Předpis 250/2018 Sb.

Citace250/2018 Sb.
NázevVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019
Částka126 (7. 11. 2018)
Účinnostod 1. 1. 2019

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
38/1994??Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
266/1994??Zákon o dráhách 
37/1995??Zákon o neperiodických publikacích 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
89/1995na základěZákon o státní statistické službě 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
247/1995??Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
359/1999??Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 
46/2000??Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) 
118/2000??Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
122/2000??Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 
243/2000??Zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
257/2001??Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
110/2006??Zákon o životním a existenčním minimu 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
262/2006??Zákon zákoník práce 
311/2006??Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 
383/2009??Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) 
132/2010??Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
165/2012??Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 
201/2012??Zákon o ochraně ovzduší 
210/2012??Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 
441/2013??Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) 
282/2014??Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků 
312/2014??Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) 


ISP (příhlásit)