Pořad 35. schůze

35. schůze (6., 7., 8., 9., 27., 30. září 2022)

Zahájení schůze

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 151/5/ - vrácený Senátem

Projednávání (6. září 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - druhé čtení

Projednávání (8. září 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků /sněmovní tisk 139/ - druhé čtení

Projednávání (8. září 2022)

4. Vládní návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 150/ - druhé čtení

Projednávání (8. září 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - druhé čtení

Projednávání (8. září 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (8. září 2022)
Projednávání, část č. 2 (27. září 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - druhé čtení

Projednávání (6. září 2022)

8. Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících /sněmovní tisk 160/ - druhé čtení

Projednávání (27. září 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - druhé čtení

Projednávání (8. září 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - druhé čtení

Projednávání (27. září 2022)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 175/ - druhé čtení

Projednávání (27. září 2022)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - druhé čtení

Projednávání (27. září 2022)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - druhé čtení

Projednávání (7. září 2022)

22. Vládní návrh zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon) /sněmovní tisk 256/ - druhé čtení

Projednávání (27. září 2022)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - prvé čtení

Projednávání (6. září 2022)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy /sněmovní tisk 251/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (8. září 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (7. září 2022)
Projednávání, část č. 2

31. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online /sněmovní tisk 285/ - prvé čtení

Projednávání (6. září 2022)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání, část č. 1 (6. září 2022)
Projednávání, část č. 2 (8. září 2022)

95. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (27. září 2022)
Projednávání, část č. 2

96. Návrh poslanců Michala Kučery, Karla Smetany, Petra Bendla, Tomáše Dubského a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 272/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (6. září 2022)

99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou, podepsaná v Brasília 9. prosince 2020 /sněmovní tisk 157/ - druhé čtení

Projednávání (8. září 2022)

100. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatek č. 1 k Hostitelské dohodě týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS), podepsané v Praze dne 27. ledna 2012 /sněmovní tisk 194/ - druhé čtení

Projednávání (8. září 2022)

101. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií (Canberra, 17. února 2022) /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení

Projednávání (8. září 2022)

102. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Dauhá dne 21. června 2022 /sněmovní tisk 255/ - druhé čtení

Projednávání (8. září 2022)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení

Projednávání (9. září 2022)

107. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 73/ - třetí čtení

Projednávání (9. září 2022)

108. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 167/ - třetí čtení

Projednávání (9. září 2022)

109. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 168/ - třetí čtení

Projednávání (9. září 2022)

110. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (9. září 2022)
Projednávání, část č. 2 (30. září 2022)

113. Vládní návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 150/ - třetí čtení

Projednávání (30. září 2022)

116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - třetí čtení

Projednávání (30. září 2022)

118. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - třetí čtení

Projednávání (30. září 2022)

127. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - třetí čtení

Projednávání (30. září 2022)

132. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (7. září 2022)

159. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 /sněmovní tisk 212/

Projednávání (30. září 2022)

164. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024 /sněmovní tisk 281/

Projednávání (7. září 2022)

166. Financování rozvoje školské infrastruktury z IROP 2021 - 2027 /sněmovní dokument 911/

Projednávání (8. září 2022)

170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání (8. září 2022)

171. Ústní interpelace

Projednávání (8. září 2022)

172. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2024 a 2025 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 1265/

Projednávání (30. září 2022)Přihlásit/registrovat se do ISP