Předpis 263/2016 Sb.

Citace263/2016 Sb.
NázevZákon atomový zákon
Částka102 (10. 8. 2016)
Účinnostod 1. 1. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
560 Vl.n. atomového zákona
Navržené změny5 tisků, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 263/2016 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
144/1997rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií 
146/1997rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků 
215/1997rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o kriteriích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření 
106/1998rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu 
11/1999rušíNařízení vlády o zóně havarijního plánování 
195/1999rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti 
307/2002rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně 
315/2002rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení v přípravě vybraných pracovníků 
317/2002rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě) 
318/2002rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu 
319/2002rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě 
360/2002rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanovuje způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu 
416/2002rušíNařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování 
419/2002rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o osobních radiačních průkazech 
185/2003rušíVyhláška o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu 
2/2004rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu 
46/2005rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování 
309/2005rušíVyhláška o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 
461/2005rušíVyhláška o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování 
462/2005rušíVyhláška o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 
499/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně 
500/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií 
27/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě 
132/2008rušíVyhláška o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd 
73/2009rušíNařízení vlády o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva 
77/2009rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě) 
165/2009rušíVyhláška o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti 
166/2009rušíVyhláška o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné oblasti 
341/2009rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění nařízení vlády č. 46/2005 Sb. 
213/2010rušíVyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství 
399/2011rušíNařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
461/2011rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů 
389/2012rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. 
Derogace pasivní
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích1
403/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci3
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona4
Vztahováno k
347/2016na základěNařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
358/2016na základěVyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení 
359/2016na základěVyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události 
360/2016na základěVyhláška o monitorování radiační situace 
361/2016na základěVyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu 
362/2016na základěVyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích 
374/2016na základěVyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich 
375/2016na základěVyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti 
376/2016na základěVyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti 
377/2016na základěVyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie 
378/2016na základěVyhláška o umístění jaderného zařízení 
379/2016na základěVyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky 
408/2016na základěVyhláška o požadavcích na systém řízení 
409/2016na základěVyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta 
422/2016na základěVyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 
464/2016na základěVyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu 
21/2017na základěVyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení 
35/2017na základěNařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování 
162/2017na základěVyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona 
329/2017na základěVyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení 
266/2019na základěVyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem 
273/2019na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
250/2020na základěVyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie 


ISP (příhlásit)