(14.40 hodin)
(pokračuje Marek Novák)

Jsou vydáni napospas libovůlím nadnárodních vedení bank, které v rámci takzvané taxonomie omezují tuto část podnikání v České republice. Je to nešvar České republiky, který se dotýká jak tradičních výrobců, tak společností, které přicházejí s moderními řešeními současných kyberbezpečnostních hrozeb, a jestli tyto informace nemáte, zeptejte se, prosím, sekce obranného průmyslu, Hospodářské komory nebo také Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu.

Mimochodem, asociace vám to v lednu letošního roku v tomto smyslu také psala. Víte o tom, četl jste si jejich dopis? Tento segment obranného průmyslu přináší v dnešní složité době pracovní místa, tím pádem odvody do sociálního systému, vznik daňového poplatníka, a obohacuje trh práce. Pohyb na účtech firem je také prostředkem minimalizace existence hotových peněz, daňových úniků a různých optimalizací. Prosím, zastavte to.

Pane premiére, jak konkrétně, prosím, podpoříte firmy, které dnes tvoří pevný základ podnikatelského prostředí? Prosím konkrétně, jak? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Prosím dalšího přihlášeného, a to je pan Radek Koten. Pouze všem připomínám, že předseda vlády je řádně omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem vždy do 30 dnů písemně. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane nepřítomný premiére, Česká republika jako snad jediný stát v Evropské unii nemá svého obchodníka s plynem, který by nakupoval přímo na základě bilaterální smlouvy přímo s producentem plynu nebo s dodavatelem plynu. Dá se říct, že monopolním dodavatelem plynu do České republiky, a to přiznává i německá strana, je firma Uniper. Ta podle Němců naprosto monopolně prodává celá léta Čechům výlučně předražený spotový plyn za spotové ceny. Na tomto plynu tato firma nehorázně bohatne, a navíc jak se podařilo zjistit, většinovým vlastníkem této firmy je firma Fortrum. Jak jsem se dozvěděl, tato firma je součástí takzvaného důchodového fondu pro finské důchodce, takže naši důchodci, kteří tady platí nyní zálohy, třeba například z 2 900 na 9 900, tak tyto peníze jdou právě finským důchodcům. Vy jako odpovědný premiér této země byste měl konečně zřídit národního obchodníka s plynem, nikoliv to realizovat přes nějakou další firmu, která nemá s Českou republikou nic společného, a tím snížit případný předražený plyn pro občany této republiky, protože nevidím nejmenší důvod, proč by čeští občané měli platit těmto důchodcům někde ve Finsku jejich důchody, které jsou na úrovni někde 1 700 až 1 800 eur, když v České republice má český důchodce daleko méně, třeba 500 eur. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal se svou interpelací pan poslanec Josef Kott. Dalším vystupujícím bude pan poslanec Zlínský. Máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, v měsíci srpnu došlo k ukončení pracovního poměru generálního ředitele SZIFu, pana Martina Šebestyána. SZIF se nachází ve velmi složitém období, v úterý prošel teprve Poslaneckou sněmovnou zákon o zemědělství a o SZIFu, podle kterého mají být vypláceny podpory od 1. 1. 2023. Česká republika nemá stále hotové strategické plány naplňování Green Dealu, SZIF čeká na nastavení monitorovacích procesů a vyhodnocování kroků k naplňování cílů Evropské unie. Bude zapotřebí provést implementaci nových systémů pro žádosti na několik desítek podpor, což znamená vytvořit několik desítek nových nařízení vlády a přenastavit pravidla pro jednotlivé podpory.

Chtěl bych se zeptat, co stálo za rozhodnutím k odvolání kvalifikovaného pracovníka v době předsednictví České republiky v Evropské unii, k jehož výkonu funkce neměli předcházející ministři ani odborná veřejnost žádné připomínky.

Pane premiére, je možné zvládnout výše uvedené skutečnosti v termínech, aby nedošlo k pozastavení nebo opoždění výplaty podpor? Je již vypsáno výběrové řízení na obsazení pozice generálního ředitele SZIF, a pokud ano, jsou již přihlášeni uchazeči do tohoto výběrového řízení?

A poslední otázka: V jaké době bude jmenován nový generální ředitel SZIF?

Jsem si samozřejmě vědom toho, že tato problematika je plně v gesci ministra zemědělství, ale vzhledem k tomu, že se jedná o velice významnou pozici v oblasti Ministerstva zemědělství, určitě svůj postup s vámi pan ministr zemědělství jako s premiérem této vlády koordinuje. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Prosím dalšího přihlášeného, a to je pan Vladimír Zlínský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Zlínský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, jste schopen zcela popřít domněnku, že některé takzvané dezinformace, které jsou připisovány Rusku nebo alternativní scéně, nešíří právě ti, kteří si přejí umlčet názorovou opozici použitím aktivit under false flag operation, tedy operace pod falešnou vlajkou? Cituji z Wikipedie: "Operace pod falešnou vlajkou je tajná operace vedená vládou, korporací nebo jinou organizací, která je navržena, aby se jevila tak, že je provedena někým jiným. Operace pod falešnou vlajkou nejsou omezeny na vojenskou konfrontaci a mohou probíhat v civilním sektoru a v období míru, například při činnosti zpravodajských služeb." Konec citace.

Vycházím z předchozích vašich vyjádření o tom, že svoboda slova je pro tuto vládu samozřejmou součástí současného demokratického zřízení u nás. Z mého pohledu by tyto aktivity nebo jejich krytí, pokud by se potvrdily tyto obavy, mohly vést k domněnce, že by se mohlo jednat o vážný protiústavní čin.

Dále mě zajímá, kde končí rajská zahrada svobody slova a začíná trýznivé dezinformační peklo. Bez jasné definice tohoto rozhraní je téměř nemožné se svobodně vyjadřovat, jelikož hrozí vždy riziko sednutí na lep silám pekelným. Mohl byste, prosím, toto rozhraní přesně a konkrétně definovat a tím umožnit našim občanům se bez obav vyjadřovat? Zatím ho marně hledám a obávám se, že se nám spíše snažíte dezinformačním narativem vnutit kvadraturu kruhu neboli cenzurní svobodu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Prosím dalšího přihlášeného, pana poslance Aleše Juchelku. Další potom bude paní poslankyně Vladimíra Lesenská. Máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající. Já budu interpelovat pana premiéra Fialu v tématu nesouladu počtu obyvatel v Centrálním registru obyvatel s výsledky sčítání lidu v roce 2021.

Tento nesoulad má konkrétní dopad na obyvatele a mimo jiné i na výplatu dávky státní sociální podpory - příspěvku na bydlení - z důvodu podkročení administrativní hranice pro stanovení výše normativních nákladů pro výpočet této dávky. Konkrétně mám na mysli město Karviná, 50 až 100 tisíc obyvatel. Výsledky sčítání lidu jsou v rozporu s realitou vedenou základními registry s rozdílem minimálně 300 000 obyvatel v celé České republice. Konkrétně tedy ve statutárním městě Karviná jde dle zjištění Českého statistického úřadu o počet obyvatel 49 881 k 1. lednu 2022, avšak registr obyvatel prezentuje počet 51 866 obyvatel ke stejnému datu. Obě čísla zahrnují taktéž cizince. Čili rozdíl více než 2 000 obyvatel.

Dopad na občany Karviné pak konkrétně znamená, že mají od 1. července 2022 snížený příspěvek na bydlení až o 1 000 korun měsíčně. Jde hlavně o osoby nízkopříjmové, zejména seniory s nízkým důchodem bez možnosti dosažení další dávky.

MPSV, respektive úřad práce, při výpočtu aplikuje stanovení počtu obyvatel obce právě z dat ČSÚ, nikoliv na základě zákonem stanovené povinnosti, ale pouze proto, že tak činí tradičně, protože to tak dělali vždy. Ptám se, jestli již není možné od toho upustit a začít se právě věnovat jenom jednomu číslu.

V neposlední řadě je třeba aplikovat aktuální data z registru obyvatel i na příděl obcím ze sdílených daní dle RUD a stejně tak i při výpočtu příspěvku státu na výkon přenesené působnosti obcím. Jde i o města Olomouc, Teplice, Bílina, Litomyšl a tak dále. Poněvadž se jedná o průřezový problém Ministerstva vnitra a tak dále, více ministrů a Celní správy, obracím se v této věci právě na vás, pane premiére.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Poprosím další přihlášenou, paní poslankyni Lesenskou. Následně vystoupí paní poslankyně Balaštíková. Máte slovo, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP