země, kde se začíná koncem srpna. To si myslím, že by nepochybně mohlo vést k poměrně značným úsporám energie i na vysokých školách, kdyby o tom ty školy uvažovaly, a ony o tom uvažují, samozřejmě. Ale v krajním případě chápu, že se zabývají on-line výukou - ta zkušeností tady je a myslím si, že k tomu mají i připraveny pomůcky, mají k tomu připraveny i přednášky, vědí, jakým způsobem se studenty pracovat on-line, ale pořád si myslím, že to není úplně standardní věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP