Pozvánka na schůzi č. 39 (31. ledna 2024)

Související dokumenty EU

12951/23 Návrh směrnice Rady, kterou se zavádí daňový systém sídla pro mikropodniky a malé a střední podniky a kterou se mění směrnice 2011/16/EU

12976/23 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích

13232/23 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Balíček opatření na pomoc malým a středním podnikům

14008/23 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1806, pokud jde o revizi mechanismu pozastavení

14114/23 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the EU roadmap to fight drug trafficking and organised crime - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o plánu EU pro boj proti obchodu s drogami a organizovanému zločinu

14248/23 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on preventing plastic pellet losses to reduce microplastic pollution - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předcházení únikům plastových pelet za účelem omezení znečištění mikroplasty

14659/23 Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - State of the Energy Union Report 2023 (pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 on the Governance of the Energy Union and Climate Action) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o stavu energetické unie v roce 2023 (podle nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu)

14751/23 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Řešení nedostatku léčivých přípravků v EU

15180/23 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - New growth plan for the Western Balkans - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový plán růstu pro západní Balkán

15182/23 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Facilita pro reformy a růst pro západní Balkán

15200/23 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 92/106/EEC as regards a support framework for intermodal transport of goods and Regulation (EU) 2020/1056 of the European Parliament and the Council as regards calculation of external costs savings and generation of aggregated data - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS, pokud jde o rámec podpory pro intermodální dopravu zboží, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1056, pokud jde o výpočet úspory vnějších nákladů a získávání agregovaných údajů

15550/23 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an EU Talent Pool - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rezervoár talentů EU

15620/23 Proposal for a Council Recommendation - 'Europe on the Move' - learning mobility opportunities for everyone - Návrh doporučení Rady - "Evropa v pohybu" - možnosti mobility ve vzdělávání pro všechny

15701/23 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o mobilitě kvalifikovaných a schopných pracovníků

15719/23 Joint Report to the European Parliament and the Council - Joint mid-term report on the implementation of the EU Gender Action Plan (GAP III) - Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Společná zpráva o provádění akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů (GAP III) v polovině období
ISP (příhlásit)