Předpis 283/2017 Sb.

Citace283/2017 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 11. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 23/14 ve věci návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb.
Částka99 (4. 9. 2017)
Účinnostod 4. 9. 2017

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
99/1963??Občanský soudní řád 
403/1990??Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
90/1995??Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
6/2002??Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
500/2004??Zákon správní řád 
182/2006??Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
312/2006??Zákon o insolvenčních správcích 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
292/2013??Zákon o zvláštních řízeních soudních 
64/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Vztahováno k
422/2017??Nález Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)