(16.30 hodin)
(pokračuje Vít Rakušan)

Takže to jsou věci, které dokazují, že vláda si uvědomuje bezprecedentnost toho zásahu, a byť rozpočet je velmi, velmi napjatý, tak tady určitě ty peníze, jak už jsem jednou řekl, z rozpočtové rezervy uvolníme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji. Zeptám se paní poslankyně, zda chce doplňující dotaz? Nechce, takže jsme se vypořádali s další interpelací.

Nyní bych poprosila paní poslankyni Ivanu Mádlovou, aby přišla přednést svoji interpelaci. Tato interpelace je na ministra práce a sociálních věcí. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Mádlová: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení členové vlády, vážený pane ministře, já bych se chtěla zastavit u vyhlášky, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, která stanovuje zvláštní pravidla pro vytápění a dodávky teplé vody. Jedná se mi hlavně o domovy sociálních služeb čili sociální zařízení, kde poslední roky působím. Musím říct, že návrhy teplot, které jsou tam uvedené, vyvolávají velké znepokojení u zřizovatelů i u personálu.

Proto bych se chtěla zeptat na některé konkrétní věci. Tato vyhláška stanovuje hranici, pod kterou by teplota v jednotlivých místnostech neměla klesnout. V domovech důchodců, jak píšete - ony jsou to domovy pro seniory podle zákona o sociálních službách, jsou to samozřejmě i domovy se zvláštním režimem nebo ústavy sociální péče - tak konkrétně tyto domovy, tam je stanovena teplota v místnostech 20 stupňů, koupelny 20, klozety 18 a chodby 15 stupňů. Jenom k těm chodbám bych chtěla uvést, že třeba na chodbách tráví klienti poměrně hodně času. Jednak tam rehabilitují, nacvičují chůzi, je to pro ně i určitá taková společenská oblast, společenský prostor, kde vlastně komunikují společně, sedávají na křeslech, na sedačkách, tudíž je to pro ně poměrně důležitý prostor a je potřeba tedy i na tohle brát ohled.

Já mám konkrétní dotazy. Jakou konkrétní pomoc budete garantovat seniorům, když se nebude topit vůbec nebo když se budou muset snížit teploty na tuto hranici a zcela jistě dojde k vysokému riziku podchlazení, protože u těchto seniorů je v podstatě známo, že fyziologicky dochází k vysokému riziku podchlazení? Zda připravíte nějakou metodiku z MPSV, která bude zohledňovat, jak pečovat o klienty, jestliže dojde ke snížení teplot a uspokojování základních fyziologických potřeb? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji. Nyní má slovo ministr práce a sociálních věcí pan Marian Jurečka. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Děkuji, vážená paní předsedající. Kolegyně, kolegové, děkuji za dotazy vznesené paní poslankyní v této záležitosti, která se týká samozřejmě dopadu energetické krize i na sektor sociálních služeb a na legislativní kroky, které tady společně připravovali kolegové z Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva průmyslu a obchodu. Chci tady říci docela důležitou věc, abychom tu situaci vnímali jako situaci, kdy máme zajištěné energie pro veřejný sektor.

Od příštího týdne zveřejníme parametry takzvaného státního obchodníka pro to, aby obce, města, kraje, zřizovatelé, právě i sociálních služeb, měli - pokud nemají v tento okamžik nakoupené energie - aby měli jistotu, že energie nakoupí a že je budou mít dodány. Takže na jednu z vašich otázek, co budeme dělat, když nebudeme mít energie, chci jasně říci jednoznačné uklidnění, že budeme mít energie, budeme mít jak elektřinu, tak plyn, tak dodávky tepla.

Tyto kroky dělala vláda v minulých týdnech a měsících, ať už z pohledu naplnění zásobníků plynem, doplnění kapacit v rámci terminálu pro LNG, komunikace s dodavateli, komunikace na evropské úrovni, aby fungoval princip solidarity, aby nebylo nutné omezovat dodávky elektřiny, plynu, tepla ani pro sociální služby, ani pro nemocnice, ani pro školy a další veřejný sektor.

Pokud jde o zmíněnou vyhlášku a její parametry, já to vnímám tak, že to jsou minimální hodnoty. Tak, jak komunikuji s kraji, jak komunikuji s jednotlivými zřizovateli sociálních služeb, oni to vnímají tak, že nemají žádnou ambici, a nebude k tomu ani důvod, aby snižovali tepelný komfort ve svých zařízeních. Takto není ta komunikace, ani ta, kterou s nimi vedeme, postavena. Je to jenom možnost v situaci, kdy například, když tady byly zmíněny chodby, tak oba dva a asi i ostatní, co nás sledují, ví, že součástí třeba toho sociálního zařízení, kde to není ani běžná část, která by sloužila k pohybu osob, případně k jejich části, nějaké aktivity nebo případně nějakého přesunu na rehabilitaci a podobně, takže je to možnost, která dává nějaký řekněme rozumný, možný postup daného ředitele nebo zřizovatele, jak může tady v těchto mantinelech pracovat.

Znovu se vracím k tomu, že samozřejmě poskytovatel má také zákonné povinnosti zajistit dobrou péči o klienta, aby nedocházelo v žádném ohledu ke zhoršení jeho zdravotního stavu z těch příčin, že by například byl snížený tepelný režim nebo tepelný komfort. Takže k tomu nepředpokládám, že by docházelo, a nepředpokládám, že by k tomu mělo docházet z nějaké objektivní příčiny, protože tím, jak nastavíme i toho státního obchodníka, který bude garantovat i cenu, cena zase bude nastavena tak, aby to bylo jak pro města, obce, kraje, ale i ty ostatní zřizovatele, kteří jsou z toho nevládního sektoru, aby byla přijatelná, aby neměli důvod snižovat tepelný komfort svým klientům.

Já k tomu ještě dodám, že samozřejmě - a také to teď velmi podrobně sledujeme i z hlediska stanovení kalkulace, kolik na příští rok máme dát na financování sociálních služeb, kdy právě ta položka energií je poměrně důležitou položkou - toto budeme uzavírat zhruba během čtrnácti dnů. Takže věřím tomu, že tato série opatření nebude dávat vůbec žádný důvod ani obavu, že by někde byl klient, který bude v nějakém tepelném diskomfortu.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Zeptám se paní poslankyně, zda chce dát doplňující dotaz? Ano, chce. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Mádlová: Děkuji. Já bych s vámi ráda sdílela tyto radosti a doufám, že opravdu nedojde na pesimistickou variantu. Nicméně situace na energetickém trhu je vážná a myslím si, že je určitě namístě mít připravenou i pesimistickou variantu. To znamená, že třeba v lednu, v následujícím roce, budou problémy se zajištěním zdrojů na vytápění. V tom případě by bylo opravdu žádoucí, aby MPSV připravilo nějakou metodiku, která vlastně provede zřizovatele a personál tím, jakým způsobem zajistit základní fyziologické potřeby, protože ti senioři opravdu jsou velmi křehcí a hypotermie neboli podchlazení je opravdu jeden z častých geriatrických syndromů, se kterým se můžete v těchto domovech setkat. Oni často ten chlad necítí. Takže se ptám, jestli v situaci, kdy zjistíte nebo budete vědět, že není dostatek energií, jestli budete mít i pesimistickou variantu, to znamená, že máte nějaký záložní plán, jak těmto zařízením pomoci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za dodržení času a požádám pana ministra práce a sociálních věci o reakci na doplňující dotaz. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Děkuji. Tak samozřejmě, pokud by nastala úplně neočekávatelná událost, kterou si teď já popravdě neumím představit, i ve variantě, že by se zavřel kompletně, zastavil přívod plynu z Ruska do Evropy, tak ani v této variantě nepředpokládáme, že by mělo docházet k nějakému snižování tepelného komfortu pro nemocnice, sociální služby, školy a tak dále. My jsme opravdu v intenzivní komunikaci i s těmi největšími výrobci energií včetně tepla, které na rovinu, velká část těchto zařízení je napojena na centrální zásobování teplem, takže jsme udělali kroky k tomu, aby tyto teplárny mohly využívat i jiná paliva než například jenom zemní plyn nebo biomasu, aby se mohly třeba vrátit k využívání uhlí a tak dále. Nemáme zatím nikde signalizováno, že by někdo mohl mít nějaký problém. Pokud by ten problém nastal, tak na něj samozřejmě budeme reagovat ve spolupráci s kraji, ve spolupráci s ostatními zřizovateli ve prospěch těch klientů.

Ale znovu říkám, nemám rád to, když tady chodí politici - a poslední příklad byl z Německa, kdy politik AfD si nevypnul mikrofon, myslím, že to bylo včera nebo předevčírem, a říkal na ten mikrofon nevědomky, už se to dostává do éteru, že si přeje, aby byla tuhá zima, protože to bude voda na mlýn jeho AfD v Německu - takže prosím pěkně, nezlehčuji tu situaci, beru ji vážně, jsme připraveni realizovat potom kroky, které by vedly k tomu, abychom se zase dokázali o klienty dobře postarat. Ale nevytvářejme dojem, že situace je kritická, a máme dneska strašit lidi tím, že v sociálních službách nebo dalších zařízeních veřejného sektoru bude nějaký problém z hlediska dodávek tepla. Není k tomu vůbec žádný důvod ani teď, ani v situaci, která není úplně jednoduchá, ale udělali jsme všechny kroky jako vláda k tomu, aby tito lidé byli opravdu dobře a kvalitně zajištěni.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane ministře, za dodržení času a za odpověď.

Přistupujeme k další interpelaci a to je interpelace číslo 23. Poprosím paní poslankyni Lenku Knechtovou, aby přišla k řečnickému pultu a přednesla svoji interpelaci na pana ministra školství. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP