Předpis 254/1999 Sb.

Citace254/1999 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky
Částka86 (19. 11. 1999)
Účinnostod 1. 7. 2000, zrušeno dnem 28. 2. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
352/2000novelizujeNařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 
49/2003rušíVyhláška o technických podmínkách požární techniky 
Vztahuje se k
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
99/1989??Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) 
102/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 
21/1996??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
Vztahováno k
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
173/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 
352/2000??Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 
352/2000??Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 
67/2001??Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn 
246/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
247/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
9/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku 
341/2002??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
49/2003??Vyhláška o technických podmínkách požární techniky 


ISP (příhlásit)