Předpis 306/2012 Sb.

Citace306/2012 Sb.
NázevVyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Částka109 (24. 9. 2012)
Účinnostod 1. 10. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
195/2005rušíVyhláška, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 
Derogace pasivní
244/2017novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 
334/2023novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb. 
Vztahuje se k
1/1993??Ústava České republiky 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
123/2000??Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
258/2000na základěZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
383/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
432/2003??Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
252/2004??Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 
195/2005??Vyhláška, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 
361/2007??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
92/2012??Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 
Vztahováno k
361/2007??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
94/2016??Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
244/2017??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 
244/2017??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 
334/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb. 
334/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb. 
389/2023??Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění 


ISP (příhlásit)