Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 26 (31. května 2023)
č. 25 (12. dubna 2023)
č. 24 (15. března 2023)
č. 23zrušeno (2. března 2023)
č. 22 (8. února 2023)

další

Zápisy z jednání

č. 25 (12. dubna 2023)
č. 24 (15. března 2023)

další

Usnesení

č. 171k návrhu doporučení Rady k posílení sociálního dialogu v Evropské unii /kód Rady 5754/23, KOM(2023) 38 v konečném znění/; ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Posílení sociálního dialogu v Evropské unii: využití jeho plného potenciálu ke zvládnutí spravedlivých transformací /kód Rady 5766/23, KOM(2023) 40 v konečném znění/ (12. dubna 2023)
č. 170ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cíle Evropské unie v oblasti odolnosti vůči katastrofám: zvládat budoucí mimořádné události společně /kód Rady 6259/23, KOM(2023) 61 v konečném znění/ (12. dubna 2023)
č. 169k návrhu směrnice Rady o normách pro orgány pro rovné zacházení v oblasti rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, rovného zacházení s osobami v oblasti zaměstnání a povolání bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci, rovného zacházení se ženami a muži v otázkách sociálního zabezpečení a v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování a o zrušení článku 13 směrnice 2000/43/ES a článku 12 směrnice 2004/113/ES /kód Rady 15899/22, KOM(2022) 689 v konečném znění/; k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách pro orgány pro rovné zacházení v oblasti rovného zacházení se ženami a muži a rovných příležitostí pro ženy a muže v otázkách zaměstnání a povolání a o zrušení článku 20 směrnice 2006/54/ES a článku 11 směrnice 2010/41/EU /kód dokumentu 15902/22, KOM(2022) 688 v konečném znění/ (12. dubna 2023)
č. 168k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí /kód Rady 16322/22, KOM(2022) 732 v konečném znění/ (12. dubna 2023)
č. 167k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se harmonizují některé aspekty insolvenčního práva /kód Rady 15896/22, KOM(2022) 702 v konečném znění/ (12. dubna 2023)

další

Semináře

European Democratic Academy (9. až 13. listopadu 2022)

další
ISP (příhlásit)