Předpis 94/2016 Sb.

Citace94/2016 Sb.
NázevVyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Částka38 (31. 3. 2016)
Účinnostod 1. 4. 2016
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
376/2001rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
502/2004rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
Derogace pasivní
199/2019novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
541/2020rušíZákon o odpadech 
Vztahuje se k
185/2001na základěZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
376/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
382/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
383/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
500/2004??Zákon správní řád 
502/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
294/2005??Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
361/2007??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
25/2008??Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů 
341/2008??Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 
306/2012??Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 
93/2016??Vyhláška o Katalogu odpadů 
Vztahováno k
93/2016??Vyhláška o Katalogu odpadů 
199/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
199/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
541/2020??Zákon o odpadech 
8/2021??Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 


ISP (příhlásit)