(16.30 hodin)
(pokračuje Petr Gazdík)

Většina výzev ve všech podporovaných oblastech již byla vyhlášena. Například již v roce 2021 byla vyhlášena výzva v oblasti excelentního výzkumu Exceles s cílem zvýšení schopnosti výzkumných kapacit reagovat na aktuální trendy a potřeby ve výši 5 miliard korun, dále výzva pro vysoké školy s cílem transformace forem a obsahu vysokoškolského vzdělávání a tvorby nových studijních programů za 3 miliardy korun.

Zároveň byly poskytnuty prostředky formou ad hoc normativů pro oblast digitalizace a doučování na veřejných vysokých školách. V rámci první žádosti o platbu budeme předkládat projekty za více než miliardu na pořízení IT vybavení do škol. (Poslanec Babiš odchází ze sálu.) Pan poslanec Babiš už odchází, to je škoda. Problematická je situace v oblasti financování, kde chybí prostředky na DPH. Vzhledem k tomu, že příjemci jsou ve většině případů financováni z rozpočtu kapitoly 333, nemají vlastní prostředky na pokrytí DPH a zároveň ani na úrovni samotné kapitoly nejsou prostředky díky krácení rozpočtu k dispozici. Jednorázově je to víc než 1,5 miliardy korun.

Ohrožena je zejména subkontenanta 324 - Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť, kde chybí asi 1,9 miliardy korun, bez kterých není možné vyhlásit výzvu pro realizaci stavby tří univerzitních kampusů. Příprava projektů pokračuje získáváním územních rozhodnutí, stavebních povolení. První milník, kterým je uzavření kontraktů s dodavateli, je stanoven již na rok 2024. Není možné tedy příliš odkládat zahájení vlastních zadávacích prací. Věřím, že tuto situaci na vládě příští měsíc vyřešíme.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Vypadá to, že je zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Letocha: Děkuji. Jsem rád, že tedy v rámci fondu Národního plánu obnovy je Ministerstvo školství takto připraveno. Přesto se zeptám: Zaznamenal jsem problémy s financováním DPH, zda jsou tedy konkrétně v rezortu nějaké projekty tímto zcela ohrožené, případně zda nejsou i jiné vady kromě DPH. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji i za dodržení času. Nyní prosím o reakci pana ministra.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Gazdík: Jiné vady, jak jsem říkal na začátku, skutečně nejsou. Problém je jenom v DPH, zejména u těch tři univerzitních kampusů - v Praze, Brně a Hradci Králové. Znovu říkám, věřím, že tu situaci vyřešíme, protože pro státní rozpočet i pro nějaký elementární ekonomický růst je důležité, aby ty projekty proběhly, samozřejmě efekt těch staveb v budoucnu je obrovský pro ty tři vysoké školy, kterých se to týká.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Než přikročíme k další interpelaci, tak se omlouvá Radim Fiala od 18 hodin do konce dnešního jednacího dne ze soukromých důvodů, také se nyní mezi 14.30 a 18 hodinami z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Alena Schillerová.

Nyní je na řadě interpelace pana poslance Martina Hájka cílená na pana ministra školství Petra Gazdíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Hájek: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení páni ministři, vážené kolegyně, kolegové, má interpelace směřuje na pana ministra Petra Gazdíka. Vážený pane ministře, hodně se teď hovoří o problematice dětí uprchlíků z Ukrajiny a potřebě jejich integrace do českého školního vzdělávacího systému. Vím, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již v této věci podniklo první kroky. Mám zde na mysli zejména zpracování takzvaného lex Ukrajina pro oblast školství, který jsme v Poslanecké sněmovně schvalovali před dvěma týdny a který pomůže školám zvládnout první nápor. Můj dotaz zní, jak vůbec probíhá integrace žáků a zda jde spíše o celé ukrajinské třídy, nebo o integraci do běžných českých tříd. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za přednesení interpelace. Nyní jde přednést svoji odpověď pan ministr školství Petr Gazdík. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, kolegyně, milí kolegové, nevím, kdybych chtěl říct úplně všechno, jestli se vlezu do těch čtyř minut padesáti vteřin, protože ta situace je skutečně velmi závažná. Obecně na vaši otázku, pane poslanče, bych tu pomoc rozdělil na dvě části. My jsme v akutní fázi a já považuji za neuvěřitelně pozitivní, že už měsíc - a dnes je to měsíc od zahájení ruské agrese na Ukrajině - tak už týdny chodí desetitisíce ukrajinských dětí do českých škol. Mají zázemí, jejich maminkám to umožňuje mít práci. Chtěl bych skutečně smeknout před učiteli, řediteli i zřizovateli, jakým způsobem tu situaci zatím zvládají. Jejich kreativitou je skutečně pro děti aktivně využíván velmi individuální přístup. V tom individuálním přístupu skutečně každé dítě dostane to, co potřebuje. Věřím - a jak sám jezdím po školách na takzvané neočekávané přepadovky a bavím se přímo s těmi lidmi, aniž by tušili, že pan ministr se přijde podívat - tak zjišťuji, že skutečně ta situace je velmi dobrá, zatím.

Kapacity samozřejmě nejsou nekonečné, dojdeme do nějakých limitů, ale právě přijetím zákona, který se jmenuje lex Ukrajina - za což bych chtěl poděkovat všem kolegyním a kolegům, protože pro něj zvedla ruku celá Poslanecká sněmovna - jsme umožnili ředitelům výrazným způsobem zjednodušit situaci, umožnili jsme jim kreativitu, umožnili jsme jim, aby nelpěli na předpisech jako v normální době. Návrh lex Ukrajina řeší nejzávažnější problémy ve školství. Upravuje přijímání k předškolnímu, základnímu, střednímu i vyššímu odbornému vzdělávání, stanovuje pravidla postupu, pokud nelze uchazeče přijmout z důvodu plné rejstříkové kapacity, řeší přijímání do středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Dále například umožňuje přijetí do probíhajícího prvního ročníku střední školy a vyšší odborné školy, stanovuje zvláštní pravidla pro obsah vzdělávání osob a osvobozuje příchozí osoby od poplatků za nostrifikace.

Byl zároveň přijat komplexní pozměňovací návrh, který umožňuje mimořádný zápis pro děti uprchlíků z Ukrajiny. Upravuje obsah vzdělávání i pro mateřské školy, zvláštní pravidla pro vysoké školy, jednotné přijímací zkoušky na střední školy v češtině, ukrajinštině nebo angličtině, výjimku z hygienických požadavků při zvyšování kapacity, zvláštní pravidla pro zaměstnávání ukrajinských učitelů do homogenní skupiny ukrajinských dětí - je tam výjimka ze znalosti češtiny - a tak dále a tak dále.

Druhá věc, která je v tomto směru nutná, je navýšení rozpočtu. Je požadavek na finanční prostředky pro školy na pokrytí navýšení výkonu, adaptačních koordinátorů, výuku češtiny jako druhého jazyka, metodické podpory škol a učitelů od Národního pedagogického institutu, cizojazyčné asistenty do výuky od září 2022. Vytváříme také adaptační skupiny. Na ty používáme takzvané šablony, které jsou ředitelům škol dobře známy.

Věřím, že v příštím týdnu, případně v tom dalším vyhlásíme programy postupné adaptace pro děti před nástupem do mateřské a základní školy, které budou na duben až srpen 2022. Ve skupině 3 až 6 let bude důraz na psychosociální stabilizaci a rozvoj řečových dovedností, ve věku 6 až 15 let bude důraz na adaptaci v českém prostředí, výuku češtiny, přípravu na nástup do základní školy. Mimo jiné vychází také z doporučení k organizaci a provozování adaptačních skupin. Bylo vydáno v pondělí 21. 3. a rozesláno všem školám. Ministerstvo také připravuje dotační výuku, která může být vyhlášena fakticky obratem, jakmile vláda na adaptační skupiny uvolní finanční prostředky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP